Kommunstyrelsen Lerums Kommun 9 november 2016

stenkullens-forskola-vy-2

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Lerum Energis förvärv av Göteborg Energis andel i Lerum Fjärrvärme.

 • ”Genom att Lerums kommun blir helägare av Lerum Fjärrvärme så kan vi utveckla bolaget vidare. Både som en viktigt bit i att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 men också för att kunna utveckla området vid fjärrvärmeverket i Lerum där vi ska bygga bostäder i Aspen Strand projektet”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Lerum 1:69, Höjdenhemmet. Detaljplanen beräknas kunna antas under 2019. Förbo AB har ansökt om planbesked för att bygga bostäder och vårdboende på fastigheten Lerum 1:69. Fastigheten är lokaliserad i Lerums tätort ca 1,5 kilometer nordost om centrum. Förslaget innebär att befintligt vårdboende med tillhörande parkering rivs och ersätts med lägenheter, radhus samt ett nytt vårdboende med dubbelt så många platser som det nuvarande. Ansökan innefattar 108 vårdlägenheter, ca 120 lägenheter och 10 radhus.

 • ”Ett genomförande innebär ett värdefullt tillskott av såväl äldreboende som ordinära bostäder till Lerum, det kommer också möjliggöra att vi får till trygga boenden”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för detaljplan i Floda centrum på fastigheten Floda 3:119, Floda 3:20 och Floda 2:286. Planarbetet bedöms kunna antas under 2019. Sökande önskar utveckla Floda centrum genom utbyggnad av ICAs lokaler, förflyttning av ICAs entré till en mer strategisk plats på hörnet upp mot Rurik Holms väg samt nybyggnad av bostäder och ytterligare parkering.

Kommunstyrelsen beslutar att starta en dygnet-runt-öppen förskola under 2017 med verksamhetsformen pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. En individuell bedömning av omsorgsbehovet görs i samband med ansökan. För att få omsorg på obekväm tid ska andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ha prövats.

 • ”Alla arbetar inte på kontorstid och därför behövs en förskoleverksamhet som är öppen dygnet runt. Med den här förskolan kan vi erbjuda en ännu bättre barnomsorg även kvällar och nätter. Det kommer att bli en lugn och trygg verksamhet med personal och lokaler som är anpassade efter barnens behov av lek, aktiviteter, sovvila, mat och säkerhet. Vi hoppas och tror att det här ska bli en uppskattad verksamhet för de barn och föräldrar som behöver den”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till Sektor lärande.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen arbetar fram en modell under 2017 som innebär en ökad valfrihet för den enskilde inom ordinärt boende när det gäller mathantering via hemtjänst för genomförande i början av 2018. Med mathantering avses tillredning och den enskildes val av leverantör där även kommunens egna kök bör vara en av möjligheterna.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att på egen hand upphandla kyld förpackad mat för hemtjänstens kunder via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen under 2017 ser över intresset hos lokala livsmedelshandlare att göra överenskommelser med hemtjänstens kunder för att effektivisera inköpen av livsmedel.

 • ”Vi vill kunna erbjuda våra äldre en större valfrihet när det gäller mat i hemmet för de som har hemtjänst. Detta ska genomföras i början av 2018”, säger Eva Andersson (C).

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 oktober 2016

Kommunstyrelsen behandlade två beredningsrapporter som nu lämnas över till kommunfullmäktige: Beredningen för infrastruktur och boendes rapport om Bostadsstrategi 2040 samt Beredningen för klimat, miljö och naturvård rapport om stigar och leder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap för vägarna i Floda samt att samråda om förslaget. Huvudmannaskapet för vägarna som Flodas vägförening idag förvaltar över ska övergå till kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag att ta över all drift av vägar i kommunen, för att detta ska kunna genomföras så måste detaljplanernas bestämmelse om huvudmannaskap ändras. Ändringen beräknas kunna antas 4:e kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att direkttilldela drift- och underhåll av vägbelysning i Lerums kommun till Lerum Energi AB.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för skötsel av fritidsanläggningar inklusive ishall.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 oktober 2016

Bostäder

Ny inriktning för byggnation av bostäder för nyanlända och övriga bostadsmarknaden på tre fastigheter i kommunen

Kommunstyrelsen i Lerums kommun beslutade idag att ändra inriktningen för byggnation av bostäder för nyanlända på tre fastigheter i Lerums kommun. Besluten idag ersätter beslutet från den 18 maj 2016, för de tre aktuella fastigheterna.

Det gäller fastigheterna Hjällsnäs 36:1 i Gråbo, och Floda 3:742 vid Högsboholmsvägen, där förvaltningen nu fått i uppdrag att ansöka om bygglov för permanenta bostäder, istället för tillfälliga bostäder. I de fall förvaltningen ansöker om permanent bygglov ska 50 procent av bostäderna ställas till bostadsmarknadens förfogande, i enlighet med tidigare beslut.

 • Behovet av hyresrätter är stort. Vi har valt att ändra till permanenta bostäder på de här två fastigheterna, dels för att det är möjligt att få permanent bygglov, men också för att de moduler som är aktuella är av sådan kvalité att de lämpar sig som permanenta bostäder – säger Dennis Jeryd (S).

För fastigheten Hede 2:3, vid brandstationen i Stenkullen, beslutade kommunstyrelsen att göra ett undantag från regeln om högst 20 bostäder. Högsta antal bostäder på den här fastigheten blir istället 40 bostäder. Detta för att skapa beredskap för att snabbt kunna uppföra tillfälliga bostäder som blir tillgängliga för kommunen med kort varsel.

Bakgrund

Från och med 1 mars 2016 gäller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Under 2016 ska Lerum ta emot 170 personer.

Behovet av nya hyresbostäder i kommunen är stort. Det finns varken permanenta eller tillfälliga bostäder i den omfattning som krävs för att möta behoven av bostäder för nyanlända. Även den ordinarie bostadsmarknaden har ett stort underskott av hyresbostäder.

Kommunen arbetar intensivt med olika alternativ för att möta behoven på kort, medellång och lång sikt.

Förvaltningen har under 2016 arbetat med att leta upp och utvärdera platser för byggnation av såväl tillfälliga som permanenta bostäder utifrån följande beställning:

 • Inventera kommunal byggbar mark
 • Hitta platser i samtliga kommundelar
 • Platserna ska ligga i anslutning till befintlig bebyggelse och service
 • Platserna ska ha närhet till kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, el och vägar
 • Det ska finnas förutsättningar att kunna få bygglov

*  * *

Kommunfullmäktiges beredning för välfärd för unga, vuxna och äldre har tagit fram förslag till strategier för att stärka den psykiska hälsan hos unga i Lerums kommun. Strategierna är att samverka på alla nivåer inom förvaltningen och i samhället, att ta tillvara på civilsamhällets innovationskraft, att minska stillasittandet och att vända samhällstrenden genom att öka aktiviteten. Rapporten kommer att föredras i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att inom ramen för arbetet inom området psykisk ohälsa genomföra de förslag till uppdrag som finns i beredningsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2016. Årets prognostiserade resultat är positivt men innebär ett underskott jämfört med budget på grund av lägre skatteintäkter samt högre nettokostnader i verksamheten än budgeterat. Utfallet efter andra tertialet uppgår till +39,3 mnkr och prognosen för helåret beräknas till +24,1 mnkr. Soliditeten har förbättrats och de långfristiga skulderna per invånare har sjunkit. Ingen nyupplåning har skett under perioden.

Kommunstyrelsen beslutade att bygga ut kommunala VA-ledningar i Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara VA har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheterna Torp 2:5, 2:57, del av Torp 2:2 och Lerum 20:4. Ansökan om planbesked omfattar ett nytt förslag för bostadsbyggnation på båda sidor om Tingshuset. Förslaget innefattar byggnation i 4-6 våningar med ca 140 bostäder och lokaler i bottenvåningen. Parkering föreslås anordnas i underjordiskt garage i 2 plan.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för flerbostadshus för fastigheten Lerum 38:3. Förslaget innebär en komplettering av Villa Säfvehöjd till flerbostadshus.

Kommunstyrelsen beslutade att låta handla upp om- och tillbyggnation av Skallsjö vattenverk. Skallsjö vattenverk behöver byggas om så att processen får en fullgod reningsprocess. I dagsläget är vattenverket avstängt och det innebär en sårbarhet i dricksvattenförsörjningen för både Floda och Tollered. Om- och tillbyggnation av vattenverket är nödvändiga för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag om utvecklingsplan för Lerums ljusgröna miljöpris. Priset utvecklas i syfte att bättre integrera processen i ordinarie verksamhet, öka intresset för priset samt utveckla grundidén samverkan mellan skola och näringsliv. Perspektivet vidgas från ”miljöpris” till hållbarhet i samtliga tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade också att utse Lill Jansson (L) och Alexander Abenius (M) till representanter i juryn.

 • Jag hoppas att både många elever och många företagare vill vara med och arbeta tillsammans, och utveckla både sin kreativitet och företagsamhet. Det är inte bara kul, det är dessutom bra för Lerums kommun och för Sverige. Själv ser jag fram emot juryarbetet – säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att teckna samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lerums kommun för perioden 2017-2020 med Västra Götalandsregionen. Avsikten med avtalet är att med hjälp av samarbete öka folkhälsan genom att arbeta mot förbättrade levnadsvillkor och mot att utjämna skillnader i hälsa.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 september 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 för Lerums kommun.

Kommunstyrelsen beslutade förslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Aggetorp 1:7 och Hjällsnäs 52:13 i Gråbo – Grusgropen i Gråbo. Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs kommun, har sedan 1991 drivit frågan att Gråbodeltat ska bli en vattentäkt för regionen. Köpet av dessa fastigheter från Sand- och Grus AB Jehander möjliggör detta.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Avsiktsförklaring avseende Lerum resecentrum med Västtrafik. Lerum resecentrum ska förbättra förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik till och från Lerums kommun. Byggnaden är tänkt att innehålla funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum är dessutom planerat så att även annan verksamhet kan husera i byggnaden. Byggstart är beräknat till 2018 med drifttagande årsskiftetet 2019/2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen med GBJ Bygg Väst AB. Det finns ett behov av att bygga bostäder i Lerums kommun och det finns en politisk målsättning att bygga hus i trä. Bolaget vill bygga massivträhus i Lerums kommun. Ett första projekt kan starta under 2017, därefter kan projekt som omfattar cirka 50 bostäder per år under fem år tas fram.

 • Det finns politisk vilja och målsättning att det ska byggas mer hus i trä. Trä som byggmaterial är förnybart och har stora fördelar ur klimatsynpunkt – säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna konsortieavtal för Aspen Strand mellan Lerums kommun, HSB Göteborg ek. för., Skanska Sverige AB och Wallenstam AB. Parterna har kommit överens om att gemensamt utveckla och exploatera Aspen Strand i enlighet med gällande programhandling för Aspedalen och Aspevallen. Parternas utredningar har utvisat att det planerade projektet avseende nyproduktion av bostäder, förskola, butiker och verksamhetslokaler inom Aspen Strand är genomförbart. Planen är att c:a 500 bostäder ska byggas i området.

Kommunstyrelsen beslutade att köp av el för Lerums kommuns behov ska ske genom direkttilldelning av kontrakt till Lerum Elhandel AB.

I samband med KS beslut den 18 maj fick förvaltningen i uppdrag att omgående och tillsammans med externa exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på de fastigheter som förvaltningen föreslagit. Kommunstyrelsens beslutade att utse följande byggföretag:

 • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
 • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
 • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra direktupphandling av femton mindre bostäder. Lerums kommun ska under 2016 ta emot 170 personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att tillgodose de nyanländas behov av bostad. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om upphandlingar av dels villavagnar och dels moduler för boende i anledning av den nya lagstiftningen, men det har visat sig ett de upphandlande bostäderna inte är tillräckliga utan att ytterligare upphandling är nödvändig.

Kommunstyrelsen antog ett yttrande till Trafikverket för vägplan för E20, delen Tollered-Ingared. Yttrandet innehåller synpunkter att bulleråtgärder borde ske på hela sträckan, kommunen behöver en försäkran om att ombyggnation av trafikplatsen i Tollered sker i anslutning till att den nya motorvägen färdigställs, kommunen vidhåller att det inte är acceptabelt att leda om fotgängare och cyklister en omväg via Snipåsvägen på 3 km med 90 m höjdskillnad samt att faktiska planer finns på byggnation av en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-09-08-kl-13-07-57

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av de permanenta bostäderna ska erbjudas den ordinarie hyresmarknaden, för att kunna hantera detta så behöver kommunen ett eget bostadsbolag.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostäder vid Svedernavägen i Öxeryd avseende fastigheten Götebo 1:12 och del av fastigheten Öxeryd 1:1 med beräknad planstart år 2021. Antalet bostäder ska prövas i detaljplanearbetet och resultatet av prövningsprocessen antas innebära att exploateringsgraden och antalet bostäder blir lägre än den som anges i planansökan.

Kommunstyrelsen beslutade att sända detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413 (bostäder vid Ruriks Holms väg, Equmeniakyrkan i Floda) på granskning. Förslaget beskriver som huvudspår ett till två flerbostadshus i max fem våningar, innehållande ca 60 lägenheter, utmed Rurik Holms väg med garage i källaren.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutade också att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Parallellt med detaljplanearbetet påbörjas nu arbetet med att handla upp en entreprenör för att snabbt kunna börja själva byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 24 augusti 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen godkände förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 samt gav förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget på remiss.

Programmets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Programmet är ett strategiskt verktyg för att leva upp till kommunens intention hållbar utveckling med en bra balans mellan bostadsbyggande, befolkningstillväxt och kommunal service.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en kommunal drift och skötsel av dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken samt projektera för att nå en långsiktigt hållbar lösning av regleringen i samråd med Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen byggs även en gång- och cykelbana på Ekollonvägens östra sida.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av Rotegården. Rotegården har av kommunens verksamhetslokaler föreslagits för ombyggnad till boende i form av mindre lägenheter. Byggnaden saknar idag verksamhet men har tidigare används som boende under en period. En förstudie visar att Rotegården kan utgöra bostad för sju personer plus personal.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny förskola i Öxeryd. Idag finns ingen förskola i Öxerydsområdet men totalt finns det 81 barn i förskoleålder boende i området som är inskrivna på andra förskolor. För att möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser finns ett behov av en ny förskola.

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m.fl., ICA Kvantum i Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98, lokaler för Friskis & Svettis med bedömningen att planarbetet kan startas upp 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ställningstagandet i Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort, med ändringen att andra punktens lydelse blir ”Kommunen motsätter sig kraftfullt den av trafikverket föreslagna minskade trafikeringen av Aspen och Aspedalens tågstationer.”

Under 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie i samarbete mellan Trafikverket och Lerums kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien var att analysera tillgängligheten till tågtrafiken och förutsättningarna för stadsutveckling med hänsyn till rådande förhållanden 2025, där viktiga förändringar jämfört med idag är trafikeringen på Västra stambanan och tillkommande bebyggelse. Syftet var även att identifiera åtgärder som förbättrar tillgängligheten till stationerna och till Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3 i Stenkullen. Under programarbetet med Stenkullens centrala delar så diskuterades att det kunde bli aktuellt med ett 100-tal bostäder men detta kommer att studeras närmare under detaljplanearbetet som inleds senare i höst.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Nordic Fastighet i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Tollestorp 1:9 om ca 9900 kvm i Stenkullen/Tollestorp.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för bostäder på fastigheten Floda 3:900 ”Växthuset i Floda” med beräknad planstart år 2021. Förslaget redovisar 143 bostäder i flerbostadshus (2-4 våningar) och radhus, gemensamma lokaler och gårdsrum för odling m.m. samt parkering i befintligt växthus utmed motorvägen. Förslaget omfattar också ny bullerskärm samt gång och cykelbana i närområdet.

Kommunstyrelsen informerades om den tillsyn av utbildningen inom skolväsendet, som Skolinspektionen regelbundet gör i hela landet och som nu gjorts i Lerums kommun.

 • ”På det stora hela ser det väldigt bra ut i våra förskolor och skolor och det kan både våra medarbetare och alla vi andra vara stolta över. Så finns det sådant vi behöver förbättra och det arbetet har redan startat”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen Lerums kommun 15 juni 2016

maten-ar-viktig

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om mathantering inom hemtjänsten. Förvaltningen fick i uppdrag att utvärdera hur brukarna uppfattar kvaliteten på den kylda maten. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att leverera lagad mat från våra egna tillagningskök samt att utveckla hemtjänstens arbetssätt med inköp och leverans av livsmedel.

Vi vill gärna hitta lösningar som kan ersätta den vakuumpackade kylda maten. Måltiden är för många äldre en viktig social händelse, en höjdpunkt att se fram emot. En satsning på god mat höjer livskvalitén, säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade ge Bo Bra i Bråta positivt planbesked avseende fastigheterna Bråta 1:56, 1:20, 1:55 samt del av 1:61. Området ligger vid bron norr om motorvägen.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för ett tjugotal friliggande villor/parhus för fastigheten Drängsered 2:30.

Kommunstyrelsen beslutade att utse förslaget ”Brännabbens skogsbacke” till vinnare i markanvisningstävlingen för del av fastigheten Tollered 4:47. Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 med flera, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Markanvisningsavtal med Boklok Mark och Exploatering AB för del av fastigheten Östad 12:52. Området ligger intill Frödings Brf.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Rydsberg 8:2. Området ligger intill Mor Annas väg i Hulan.

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att byta system för luftbehandling och vattenrening samt eventuellt utföra nödvändig renovering av bassänger för badanläggningen Vattenpalatset.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltning i uppdrag att ta fram vägplan för Trafikförsörjning till Öxeryd.

Kommunstyrelsen beslutade att anta vägnamnsförslagen Mjörnbo Allé, Sophie Lökviks väg och Stinsens väg för de nya vägarna i Gråbo centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2016. Ekonomin följer budgeten och helårsprognosen är ett överskott om 1 mnkr högre en budget.

Kommunstyrelsen beslutade anta förslag till handlingsplan för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen är baserad på den av Kommunfullmäktige antagna strategin för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka inledande insatser som behöver genomföras för det långsiktiga arbetet med att förverkliga strategin. Förvaltningen fick också i uppdrag att undersöka intressen av att inrätta ett samråd för integrationsfrågor samt att återkomma kontinuerligt med avstämningar av hur det konkreta arbetet fortskrider.

Kommunstyrelsen Lerums kommun 1 juni 2016

Piggy

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna majoritetspartiernas Budget för åren 2017 – 2019 med tillhörande investeringsbudget samt att lämna skattesatsen oförändrad. Det är en budget för en växande kommun.

Vi fortsätter på den inslagna vägen med minskade grupper i förskolan och satsningar på nybyggnation, säger Dennis Jeryd (S).

Det är stora investeringar som väntar de kommande åren, framför allt på renoveringar samt om- och tillbyggnationer av skolor och förskolor samt en ny idrottshall till gymnasiet.

Vi blir fler invånare och det är positivt. Men det innebär också att vi behöver bygga ut skolorna och bygga fler förskolor. Det är nödvändiga investeringar vi gör, säger Lill Jansson (L).

För 2017 budgeteras för ett överskott om 53 miljoner kronor. Detta tillsammans med de goda resultaten de gångna två åren behövs för att bidra till finansiering av de stora investeringsbehoven som finns. I budgeten finns 30 miljoner kronor avsatta för olika prioriterade områden som: Integration av nyanlända, Ökad takt i byggande och planproduktionen, Bredbandsutbyggnad i hela kommunen, Fler familjecentraler, Feriejobb, Kortare handläggningstider på bygglovsenheten, Attraktiv arbetsgivare – som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare, Minskad sjukfrånvaro och Ökad friskvårdscheck

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att justera taxor och avgifter 2017 med endast mindre förändringar förutom inom Sektor stöd och omsorg där det har skett en större översyn av riktlinjer för avgifter och taxor.

Kommunstyrelsen beslutade att sända ut färdtjänst- och riksfärdtjänstreglerna till de föreningar som finns representerade i samrådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det även ska vara möjligt att göra fritidsresor med områdesladdning. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Lerums kommun ska närma sig de övriga kommunerna i Göteborgsregionen vad gäller färdtjänstregler.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över förutsättningarna att inrätta ett HBTQ-råd i Lerums kommun samt att se över förutsättningarna att HBTQ-certifiera förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en gång och cykelväg i Hulan. Denna del av utbyggnationen syftar att få första delen av gång- och cykelvägen från Hulan (skola och affärer) genom det detaljplanelagda området upp till Mor Annas väg.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Brf Fröding i Sjövik, avseende försäljning av fastigheten Lerum Östad 12:57 om 2 705 m2 i Sjövik. Syftet med förvärvet är att kunna möjliggöra fler bostäder för nyanlända. Bostäderna kommer i ett längre perspektiv även göras tillgängliga för den ordinarie bostadsmarknaden i form av hyresrätter.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Hulan. Planbeskedet avser dels fastigheter som Förbo äger, dels kommunal mark.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98. Sökande avser att uppföra en ny byggnad för Friskis och Svettis träningsverksamhet.

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2016. Utfallet efter första tertialet uppgår till +41,7 mnkr och prognosen för helåret beräknas till +36,9 mnkr. Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,0 mnkr.

Christina Lundin har lämnat oss

Nås av nyheten att Christina Lundin har somnat in efter en lång tids kamp mot cancern. När Christina bestämde sig för att sluta på Lerums Tidning så bad hon mig skriva några rader om henne och då skrev jag så här:
Som kommunreporter och redaktionschef på Lerums Tidning så blev Christina synonym med tidningen under många år. Jag har träffat henne för intervjuer, budgetpresentationer och frågor runt aktuella ärenden. Då gällde det att vara ordentligt förberedd för det kunde man räkna med att Christina var. Samtidigt så var hon alltid noga med att det som stod i tidningen skulle vara korrekt, så det kunde man känna sig trygg med. Hon hade hela tiden en hög integritet och avslöjade aldrig sina egna åsikter eller lät de på något sätt påverka det som skrevs i tidningen.
De sista åren, efter att hon lämnat tidningen, fick jag se en annan sida av Christina en varm och empatisk människa som in i det sista arbetade med sitt projekt för utsatta flickor i Kenya. Jag har också kunnat läsa hennes krönikor i GP om kampen mot cancern och gråtit en skvätt varje gång.

Mina tankar går så klart till Christinas familj men vi är många som kommer att sakna henne.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 maj 2016

logotype

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska filmas och direktsändas i HD-kvalitet via länk från kommunens webbplats, med möjlighet att se mötet i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-2018 samt att lämna över planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande av planen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring med BoKlok. Förvaltningen har tillsammans med Boklok AB tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring gällande gemensamt arbete att uppföra bostäder i Lerums kommun. I arbetet har målsättningar och arbetsformer tagits fram samt ett antal möjliga exploateringsområden identifierats. Parterna har som mål att ett första projekt ska starta under 2017 samt att därefter ta fram projekt omfattande ca 100 bostäder per år under fem år.