Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 februari 2018

Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för sektor stöd och omsorg
Sektor stöd och omsorg redovisade årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisade också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018. Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
• Ta fram en äldreomsorgstrategi.
• Ta fram en funktionshindersstrategi.
• Utreda möjligheten att starta en Intraprenad i kommunens SÄBO verksamhe

Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att personalen på ett äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta för att korta beslutsvägarna och stimulera personalen till att göra en ännu bättre verksamhet för de äldre samt även till en god arbetsmiljö.

Andra kommuner har genomfört intraprenad med positiva resultat och via dessa har vi kunnat se goda effekter av personalens kreativitet och nytänkande.
För att vara tydliga med att verksamheten fortsatt ska ha fokus på hög kvalitet och ekonomiska effekter, så får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag under våren med vad som krävs för att säkerställa detta innan beslut tas om ett genomförande.

– ”Nu får verksamheten komma tillbaka och beskriva hur den påverkas i stort om Intraprenad införs. Förslag till regler för att säkerställa minst bibehållen kvalitet måste utarbetas. Det kan vara olika riktlinjer, principer för budget o resultatbalansering, kvalitativa och kvantitativa mål m.m. Vi har ett prioriterat mål om att höja nöjdheten hos de äldre och ser positivt på att kunna genomföra Intraprenad under det kommande året, detta ger oss även en möjlighet att få till en ny stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare”, säger Eva Andersson (C), ordförande i Stöd och omsorgsutskottet.

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge i uppdrag till sektorchef inom Sektor stöd och omsorg att teckna ettårigt avtal med Västra Götalandsregionen.

Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 är ett samverkansdokument mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Mottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet vilket innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. God tillgänglighet ger möjlighet till tidiga insatser vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården
Kommunstyrelsen beslutade att anta Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018.

Överenskommelsen beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller öppen hälso- och sjukvård. Processen har ett stort fokus på att samverkan och samordning mellan verksamheterna leder till att den enskilde kan skrivas in och ut på sjukhus på ett tryggt och effektivt sätt.

Överenskommelsen är tillfällig eftersom dialog pågår om hur betalansvaret ska regleras och hur den slutgiltiga överenskommelsen ska se ut.

I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24.

Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag avseende förfrågningsunderlag för hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen har sett över och tagit fram ett nytt förslag på förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV för 2018. Vissa förtydliganden har gjorts i förfrågningsunderlaget, bl.a. avseende kompetenskrav och tillgänglighet för verksamhetsansvarig samt vilken uppföljning som kommer att ske.

Namngivning av nytt LSS-boende i Gråbo
Kommunstyrelsen beslutade att det nya LSS-boendet i Gråbo ska heta Mjörnbo Allé.

Omprioritering av medel för mindre investeringar under 2018
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja omprioriteringar av 8 miljoner kronor för investeringar i mindre åtgärder under 2018.

Åtgärderna syftar till att främja hållbart resande, ökat inflytande och ökad trafiksäkerhet samt säkra skolvägar. Förvaltningen bedömer att åtgärderna bidrar till kommunens vision, samt till att mål i 2018 års verksamhetsplan uppfylls. Alla åtgärder har tillsammans en uppskattad kostnad på åtta miljoner kronor.

Omprioriteringarna sker från projekten ”Vattenpalatset ventilation och vattenrening” samt ”Knappekullaskolan om- och tillbyggnad” som inte kommer att ha några utbetalningar under 2018.

Direkttilldelning av drift och underhåll av fastbränsleanläggningar
Kommunstyrelsen beslutade direkttilldela drift och underhåll av fastbränsleanläggningar i Lerums kommun till Lerums Fjärrvärme AB.

I Lerums kommuns fastighetsbestånd finns sju stycken fastbränsleanläggningar. Kommunen har upphandlat drift och underhåll av dessa. Den tidigare leverantören av tjänsten har bland annat inte kunna tillhandahålla den jourverksamhet som är nödvändig för att upprätthålla lagkrav. Eftersom avtalet med leverantören löper ut har kommunen inte förlängt det utan önskar finna ny utförare. Kommunens bolag Lerum Fjärrvärme AB har egna fastbränsleanläggningar och således både kompetens och befintlig jourverksamhet avseende dessa.

Sektor lärandes arbete för att motverka kränkande behandling
Kommunstyrelsen fick en redogörelse om hur Sektor lärande arbetat med att motverka kränkande behandling på kommunens förskolor, skolor och gymnasieskola.

Köp av andel i Nya Novahallen AB
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta om köp av 9 % av aktierna i det bolag som bildas i syfte att uppföra och driva en ny sporthall i Floda till en kostnad av 9 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna aktieägaravtal och bolagsordning för detsamma samt beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att justera bolagets namn och organisationsnummer, så som det har angivits i bolagsordning och aktieägaravtal, för det fall Bolagsverket ej accepterar detta.

Lerums kommun har ett omfattande och aktivt idrotts- och föreningsliv med många aktiva. Tillgången till idrottshallar med mått som kan möjliggöra träning och tävling för sporter som exempelvis innebandy, handboll, basket och futsal är dock begränsad och även andra idrotter upplever ett underskott på ändamålsenliga lokaler. Förvaltningen och Floda Nova Sportcenter AB, som äger och driver Novahallen i Floda har under det senaste året arbetat för att ta fram ett förslag som möjliggör för kommun och civilsamhälle att tillsammans bygga och förvalta en ny idrottshall, vilken är mer ändamålsenlig än nuvarande hall, i Floda.

Den föreslagna lösningen innebär att Lerums kommun går in som minoritetsdelägare i det nya bolaget Nya Novahallen AB. Majoritetsägare i bolaget är Floda Nova Sportcenter AB. Syftet med bolaget är att uppföra en hall i anslutning till nuvarande ”Novahallen” samt att därefter äga och sköta driften av denna och uthyra lokalerna.

– ”Med det här tar vi ytterligare ett steg mot en ny hall i Floda och det känns bra. Vi vet att det är många som längtar efter en ny hall och många som kommer att få glädje av den, både skolelever och idrottsföreningar och säkerligen även andra. Hallen kommer att bli ett lyft för hela Floda och det är extra roligt att projektet är ett samarbete mellan kommunen och civila krafter i Floda. Vi ser fram emot och tror det kommer att bli flera sådana samarbeten framöver. Kommunen är inte bäst på allt och klarar heller inte allt, och det är bara positivt att andra vill vara med och utveckla vår kommun och göra den ännu bättre för alla som bor här. Det civila samhället är en tillgång i Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L), ordförande i Lärandeutskottet.

Bidrag till utbyggnad/anpassning samlingslokal Sjövik
Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med föreningen Sjöviks Sportklubb i enlighet med föreliggande beslut.

För att främja en god integration i Sjövik där ett mottagande av nyanlända är aktuellt beviljas ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb. Bidraget ska användas för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen. Syftet är att möjliggöra en utökad användning av lokalen för kommunens invånare där en särskild prioritering är att främja integrationen i samhället. Den verksamhet som föreningen ska bedriva i lokalen hör till den kommunala kompetensen varför bidraget bedöms vara tillåtligt enlig kommunallagen.

Sjöviks Sportklubb ansvarar för att driva genomförandet av utbyggnationen samt att säkerställa att lokalen hålls tillgänglig för kommunens alla invånare. Bidraget uppgår till 1 miljon kronor och utbetalas under förutsättning att föreningen kan redovisa faktiska kostnader på utfört arbete i definierat syfte.

Bollebygd kommuns ingående av aktieägaravtal och förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av bolagsordning för Gryaab AB
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna Bollebygds kommuns inträde i aktieägaravtalet mellan delägarna i Gryaab AB och anslutning till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB samt att med anledning av denna förändring godkänna anpassad bolagsordning för Gryaab AB.

Gryaab AB har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs av kommunerna Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Bollebygds kommun har ansökt om delägarskap i Gryaab AB. Bollebygd föreslås erbjudas att teckna aktier genom riktad nyemission till en andel som motsvarar kommunens befolkningsandel av den totala befolkningsmängden bland de anslutna kommunerna. Bollebygd föreslås också erhålla en suppleantplats i Gryaabs styrelse vilket innebär att styrelsens utökas med en suppleantplats.

Försäljning av kommunens datorer
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till försäljning av kommunens datorer.

Som ett nästa steg i förverkligandet av beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2017 (§ 152) säljs kommunens datorer till avtalad leverantör av Data hårdvara. Datorerna leasas tillbaka och intäkten används för direkt avskriva det bokförda värdet och på så sätt hanteras kommunens alla datorer som drift.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 17 januari 2017

Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig om att de får vara kvar på arrendet en viss tid framöver för att göra de investeringar som de planerar att göra. Arrendeavtalet gäller i 10 år och som förlängs med 10 år i taget med ett års uppsägningstid. Föreningarna kan med detta fortsätta att verka på platsen och även utveckla och förbättra för de medlemmar som är med och möjliggöra för nya medlemmar att delta.

Igångsättningsbeslut av VA-utbyggnad i Torpadal

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal. Under 2018 kommer projektering av VA och även utredning av dagvattenhantering att ske. Utbyggnaden är planerad att ske under 2019.

Igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen.

”Med konstgräsplanen på plats kommer Aspevallen bli ett område som ännu fler får glädje av. Det blir naturligtvis en plats för fotbollsspel, men inte bara det. Tanken är att öppna upp vallen mer även för dem som inte spelar fotboll, och öppna upp för både barn och vuxna. Och inte minst hoppas vi att eleverna på Aspenässkolan ska kunna använda vallen på skoltid mer än idag. Hur området kommer att se ut när det är färdigt vet vi inte exakt i dagsläget. Det är en fråga som LIS och kommunens förvaltning jobbar med och det känns väldigt bra. Vi har ett fantastiskt föreningsliv i Lerums kommun som bidrar med så mycket konstruktivt”, säger Lill Jansson (L)

Medskapandegruppen – Gråbo entréer

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att utreda och arbeta utifrån punkt 7 i medskapandegruppens rapport om Gråbo Entréer.

Medskapandegruppen gavs hösten 2015 i uppdrag att ta fram en rapport med förslag för förbättrande av Gråbo Entréer. Bedömningen är att punkt 7 i rapporten, som tar upp Gråbovägen, tillsammans med ett antal ytterligare förslag på åtgärder, bör prioriteras i förverkligandet av Medskapandegruppens förslag. För att få ett estetiskt och positivt intryck av samhället har medskapandegruppen tagit fram ett antal förslag på hur upplevelsen av sträckan kan förbättras. Medskapandegruppen har tagit fram rapporten genom ett brett medskapande med boende i Gråbo.

SKLs handlingsplan för gemensamma förutsättningar inom digitalisering 2017-2025

Kommunstyrelsen antog den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna Handlingsplan för gemensamma förutsättningar 2017 – 2025.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har identifierat behovet av ökad samverkan inom digitalisering mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Samverkan ska ge en grundläggande gemensam referensarkitektur för en uppsättning principer, standarder, generella regler och riktlinjer till stöd för hur enskilda system utvecklas avseende dess integrationslösningar. Handlingsplanen syftar till en aktiv, samordnande och verksam arkitekturstyrning av de digitaliseringsinitiativ som bedrivs bland Sveriges kommuner, regioner och landsting.

Lerum Centrumutveckling, handlingsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2018 och delfinansiera Lerum Centrumförening. Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag, genom säkerhetschefen, att föra en dialog med Lerum Centrumutveckling om säkerhetshöjande åtgärder som t.ex. kameraövervakning.

Återrapportering demokratitorg 2017

Demokratitorget genomfördes på Lerums gymnasium den 24 oktober med elever från Byggprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet ihop med politiker från Lerums kommun. Det är andra året i rad som det genomförs i kommunen och utvärderingen av Demokratitorget visar att eleverna var nöjda med dagen. Kommunstyrelsen påpekade vikten av att samtliga partier i kommunfullmäktige bjuds in till kommande demokratitorg.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-09-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-11-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny värdering av Hunstugan 1:115 och Floda 3:31 och att fortsätta diskussionerna gällande dessa två fastigheter med de sedan tidigare tilldelade byggföretagen.

Kommunstyrelsen beslutade att återkalla tidigare beslut för tilldelning gällande fastigheterna Bråta 1:36, Bråta 2:104, Drängsered 1:118, Drängsered 1:119, Lekstorp 2:103, Lekstorp 2:104 samt Skepplaskog 2:10/Olstorp 3:21. Dessa fastigheter är inte längre aktuella för byggnation inom ramen för arbetet med bostäder enligt bosättningslagen. Kommunstyrelsen har sedan tidigare redan återkallat beslutet om tilldelning gällande fastigheten Lekstorp 14:2.

Arrende för del av fastighet Tollestorp 6:3

Kommunstyrelsen beslutade godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Frode Laursen Stenkullen AB för del av fastighet Tollestorp 6:3 samt godkänna arrendekontraktet med Frode Laursen Stenkullen AB gällande del av fastigheten Tollestorp 6:3.

Logistikföretaget Frode Laursen Stenkullen AB har förvärvat fastigheten Tollestorp 6:18 i norra Stenkullen. För att kunna nyttja fastigheten optimalt för sina behov vill de köpa till mark som tillhör angränsande fastigheten Tollestorp 6:3 som ägs av Lerums kommun. För att snabbt kunna starta arbetet på Tollestorp 6:3 har ett arrendekontrakt skrivits som ska gälla under tiden som lantmäteriförrättningen pågår och fastighetsregleringen kan slutföras.

Handlingsplan Floda BID 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2018. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor.

Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20.

Då fastigheten är belägen mitt i en på- och avfartsramp är förslaget att köpa hela fastigheten. Detta bidrar till snabbt tillträde till marken samt inga förrättningskostnader. Att kommunen äger samtlig mark i Flodamotet kan även ses som ett strategiskt köp för eventuella framtida planer.

Utbyggnad av kommunalt VA i västra Oryd

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i västra Oryd. Västra Oryd är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer nio fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad av kommunalt VA startar 2018 och slutbesiktning sker 2019.

Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta medel ur 2017 och 2018 års budget för en överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm. Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ned då det är gammalt och är i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet är att anlägga en överföringsledning för spillvattnet till Björboholm för vidare avledning mot GRYAAB. I samband med anläggandet av överföringsledningen för spillvatten läggs en dricksvattenledning som utgör reservvattenförsörjning till Sjövik.

Ny skolstruktur i Floda

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en skolstruktur i Floda som utgörs av fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Utöver det ska Tolleredsskolan göras om till en F-6-skola.

 • Alla skolorna i Floda-Tollered behålls
 • Övergången till F-6 skolstruktur bör göras så snart som möjligt
 • Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad kostnadsanalys för de olika skolorna i alternativ 1
 • Efter övergången till F-6 är klar, sker en ny översyn av vilka framtida behov som finns, vilka skolor som skulle kunna fortsätta att växa och på vilket sätt
 • En kontinuerlig dialog i ärendet ska föras med KSAu

Jag är väldigt glad över att vi äntligen fattat ett beslut om skolstrukturen i Floda. Det är hög tid att vi sätter igång och gör de anpassningar som behöver göras, så att vi kan möta den elevökning som vi vet kommer. Floda är en populär ort att flytta till, inte minst för barnfamiljer och den kanske viktigaste uppgiften för oss politiker är att säkerställa att det finns bra skolor till alla barn. Dagens beslut var därför ett angeläget beslut och det känns bra att kommunstyrelsen var enig i frågan”, säger Lill Jansson (L)

Riktlinjer för föreningsstöd i sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun. Vissa redaktionella ändringar gjordes i förvaltningens förslag.

Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att anta verksamhetsplan 2018. Planen beskriver förverkligandet av kommunfullmäktiges budget 2018 utifrån budgetens beslutade mål och uppdrag. Det beskriver även angreppssätt och strategier för att förverkliga uppdrag och inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden 2011-2018 i Framtidsbilder 2018. Verksamhetsplanen innehåller även ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudgetar samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och bilaga med barn- och elevpeng.

Ekonomisk månadsuppföljning, november 2017

Prognosen för helåret, efter november månad, är ett överskott på 40,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 12,6 miljoner kronor. Det är en förbättring med 6,4 miljoner kronor jämfört med prognosen från oktober. Prognosförbättringar återfinns inom flera sektorer samt finansförvaltningen.

Försäljning av del av fastighet Hjällsnäs 36:1

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29,2 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 är bebyggd med 20 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.

Försäljning av del av fastighet Östad 12:52

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Östad 12:52 bebyggs just nu av BoKlok med 30 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 november 2017

Ökad budget för projektet ny idrottshall i Dergårdsområdet

Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten för nybyggnation av en ny idrottshall i Dergårdsområdet. För att få en bra produkt som är funktionell för både skola och föreningsliv behövs bruttoarean öka med ca 1000 kvadratmeter mot den tomtutredning som låg till grund för budgeten. Ökade byggkostnader på grund av den aktuella byggkonjunkturen bidrar också till ökade kostnader.

Arbetssättet med entreprenören gör att det fortfarande finns möjlighet att påverka kostnader i positiv riktning. Stora anträngningar görs för att om möjligt minska bruttoarean samt att hitta övriga kostnadsbesparingar i projektet utan att äventyra kvaliteten på färdig produkt.

Delfinansiering av växt- och djurlivsundersökning i sjöarna Anten och Mjörn

Kommunstyrelsen beslutade att delfinansera en limnologisk undersökning med 85 000 kronor till Anten – Mjörn kommittén. Denna typ av limnologisk undersökning genomförs med ca 10 års intervall.

Anten – Mjörnkommittén föreslår att Lerums kommun bidrar med 85 000 kronor för undersökning gällande vattenkemi (näringsämnen, surhet, syre mm), biota (växt- och djurplankton), kvicksilver i fisk samt miljögifter i vatten och sediment. Undersökningen ska även innefatta läkemedel och mikroskräp.

Antagande av detaljplaneändring för att möjliggöra avstyckningar

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplaneändring för detaljplanen LD 147.

Fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116, öster om L Stamsjön, ryms inom en detaljplan som begränsar deras möjlighet att göra avstyckningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för dessa fastigheter att stycka av mark för att möjliggöra fler villatomter.

Yttrande över förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat ett förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken på remiss till kommunalförbunden. Göteborgsregionen, GR, bereder och tar fram ett gemensamt svar för sina medlemskommuner och Lerums yttrande kommer att vara en del av underlaget för GRs yttrande.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom yttrandet som säger att för att främja ett ökat kollektivresande vore det bättre att istället för kommungränsen utgå från de funktionella geografiska områden där invånare arbetar, studerar och utför merparten av sina resor. Göteborgsregionen är ett sådant område som i och med förslaget delas upp i tre olika zoner. Det vore önskvärt att hela Göteborgsregionen ingick i en och samma zon, på samma sätt som flera andra funktionella områden ingår i en och samma zon enligt förslaget.

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Prognosen för helåret är ett överskott på 34,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 19,0 miljoner kronor. Det är en förbättring med 9,1 miljoner kronor jämfört med prognosen från augusti.

Med anledning av sektor stöd och omsorgs ekonomi fattade kommunstyrelsen följande beslut:

 • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
 • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
 • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.

Tillfälligt föreningsstöd till föreningar som vill skapa förutsättningar för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under vistelsetiden

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett tillfälligt föreningsstöd, inom en sammanlagd ram om max 500 000 kr under 2017 och 2018, som kan sökas av ideella organisationer/föreningar. Stödet ska användas för att stödja de asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har kvar sin skolgång i kommunen.

Föreningsstödet betalas inte ut till privatpersoner som upplåter sina hem till asylsökande.

Beslutet gäller under förutsättning att regeringens förslag i budgetpropositionen beslutas av riksdagen.

I uppdraget ingår att ta fram villkor för föreningsstödet samt hur det ska utbetalas.

Samarbetsformer med civila samhället

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan samverka och samarbeta med civila samhället för ett hållbart långsiktigt arbete kring nyanländas etablering samt om möjligt ingå överenskommelser för utförande av insatser för nyanlända.

Samverkan mellan Lerum Energi och Partille Energi genom driftavtal

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

Partille Energi AB ägs för närvarande till 50 procent av Partille kommun och till 50 procent av Göteborg Energi. Bolaget har ca 2 500 fjärrvärmekunder samt ca 14 500 elnätskunder via det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Enligt plan säljer Göteborg Energi sin ägarandel till Partillekoncernen den 29 december 2017. Partille Energi och Partille Energi Nät har ingen personal utan bolagen drivs enligt avtal av Göteborg Energi. Lerum Energi och Partille är intresserade av att teckna avtal för att driva den operativa verksamheten för Partille Energi och Partille Energi Nät.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 november 2017

Förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg, samt sända ut förslaget på samråd och granskning.

GC-väg i Olstorp

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för byggnation av gång- och cykelbana avseende fastigheten Olstorp 6:2, Stannum 2:9 m.fl. Ytterligare exploatering i Olstorp kan inte medges förrän gång- och cykelbana anlagts längs med hela Olstorpsvägen. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018 och antas 2020.

Vattenpalatset

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall utföras. Två utredningar har genomförts: en för att undersöka betongens status och en för att okulärt klargöra helheten. Utredningarna har utförts under sommaren 2017.

Initialt antogs två tidshorisonter för åtgärder, 4 år och 30 år för att bedöma åtgärders omfattning avseende betongens status och helheten. Kostnader för en total renovering uppskattats till 75 Mkr och ny anläggning för träning och undervisning ligger i paritet med detta belopp.

Med anledning av detta så beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet ”Byte av ventilation och vattenrening”, att ge förvaltningen i uppdrag att utföra åtgärder inom befintlig ram för underhållsåtgärder under 4 år för att vidmakthålla kvalitén i anläggningen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig lösning beträffande Vattenpalatsets fortsatta upprustning, utformning och drift. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under våren 2018 och innehålla förslag till ställningstagande för hantering och ställningstagande som beaktar både tekniska lösningar och samhällsutveckling.

Gatu- och VA-entreprenad i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för genomförande av gatu- och VA- entreprenad för radhusgatan i Gråbo C, detaljplaneetapp 1.

VA utbyggnad i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i Stora Bråta. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta till befintliga byggnader och framtida exploatering. Utbyggnaden följer Lerums strategiska VA-plan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-17 §214, där VA- utbyggnad i Stora Bråta är högt prioriterad.

Vatten- och avloppstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018. VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % och höjningen av VA-taxan för anläggningsavgifter föreslås bli 3 % baserat på juli månads utfall.

Renhållningstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018. I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen i arbetet med taxan för 2019 får i uppdrag att utforma taxan så att den premierar minskat avfall.

Riktlinje för hyressättningsmodell för bostad med särskild service

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service. Kommunen saknar idag en modell för hyressättning av boenden som verkställer insatsen bostad med särskild service. Hyrorna har på vissa boenden legat på samma nivå sedan 2007. Förvaltningen föreslår en hyreshöjning på 3,7 % i samband med införandet av den nya hyressättningsmodellen. Modellen för bostad med särskild service utgår från relativhyra och baseras på bruksvärdesprincipen.

Utbetalning av partistöd 2018              

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer. Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödets storlek bygger på antalet fördelade och besatta mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden. Planen syftar till att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus kollektivnära intill sjön Aspen. Förslaget innehåller ca 550 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och ett parkeringshus med möjlighet att bygga lokaler och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66. Källarvinden från sekelskiftet som är kulturhistoriskt värdefull omfattas av kommunens kulturmiljöprogram, motiverat främst av byggnadens miljöskapande värde. Bedömningen är dock att byggnaden är i dåligt skick och rivning kan medges. Om möjligt kommer grundstenarna bevaras vid byggnation av nytt bostadshus för att platsen ska behålla sin historiska dimension. Förslaget innebär utöver rivning av befintlig byggnad även ny markanvändning, bostadsändamål.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked avseende del av fastigheten Lundby – Gråbo 1:1 samt del av fastigheten Lundby Prästgård 1:1. Kommunen avser att upprätta detaljplan för området norr om Olstorpsvägen samt för området väster om Gråbovägen. På grund av höga kulturmiljövärden öster om Gråbovägen kommer denna del av det ansökan inte att planläggas för ny markanvändning.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola i Lerum till sektor samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för vinterväghållning till sektor samhällsbyggnad. Upphandlingen avser vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor. Gällande avtal för vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor löper ut 2018-07-31 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun
 4 oktober 2017

Mötet inleddes med information från Tolkförmedlingen Väst, därefter hade kommunstyrelsen en workshop om Västra Stambanan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen. Ett detaljplanearbete för fastigheten vid Åsenvägen har pågått sedan 2012 och syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade inrätta ett samråd för integrationsfrågor med representanter från civila samhället, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Gruppen har redan haft två möten där vi gemensamt har kommit fram till behovet av att inrätta samrådet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag. Det ekonomiska utfallet fram till augusti är +51,9 miljoner kronor med en prognos för helåret på +24,9 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 28,1 miljoner kronor. Sektor stöd och omsorg har en negativ budgetavvikelse för perioden på 27,1 miljoner kronor som till stor del beror på högre kostnader inom produktionsområde Myndighet. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget samt intensifiera arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Kommunstyrelsen godkände av Förbundsstyrelsen Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg översänt förslag till ny beräkningsmodell. Kommunstyrelsen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att utarbeta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg, dels till följd av ny beräkningsmodell för medlemsavgiften, dels med anledning av att dokumentet är i behov av översyn och modernisering. Förslaget innebär en nedtrappning av Lerums kommuns avgift från nuvarande c:a 30 miljoner kronor per år till c:a 24 miljoner kronor år 2020.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 september 2017

Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

 • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.
 • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.
 • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.
 • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Inera AB bildades 1999 i syfte att koordinera regioner och landstings gemensamma e- hälsoarbete. 1177 Vårdguiden och Nationell Patientöversikt är några av de tjänster som Inera tagit fram genom arbetet. Idag finns flera tjänster som också vänder sig till kommuner. Genom delägarskap i Inera förenklas upphandlingsförfarandet av dessa tjänster för kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus, parhus och villor grupperade runt ett gemensamt grönområde. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen, samt den del av planområdet som vetter mot Stamsjövägen bevaras som naturmark.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Floda Nova-hallen del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall (Floda Nova-hallen).

”En detaljplan beskriver konkret hur marken ska användas och hur bebyggelsen i stora drag ska se ut och det här beslutet är alltså ett steg till mot ytterligare en idrottshall i Floda. Den nya hallen ska byggas i anslutning till den befintliga Floda-Nova-hallen och det är extra roligt att hallen planeras och byggs tillsammans med lokala krafter i Floda. Det här är ett bra exempel på samhällsutveckling tycker vi”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorchef för Sektor stöd och omsorg i uppdrag att teckna avtal för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RIA – hela människan i Lerum.

”Vi uppskattar verkligen den sociala verksamhet som RIA bedriver”, säger Eva Andersson (C) och tillägger vidare att KS också gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat flerårigt avtal med RIA.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 23 augusti 2017

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa byggnation av hyresrätter på Lekstorp 14:2 där 50 % av dem fördelas till kommunens behov för nyanlända och 50 % till BoPlats. Bostäderna är inte projekterade ännu men det rör sig om 20 – 25 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Lerum Energi, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Aspenäs 2:39 om ca 10 000 kvm. Lerum Energi är behov av att bygga en ny transformatorstation som komplement till huvudtransformatorstationen för Lerum som finns i Stenkullen.
Platsen lämpar sig bra på grund av närheten till högspänningsledningen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslaget detaljplaneförslag för Torp 2:80 med flera, Torpskolans parkering. Marken ägs av Lerums kommun och JM Seniorgården har tillsammans med Förbo erhållit markanvisning. Förslaget innehåller i ca 40 bostäder med bostadsrätt i ett s.k. 55+ boende och ca 50 bostäder med hyresrätt.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Tollered 4:47 mfl. Detaljplanen kommer att tas fram med utgångspunkt i vinnande förslag i markanvisningstävlingen som har tagits fram av Derome Hus AB i samarbete med Arkkas arkitekter. Totalt innehåller förslaget 85 bostäder i form av 50 hyresrätter, 20 bostadsrätter och 15 äganderätter.

”Nu tar vi ytterligare ett steg mot fler bostäder i Tollered och därmed en utveckling av hela bygden, som ju är en fantastisk bygd. Viktigt är att säkerställa att det blir bostäder som passar för olika åldrar och inte minst för barnfamiljer. För fler barnfamiljer betyder fler barn i förskola och skola, och det ser vi fram emot”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Götebo 1:5 med flera, Sandbäcksvägen i Stora Bråta. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 35-40 nya bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor i en och en halv våning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bråta 1:56, 1:20, 1:55 samt del av 1:61. Sammantaget omfattar förslagets tre delområden byggnation av upp till 5 villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för en om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola med ytterligare en avdelning vilket innebär att förskolan skulle bestå av fem avdelningar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Aspenäs Villastads låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt att på utestående borgenssumma sätta en borgensavgift på 0,4 procent. Aspenäs Villastad har behov av en utökad borgen för extern finansiering till följd av förvärv av anläggningsobjekt enligt plan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av ramavtal för frukt och grönt till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingen ska delas upp i olika geografiska områden.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förvaltningens uppdatering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras löpande vid behov utifrån aktuell nulägesbild och fördjupad kunskap inom området. Handlingsplanen utgör kommunens fortsatta steg i arbetet mot våldsbejakande extremism och ska utvecklas över tid.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Lerums kommun från och med det allmänna valet 2018 ska vara en valkrets vid valet till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för byte av konstgräsplan vid Rydsbergs fotbollsplan. Rydsbergsplanen är tillsammans med Flodala kommunens äldsta konstgräsplan ca 10 år gammal och är i behov av nyanläggning och renovering av underliggande bärande ytor.

Budgetanförande 15 juni 2017

Det talade ordet gäller

Anförande vid budgetfullmäktige i Lerums kommun 15 juni 2017

Ordförande, ledamöter!

Det är med stolthet och glädje som jag står här i talarstolen för fjärde gången och presenterar majoritetens budget. Jag kommer framför allt att uppehålla mig vid den ekonomiska delen av budgeten och senare kommer mina kommunalrådskollegor att berätta mer om de politiska målen och inriktningarna.

Den politiska majoriteten i Lerums kommun: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet presenterar åter igen en stark budget. Och 2018 fortsätter de satsningar och prioriteringar som varit genomgående under hela mandatperioden.

Lerum är en kommun med trygga förskolor, bra skolor och en äldreomsorg med god kvalitet. Lerums kommun är en del av en växande region och vi är inne i en expansiv fas med stora ekonomiska investeringar. I takt med att vi blir fler kommuninvånare behöver vi fler förskolor, en ökad kapacitet i skolan och fler lokaler för idrott och kultur. Att vi blir fler invånare är i grunden något positivt. Men det ställer även krav på kloka ekonomiska överväganden och politiska prioriteringar.

110 miljoner kronor – det är vad vi skjuter till i ekonomiska resurser 2018 jämfört med 2017. Det innebär att verksamheten under denna mandatperiod fått ökade resurser med ungefär 400 miljoner kronor.

Resultatet för 2018 budgeteras till 48 miljoner kronor vilket behövs för att delfinansiera de kommande årens stora investeringar. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2018-2020 uppgår till 1,2 miljarder kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 551 miljoner kronor.

Nytt för denna budget är att vi reserverat 29 miljoner kronor som vi framför allt kommer att fördela i verksamhetsplanen. Med en värld som förändras allt snabbare så blir det i längden ohållbart att anta en budget i mitten av juni 2017 som ska hålla fram till siste december 2018.

Områden vi särskilt prioriterar 2018 är:

 • Attraktiv arbetsgivare – som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Ökad takt i byggandet och planproduktionen
 • Fler familjecentraler, den pågående utredningen av familjecentralerna ska beaktas
 • Försörjningsstödet ska minimeras
 • Integration av nyanlända
 • Fritidskort under sommaren för årskurs 6 – 9

Genomgående för hela tiden som majoriteten samarbetat är ett fokus på en god ekonomi och vi har nu tre år bakom oss med mycket goda ekonomiska resultat och det behöver vi för att bidra till finansieringen av de stora investeringar som vi har framför oss.

Detta är en budget för ett växande Lerum och vi har nu växlat upp och det byggs bostäder runt om i kommunen och det första halvåret i år så färdigställdes mer förskoleavdelningar än det någonsin gjorts.

Med de investeringar i form av nya förskolor och skolor, idrottshallar och GC-vägar för att nämna några så vore det konstigt om vi inte behövde låna till dessa investeringar. Det är investeringar som kommer att komma kommuninvånarna till nytta under många år framöver. Stora investeringar är inget som är unikt för Lerums kommun utan det gäller för alla växande kommuner.

Avslutningsvis tänkte jag nämna lite om vårt åtagande att ta emot nyanlända personer till kommunen. För ett år sedan hade vi precis avslutat ett antal möten med kommuninvånare för att informera om hur vi tänkte lösa situationen. Det var bland det jobbigaste som jag har gjort men jag är övertygad om att det var helt rätt. Då fanns det många frågor och mycket oro men nu känns det betydligt bättre och vi har kommit igång med byggnation runt om i kommunen och lyckats lösa det akuta läget.

Nu är det viktigt att vi arbetar vidare med integration och inkludering och minskar risken för utanförskap. I det arbetet ser vi civilsamhället som en nyckelpartner. Förvaltningen arbetar utmärkt med frågan genom bl.a. Enheten för mottagning och integration och igår hade vi vårt andra samråd för integrationsfrågor tillsammans med civilsamhället så jag är övertygad om att vi kommer att lösa detta tillsammans på ett mycket bra sätt. Samtidigt som vi ska se till att ett antal nya invånare i vår kommun ska komma ut i arbete och utbildning så står vi inför stora utmaningar för att lösa framtidens personalförsörjning. Genom att kombinera dessa genom att jobba aktivt med alla parter med t.ex. utbildning och validering som kommer dessa nya Lerumsbor att bli en tillgång för oss.

Med detta så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.