Kommunstyrelsen Lerums Kommun 15 mars 2017

Kommunens hantering av ensamkommande unga som blir åldersuppskrivna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

Följande undantag gäller för rekommendationen:

 • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
 • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
 • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
 • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016. Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till +47,9 mnkr.

”2016 års ekonomiska resultat är det näst högsta på 10 år vilket står oss väl rustade för de omfattande investeringsbehov som vi har framför oss”, säger Dennis Jeryd (S)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2016. Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgick till 311,4 miljoner kronor, vilket var helt enligt budget. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget då kommunen inte tagit upp några nya lån under året för att finansiera investeringarna. Årets nettoinvesteringar är en fördubbling jämfört med föregående års nettoinvesteringar och beror på att flera planerade projekt har kommit igång under året.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för februari 2017. Utfallet är +55,3 miljoner kronor men prognosen för helåret är i nuläget ett överskott om 17,9 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 35,1 miljoner kronor mot budget. De negativa avvikelserna finns inom Sektor stöd och omsorg samt finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2017 och 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga och driftsätta en testanläggning för konstgjort grundvatten i Gråbo grustäkt, för att utreda möjligheterna till att använda fastighet Hjällsnäs 52:13 till en permanent vattentäkt. Gråbo grustäkt har under många år utretts för lämpligheten att användas som vattentäkt både för Lerums kommun och för Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att låta VA-enheten tilldela vinnande anbud i maskin- respektive byggentreprenaden för ombyggnation av Skallsjö vattenverk. Ombyggnationen genomförs för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av städentreprenad till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för städtjänster till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-11-05 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen beslutade att införa ett samråd för HBTQ-frågor i Lerums kommun under år 2017. Ärendet har en tydlig koppling till och gynnar arbetet i att uppnå kommunens jämställdhetsmål.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 mars 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017. Tillägget syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror. Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra.

Kommunstyrelsen beslutade att Hallsås förskola ska bedrivas i kommunal regi när nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

”Hallsås förskola är kommunens största förskola och av olika anledningar lämplig att driva i kommunal regi. Däremot vill vi se fler privata alternativ när det i framtiden byggs nya förskolor och vi gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för det” , säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för att möjliggöra en ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet för granskning. Ärendet följer tidplanenen med godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige i juni. Förutsatt att planen ej överklagas så kan entreprenaden påbörjas efter sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning. Syftet med ändringen är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun. Ett markavtal reglerar rättigheter och skyldigheter för nätägaren och markägaren. Det innefattar exempelvis ersättning till markägaren, nätägarens tillträde till ledningsnätet, regler avseende flyttning, skadeståndsskyldighet och liknande. Avtalet omfattar såväl befintlig som ny digital infrastruktur.

”Det är viktigt att en hög driftsäkerhet uppnås, så förvaltningen fick i uppdrag att prioritera markförläggning av fibernätet”, säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 februari 2017

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet för bostäderna på bägge sidorna av Tingshuset i Lerums centrum och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma en sänkning från nuvarande nivå 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med 2017-01-01. Förvaltningen har gjort en marknadsundersökning och funnit att taxan ur det perspektivet ligger för högt. Bedömningen görs utifrån anläggningens beskaffenhet och i jämförelse med andra anläggningar i närliggande kommuner.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg. Enligt den nya fördelningsmodellen kommer årsbidraget för Lerums kommun till förbundet att minska från 33,2 Mkr till 25,7 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 2,5 miljoner för att finansiera återuppbyggnad av läktare vid friidrottsanläggningen Stonehill. Den gamla läktaren vid friidrottsanläggningen i Stenkullen brann ner till grunden i september 2016. Planen är att läktaren ska byggas med brandhärdigt material samt att den blir något mindre än tidigare. Kommunen har erhållit ersättning från försäkringsbolaget för branden om ca 2 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen och samverkan inom de områden där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar.

Kommunstyrelsen antog en ny arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 mars 2017. God arbetsmiljö är en avgörande faktor för att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Den är viktig för att vi ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som bidrar till kommunens utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering för framtagande av Vägplan för gång- och cykelbana längs med Norsesundsvägen. I arbetet med cykelpaketet ”10 mil cykelväg” ansåg både Alingsås och Lerums kommun att åtgärder för oskyddade trafikanter längs med aktuell sträcka var högprioriterat. Vägen till Norsesunds station upplevs som otrygg och osäker. Trafiken är livlig och vägen smal. Vid bron över Norsesund är oskyddade trafikanter särskilt utsatta. Enligt medfinansieringsavtalet ska Lerum medfinansiera 180 kkr.

Vi behöver prata!

Precis avslutat ett samtal med en invånare som hade sökt mig. Personen började, som nästan alla som jag ringer upp, med att förvånat tacka för att jag ringde upp. Med tanke på den tråkiga politiska utvecklingen runt om i världen så är det ännu viktigare att vi pratar med människor och inte om dem.

Hur ska vi få våra medborgare och väljare att förstå att vi är till för dem, vi vill att de ska ringa, vi vill ha dialog och vi vill förklara?

Under mina två år som KSO så är det bara ett fåtal samtal som inte har slutat bra. De allra flesta förstår utmaningarna med prioriteringar, lagstiftningar, ansvarsfördelningar, etc när jag fått pratat med dem en stund.

Jag är övertygad om att vi måste ägna mer tid till att prata, ha dialog och informera. Bara då kan vi bryta politikerföraktet och hindra att människor som Donald Trump väljs till ledare.

Så hör av dig!

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 januari 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Visionsrapport 2016 till Kommunfullmäktige för information samt att Visionsrapport 2016 lyfts in i arbetet med budget 2018. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi samt att samverka med de beredningar som har uppdrag som berör den ekologiska och sociala hållbarheten. Visionsrapporten syftar till att ge en nulägesbild och fungera som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Tidigare visionsrapporter har fokuserat på den ekologiska dimensionen. Årets visionsrapport har utvecklats till att även innehålla statistik som belyser socialt hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2017. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun.

Kommunstyrelsen fick en rapport från Demokratitorget som genomfördes på Lerums gymnasium den 18 oktober med två gymnasieklasser och nio politiker från Lerums kommun. Utvärderingen av Demokratitorget visade på stor nöjdhet av upplägget, både bland elever och politiker. Demokratitorget genomfördes med hjälp av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av ventilations- och värmeanläggningen i Kommunhus 1 och 2. Kommunhus 2 har länge haft problem med inomhusklimatet med avseende på temperatur, luftflöden och lukter från matlagning som sprider sig i byggnaden. Med en planerad utökning av personal på planen för Sektor Samhällsbyggnad krävs dessutom vissa anpassningar i kommunhus 1.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i Kommunhus 1 och 2. Sektor samhällsbyggnad har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Framtaget förslag visar att det går att utöka antalet fasta och tillfälliga kontorplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, måleriarbete till Sektor samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsen informerade om att Eriksbergs Kembar och Städ AB har inkommit med en ansökan om utförande av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Lerums kommun. Förvaltningen har utvärderat ansökan och bedömt att Eriksbergs Kembar och Städ AB uppfyller samtliga krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har därför beslutat att godkänna Eriksbergs Kembar och Städ AB som leverantör.

Kommunstyrelsen beslutade att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.

God Jul och Gott Nytt År!

Idag var jag med på Radio pE20‘s uppesittarmorgon och sa ungefär så här:

Jag tänkte så här på de sista dagarna av 2016 att försöka summera lite om vad som har hänt i vår lilla kommun.

Det första jag vill säga är att vi ju inte är någon liten kommun. Den senaste redovisningen från SCB visar att vi har passerat 40500 invånare och Lerum är den 63:e största kommunen, sett till invånare, av landets totalt 290 kommuner. En mediankommun i Sverige har lite drygt 15000 invånare. Eftersom vi är en växande kommun i ett attraktivt område så har det hänt mycket under 2016 och mer kommer att hända de kommande i åren.

I Lerum byggs det nya P-huset för fullt och det planeras för bostäder på flera olika platser i centrum. I Stenkullen har det byggts nya bostäder, det byggs just nu en ny förskola och ännu fler bostäder. I Floda har vi invigt Blå Torget och fått bra fart på centrumutvecklingen. I Gråbo växer ett helt nytt centrum fram med bostäder och ett nytt vackert torg. För att nämna några saker.

Mer kommer att hända nästa år: I Lerum går planeringen vidare för fler bostäder och ett resecentrum. Planeringen för att bygga ut både Knappekullaskolan och Torpskolan börjar och byggnationen av nya idrottshallen startat. I Floda hoppas vi att detaljplanen för Herrgårdsbacken blir godkänd så att byggnationen kan börja där och arbetet med en ny aktivitetspark i anslutning till Spindelparken kommer att startas, dessutom har vi fattat beslut om att åtgärda trafiksituationen i Flodamotet som vi ju har pratat om i ett tidigare program här på radio pE20. I Tollered byggs gymnastiksalen om och planeringen för ett nytt bostadsområde fortsätter. I Sjövik satsar vi på mötesplatser och det kommer att byggas ett nytt bostadshus för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden. I Gråbo fortsätter byggnationen av bostäder och trafiksituationen vid infarten till Olstorp och St Lundby kyrka kommer att åtgärdas.

Detta var bara några få saker om allting som har hänt och som kommer att hända i vår stora kommun. Många säger till mig ”varför byggs det inget i Lerum? Det byggs ju så mycket i Partille t.ex.”. Då kan det vara bra att veta att det i alla fall i år har byggts mycket i Lerum och att det kommer att göra det under de kommande åren. En förklaring är nog att det syns väldigt tydligt i Partille eftersom det mesta byggs längs motorvägen. Men fakta visar på annat: Fram till och med november i år så har det färdigställts 170 bostäder i Lerums kommun, varav 70 st i flerfamiljshus. Det är mer än i Partille, Härryda och Alingsås… tillsammans! Så visst byggs det i Lerums kommun.

Det går inte att tala om 2016 utan att säga något om vårt arbete med att ordna bostäder till nyanlända. Enligt beslut i riksdagen ska vi ta emot 170 människor i år och ännu fler nästa år och det har varit och är en stor utmaning. Vi jobbar hårt över hela kommunen för att hitta bostäder och vi har haft många möten med engagerade medborgare. Vi kommer inte att klara vårt åtagande i år men vi jobbar på och kommer att lösa det. Tillsammans med civilsamhället så jobbar vi också intensivt för att välkomna dessa människor till vår kommun.

Jag brukar på varje kommunfullmäktigemöte innan jul att hålla ett litet anförande på julrim och tänkte avsluta min insats idag med något liknande:

Radiodebattens köld är hård,
ogärna lystra och stimma.

Alla prata i enslig tråd
djupt under midnattstimma.

Tisdagsmorgon med information,
Frågor om sopor och byggnation.

Hur ska det gå med hallen?
Behövs nya bullervallen?

Radiodebattens köld är hård,
ingen längre lyssna eller minna.

Alla undra, behöver han vård?
åtminstone någon timma.

Många sänker sin djupa blick,
låt detta vara över på ett klick,

Tittar upp i taken.
Endast Jennie är vaken.

Och nej radiodebatten är inte hård, i alla fall inte i denna kanal, men det gick inte att få till rimmen annars…

Jag vill avsluta med att först uttrycka mitt stora tack till alla anställda i Lerums kommun – ni gör ett fantastiskt arbete och sedan vill jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att ni får en lugn och fin helg tillsammans med era nära och kära.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade att återta förvaltningens uppdrag att upprätta detaljplan för Aspevallen. Arbetet med detaljplan gällande det tilltänkta Idrottsområdet vid Campingen har förändrat inriktning då den planerade användningen inte bedöms möjlig på grund av strandskyddsreglerna. Då det inte bedöms möjligt att uppföra en anläggning för fotboll inom Idrottsområdet skulle en alternativ placering inom Lerum vara nödvändig för att kunna exploatera nuvarande Aspevallen för byggnation av bostäder. En sådan alternativ placering bedöms mycket svår att åstadkomma. Det mest lämpliga bedöms därmed vara att bibehålla Aspevallen som fotbollsanläggning.

 • ”Det är bra att vi äntligen kan ge ett besked i den här frågan och att Aspevallen får en möjlighet att utvecklas till en ännu bättre plats för idrott och rekreation. Vi tror dessutom att Aspevallen kan göras mer användbar skoltid, för elever på skolorna i närheten”, säger Lill Jansson (L) kommunalråd med särskilt ansvar för utbildnings- och fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att tills vidare stoppa arbetet med temporära bostäder på fastigheterna vid Torp 2:80, Lagman Lumbers väg och Lagman Karles väg. Förvaltningen ska aktivt leta efter områden i närheten som ger möjlighet till fler bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01. Stöd och omsorgsutskottet ska fortsätta att följa frågan under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 dels 300 kronor och dels 500 kronor. Kulturskolan vill komplettera sina terminsavgifter med två nya avgifter 300kr för till exempel ämnena blåsinstrument i storgrupp och distansundervisning i musikproduktion, prova på verksamhet. 500kr för exempelvis storgrupp gitarr, Afrikanska djembetrummor, Sambaensemble, rock- och popensemble samt musikproduktion. De föreslagna avgifterna står i paritet till gruppstorlek och ger möjlighet att ta fram ett kompletterande utbud som avser att locka nya grupper till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny återvinningscentral i Stenkullen. Markområdet ligger utmed Tollestorpsvägen, det är stort till ytan och det finns en gällande detaljplan för industri samt järnväg. På aktuellt markområde har förvaltningen idag upplag av schaktmassor och jord.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för projektering och anläggning av cirkulationsplats i korsningen Gråbovägen/Tollestorpsvägen för att möta den ökande trafiken till den nya återvinningsstationen.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att projektera och genomföra stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron. Stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras för att området ska få tillfredsställande stabilitet. De geotekniska åtgärdernas storlek ska fastslås och därefter ska åtgärderna tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen då delar av åtgärderna kommer att innebära vattenverksamhet. Åtgärderna behöver genomföras för att säkra befintlig markanvändning men också för att kunna bebygga det så kallade Säveåpark.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Lerum Energi AB gällande kostnader för kapital samt drift och underhåll avseende laddinfrastruktur. Avtalet förenklar och möjliggör för kommunens verksamheter, personal, företagare och privatpersoner att köra elbil. En utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar är en förutsättning för att nå energiplanens två mål till år 2020 om fossilfri kommunal fordonsflotta och om 15 % användning av förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande fastigheter i etapp 2 för att tillsammans med följande byggare åstadkomma byggnation av hyresrätter.

 • Floda 3:31 – Byggbolaget Lennhede Kringberg AB
 • Lekstorp 14:2 – Laborint International Services AB
 • Lekstorp 2:103 och 2:104 – Laborint International Services AB

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov.

Kommunstyrelsen beslutade att understödja utvecklingen av mötesplatser i Sjövik vilket innebär byggnation av en multiarena, utökning av parkeringsplatser vid multiarenan, samt en inledande översyn och förbättringsåtgärder av Bohlins torg under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2017. Planen innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Den innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget samt resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och barn- och elevpeng.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för november 2016. Kommunen bedömer i nuläget att helårsresultatet kommer uppgå till 66,8 mnkr, vilket är högre än budgeterat resultat på 34,9 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring med 14,9 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2017 och delfinansiera Lerum Centrumförening för år 2017.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till VA-taxa för 2017. Den reviderade VA-taxan gäller från och med 1 januari 2017. Den nya taxan innebär en liten sänkning av brukningsavgifterna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. Den reviderade taxan föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01. Revideringen innebär incitamenten att bygga energieffektivare utvecklas med incitament att även bygga med lägre miljö- och klimatpåverkan samt justering av taxan för förhandsbesked.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Olstopsvägens korsning med Gråbovägen, Gråbovägens korsning med Lundbyvägen, samt binda ihop befintliga gång- och cykelvägar i området enligt en framtagen åtgärdsvalsstudie. Studien föreslår en cirkulationsplats vid Olstorpsvägens korsning med Gråbovägen och att en omstigningshållplats för busstrafiken byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. I Gråbovägens korsning med Lundbyvägen föreslås antingen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Vidare ska gång och cykelvägen som idag slutar vid Stora Lundby kyrka förlängas ut till Gråbovägen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Flodamotet. I Flodamotet finns idag en framkomlighetsproblematik i de punkter där av- och påfartsramperna ansluter till lokalvägarna och det finns brister i trafiksäkerheten i korsningarna. Förslaget innebär att två nya cirkulationsplatser byggs där E20 på- och avfartsramper ansluter till det kommunala vägnätet. Denna åtgärd syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningarna och en busshållplats och pendelparkering byggs på lämplig plats i anslutning till motet.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för nybyggnad av omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan. Ombyggnaden kommer också innehålla tillbyggnad av en samlingssal samt en rejäl upprustning av skolgården.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever. Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar att antalet invånare i kommunen i stort ökar med i snitt ca 1 % per år under den närmaste tioårsperioden. Inom området Norra Lerum (exkl. Stenkullen) innebär tillväxten att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern ökar med ca 400 elever under samma period. Nuvarande skolkapacitet inom området behöver utökas för att möta det ökade antalet elever. I samband med om- och tillbyggnad av kommunens grundskolor behöver skolorna kompletteras med ändamålsenliga specialsalar i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett vilken skola de går på.

”Vi gör stora satsningar på skolan de kommande åren. Med F-9-skolor vill vi skapa lugn och studiero, samtidigt som det blir en tydligare röd tråd i varje elevs lärande, både för grundskolans elever och för grundsärskolans elever. Med det här beslutet startar vi planeringen. Eftersom vi gärna vill ha in synpunkter från olika håll, kommer vi att bjuda in till olika former av dialog”, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola och utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal om sponsring av Bo & Energimässan villaägarmässan i enlighet med kommunens sponsringspolicy.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun under 2017-2018 med tillägget att partnerskapet ska utvärderas i slutet av 2017 inför 2018.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 9 november 2016

stenkullens-forskola-vy-2

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Lerum Energis förvärv av Göteborg Energis andel i Lerum Fjärrvärme.

 • ”Genom att Lerums kommun blir helägare av Lerum Fjärrvärme så kan vi utveckla bolaget vidare. Både som en viktigt bit i att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 men också för att kunna utveckla området vid fjärrvärmeverket i Lerum där vi ska bygga bostäder i Aspen Strand projektet”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Lerum 1:69, Höjdenhemmet. Detaljplanen beräknas kunna antas under 2019. Förbo AB har ansökt om planbesked för att bygga bostäder och vårdboende på fastigheten Lerum 1:69. Fastigheten är lokaliserad i Lerums tätort ca 1,5 kilometer nordost om centrum. Förslaget innebär att befintligt vårdboende med tillhörande parkering rivs och ersätts med lägenheter, radhus samt ett nytt vårdboende med dubbelt så många platser som det nuvarande. Ansökan innefattar 108 vårdlägenheter, ca 120 lägenheter och 10 radhus.

 • ”Ett genomförande innebär ett värdefullt tillskott av såväl äldreboende som ordinära bostäder till Lerum, det kommer också möjliggöra att vi får till trygga boenden”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för detaljplan i Floda centrum på fastigheten Floda 3:119, Floda 3:20 och Floda 2:286. Planarbetet bedöms kunna antas under 2019. Sökande önskar utveckla Floda centrum genom utbyggnad av ICAs lokaler, förflyttning av ICAs entré till en mer strategisk plats på hörnet upp mot Rurik Holms väg samt nybyggnad av bostäder och ytterligare parkering.

Kommunstyrelsen beslutar att starta en dygnet-runt-öppen förskola under 2017 med verksamhetsformen pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. En individuell bedömning av omsorgsbehovet görs i samband med ansökan. För att få omsorg på obekväm tid ska andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ha prövats.

 • ”Alla arbetar inte på kontorstid och därför behövs en förskoleverksamhet som är öppen dygnet runt. Med den här förskolan kan vi erbjuda en ännu bättre barnomsorg även kvällar och nätter. Det kommer att bli en lugn och trygg verksamhet med personal och lokaler som är anpassade efter barnens behov av lek, aktiviteter, sovvila, mat och säkerhet. Vi hoppas och tror att det här ska bli en uppskattad verksamhet för de barn och föräldrar som behöver den”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till Sektor lärande.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen arbetar fram en modell under 2017 som innebär en ökad valfrihet för den enskilde inom ordinärt boende när det gäller mathantering via hemtjänst för genomförande i början av 2018. Med mathantering avses tillredning och den enskildes val av leverantör där även kommunens egna kök bör vara en av möjligheterna.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att på egen hand upphandla kyld förpackad mat för hemtjänstens kunder via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen under 2017 ser över intresset hos lokala livsmedelshandlare att göra överenskommelser med hemtjänstens kunder för att effektivisera inköpen av livsmedel.

 • ”Vi vill kunna erbjuda våra äldre en större valfrihet när det gäller mat i hemmet för de som har hemtjänst. Detta ska genomföras i början av 2018”, säger Eva Andersson (C).

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 oktober 2016

Kommunstyrelsen behandlade två beredningsrapporter som nu lämnas över till kommunfullmäktige: Beredningen för infrastruktur och boendes rapport om Bostadsstrategi 2040 samt Beredningen för klimat, miljö och naturvård rapport om stigar och leder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap för vägarna i Floda samt att samråda om förslaget. Huvudmannaskapet för vägarna som Flodas vägförening idag förvaltar över ska övergå till kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag att ta över all drift av vägar i kommunen, för att detta ska kunna genomföras så måste detaljplanernas bestämmelse om huvudmannaskap ändras. Ändringen beräknas kunna antas 4:e kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att direkttilldela drift- och underhåll av vägbelysning i Lerums kommun till Lerum Energi AB.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för skötsel av fritidsanläggningar inklusive ishall.