Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 augusti 2018

Kolborydsvägen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för gång- och cykelväg utmed del av Kolborydsvägen samt ombyggnad av vägen.

Vägens standard i förhållande till trafikering och transportkvalitet har i takt med att området omvandlats till permanentbostäder avsevärt minskat. Vägen trafikeras av buss. Åtgärden måste genomföras för att höja säkerheten på Kolborydsvägen.

Upphandling av entreprenad för nyanläggning av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av en entreprenör för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar samt pumpstationer i Stora Bråta.

Som ett led i arbetet med att bidra till att flera får acceptabla och hållbara vatten- och spillvattenledningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta.

Områdesbestämmelser över Aspenäs Villastad

Ett förslag om områdesplan för Aspenäsområdet skickades till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.

Antagande av Säveåns vattenråds arbetsordning och beslut om finansiering

Kommunstyrelsen beslutade att anta Säveåns vattensråds arbetsordning samt att finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per invånare inom Säveåns avrinningsområde.

Från och med den 1 januari 2019 är avsikten att det arbete som tidigare bedrevs av Anten-Mjörnkommittén, ska bedrivas inom vattenrådets verksamhet. 

Köpeavtal Hallegården 1:384

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Jutabo AB, avseende försäljning av fastigheten Hallegården 1:384 om cirka 7 258 kvm i Hallegården till ett uppskattat pris om 2 368 000 kronor.

Avstyckning av Hallegården 1:384 är klar och kommunen säljer därför den avstyckade fastigheten till Jutabo AB. Projektering av område 5, ”Naturslingan” i ”Mjuka Böljan” har påbörjats i februari 2018 och för att bebyggelsen bättre ska anpassa sig till befintlig natur kommer Jutabo AB bygga 8 parhus med totalt 16 lägenheter.

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Lerum 20:4 och Lerum 20:10

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Lerums Station KB, avseende byte av mark med mera, berörande fastigheterna Lerum 20:4 och 20:10.

Planerad byggstart för Lerums nya resecentrum är satt till sensommaren 2019. Redan innan startfasen av byggandet behöver kommunen komma åt marken närmast tunneluppgången från spårområdet. Innan byggplatsen kan inhägnas ska en provisorisk uppgång anläggas på området nordost om nuvarande trappa, för att, under byggtiden, ersätta den befintliga uppgången så att resenärer inte ska behöva passera inne på byggarbetsplatsen. Den tillfälliga tunneluppgången är nödvändig eftersom den nuvarande (och den kommande permanenta) måste stängas under byggandet av resecentrum. På området för den tillfälliga uppgången ska, när byggnaden är färdig, i enlighet med gällande detaljplan (LD178) ett mindre torg och cykelparkering för resenärer anordnas. Den aktuella marken är till stor del privatägd. Det krävs därför ett markbyte och ersättning för ytterligare mark genom den här överenskommelsen om fastighetsreglering som förvaltningen förhandlat med fastighetsägaren till det gamla stationshuset (Lerum 20:10) om. Större delen av området som kommunen ska erhålla i markbytet anges som allmän plats och omfattas således även av kommunens skyldighet att lösa in sådan mark.

Förlängt arrende, del av Hultet 1:2

Kommunstyrelsen godkände avtal om lägenhetsarrende med arrendator Stenkullen Klubbhusförening, på del av Hultet 1:2.

Lerums kommun har sedan 1992 arrenderat ut cirka 1400 kvadratmeter till föreningarna Lerum GOIK och Lerum Friidrott. De båda föreningarna har nu bildat en gemensam förening kallad Stenkullen klubbhusförening för att förvalta de båda föreningarnas gemensamma klubbhus. Arrendeavtalet behöver därför skrivas om så att rätt arrendator står på avtalet.

Köp och fastighetsreglering för fastighet Torp 1:4 och Torp 1:304

Kommunstyrelsen godkände köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheterna Torp 1:4 och Torp 1:304.

Lerums kommun är i behov av mark i anslutning till Aspenässkolan. En överenskommelse har träffats med fastighetsägare till Torp 1:304 som innebär att kommunen avstår en bit mark närmast Strandvägen och samtidigt förvärvar en bit mark närmast Aspenässkolan.

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa inom SAMLA-området

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa inriktningsbeslutet från SAMLA:s politiska samrådsgrupp.

Den 2 februari fattade SAMLA:s politiska samrådsgrupp inriktningsbeslut om att starta upp ett projekt för att skapa samverkansteam på första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. I teamet ska ingå representanter från socialtjänst, elevhälsa och primärvård. För att förslaget att starta projektet ska kunna effektueras behöver ingående nämnden och styrelser fastställa samrådsgruppens inriktningsbeslut.

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag om samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 -2022/2023.

Samverkansavtalet, som är fyraårigt, bygger på innehållet i Skollagen (2010:800), Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). Avtalet innebär att parterna enas om att avtalskommunerna utgör ett samverkansområde vad avser antagning till de i avtalet angivna utbildningarna som erbjuds inom gymnasieskolan i Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Avtalet reglerar även samverkansformer för dimensionering av utbildningsutbudet i regionen där elevens fria val och önskemål om utbildning ska vara vägledande för dessa beslut. Vidare regleras samverkan för hur utbildningarnas kvalitet ska säkerställas samt de ekonomiska förutsättningarna där bland annat en gemensam prislista ingår.

Antagande av SAMLAS inriktningsbeslut avseende om socialmedicinsk mottagning inom närvårdssamverkan Lerum-Alingsås

Kommunstyrelsen beslutade att anta SAMLAS politiska samrådsgrupps inriktningsbeslut om socialmedicinska mottagningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) har i sitt mål och inriktningsdokument för år 2018 lyft fram att integrerade mottagningar för missbruk och beroendevården i nämndens berörda kommuner är ett prioriterat mål. Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november 2017 togs följande inriktningsbeslut:

 • att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum
 • att undersöka och kartlägga möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska mottagningarna med eventuella Mini-Mariamottagningar
 • vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i Alingsås och en mottagning i Lerum
 • att under kartläggningen hitta lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum

Komplettering av befintlig överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till komplettering av överenskommelsen.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär ett samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sjukhus

Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen med tillhörande riktlinje som reglerar samverkan vid in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning. Överenskommelsen gäller från den 25 september 2018-09-25 till och med den 30 november 2020.

Ekonomiska anslag för SAMLA vårdsamverkan för år 2019

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa SAMLA vårdsamverkans beslut om ekonomiska anslag för år 2019.

SAMLA vårdsamverkan behöver ökade anslag för år 2019 jämfört med 2018 för att kunna fortsätta att utvecklas till en välfungerande samverkansorganisation för hälsa och den nära vården.

Anslaget för 2019 enligt gällande fördelningsnyckel innebär för Lerums kommun 447 300 kronor.

Upphandling av skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av skolskjuts till Sektor lärande.

Upphandlingsunderlaget avser nytt avtal för skolskjuts. Gällande avtal löper ut den 19 juni 2019 och en ny upphandling behöver genomföras.

Ansökan om borgen från Floda Boif

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Floda Boll och idrottsförenings låneförpliktelser avsedda för finansiering av konstgräsmatta på Flodala idrottsplats, upp till ett totalt högsta belopp om en miljon kronor med maximalt tio års amortering.

Fotbollsklubben Floda Boll och idrottsförening har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån hos Sparbanken Alingsås AB till konstgräsprojekt. Lånelöfte har lämnats av banken om 1 miljon kronor.

Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 2017

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna uppföljningen av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

En god grund har lagts i Lerums arbete för jämställdhet och det finns goda möjligheter att arbeta vidare med jämställdhetsintegrering som strategi. Förvaltningen ser en ökad efterfrågan på kompetensutveckling och ett behov av att arbeta med det likvärdig resursfördelning och myndighetsutövning. Det interna jämställdhetsarbetet har god potential att vidareutvecklas och behöver prioriteras parallellt med det externa jämställdhetsarbetet.

Uppföljningen utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen visar på några samhällsutmaningar, exempelvis gällande kvinnors och mäns ekonomi och hälsa. Positiva trender syns bland annat i mäns ökade uttag av föräldrapenningdagar, att andelen kommunanställda kvinnor som arbetar heltid har ökat, samt att medianlönegapet för kommunanställda kvinnor och män har minskat.

Utifrån resultatet föreslår förvaltningen att följande områden prioriteras i det fortsatta jämställdhetsarbetet:

 • Utveckla likabehandlingsarbetet för Lerums kommuns anställda
 • Se över och förbättra arbetet med opartisk resursfördelning
 • Se över och förbättra arbetet med opartisk myndighetsutövning
 • Utveckla rutiner för kompetensutveckling i jämställdhet, diskriminering och normer

Drift av Lerums kommuns vattenverk vid sänkning av nivåerna i råvattentäkterna i strid mot vattendom

Kommunstyrelsen beslutade fortsätta driften av det vattenverk som bland annat förser kommundelarna Lerum och Floda med dricksvatten trots sänkning av nivåerna i råvattentäkterna under tillåten vattendom.

På grund av den mycket torra våren och sommaren är det mycket låga nivåer i kommunens råvattentäkter. Situationen förändras dagligen, men det finns en risk att den vattendom som reglerar kommunens uttag ur råvattentäkterna kommer att behöva brytas för att det vattenverk som bland annat förser kommundelarna Lerum och Floda med vatten ska kunna fortsätta vara i drift.

Konsekvenserna om vattenverket skulle behöva stängas är mycket stora och allvarliga för människors liv och hälsa, varför det är förvaltningens bedömning att det svårligen är ett alternativ.

Översyn av färdtjänstriktlinjer

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för färdtjänst för att möjliggöra att husdjur får följa med.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 juni 2018

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 523, Härskogsvägen

Under 2017 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av Härskogsvägen i Lerums och Härryda kommun. Åtgärdsvalsstudien fokuserade på mindre åtgärder som kan genomföras som trimningsåtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ställningstagande:

 • Differentierad hastighet
 • Omkörningsförbud på delar av sträckan
 • Kurvrätning
 • Höja klassen för vägunderhåll vintertid
 • Siktröjning vid Lilla Härsjövägen
 • Fickor som gör det möjligt att släppa förbi bakomvarande trafik
 • Förbjuda trafik med farligt gods
 • Anlägga en GC-väg

Tillskriva Länsstyrelsen om att på väg 523 Härskogsvägen

Kommunstyrelsen beslutade att tillskriva Länsstyrelsen om att på väg 523 Härskogsvägen:

 • Förbjuda trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn, gäller tung lastbil
 • Förbjuda trafik med fordon lastade med farligt gods
 • Begränsa hastigheten till 50 kilometer i timmen, på del av sträckan.

Upphandling gällande ett samverkansavtal för ny- och ombyggnad av Lekstorpsskolan

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad i samverkan gällande ny- och ombyggnad av Lekstorpsskolan inom Lerums kommun till sektor samhällsbyggnad.

Ökad budget för projektet ombyggnation av lokaler av kommunhus 1 och 2

Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten för ombyggnation av kommunhus 1 och 2.

Hela kommunhus 2 har haft problem med inomhusklimatet under en längre period. Efter kommunstyrelsens beslut att åtgärda lokalerna upphandlades en entreprenör för arbetet. Kort efter arbetet startades framkom behov av utökade åtgärder enligt följande:

 • Beställning av ombyggnad i plan 3
 • Uppdaterade krav på brand plan 1 och 2
 • Förlängning av evakueringarna
 • Ombyggnation av ventilation i butiksplan
 • Förlängning av fläktaggregat
 • Flytt av etablering

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Hede 2:3, förlängning

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3.

Johansson & Rehn erhöll våren 2009 positivt planbesked för del av fastigheten Hede 2:3. Förvaltningen har upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Johansson & Rehn Byggnads AB och Lerums kommun.

Markanvisningen ger exploatören rätt att under en viss tid och på vissa givna villkor förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförande av bostadsbebyggelse inom området som kommunen äger. Området delas in i två etapper och intentionen är att området till stor del ska bebyggas med hyresrätter.

Markanvisningsavtalet har gått ut och parterna önskar förlänga avtalet ytterligare två år.

Försäljning av del av fastighet Tollestorp 6:6

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och LMA fastighets AB, avseende försäljning av del av fastigheten Tollestorp 6:6 om ca 3500 kvm i Stenkullen.

Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LD 156. Som en del i ett förlikningsärende mellan Lerums kommun och Lerum Mark och Anläggning AB (hädanefter LMA) erbjöds LMA att köpa området för att kunna flytta sin befintliga verksamhet som idag är lokaliserad på fastigheten Almekärr 3:48.

Mottagande av gåva från Swedish taco

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna mottagande av gåva från Swedish taco.

En av måltidsservice kockar kom på 2:a plats i tävlingen Arlas Guldko, kategori Bästa Matglädjeförskola. Med anledning av detta vill företaget Swedish taco komma till förskolan Rösekullen, där kocken arbetar, och bjuda alla barn på lunch för att gratulera till den fina placeringen. Swedish taco är ett food truck catering-företag i Tollered.

Gåvan uppfyller Lerums kommuns policy för sponsring, gåvor och donationer och ges utan krav på motprestation.

Ekonomisk månadsuppföljning, maj 2018

Kommunen bedömer i nuläget ett överskott om 45,4 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 2,6 miljoner kronor mot budget. Negativ prognosavvikelse återfinns i första hand inom Sektor stöd och omsorg och Sektor lärande. Avvikelsen beror på fler barn och elever inom lärande samt ökat antal ärenden inom stöd och omsorg, vilket delvis vägs upp av högre skatte- och statsbidrag än budgeterat för kommunen. Samtliga sektorers prognoser är oförändrade jämfört med april.

Förlängning av hyresavtal för fastighet Ekollonvägen 2 avseende bostäder till nyanlända

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga hyresavtal gällande fastigheten på Ekollonvägen 2 (Almekärr 3:342) för hyresperioden den 15 november 2018 till och med den 14 november 2021.

Lerums kommun ska under 2016, 2017 samt 2018 ta emot 474 personer enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Under 2019 väntas detta antal personer vara ca 100. Siffrorna för 2020 samt 2021 är än så länge osäkra med prognosen pekar åt en liknande siffra som för 2019. Idag finns det fyra fastigheter i kommunen för en temporär bostadslösning, varav Ekollonvägen 2 är en, vilket idag innefattar runt 110 personer (maj 2018). Genom att sluta avtal om fortsatt inhyrning av fastigheten på Ekollonvägen 2 kan kommunen fortsättningsvis erbjuda ett temporärt boende tills en permanent lösning är på plats samt ta emot i enlighet med det angivna kommuntalet. Beslutsförslaget innebär att avtal undertecknas för fastigheten på Ekollonvägen med en hyresnivå 2 850 000 kr per år.

Intraprenad inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med att införa en intraprenadverksamhet i någon av kommunens SÄBO med införande under 2019.

”Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att medarbetare på ett äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta kortar beslutsvägar och stimulerar medarbetare till att själva vara med att skapa en god arbetsmiljö och en bra verksamhet. Själv syftet är att det som är bra för medarbetarna också blir bra för våra äldre”, säger Eva Andersson (C).

Reviderade antagningsregler och målgrupp inom Kulturskolan

Kommunstyrelsens beslutade att anta Kulturskolans reviderade antagningsregler.

Regelverk och målgrupp 6-20 år: Ansökan sker löpande under året via webben och kan endast ske ett år innan eleven uppnått rätt ålder för respektive ämne. Man kan endast tacka nej till erbjuden plats två gånger. Därefter avslutas köplaceringen. Eleven har rätt att prova en lektion innan debiteringskravet inträder. Eleven får studera på Kulturskolan till och med den termin då eleven fyller 20 år.

Yttrande angående Inriktningsbeslut för Åtgärdsvalsstudier och utredningar 2019

Lerums kommun har fått en förfrågan via GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) att yttra sig om ”Inriktningsbeslut för åtgärdsvalsstudier och utredningar 2019.”

Kommunstyrelsen beslutade om följande synpunkter gällande inriktningsbeslutet: En ÅVS för E20 centrala Lerum bör finnas med i inriktningsbeslutet och genomföras med start 2019.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 30 maj 2018

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättning av projektet stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda. Enligt geotekniska undersökningar är stabilitetsförhållandena vid nuvarande bestånd inte tillräckligt goda vid Rurik Holms väg.

Förlängning av vägnamnet Naturslingan

Kommunstyrelsen beslutade att namnet Naturslingan förlängs. Ett nytt bostadsområde är under byggnation på fastigheten Hallegården i Lerum. I området löper en väg som behöver ha ett namn.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2017

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2017 för elevhälsans medicinska insats.

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och ska beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas som ska innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder som genomförts samt hur dessa utvärderats. Syftet med berättelsen är att vårdgivaren ska få information om patientsäkerhetsarbetet och hur verksamhetens förutsättningar ser ut.

Tertialuppföljning 2018

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna tertialrapport 1, 2018. Tertialrapporten är en löpande uppföljning av budget och verksamhetsplan 2018 och sker per 30 april och per 31 augusti. Tertialrapport 1, 2018, redovisar utfall och prognos för ekonomin utifrån drift, investeringar och exploatering samt verksamhetsresultat per 30 april.

Resultat för perioden januari till april uppgår till +25,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är +45,4 miljoner kronor. Helårsprognosen visar en mindre negativ avvikelse mot budget på 2,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari.

Antagande av likabehandlingspolicy Kommunstyrelsen beslutade att anta likabehandlingspolicy samt upphäva för närvarande gällande jämställdhetspolicy och etniska mångfaldsplan.

En likabehandlingsplan har tagit fram som föreslås gälla som styrande dokument för medarbetare i Lerums kommun. Likabehandlingspolicyn ersätter den för närvarande gällande jämställdhetspolicyn och etniska mångfaldsplanen.

Uppföljning av handlingsplan 2017 för Medskapandegruppen i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta stödja medskapandet i Gråbo. Medskapandeinitativ beviljas medel per idé och initiativ, och först efter att kommunens representanter godkänt förfrågan. Medel uppgår till 400 tkr år 2018 och betalas ut för innevarande år.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hallsås 2:49 till Lerums kommuns fastighet Hallsås 17:1.

Lerums kommun har tagit fram en detaljplan mellan Stamsjövägen och Alebäcken där Derome Hus AB är exploatör. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. För att genomföra detaljplanen behöver kommunen lösa in den mark som enligt detaljplanen är allmän platsmark och som ska skötas av Lerums kommun. En överenskommelse om fastighetsreglering har tagits fram med fastighetsägaren till fastigheten Hallsås 2:49 som ett led i åtkomst av den allmänna platsmarken i detaljplanen. I överenskommelsen ingår även mark som inte är med i detaljplanen men som kommunen behöver tillgång till för att genomföra detaljplanen.

Ny- och ombyggnad av Lekstorpskolan

Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta medel för att snarast starta ny- och ombyggnaden av Lekstorpskolan.

Lekstorpsskolan är en förskole till årskurs 9 skola där elevantalet förutsätts öka från nuvarande ca 330 till ca 500 elever.

Förstudien har hittat lösningar som eliminerar evakueringsbehov och kostnader för paviljonger samtidigt som man på relativt begränsad yta löst framtidens behov. I detta ingår att rusta skolan till moderna ventilations och uppvärmningslösningar som bidrar till minskad energi och miljöpåverkan, förbättra utemiljön och bygga ut kökskapaciteten.

Verksamheten har identifierat att slöjd och hemkunskap totalt i Gråbo inte har tillräcklig kapacitet med ökat antal elever.

Förstudien har även tagit med detta för att ur kommunperspektiv spara kostnader relaterat till utbyggnader på andra platser genom att skapa efterfrågade specialsalar för hemkunskap och slöjd på Lekstorpskolan.

Samråd om detaljplan för Floda 20:239 och del av Floda 3:17 (Floda Nova-hallen)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplaneförslag för Floda 20:239 och del av Floda 3:17 (Floda Nova-hallen).

Planförslaget innebär att gällande detaljplan ersätts med ny inom begränsad del, omfattande ett område för idrottsändamål där Floda Nova-hallen redan finns etablerad. Inom planområdet omfördelas byggrätten. Vidare överförs del av kvartersmarken, öster om befintlig hall, till natur, tillgänglig för allmänheten. Förslaget bedöms bl.a. positivt för den i öster befintliga bostadsbebyggelsen. Kommunen har i en inledande, preliminär lämplighetsprövning bedömt att läget är strategiskt då idrottsverksamhet redan finns etablerad och tillkomsten av ytterligare lokaler för idrott är positivt i ett folkhälsoperspektiv, samt tillför Floda tätort kvaliteter.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att förslaget är förenligt med GR:s strukturbild för regionen och kommunens mål om förtätning med avseende på bostäder och verksamheter i kommunens tätorter. Utveckling av idrottsverksamhet i ett kollektivtrafiknära läge, där befintlig infrastruktur kan nyttjas, är förenligt med kommunens hållbarhetsvision.

Arrendeavtal på Almekärr 3:40 (Aspen Camping)

Kommunstyrelsen beslutade att säga upp arrendeavtalet för campingändamål mellan Lerums kommun och Aspen Camping AB, på fastigheten Lerum Almekärr 3:40. Kommunstyrelsen beslutade att genom ett öppet annonserat förfarande ge möjlighet för hela marknaden att visa sitt intresse för att utveckla campingverksamheten på Almekärr 3:40.

Lerums kommun tecknade år 1994 ett arrendeavtal för campingändamål med Aspen Camping AB på fastigheten Almekärr 3:40. Avtalet löper ut 30 juni 2019 och måste sägas upp ett år innan det löper ut. I samband med att arrendet löper ut finns möjlighet att bjuda in marknadens aktörer för att undersöka vem som är bäst lämpad att utveckla campingverksamheten i den riktning som Kommunstyrelsen önskar.

Förvaltningen fick i uppdrag att ha dialog med arbetsutskottet angående campingens framtida inriktning.

Yttrande över järnvägsplan vändspår Floda / Lerum

Kommunstyrelsen beslutade att anta yttrandet över järnvägsplan TRV 2017/43687 som sitt eget.

Trafikverket genomför en serie med åtgärder på Västra stambanan, sträckan Göteborg-Skövde, för att ge ökad kapacitet och robusthet på järnvägen. Projektet Vändspår Floda/Lerum omfattar några av dessa åtgärder och arbete med järnvägs-plan pågår. Syftet med projektet är, förutom att bidra till ökad kapacitet och robusthet, att möjliggöra ökad regional- och pendeltågstrafik samt att ge resenärer god tillgänglighet till stationer och plattformar. Under det inledande arbetet med järnvägsplanen har konstaterats att ökad kapacitet kan uppnås utan att vända några pendeltåg i Lerums kommun. Önskvärd ökad kapacitet och robusthet kan uppnås genom andra åtgärder. Utbyggnad av vändspår är därför inte längre aktuellt, men möjlighet att vända tåg i samband med störningar är en fördel.

Handlingsplan för besöksnäringen 2018-2022

Kommunstyrelsen beslutade att besöksnäringsfrågorna inom näringslivsstrategin förtydligas genom en strategisk handlingsplan för hur vi bemöter, stödjer och utvecklar besöksnäringen och dess aktörer i vår kommun under 2018-2022.

Kommunstyrelsens beslutade att kommunens turistbyrå på Nääs Slottsområde får ett fortsatt uppdrag fram till 2022 samt ett höjt bidrag från nuvarande 150 000 kronor per år till 300 000 kronor per år fr.o.m. 2018.

Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedlingen väst

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen för kommunalförbundet Tolkförmedlingen väst.

Lerums kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedlingen väst. Förbundet bedriver tolkförmedling och översättningsservice för sina medlemmars räkning. För närvarande har förbundet 28 medlemmar. 12 nya kommuner har ansökt om medlemskap.

Tolkförmedlingen har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning. Den nya förbundsordningen innehåller skrivelser om de nya medlemmarna och en möjlighet för direktionen att inrätta nya organ. Dessutom har förbundsordningen anpassats efter den nya kommunallagen.

Samverkansavtal för inrättande av gemensamt dataskyddsombud samt utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat samverkansavtal mellan Lerum kommun, Härryda kommun, Partille kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) avseende gemensamt dataskyddsombud. Finansiering sker 2018 genom kommunstyrelsens reserv.

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller unionsgemensamma bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Av förordningen framgår bland annat att offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Inför ikraftträdandet av förordningen har Partille kommun, Lerum kommun, Härryda kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund sökt samverkan i frågan om dataskyddsombud. Arbetet har resulterat i en gemensamrekrytering av ett dataskyddsombud som ska arbeta åt kommunerna och kommunalförbundet. För att reglera samverkan har förvaltningen tillsammans med de övriga kommunerna och kommunalförbundet tagit fram ett förslag till samverkansavtal.

Delägarskap i Flodagarveriet Fastigheter AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lerums kommun förvärvar 10 procent av aktierna och blir delägare i Flodagarveriet Fastigheter AB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker ur kommunens likvida medel.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innan ägaravtal ingås med Flodagarveriet Fastigheter AB skall aktieägaravtal upprättas och underställas kommunfullmäktige för beslut.

– ”Den utveckling som nu sker i Floda när det gäller byggnation, engagemang och innovativ hållbarhet är oerhört positivt. Det tidigare och pågående arbetet som kommunen tillsammans har med näringsliv, fastighetsägare för att stärka Flodas identitet är ett lyckat koncept. Att tillsammans då även vara en del i Garveriets uppbyggnad ser vi som en naturlig del i utvecklingen mot ett än mer hållbart Floda. Konceptet bygger på kreativa mötesplatser, kunskapsutveckling, närproducerad hållbar matproduktion som helt ligger helt i linje med kommunens vision -att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Nu ser vi fram emot uppbyggnaden av Flodas nya mötesportal Garveriet, som en betydelsefull del av att skapa ett hållbart samhälle med fokus på mat”, säger majoritetens fyra kommunalråd Dennis Jeryd (S), Rutger Fridholm (Mp), Lill Jansson (L) samt Eva Andersson (C)

Idrotts- och fritidsstrategi

Kommunstyrelsen beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en idrotts- och fritidsstrategi för Lerums kommun. Strategin ska tas fram i samverkan med representanter från de lokala idrotts- och fritidsföreningarna.

– “Både föreningarna och kommunen tjänar på en tydlig strategi för framtiden och att ha en långsiktig plan för framtida satsningar på idrottsanläggningar. För föreningarnas del underlättar det planeringen av den egna verksamheter och för kommunens del betyder det en möjlighet att långsiktigt planera för de ekonomiska investeringarna. När det gäller den här typen av frågor är det bra att hitta breda politiska överenskommelser, som är stabila över tid. Det skapar trygghet och framförhållning för föreningarna. Vi är väldigt glada över de föreningar vi har i vår kommun, de gör en fantastisk insats för inte minst barn och ungdomar”, säger Lill Jansson (L).

Årsredovisning 2017

Anförande på kommunfullmäktige i Lerums kommun den 26 april 2018. Det talade ordet gäller.

Ordförande, ledamöter!

Nu har snart hela denna mandatperioden gått och denna årsredovisning är den tredje i ordningen för den nuvarande majoriteten. Om 136 dagar är det val och det är spännande tider framför oss.

Att vara kommunstyrelseordförande är oerhört intressant, lärorikt, stimulerande men ofta också slitsamt. Men det finns faktiskt en enda sak som var bättre i opposition och det var att det fanns utrymmer för kulturinslag på KF. Förra mandatperiodens årsredovisningar innehöll kulturinslag om Pojken med guldbyxorna, Lär av historien” från KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” och Liftarens guide till galaxen. Denna mandatperiod har jag hunnit med ett inslag om kommunallagen.

Nu är det ju inte alla som uppskattar mina kulturinslag så vill ni vara riktigt säkra på att slippa dessa under nästa mandatperiod så är det bäst att ni röstar på Socialdemokraterna så att vi kan fortsätta att vara i majoritet för att garantera att jag inte hinner med så många kulturinslag 

Nu till årsredovisningen. Vi kan fortsatt konstatera att vi har ordning och reda på ekonomin och en god måluppfyllelse. Jag vill rikta ett stort tack till kommunens alla anställda som gör ett fantastiskt jobb.

Efter ett 2016 då vi fick ägna mycket tid, kraft och resurser åt att ordna bostäder åt nyanlända och organisera mottagandet så kan vi glädjande konstatera att vi under 2017 nått stor framgång med detta. Vi lyckas ta emot våra nyanlända på ett bra sätt och vi har, trots extra stora utmaningar i vår kommun med så få lägenheter, ordnat bostäder åt alla. Även under 2018 så kommer vi att lyckas med bostäder åt alla nyanlända.

Men det är inte bara åt nyanlända som vi lyckats ordna bostäder. Under 2017 så blev vi 818 nya Lerumsbor vilket är det största antalet ett enskilt år sedan kommunen bildades och vi ligger nu i toppskiktet i Göteborgsregionen både när det gäller befolkningstillväxt i antal och i procent.

I Gråbo är det nya torget färdigt sedan ett år tillbaka och husen vid torget är inflyttade och fler hus ska byggas.

I Floda har de tre husen i Herrgårdsbacken kommit upp och väntar på sina nya familjer som flyttar in i slutet av året. Del två av Spindelskogen invigdes i slutet av förra året i sedvanligt ösregn.

I Sjövik invigdes vårt nya hus förra året med hyresrätter för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden.

I Lerum växer den nya idrottsanläggningen fram vid gymnasiet, i Norra Hallsås dyker det upp nya hus varje gång jag besöker det (kanske inte riktigt varje gång nu när äldsta dottern flyttat dit) och detaljplanerna för Aspen Strand och Säveå Park har varit ute på samråd.

Nu har Lerum fått upp farten och det byggs och utvecklas i alla delar av vår kommun.

Men det saknas så klart inte utmaningar inför framtiden. De höga sjukskrivningstalen oroar nog alla och är något som vi måste jobba ännu hårdare med. Dock är det viktig att vi nyanserar debatten och tittar på hur sjukskrivningstalen ser ut i olika tidsperioder. Den korta sjukfrånvaron, som är den som kostar pengar för kommunen och påverkar verksamheten mest, ligger på hyfsat låga 2,4%. Den långa sjukfrånvaron ligger alldeles för högt och här jobbar nu förvaltningen med olika åtgärder för att se till att dessa människor antingen kommer tillbaka till ett arbete i kommunen eller kommer vidare till annan sysselsättning.

Personalförsörjning är en annan fråga som blir allt svårare att hitta en lösning på. Vi står inför ett mycket stort investeringsbehov under överskådlig tid, mycket beroende på att vi är en attraktiv kommun som växer och därför behöver bygga både förskolor och skolor. Det kommer så klart att bli en utmaning att hantera det men alternativet om vi varit en avfolkningskommun och besluta om vilken skola vi ska stänga härnäst är så klart betydligt jobbigare.

Jag vill avsluta med att önska alla en trevlig Valborg och kanske ses vi på tisdag i demonstrationstågen.

Med de orden så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen för 2017.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön.

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar.

Planen har inväntat uppdateringen av riksintresset för Landvetter flygplats som nu är färdig och visar att planområdet inte längre riskerar att påverka riksintresset negativt.

Köp av fastighet Ryd 1:79, Ekåsa

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna ett köp av fastigheten Ryd 1:79 för 12 500 000 kronor av Göteborg stad.

Lerums kommun hyr idag fastigheten Ryd 1:79 (Ekåsa i Björboholm) av Göteborg stad. Fastigheten fungerar som tillfällig bostad för personer som anvisats till kommunen. Göteborg stad har erbjudit Lerums kommun att förvärva fastigheten.

Samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland 2019-01-01 – 2022-12-31

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses presidiums förslag om samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 och kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR. Enligt nuvarande avtal ska uppsägning ske skriftligt senast ett år före avtalstidens utgång. Västra Götalandsregionen medger dock en förkortad uppsägningstid från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.

Stiftelsernas årsredovisningar 2017

Kommunstyrelsen beslutade godkänna stiftelsernas årsredovisningar för 2017.

Årsredovisning för år 2017 har upprättats för, av Lerums kommun förvaltade, donationsstiftelser. Dessa är: Stiftelsen Sociala samfonden Stiftelsen Skolstyrelsens samfond Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond Stiftelsen JT Bergs minne Stiftelsen Kulturfonden

Redovisning av insatser genomförda för ett Integrerat samhälle

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av de genomförda insatserna i handlingsplanen för ett integrerat samhälle samt beslutar att strategin integreras i ordinarie verksamhetsplan från 2019.

Samråd för detaljplan för fastigheten Tollered 4:47, Bostäder i Brännabbens skogsbacke

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut Tollered 4:47, bostäder i Brännabbens skogsbacke på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 85 bostäder och en förskola med upp till 8 avdelningar inom fastigheten Tollered 4:47 i nordöstra Tollered.

Planförslaget möjliggör uppförande av det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen som avgjordes i januari 2016.

Förvaltningen fick också i uppdrag att se över möjligheten att bygga en GC väg på Brännabbevägen för att förbättra trafiksäkerheten i området.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget.

I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och utföras.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna medfinansieringsavtalet mellan Lerums Kommun och Trafikverket

För att Lerums kommun ska kunna genomföra ombyggnationen av Flodamotet behövs ett medfinansieringsavtal för en bevakande projektledare hos Trafikverket. Projektledaren ska bevaka Trafikverkets intressen i samband med ombyggnationen. Delar av åtgärderna faller inom det statliga vägområdet.

”Detta beslut innebär att den efterlängtade ombyggnationen av Flodamotet nu kan påbörjas för att lösa den besvärliga trafiksituationen”, säger Rutger Fridholm (MP).

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering till Sektor samhällsbyggnad.

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik till Sektor samhällsbyggnad.

Revidering av verksamhetsområden VA

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 2018-04-26.

Kvalitetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse för 2017. I kvalitetsberättelsen beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits inom sektorn under året. Fokus i kvalitetsberättelsen är hur verksamheternas arbete med riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomål och synpunkter samt samverkan har fortlöpt under året. Den tydliggör även vilka förbättringsområden som identifierats.

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet i Patientsäkerhetsberättelsen 2017. Identifiering av riskområden görs dels vid en mer omfattande riskanalys en gång om året och dels vid analyser vid förändringar och inträffade händelser. Analys av orsaker till att riskerna uppstår baseras huvudsakligen på riskanalyser, egenkontroller och hantering av avvikelser och klagomål. En väl utvecklad säkerhetskultur samt fokuserad planering, genomförande och uppföljning av åtgärdernas effekt är de huvudsakliga metoderna för att öka patientsäkerheten.

SKLs rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden

Kommunstyrelsen beslutade att anta rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden.

Regeringen valde våren 2016 att avslå socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället förtydligar regeringen socialtjänstförordningen där det framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Rekommendationens 4 delar är koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskap. Rekommendationen är i linje med pågående förändringsarbete inom äldreomsorgen och förstärker redan inledda processer.

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa

Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård.

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

Kommunstyrelsen beslutade att anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.

Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.

Årets resultat uppgår till 48,0 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat resultat på 53,0 miljoner kronor. Sektorerna har en samlad avvikelse mot budget på -8,2 miljoner kronor. Samtliga sektorer, förutom Stöd och omsorg, redovisar ett överskott vid årets slut. Sektor stöd och omsorg avviker negativt med 31,5 miljoner kronor jämfört med budget vilket till stor del beror på ökat antal ärenden inom Barn och Unga samt Vuxna vilket lett till ökade kostnader.

2017 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 250,0 miljoner kronor vilket är lägre än budgeterade 477,2 miljoner kronor. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget. Avvikelsen beror på att vissa investeringsprojekt skjutits fram.

Med utgångpunkt från måluppfyllelsen av verksamhets- och finansiella mål som angavs i budget 2017 uppfyller kommunen målen för god ekonomisk hushållning. Arbetet med att uppfylla verksamhetsmålen anses tillfredsställande för året. De finansiella målen är utanför gränsvärden som anges i kommunens styrmodell för god ekonomisk hushållning men i inom gränsen för budgeterade nivåer 2017. Även kommunens balanskravsresultat är positivt för 2017.

Resultatreglering 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen resultatreglering 2017 uppgående till 9,8 miljoner kronor och att dessa medel får tas i anspråk under 2018.

Verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2017.

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Utfallet till och med februari månad är 27,1 miljoner kronor vilket är över det budgeterade utfallet på 14,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är -12,6 miljoner kronor vilket är under det budgeterade helårsresultatet på 35,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen noterade informationen om åtgärdsplan från Sektor stöd och omsorg och ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en handlingsplan med mätbara och tidsatta mål för en ekonomi i balans 2018. Handlingsplanen ska kontinuerligt följas upp i stöd- och omsorgsutskottet.

Fördjupad Visionsrapport 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Fördjupad Visionsrapport 2017 till Kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsen beslutade att lyfta in Fördjupad Visionsrapport 2017 i budgetprocess 2019 och att rapporten även ska beaktas i verksamhetsplanen för 2019.

Helårsrapportering av kontrollplan 2017

Kommunstyrelsen beslutade att notera uppföljningen om kontroller enligt kontrollplan 2017. Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan synpunkter.

Helårsuppföljningen avser förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll samt resultat och bedömning av genomförda kontroller för året 2017. Den interna kontrollplanen 2017 består av 8 gemensamma risker och 15 sektorsspecifika risker. Av de sammanlagt 23 riskerna i planen har 22 kontrollerats. Där en av kontrollerna inte har utförts på grund av organisationsförändringar. Kontrollen ska genomföras under 2018. Kontrollerna visar att förvaltningens rutiner fungerar bra, även om det har konstaterats avvikelser. Vid kontrollerna har avvikelser kunnat konstateras för 13 av de 23 riskerna. Där avvikelser förekommit har åtgärder i form av förändringar i rutiner och arbetssätt beslutats i samtliga fall.

Svar på hemställan om utvecklingsbidrag till Universum via GR

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag. Finansiering beaktas i budgetarbetet avseende 2019.

Stiftarna i Stiftelsen Korsvägen har inkommit med en hemställan till medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) gällande att lämna ett utvecklingsbidrag till stiftelsen rörande utveckling av Universeum. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med investeringar i utbyggnad och nya lärmiljöer.

Bidraget avser en sammanlagd summa av 12,5 miljoner kronor från respektive stiftare, totalt 50 miljoner kronor. GR är en av stiftarna. Bidraget finansieras med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Detta ger att Lerums kommun bidrar med 255 790 kr.

Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen samlat via GR någon gång under 2018-2020. I samband med beslut uppmanas respektive medlemskommun ange när under perioden 2018-2020 bidraget kan ges från aktuell kommun. Förvaltningen föreslår att bidraget beaktas i budgetarbetet rörande verksamhetsåret 2019.

Förslag på namn på förskola i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att den nya förskolan i Gråbo ska heta Lekstorps förskola.

Förslag på namn på väg i området i Herrgårdbacken i Floda

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Wilhelm Thams väg.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2

Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2.

Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för avsikt att bygga ut VA ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Igångsättningsbeslut för stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudget ta medel i anspråk för att genomföra stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering.

Sektor samhällsbyggnad avser att utföra stabilitetsåtgärder av Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering. Det behövs för att hindra erosion men även delvis bilda mothåll vid Dergården. Åtgärden är nödvändig för att undvika framtida skred. Statens geotekniska instituts (SGI) rapport som utkom 2017 visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

Arbetet är delvis en förutsättning för verkställandet av detaljplaner för Säveå park och Dergårdsparken.

Särskild verksamhetsuppföljning om förskola läsåret 2016/2017

Kommunstyrelsen fick en verksamhetsuppföljning om förskoleverksamheten i Lerums kommun och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna:

 • Fortsatt arbete med utveckling av ny förskolestruktur
 • Utveckla nya organisatoriska former för vårdnadshavarnas forum för samråd
 • Utvecklingsarbete inom ramen för likabehandlingsarbetet med anledning av förändringar i lagstiftningen
 • Utvecklad kommunikation och information om förskolornas pedagogiska arbete
 • Uppföljningen av området skapande uttrycksformer/entreprenöriellt lärande avslutas – Nytt område för särskild uppföljning blir ”naturvetenskap”

Upphävande av chefspolicyn

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva den nuvarande chefspolicyn då en ny värdegrund för ledarskapet istället har tagits fram.

Namnärenden

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Tillstyrka ansökan om att ge fastigheten Svenkebo 1:12 populärnamnet Solbacken
 • Den nya förskolan i Öxeryd ska heta Öxeryds förskola
 • Den nya förskolan i Södra Hallsås i Lerum namnet ”Kring Alles förskola”
 • Den nya förskolan vid Aludden ska heta Aluddens förskola
 • Namnet på vägen i Lilla Bråta ska vara Lilla Bråtavägen och att Skjutbanevägen Stora Mosse byter namn till Lilla Bråtavägen

Namnet på räddningsvägen mellan Norra Hallsås-Torpadal ska vara Skogshöjden, det vill säga en förlängning av befintlig väg.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 februari 2018

Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för sektor stöd och omsorg
Sektor stöd och omsorg redovisade årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisade också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018. Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
• Ta fram en äldreomsorgstrategi.
• Ta fram en funktionshindersstrategi.
• Utreda möjligheten att starta en Intraprenad i kommunens SÄBO verksamhe

Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att personalen på ett äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta för att korta beslutsvägarna och stimulera personalen till att göra en ännu bättre verksamhet för de äldre samt även till en god arbetsmiljö.

Andra kommuner har genomfört intraprenad med positiva resultat och via dessa har vi kunnat se goda effekter av personalens kreativitet och nytänkande.
För att vara tydliga med att verksamheten fortsatt ska ha fokus på hög kvalitet och ekonomiska effekter, så får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag under våren med vad som krävs för att säkerställa detta innan beslut tas om ett genomförande.

– ”Nu får verksamheten komma tillbaka och beskriva hur den påverkas i stort om Intraprenad införs. Förslag till regler för att säkerställa minst bibehållen kvalitet måste utarbetas. Det kan vara olika riktlinjer, principer för budget o resultatbalansering, kvalitativa och kvantitativa mål m.m. Vi har ett prioriterat mål om att höja nöjdheten hos de äldre och ser positivt på att kunna genomföra Intraprenad under det kommande året, detta ger oss även en möjlighet att få till en ny stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare”, säger Eva Andersson (C), ordförande i Stöd och omsorgsutskottet.

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge i uppdrag till sektorchef inom Sektor stöd och omsorg att teckna ettårigt avtal med Västra Götalandsregionen.

Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 är ett samverkansdokument mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Mottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet vilket innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. God tillgänglighet ger möjlighet till tidiga insatser vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården
Kommunstyrelsen beslutade att anta Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018.

Överenskommelsen beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller öppen hälso- och sjukvård. Processen har ett stort fokus på att samverkan och samordning mellan verksamheterna leder till att den enskilde kan skrivas in och ut på sjukhus på ett tryggt och effektivt sätt.

Överenskommelsen är tillfällig eftersom dialog pågår om hur betalansvaret ska regleras och hur den slutgiltiga överenskommelsen ska se ut.

I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24.

Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag avseende förfrågningsunderlag för hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen har sett över och tagit fram ett nytt förslag på förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV för 2018. Vissa förtydliganden har gjorts i förfrågningsunderlaget, bl.a. avseende kompetenskrav och tillgänglighet för verksamhetsansvarig samt vilken uppföljning som kommer att ske.

Namngivning av nytt LSS-boende i Gråbo
Kommunstyrelsen beslutade att det nya LSS-boendet i Gråbo ska heta Mjörnbo Allé.

Omprioritering av medel för mindre investeringar under 2018
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja omprioriteringar av 8 miljoner kronor för investeringar i mindre åtgärder under 2018.

Åtgärderna syftar till att främja hållbart resande, ökat inflytande och ökad trafiksäkerhet samt säkra skolvägar. Förvaltningen bedömer att åtgärderna bidrar till kommunens vision, samt till att mål i 2018 års verksamhetsplan uppfylls. Alla åtgärder har tillsammans en uppskattad kostnad på åtta miljoner kronor.

Omprioriteringarna sker från projekten ”Vattenpalatset ventilation och vattenrening” samt ”Knappekullaskolan om- och tillbyggnad” som inte kommer att ha några utbetalningar under 2018.

Direkttilldelning av drift och underhåll av fastbränsleanläggningar
Kommunstyrelsen beslutade direkttilldela drift och underhåll av fastbränsleanläggningar i Lerums kommun till Lerums Fjärrvärme AB.

I Lerums kommuns fastighetsbestånd finns sju stycken fastbränsleanläggningar. Kommunen har upphandlat drift och underhåll av dessa. Den tidigare leverantören av tjänsten har bland annat inte kunna tillhandahålla den jourverksamhet som är nödvändig för att upprätthålla lagkrav. Eftersom avtalet med leverantören löper ut har kommunen inte förlängt det utan önskar finna ny utförare. Kommunens bolag Lerum Fjärrvärme AB har egna fastbränsleanläggningar och således både kompetens och befintlig jourverksamhet avseende dessa.

Sektor lärandes arbete för att motverka kränkande behandling
Kommunstyrelsen fick en redogörelse om hur Sektor lärande arbetat med att motverka kränkande behandling på kommunens förskolor, skolor och gymnasieskola.

Köp av andel i Nya Novahallen AB
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta om köp av 9 % av aktierna i det bolag som bildas i syfte att uppföra och driva en ny sporthall i Floda till en kostnad av 9 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna aktieägaravtal och bolagsordning för detsamma samt beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att justera bolagets namn och organisationsnummer, så som det har angivits i bolagsordning och aktieägaravtal, för det fall Bolagsverket ej accepterar detta.

Lerums kommun har ett omfattande och aktivt idrotts- och föreningsliv med många aktiva. Tillgången till idrottshallar med mått som kan möjliggöra träning och tävling för sporter som exempelvis innebandy, handboll, basket och futsal är dock begränsad och även andra idrotter upplever ett underskott på ändamålsenliga lokaler. Förvaltningen och Floda Nova Sportcenter AB, som äger och driver Novahallen i Floda har under det senaste året arbetat för att ta fram ett förslag som möjliggör för kommun och civilsamhälle att tillsammans bygga och förvalta en ny idrottshall, vilken är mer ändamålsenlig än nuvarande hall, i Floda.

Den föreslagna lösningen innebär att Lerums kommun går in som minoritetsdelägare i det nya bolaget Nya Novahallen AB. Majoritetsägare i bolaget är Floda Nova Sportcenter AB. Syftet med bolaget är att uppföra en hall i anslutning till nuvarande ”Novahallen” samt att därefter äga och sköta driften av denna och uthyra lokalerna.

– ”Med det här tar vi ytterligare ett steg mot en ny hall i Floda och det känns bra. Vi vet att det är många som längtar efter en ny hall och många som kommer att få glädje av den, både skolelever och idrottsföreningar och säkerligen även andra. Hallen kommer att bli ett lyft för hela Floda och det är extra roligt att projektet är ett samarbete mellan kommunen och civila krafter i Floda. Vi ser fram emot och tror det kommer att bli flera sådana samarbeten framöver. Kommunen är inte bäst på allt och klarar heller inte allt, och det är bara positivt att andra vill vara med och utveckla vår kommun och göra den ännu bättre för alla som bor här. Det civila samhället är en tillgång i Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L), ordförande i Lärandeutskottet.

Bidrag till utbyggnad/anpassning samlingslokal Sjövik
Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med föreningen Sjöviks Sportklubb i enlighet med föreliggande beslut.

För att främja en god integration i Sjövik där ett mottagande av nyanlända är aktuellt beviljas ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb. Bidraget ska användas för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen. Syftet är att möjliggöra en utökad användning av lokalen för kommunens invånare där en särskild prioritering är att främja integrationen i samhället. Den verksamhet som föreningen ska bedriva i lokalen hör till den kommunala kompetensen varför bidraget bedöms vara tillåtligt enlig kommunallagen.

Sjöviks Sportklubb ansvarar för att driva genomförandet av utbyggnationen samt att säkerställa att lokalen hålls tillgänglig för kommunens alla invånare. Bidraget uppgår till 1 miljon kronor och utbetalas under förutsättning att föreningen kan redovisa faktiska kostnader på utfört arbete i definierat syfte.

Bollebygd kommuns ingående av aktieägaravtal och förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av bolagsordning för Gryaab AB
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna Bollebygds kommuns inträde i aktieägaravtalet mellan delägarna i Gryaab AB och anslutning till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB samt att med anledning av denna förändring godkänna anpassad bolagsordning för Gryaab AB.

Gryaab AB har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs av kommunerna Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Bollebygds kommun har ansökt om delägarskap i Gryaab AB. Bollebygd föreslås erbjudas att teckna aktier genom riktad nyemission till en andel som motsvarar kommunens befolkningsandel av den totala befolkningsmängden bland de anslutna kommunerna. Bollebygd föreslås också erhålla en suppleantplats i Gryaabs styrelse vilket innebär att styrelsens utökas med en suppleantplats.

Försäljning av kommunens datorer
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till försäljning av kommunens datorer.

Som ett nästa steg i förverkligandet av beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2017 (§ 152) säljs kommunens datorer till avtalad leverantör av Data hårdvara. Datorerna leasas tillbaka och intäkten används för direkt avskriva det bokförda värdet och på så sätt hanteras kommunens alla datorer som drift.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 17 januari 2017

Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig om att de får vara kvar på arrendet en viss tid framöver för att göra de investeringar som de planerar att göra. Arrendeavtalet gäller i 10 år och som förlängs med 10 år i taget med ett års uppsägningstid. Föreningarna kan med detta fortsätta att verka på platsen och även utveckla och förbättra för de medlemmar som är med och möjliggöra för nya medlemmar att delta.

Igångsättningsbeslut av VA-utbyggnad i Torpadal

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal. Under 2018 kommer projektering av VA och även utredning av dagvattenhantering att ske. Utbyggnaden är planerad att ske under 2019.

Igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen.

”Med konstgräsplanen på plats kommer Aspevallen bli ett område som ännu fler får glädje av. Det blir naturligtvis en plats för fotbollsspel, men inte bara det. Tanken är att öppna upp vallen mer även för dem som inte spelar fotboll, och öppna upp för både barn och vuxna. Och inte minst hoppas vi att eleverna på Aspenässkolan ska kunna använda vallen på skoltid mer än idag. Hur området kommer att se ut när det är färdigt vet vi inte exakt i dagsläget. Det är en fråga som LIS och kommunens förvaltning jobbar med och det känns väldigt bra. Vi har ett fantastiskt föreningsliv i Lerums kommun som bidrar med så mycket konstruktivt”, säger Lill Jansson (L)

Medskapandegruppen – Gråbo entréer

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att utreda och arbeta utifrån punkt 7 i medskapandegruppens rapport om Gråbo Entréer.

Medskapandegruppen gavs hösten 2015 i uppdrag att ta fram en rapport med förslag för förbättrande av Gråbo Entréer. Bedömningen är att punkt 7 i rapporten, som tar upp Gråbovägen, tillsammans med ett antal ytterligare förslag på åtgärder, bör prioriteras i förverkligandet av Medskapandegruppens förslag. För att få ett estetiskt och positivt intryck av samhället har medskapandegruppen tagit fram ett antal förslag på hur upplevelsen av sträckan kan förbättras. Medskapandegruppen har tagit fram rapporten genom ett brett medskapande med boende i Gråbo.

SKLs handlingsplan för gemensamma förutsättningar inom digitalisering 2017-2025

Kommunstyrelsen antog den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna Handlingsplan för gemensamma förutsättningar 2017 – 2025.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har identifierat behovet av ökad samverkan inom digitalisering mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Samverkan ska ge en grundläggande gemensam referensarkitektur för en uppsättning principer, standarder, generella regler och riktlinjer till stöd för hur enskilda system utvecklas avseende dess integrationslösningar. Handlingsplanen syftar till en aktiv, samordnande och verksam arkitekturstyrning av de digitaliseringsinitiativ som bedrivs bland Sveriges kommuner, regioner och landsting.

Lerum Centrumutveckling, handlingsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2018 och delfinansiera Lerum Centrumförening. Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag, genom säkerhetschefen, att föra en dialog med Lerum Centrumutveckling om säkerhetshöjande åtgärder som t.ex. kameraövervakning.

Återrapportering demokratitorg 2017

Demokratitorget genomfördes på Lerums gymnasium den 24 oktober med elever från Byggprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet ihop med politiker från Lerums kommun. Det är andra året i rad som det genomförs i kommunen och utvärderingen av Demokratitorget visar att eleverna var nöjda med dagen. Kommunstyrelsen påpekade vikten av att samtliga partier i kommunfullmäktige bjuds in till kommande demokratitorg.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-09-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-11-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny värdering av Hunstugan 1:115 och Floda 3:31 och att fortsätta diskussionerna gällande dessa två fastigheter med de sedan tidigare tilldelade byggföretagen.

Kommunstyrelsen beslutade att återkalla tidigare beslut för tilldelning gällande fastigheterna Bråta 1:36, Bråta 2:104, Drängsered 1:118, Drängsered 1:119, Lekstorp 2:103, Lekstorp 2:104 samt Skepplaskog 2:10/Olstorp 3:21. Dessa fastigheter är inte längre aktuella för byggnation inom ramen för arbetet med bostäder enligt bosättningslagen. Kommunstyrelsen har sedan tidigare redan återkallat beslutet om tilldelning gällande fastigheten Lekstorp 14:2.

Arrende för del av fastighet Tollestorp 6:3

Kommunstyrelsen beslutade godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Frode Laursen Stenkullen AB för del av fastighet Tollestorp 6:3 samt godkänna arrendekontraktet med Frode Laursen Stenkullen AB gällande del av fastigheten Tollestorp 6:3.

Logistikföretaget Frode Laursen Stenkullen AB har förvärvat fastigheten Tollestorp 6:18 i norra Stenkullen. För att kunna nyttja fastigheten optimalt för sina behov vill de köpa till mark som tillhör angränsande fastigheten Tollestorp 6:3 som ägs av Lerums kommun. För att snabbt kunna starta arbetet på Tollestorp 6:3 har ett arrendekontrakt skrivits som ska gälla under tiden som lantmäteriförrättningen pågår och fastighetsregleringen kan slutföras.

Handlingsplan Floda BID 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2018. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda.