Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 september 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 för Lerums kommun.

Kommunstyrelsen beslutade förslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Aggetorp 1:7 och Hjällsnäs 52:13 i Gråbo – Grusgropen i Gråbo. Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs kommun, har sedan 1991 drivit frågan att Gråbodeltat ska bli en vattentäkt för regionen. Köpet av dessa fastigheter från Sand- och Grus AB Jehander möjliggör detta.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Avsiktsförklaring avseende Lerum resecentrum med Västtrafik. Lerum resecentrum ska förbättra förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik till och från Lerums kommun. Byggnaden är tänkt att innehålla funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum är dessutom planerat så att även annan verksamhet kan husera i byggnaden. Byggstart är beräknat till 2018 med drifttagande årsskiftetet 2019/2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen med GBJ Bygg Väst AB. Det finns ett behov av att bygga bostäder i Lerums kommun och det finns en politisk målsättning att bygga hus i trä. Bolaget vill bygga massivträhus i Lerums kommun. Ett första projekt kan starta under 2017, därefter kan projekt som omfattar cirka 50 bostäder per år under fem år tas fram.

  • Det finns politisk vilja och målsättning att det ska byggas mer hus i trä. Trä som byggmaterial är förnybart och har stora fördelar ur klimatsynpunkt – säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna konsortieavtal för Aspen Strand mellan Lerums kommun, HSB Göteborg ek. för., Skanska Sverige AB och Wallenstam AB. Parterna har kommit överens om att gemensamt utveckla och exploatera Aspen Strand i enlighet med gällande programhandling för Aspedalen och Aspevallen. Parternas utredningar har utvisat att det planerade projektet avseende nyproduktion av bostäder, förskola, butiker och verksamhetslokaler inom Aspen Strand är genomförbart. Planen är att c:a 500 bostäder ska byggas i området.

Kommunstyrelsen beslutade att köp av el för Lerums kommuns behov ska ske genom direkttilldelning av kontrakt till Lerum Elhandel AB.

I samband med KS beslut den 18 maj fick förvaltningen i uppdrag att omgående och tillsammans med externa exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på de fastigheter som förvaltningen föreslagit. Kommunstyrelsens beslutade att utse följande byggföretag:

  • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
  • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
  • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra direktupphandling av femton mindre bostäder. Lerums kommun ska under 2016 ta emot 170 personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att tillgodose de nyanländas behov av bostad. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om upphandlingar av dels villavagnar och dels moduler för boende i anledning av den nya lagstiftningen, men det har visat sig ett de upphandlande bostäderna inte är tillräckliga utan att ytterligare upphandling är nödvändig.

Kommunstyrelsen antog ett yttrande till Trafikverket för vägplan för E20, delen Tollered-Ingared. Yttrandet innehåller synpunkter att bulleråtgärder borde ske på hela sträckan, kommunen behöver en försäkran om att ombyggnation av trafikplatsen i Tollered sker i anslutning till att den nya motorvägen färdigställs, kommunen vidhåller att det inte är acceptabelt att leda om fotgängare och cyklister en omväg via Snipåsvägen på 3 km med 90 m höjdskillnad samt att faktiska planer finns på byggnation av en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Lämna en kommentar

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-09-08-kl-13-07-57

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av de permanenta bostäderna ska erbjudas den ordinarie hyresmarknaden, för att kunna hantera detta så behöver kommunen ett eget bostadsbolag.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostäder vid Svedernavägen i Öxeryd avseende fastigheten Götebo 1:12 och del av fastigheten Öxeryd 1:1 med beräknad planstart år 2021. Antalet bostäder ska prövas i detaljplanearbetet och resultatet av prövningsprocessen antas innebära att exploateringsgraden och antalet bostäder blir lägre än den som anges i planansökan.

Kommunstyrelsen beslutade att sända detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413 (bostäder vid Ruriks Holms väg, Equmeniakyrkan i Floda) på granskning. Förslaget beskriver som huvudspår ett till två flerbostadshus i max fem våningar, innehållande ca 60 lägenheter, utmed Rurik Holms väg med garage i källaren.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutade också att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Parallellt med detaljplanearbetet påbörjas nu arbetet med att handla upp en entreprenör för att snabbt kunna börja själva byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 24 augusti 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen godkände förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 samt gav förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget på remiss.

Programmets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Programmet är ett strategiskt verktyg för att leva upp till kommunens intention hållbar utveckling med en bra balans mellan bostadsbyggande, befolkningstillväxt och kommunal service.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en kommunal drift och skötsel av dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken samt projektera för att nå en långsiktigt hållbar lösning av regleringen i samråd med Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen byggs även en gång- och cykelbana på Ekollonvägens östra sida.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av Rotegården. Rotegården har av kommunens verksamhetslokaler föreslagits för ombyggnad till boende i form av mindre lägenheter. Byggnaden saknar idag verksamhet men har tidigare används som boende under en period. En förstudie visar att Rotegården kan utgöra bostad för sju personer plus personal.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny förskola i Öxeryd. Idag finns ingen förskola i Öxerydsområdet men totalt finns det 81 barn i förskoleålder boende i området som är inskrivna på andra förskolor. För att möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser finns ett behov av en ny förskola.

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m.fl., ICA Kvantum i Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98, lokaler för Friskis & Svettis med bedömningen att planarbetet kan startas upp 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ställningstagandet i Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort, med ändringen att andra punktens lydelse blir ”Kommunen motsätter sig kraftfullt den av trafikverket föreslagna minskade trafikeringen av Aspen och Aspedalens tågstationer.”

Under 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie i samarbete mellan Trafikverket och Lerums kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien var att analysera tillgängligheten till tågtrafiken och förutsättningarna för stadsutveckling med hänsyn till rådande förhållanden 2025, där viktiga förändringar jämfört med idag är trafikeringen på Västra stambanan och tillkommande bebyggelse. Syftet var även att identifiera åtgärder som förbättrar tillgängligheten till stationerna och till Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3 i Stenkullen. Under programarbetet med Stenkullens centrala delar så diskuterades att det kunde bli aktuellt med ett 100-tal bostäder men detta kommer att studeras närmare under detaljplanearbetet som inleds senare i höst.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Nordic Fastighet i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Tollestorp 1:9 om ca 9900 kvm i Stenkullen/Tollestorp.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för bostäder på fastigheten Floda 3:900 ”Växthuset i Floda” med beräknad planstart år 2021. Förslaget redovisar 143 bostäder i flerbostadshus (2-4 våningar) och radhus, gemensamma lokaler och gårdsrum för odling m.m. samt parkering i befintligt växthus utmed motorvägen. Förslaget omfattar också ny bullerskärm samt gång och cykelbana i närområdet.

Kommunstyrelsen informerades om den tillsyn av utbildningen inom skolväsendet, som Skolinspektionen regelbundet gör i hela landet och som nu gjorts i Lerums kommun.

  • ”På det stora hela ser det väldigt bra ut i våra förskolor och skolor och det kan både våra medarbetare och alla vi andra vara stolta över. Så finns det sådant vi behöver förbättra och det arbetet har redan startat”, säger Lill Jansson (L).
Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums Kommun 24 augusti 2016

Kommunstyrelsen Lerums kommun 15 juni 2016

maten-ar-viktig

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om mathantering inom hemtjänsten. Förvaltningen fick i uppdrag att utvärdera hur brukarna uppfattar kvaliteten på den kylda maten. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att leverera lagad mat från våra egna tillagningskök samt att utveckla hemtjänstens arbetssätt med inköp och leverans av livsmedel.

Vi vill gärna hitta lösningar som kan ersätta den vakuumpackade kylda maten. Måltiden är för många äldre en viktig social händelse, en höjdpunkt att se fram emot. En satsning på god mat höjer livskvalitén, säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade ge Bo Bra i Bråta positivt planbesked avseende fastigheterna Bråta 1:56, 1:20, 1:55 samt del av 1:61. Området ligger vid bron norr om motorvägen.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för ett tjugotal friliggande villor/parhus för fastigheten Drängsered 2:30.

Kommunstyrelsen beslutade att utse förslaget ”Brännabbens skogsbacke” till vinnare i markanvisningstävlingen för del av fastigheten Tollered 4:47. Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 med flera, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Markanvisningsavtal med Boklok Mark och Exploatering AB för del av fastigheten Östad 12:52. Området ligger intill Frödings Brf.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Rydsberg 8:2. Området ligger intill Mor Annas väg i Hulan.

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att byta system för luftbehandling och vattenrening samt eventuellt utföra nödvändig renovering av bassänger för badanläggningen Vattenpalatset.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltning i uppdrag att ta fram vägplan för Trafikförsörjning till Öxeryd.

Kommunstyrelsen beslutade att anta vägnamnsförslagen Mjörnbo Allé, Sophie Lökviks väg och Stinsens väg för de nya vägarna i Gråbo centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2016. Ekonomin följer budgeten och helårsprognosen är ett överskott om 1 mnkr högre en budget.

Kommunstyrelsen beslutade anta förslag till handlingsplan för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen är baserad på den av Kommunfullmäktige antagna strategin för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka inledande insatser som behöver genomföras för det långsiktiga arbetet med att förverkliga strategin. Förvaltningen fick också i uppdrag att undersöka intressen av att inrätta ett samråd för integrationsfrågor samt att återkomma kontinuerligt med avstämningar av hur det konkreta arbetet fortskrider.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums kommun 15 juni 2016

Kommunstyrelsen Lerums kommun 1 juni 2016

Piggy

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna majoritetspartiernas Budget för åren 2017 – 2019 med tillhörande investeringsbudget samt att lämna skattesatsen oförändrad. Det är en budget för en växande kommun.

Vi fortsätter på den inslagna vägen med minskade grupper i förskolan och satsningar på nybyggnation, säger Dennis Jeryd (S).

Det är stora investeringar som väntar de kommande åren, framför allt på renoveringar samt om- och tillbyggnationer av skolor och förskolor samt en ny idrottshall till gymnasiet.

Vi blir fler invånare och det är positivt. Men det innebär också att vi behöver bygga ut skolorna och bygga fler förskolor. Det är nödvändiga investeringar vi gör, säger Lill Jansson (L).

För 2017 budgeteras för ett överskott om 53 miljoner kronor. Detta tillsammans med de goda resultaten de gångna två åren behövs för att bidra till finansiering av de stora investeringsbehoven som finns. I budgeten finns 30 miljoner kronor avsatta för olika prioriterade områden som: Integration av nyanlända, Ökad takt i byggande och planproduktionen, Bredbandsutbyggnad i hela kommunen, Fler familjecentraler, Feriejobb, Kortare handläggningstider på bygglovsenheten, Attraktiv arbetsgivare – som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare, Minskad sjukfrånvaro och Ökad friskvårdscheck

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att justera taxor och avgifter 2017 med endast mindre förändringar förutom inom Sektor stöd och omsorg där det har skett en större översyn av riktlinjer för avgifter och taxor.

Kommunstyrelsen beslutade att sända ut färdtjänst- och riksfärdtjänstreglerna till de föreningar som finns representerade i samrådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det även ska vara möjligt att göra fritidsresor med områdesladdning. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Lerums kommun ska närma sig de övriga kommunerna i Göteborgsregionen vad gäller färdtjänstregler.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över förutsättningarna att inrätta ett HBTQ-råd i Lerums kommun samt att se över förutsättningarna att HBTQ-certifiera förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en gång och cykelväg i Hulan. Denna del av utbyggnationen syftar att få första delen av gång- och cykelvägen från Hulan (skola och affärer) genom det detaljplanelagda området upp till Mor Annas väg.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Brf Fröding i Sjövik, avseende försäljning av fastigheten Lerum Östad 12:57 om 2 705 m2 i Sjövik. Syftet med förvärvet är att kunna möjliggöra fler bostäder för nyanlända. Bostäderna kommer i ett längre perspektiv även göras tillgängliga för den ordinarie bostadsmarknaden i form av hyresrätter.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Hulan. Planbeskedet avser dels fastigheter som Förbo äger, dels kommunal mark.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98. Sökande avser att uppföra en ny byggnad för Friskis och Svettis träningsverksamhet.

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2016. Utfallet efter första tertialet uppgår till +41,7 mnkr och prognosen för helåret beräknas till +36,9 mnkr. Helårsprognosen visar på en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,0 mnkr.

Publicerat i Budget, Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums kommun 1 juni 2016

Christina Lundin har lämnat oss

Nås av nyheten att Christina Lundin har somnat in efter en lång tids kamp mot cancern. När Christina bestämde sig för att sluta på Lerums Tidning så bad hon mig skriva några rader om henne och då skrev jag så här:
Som kommunreporter och redaktionschef på Lerums Tidning så blev Christina synonym med tidningen under många år. Jag har träffat henne för intervjuer, budgetpresentationer och frågor runt aktuella ärenden. Då gällde det att vara ordentligt förberedd för det kunde man räkna med att Christina var. Samtidigt så var hon alltid noga med att det som stod i tidningen skulle vara korrekt, så det kunde man känna sig trygg med. Hon hade hela tiden en hög integritet och avslöjade aldrig sina egna åsikter eller lät de på något sätt påverka det som skrevs i tidningen.
De sista åren, efter att hon lämnat tidningen, fick jag se en annan sida av Christina en varm och empatisk människa som in i det sista arbetade med sitt projekt för utsatta flickor i Kenya. Jag har också kunnat läsa hennes krönikor i GP om kampen mot cancern och gråtit en skvätt varje gång.

Mina tankar går så klart till Christinas familj men vi är många som kommer att sakna henne.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Christina Lundin har lämnat oss

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 maj 2016

logotype

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska filmas och direktsändas i HD-kvalitet via länk från kommunens webbplats, med möjlighet att se mötet i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-2018 samt att lämna över planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande av planen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring med BoKlok. Förvaltningen har tillsammans med Boklok AB tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring gällande gemensamt arbete att uppföra bostäder i Lerums kommun. I arbetet har målsättningar och arbetsformer tagits fram samt ett antal möjliga exploateringsområden identifierats. Parterna har som mål att ett första projekt ska starta under 2017 samt att därefter ta fram projekt omfattande ca 100 bostäder per år under fem år.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 maj 2016

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 april 2016

Kommunstyrelsen beslutade att Lerums kommun ställer sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är ett initiativ startat av regeringen för att synliggöra aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan genom sin verksamhet. Att ställa sig bakom initiativet innebär att kommunen ställer sig bakom en deklaration från de medverkande aktörerna. Den går ut på att kommunen och de andra medverkande organisationerna ska jobba för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad, i enlighet med klimatavtalet i Paris 2015.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och HK Industrifastigheter AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Hunstugan 1:111 i Stenkullen om ca 2500 kvm.

Kommunstyrelsen antog en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behöver växa fram stegvis och ska kompletteras och revideras löpande utifrån aktuell nulägesbild och fördjupad kunskap inom området. Handlingsplanen utgör kommunens inledande steg i arbetet mot våldsbejakande extremism och ska utvecklas över tid.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till krisledningsplan – ledning och information. Krisledningsplanens syfte är att vara ett hjälpmedel för kommunens krisledning vid hantering av en extraordinär händelse. Krisledningsplanen är avsedd att i tillämpliga delar kunna användas även vid samhällsstörningar som inte bedöms som en extraordinär händelse.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till urvalsgrunder för placering vid kommunens skolenheter. Det fria skolvalet innebär att en elev folkbokförd i Lerums kommun har rätt att söka till valfri skolenhet inom hela kommunen, oavsett var man är bosatt. Valet av skola ska i första hand tillgodoses i mån av plats på vald skola men är platserna färre än antalet sökande ska eleven erbjudas plats på en närliggande skolenhet. Placering görs då enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen. Hänsyn tas till de vägar som av kommunen är klassade som trafikfarliga. Anledningen till att detta behöver förtydligas är att Lerums kommun växer och skolorna börjar bli fulla. De kommande åren kommer det att ske både utbyggnad och nybyggnad av skolor i alla kommundelar för att möta det ökade elevantalet. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa syskonförtur inför antagningen HT 2017.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av inköp av villavagnar samt bostadsmoduler. Från och med 1 april 2016 gäller lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Redan idag är bostadsmarknaden i Lerum ansträngd och tillgången till hyresrätter är låg. Som ett led i att tillgodose bostadsbehoven för de personer som omfattas av lagen krävs att Lerums kommun agerar skyndsamt för att kunna möta lagkraven. Var dessa villavagnar och moduler ska placeras fattar kommunstyrelsen beslut om den 18 maj och innan dess kommer informationsmöten att hålla runt om i kommunen.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 april 2016

Vårbudgeten 2016

Regeringen har idag presenterat vårbudgeten. Den innehåller förslag som möter de utmaningar Sverige står inför, och stärker den svenska modellen. Det gäller inte minst de tio miljarder som från nästa år kommer att gå till kommuner och landsting för att stärka välfärden och möjliggöra att fler välfärdsarbetare anställs.

För Lerums kommuns del innebär det ett preliminärt tillskott på 15,5 Mkr för 2017. En oerhört positiv satsning att använda för att stärka välfärden i vår kommun.

Västra Götalandsregionen får drygt 376 Mkr.

Läs mer om vårbudgeten här!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårbudgeten 2016

Kommunstyrelsen Lerums kommun 13 april 2016

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta strategin för ett integrerat samhälle. Strategin är kommunfullmäktiges aktiverande styrdokument för ett integrerat samhälle. Strategin ska ligga till grund för kommunstyrelsens arbete med integrationsfrågor och förvaltningens handlingsplan på området. Integrationsarbetet i Lerums kommun ska arbeta mot det strategiska målet inkludering. I strategin för ett integrerat samhälle har Lerums kommun använt principerna för social hållbarhet som strategiska områden: jämlikhet, hälsa, kompetens, mening och inflytande. Civilsamhällets kapacitet och engagemang är nyckelfaktorer för framgångsrikt arbete för ett integrerat samhälle. Kommunen ska söka nya vägar för och stärka befintliga kanaler för samarbete med civilsamhället. Kommunen ska utgöra en stabil plattform för samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska återkomma med handlingsplanen före sommaren 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för flerbostadshus avseende del av fastigheten Aspenäs 2:5. Byggnads AB Tornstaden har lämnat en ett planbesked för att bygga bostäder i Solås i Aspenäs området, förslaget innebär ett tillskott om ca 60 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd kring förslag till detaljplan för fastigheten Hulan 1:122, ICA Kvantum i Lerum. Planförslaget möjliggör mindre tillbyggnad av ICA- affären som gör att verksamheten bli mer ändamålsenlig.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige noterar årsredovisningarna för KB Hedehem, Aspenäs villastad AB samt kommunens stiftelser.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att titta på konkreta förslag på lösningar till parkeringssituationen kring Stenkullens idrottsområde i samverkan med lokala aktörer.

Publicerat i Kommunstyrelsen, Lerum, Pressmeddelande | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen Lerums kommun 13 april 2016