God Jul och Gott Nytt År!

Idag var jag med på Radio pE20‘s uppesittarmorgon och sa ungefär så här:

Jag tänkte så här på de sista dagarna av 2016 att försöka summera lite om vad som har hänt i vår lilla kommun.

Det första jag vill säga är att vi ju inte är någon liten kommun. Den senaste redovisningen från SCB visar att vi har passerat 40500 invånare och Lerum är den 63:e största kommunen, sett till invånare, av landets totalt 290 kommuner. En mediankommun i Sverige har lite drygt 15000 invånare. Eftersom vi är en växande kommun i ett attraktivt område så har det hänt mycket under 2016 och mer kommer att hända de kommande i åren.

I Lerum byggs det nya P-huset för fullt och det planeras för bostäder på flera olika platser i centrum. I Stenkullen har det byggts nya bostäder, det byggs just nu en ny förskola och ännu fler bostäder. I Floda har vi invigt Blå Torget och fått bra fart på centrumutvecklingen. I Gråbo växer ett helt nytt centrum fram med bostäder och ett nytt vackert torg. För att nämna några saker.

Mer kommer att hända nästa år: I Lerum går planeringen vidare för fler bostäder och ett resecentrum. Planeringen för att bygga ut både Knappekullaskolan och Torpskolan börjar och byggnationen av nya idrottshallen startat. I Floda hoppas vi att detaljplanen för Herrgårdsbacken blir godkänd så att byggnationen kan börja där och arbetet med en ny aktivitetspark i anslutning till Spindelparken kommer att startas, dessutom har vi fattat beslut om att åtgärda trafiksituationen i Flodamotet som vi ju har pratat om i ett tidigare program här på radio pE20. I Tollered byggs gymnastiksalen om och planeringen för ett nytt bostadsområde fortsätter. I Sjövik satsar vi på mötesplatser och det kommer att byggas ett nytt bostadshus för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden. I Gråbo fortsätter byggnationen av bostäder och trafiksituationen vid infarten till Olstorp och St Lundby kyrka kommer att åtgärdas.

Detta var bara några få saker om allting som har hänt och som kommer att hända i vår stora kommun. Många säger till mig ”varför byggs det inget i Lerum? Det byggs ju så mycket i Partille t.ex.”. Då kan det vara bra att veta att det i alla fall i år har byggts mycket i Lerum och att det kommer att göra det under de kommande åren. En förklaring är nog att det syns väldigt tydligt i Partille eftersom det mesta byggs längs motorvägen. Men fakta visar på annat: Fram till och med november i år så har det färdigställts 170 bostäder i Lerums kommun, varav 70 st i flerfamiljshus. Det är mer än i Partille, Härryda och Alingsås… tillsammans! Så visst byggs det i Lerums kommun.

Det går inte att tala om 2016 utan att säga något om vårt arbete med att ordna bostäder till nyanlända. Enligt beslut i riksdagen ska vi ta emot 170 människor i år och ännu fler nästa år och det har varit och är en stor utmaning. Vi jobbar hårt över hela kommunen för att hitta bostäder och vi har haft många möten med engagerade medborgare. Vi kommer inte att klara vårt åtagande i år men vi jobbar på och kommer att lösa det. Tillsammans med civilsamhället så jobbar vi också intensivt för att välkomna dessa människor till vår kommun.

Jag brukar på varje kommunfullmäktigemöte innan jul att hålla ett litet anförande på julrim och tänkte avsluta min insats idag med något liknande:

Radiodebattens köld är hård,
ogärna lystra och stimma.

Alla prata i enslig tråd
djupt under midnattstimma.

Tisdagsmorgon med information,
Frågor om sopor och byggnation.

Hur ska det gå med hallen?
Behövs nya bullervallen?

Radiodebattens köld är hård,
ingen längre lyssna eller minna.

Alla undra, behöver han vård?
åtminstone någon timma.

Många sänker sin djupa blick,
låt detta vara över på ett klick,

Tittar upp i taken.
Endast Jennie är vaken.

Och nej radiodebatten är inte hård, i alla fall inte i denna kanal, men det gick inte att få till rimmen annars…

Jag vill avsluta med att först uttrycka mitt stora tack till alla anställda i Lerums kommun – ni gör ett fantastiskt arbete och sedan vill jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att ni får en lugn och fin helg tillsammans med era nära och kära.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade att återta förvaltningens uppdrag att upprätta detaljplan för Aspevallen. Arbetet med detaljplan gällande det tilltänkta Idrottsområdet vid Campingen har förändrat inriktning då den planerade användningen inte bedöms möjlig på grund av strandskyddsreglerna. Då det inte bedöms möjligt att uppföra en anläggning för fotboll inom Idrottsområdet skulle en alternativ placering inom Lerum vara nödvändig för att kunna exploatera nuvarande Aspevallen för byggnation av bostäder. En sådan alternativ placering bedöms mycket svår att åstadkomma. Det mest lämpliga bedöms därmed vara att bibehålla Aspevallen som fotbollsanläggning.

 • ”Det är bra att vi äntligen kan ge ett besked i den här frågan och att Aspevallen får en möjlighet att utvecklas till en ännu bättre plats för idrott och rekreation. Vi tror dessutom att Aspevallen kan göras mer användbar skoltid, för elever på skolorna i närheten”, säger Lill Jansson (L) kommunalråd med särskilt ansvar för utbildnings- och fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att tills vidare stoppa arbetet med temporära bostäder på fastigheterna vid Torp 2:80, Lagman Lumbers väg och Lagman Karles väg. Förvaltningen ska aktivt leta efter områden i närheten som ger möjlighet till fler bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01. Stöd och omsorgsutskottet ska fortsätta att följa frågan under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 dels 300 kronor och dels 500 kronor. Kulturskolan vill komplettera sina terminsavgifter med två nya avgifter 300kr för till exempel ämnena blåsinstrument i storgrupp och distansundervisning i musikproduktion, prova på verksamhet. 500kr för exempelvis storgrupp gitarr, Afrikanska djembetrummor, Sambaensemble, rock- och popensemble samt musikproduktion. De föreslagna avgifterna står i paritet till gruppstorlek och ger möjlighet att ta fram ett kompletterande utbud som avser att locka nya grupper till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny återvinningscentral i Stenkullen. Markområdet ligger utmed Tollestorpsvägen, det är stort till ytan och det finns en gällande detaljplan för industri samt järnväg. På aktuellt markområde har förvaltningen idag upplag av schaktmassor och jord.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för projektering och anläggning av cirkulationsplats i korsningen Gråbovägen/Tollestorpsvägen för att möta den ökande trafiken till den nya återvinningsstationen.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att projektera och genomföra stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron. Stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras för att området ska få tillfredsställande stabilitet. De geotekniska åtgärdernas storlek ska fastslås och därefter ska åtgärderna tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen då delar av åtgärderna kommer att innebära vattenverksamhet. Åtgärderna behöver genomföras för att säkra befintlig markanvändning men också för att kunna bebygga det så kallade Säveåpark.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Lerum Energi AB gällande kostnader för kapital samt drift och underhåll avseende laddinfrastruktur. Avtalet förenklar och möjliggör för kommunens verksamheter, personal, företagare och privatpersoner att köra elbil. En utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar är en förutsättning för att nå energiplanens två mål till år 2020 om fossilfri kommunal fordonsflotta och om 15 % användning av förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande fastigheter i etapp 2 för att tillsammans med följande byggare åstadkomma byggnation av hyresrätter.

 • Floda 3:31 – Byggbolaget Lennhede Kringberg AB
 • Lekstorp 14:2 – Laborint International Services AB
 • Lekstorp 2:103 och 2:104 – Laborint International Services AB

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov.

Kommunstyrelsen beslutade att understödja utvecklingen av mötesplatser i Sjövik vilket innebär byggnation av en multiarena, utökning av parkeringsplatser vid multiarenan, samt en inledande översyn och förbättringsåtgärder av Bohlins torg under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2017. Planen innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Den innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget samt resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och barn- och elevpeng.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för november 2016. Kommunen bedömer i nuläget att helårsresultatet kommer uppgå till 66,8 mnkr, vilket är högre än budgeterat resultat på 34,9 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring med 14,9 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2017 och delfinansiera Lerum Centrumförening för år 2017.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till VA-taxa för 2017. Den reviderade VA-taxan gäller från och med 1 januari 2017. Den nya taxan innebär en liten sänkning av brukningsavgifterna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. Den reviderade taxan föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01. Revideringen innebär incitamenten att bygga energieffektivare utvecklas med incitament att även bygga med lägre miljö- och klimatpåverkan samt justering av taxan för förhandsbesked.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Olstopsvägens korsning med Gråbovägen, Gråbovägens korsning med Lundbyvägen, samt binda ihop befintliga gång- och cykelvägar i området enligt en framtagen åtgärdsvalsstudie. Studien föreslår en cirkulationsplats vid Olstorpsvägens korsning med Gråbovägen och att en omstigningshållplats för busstrafiken byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. I Gråbovägens korsning med Lundbyvägen föreslås antingen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Vidare ska gång och cykelvägen som idag slutar vid Stora Lundby kyrka förlängas ut till Gråbovägen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Flodamotet. I Flodamotet finns idag en framkomlighetsproblematik i de punkter där av- och påfartsramperna ansluter till lokalvägarna och det finns brister i trafiksäkerheten i korsningarna. Förslaget innebär att två nya cirkulationsplatser byggs där E20 på- och avfartsramper ansluter till det kommunala vägnätet. Denna åtgärd syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningarna och en busshållplats och pendelparkering byggs på lämplig plats i anslutning till motet.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för nybyggnad av omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan. Ombyggnaden kommer också innehålla tillbyggnad av en samlingssal samt en rejäl upprustning av skolgården.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever. Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar att antalet invånare i kommunen i stort ökar med i snitt ca 1 % per år under den närmaste tioårsperioden. Inom området Norra Lerum (exkl. Stenkullen) innebär tillväxten att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern ökar med ca 400 elever under samma period. Nuvarande skolkapacitet inom området behöver utökas för att möta det ökade antalet elever. I samband med om- och tillbyggnad av kommunens grundskolor behöver skolorna kompletteras med ändamålsenliga specialsalar i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett vilken skola de går på.

”Vi gör stora satsningar på skolan de kommande åren. Med F-9-skolor vill vi skapa lugn och studiero, samtidigt som det blir en tydligare röd tråd i varje elevs lärande, både för grundskolans elever och för grundsärskolans elever. Med det här beslutet startar vi planeringen. Eftersom vi gärna vill ha in synpunkter från olika håll, kommer vi att bjuda in till olika former av dialog”, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola och utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal om sponsring av Bo & Energimässan villaägarmässan i enlighet med kommunens sponsringspolicy.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun under 2017-2018 med tillägget att partnerskapet ska utvärderas i slutet av 2017 inför 2018.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 9 november 2016

stenkullens-forskola-vy-2

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Lerum Energis förvärv av Göteborg Energis andel i Lerum Fjärrvärme.

 • ”Genom att Lerums kommun blir helägare av Lerum Fjärrvärme så kan vi utveckla bolaget vidare. Både som en viktigt bit i att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 men också för att kunna utveckla området vid fjärrvärmeverket i Lerum där vi ska bygga bostäder i Aspen Strand projektet”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Lerum 1:69, Höjdenhemmet. Detaljplanen beräknas kunna antas under 2019. Förbo AB har ansökt om planbesked för att bygga bostäder och vårdboende på fastigheten Lerum 1:69. Fastigheten är lokaliserad i Lerums tätort ca 1,5 kilometer nordost om centrum. Förslaget innebär att befintligt vårdboende med tillhörande parkering rivs och ersätts med lägenheter, radhus samt ett nytt vårdboende med dubbelt så många platser som det nuvarande. Ansökan innefattar 108 vårdlägenheter, ca 120 lägenheter och 10 radhus.

 • ”Ett genomförande innebär ett värdefullt tillskott av såväl äldreboende som ordinära bostäder till Lerum, det kommer också möjliggöra att vi får till trygga boenden”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för detaljplan i Floda centrum på fastigheten Floda 3:119, Floda 3:20 och Floda 2:286. Planarbetet bedöms kunna antas under 2019. Sökande önskar utveckla Floda centrum genom utbyggnad av ICAs lokaler, förflyttning av ICAs entré till en mer strategisk plats på hörnet upp mot Rurik Holms väg samt nybyggnad av bostäder och ytterligare parkering.

Kommunstyrelsen beslutar att starta en dygnet-runt-öppen förskola under 2017 med verksamhetsformen pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. En individuell bedömning av omsorgsbehovet görs i samband med ansökan. För att få omsorg på obekväm tid ska andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ha prövats.

 • ”Alla arbetar inte på kontorstid och därför behövs en förskoleverksamhet som är öppen dygnet runt. Med den här förskolan kan vi erbjuda en ännu bättre barnomsorg även kvällar och nätter. Det kommer att bli en lugn och trygg verksamhet med personal och lokaler som är anpassade efter barnens behov av lek, aktiviteter, sovvila, mat och säkerhet. Vi hoppas och tror att det här ska bli en uppskattad verksamhet för de barn och föräldrar som behöver den”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till Sektor lärande.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen arbetar fram en modell under 2017 som innebär en ökad valfrihet för den enskilde inom ordinärt boende när det gäller mathantering via hemtjänst för genomförande i början av 2018. Med mathantering avses tillredning och den enskildes val av leverantör där även kommunens egna kök bör vara en av möjligheterna.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att på egen hand upphandla kyld förpackad mat för hemtjänstens kunder via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen under 2017 ser över intresset hos lokala livsmedelshandlare att göra överenskommelser med hemtjänstens kunder för att effektivisera inköpen av livsmedel.

 • ”Vi vill kunna erbjuda våra äldre en större valfrihet när det gäller mat i hemmet för de som har hemtjänst. Detta ska genomföras i början av 2018”, säger Eva Andersson (C).

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 oktober 2016

Kommunstyrelsen behandlade två beredningsrapporter som nu lämnas över till kommunfullmäktige: Beredningen för infrastruktur och boendes rapport om Bostadsstrategi 2040 samt Beredningen för klimat, miljö och naturvård rapport om stigar och leder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap för vägarna i Floda samt att samråda om förslaget. Huvudmannaskapet för vägarna som Flodas vägförening idag förvaltar över ska övergå till kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag att ta över all drift av vägar i kommunen, för att detta ska kunna genomföras så måste detaljplanernas bestämmelse om huvudmannaskap ändras. Ändringen beräknas kunna antas 4:e kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att direkttilldela drift- och underhåll av vägbelysning i Lerums kommun till Lerum Energi AB.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för skötsel av fritidsanläggningar inklusive ishall.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 oktober 2016

Bostäder

Ny inriktning för byggnation av bostäder för nyanlända och övriga bostadsmarknaden på tre fastigheter i kommunen

Kommunstyrelsen i Lerums kommun beslutade idag att ändra inriktningen för byggnation av bostäder för nyanlända på tre fastigheter i Lerums kommun. Besluten idag ersätter beslutet från den 18 maj 2016, för de tre aktuella fastigheterna.

Det gäller fastigheterna Hjällsnäs 36:1 i Gråbo, och Floda 3:742 vid Högsboholmsvägen, där förvaltningen nu fått i uppdrag att ansöka om bygglov för permanenta bostäder, istället för tillfälliga bostäder. I de fall förvaltningen ansöker om permanent bygglov ska 50 procent av bostäderna ställas till bostadsmarknadens förfogande, i enlighet med tidigare beslut.

 • Behovet av hyresrätter är stort. Vi har valt att ändra till permanenta bostäder på de här två fastigheterna, dels för att det är möjligt att få permanent bygglov, men också för att de moduler som är aktuella är av sådan kvalité att de lämpar sig som permanenta bostäder – säger Dennis Jeryd (S).

För fastigheten Hede 2:3, vid brandstationen i Stenkullen, beslutade kommunstyrelsen att göra ett undantag från regeln om högst 20 bostäder. Högsta antal bostäder på den här fastigheten blir istället 40 bostäder. Detta för att skapa beredskap för att snabbt kunna uppföra tillfälliga bostäder som blir tillgängliga för kommunen med kort varsel.

Bakgrund

Från och med 1 mars 2016 gäller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Under 2016 ska Lerum ta emot 170 personer.

Behovet av nya hyresbostäder i kommunen är stort. Det finns varken permanenta eller tillfälliga bostäder i den omfattning som krävs för att möta behoven av bostäder för nyanlända. Även den ordinarie bostadsmarknaden har ett stort underskott av hyresbostäder.

Kommunen arbetar intensivt med olika alternativ för att möta behoven på kort, medellång och lång sikt.

Förvaltningen har under 2016 arbetat med att leta upp och utvärdera platser för byggnation av såväl tillfälliga som permanenta bostäder utifrån följande beställning:

 • Inventera kommunal byggbar mark
 • Hitta platser i samtliga kommundelar
 • Platserna ska ligga i anslutning till befintlig bebyggelse och service
 • Platserna ska ha närhet till kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, el och vägar
 • Det ska finnas förutsättningar att kunna få bygglov

*  * *

Kommunfullmäktiges beredning för välfärd för unga, vuxna och äldre har tagit fram förslag till strategier för att stärka den psykiska hälsan hos unga i Lerums kommun. Strategierna är att samverka på alla nivåer inom förvaltningen och i samhället, att ta tillvara på civilsamhällets innovationskraft, att minska stillasittandet och att vända samhällstrenden genom att öka aktiviteten. Rapporten kommer att föredras i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att inom ramen för arbetet inom området psykisk ohälsa genomföra de förslag till uppdrag som finns i beredningsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2016. Årets prognostiserade resultat är positivt men innebär ett underskott jämfört med budget på grund av lägre skatteintäkter samt högre nettokostnader i verksamheten än budgeterat. Utfallet efter andra tertialet uppgår till +39,3 mnkr och prognosen för helåret beräknas till +24,1 mnkr. Soliditeten har förbättrats och de långfristiga skulderna per invånare har sjunkit. Ingen nyupplåning har skett under perioden.

Kommunstyrelsen beslutade att bygga ut kommunala VA-ledningar i Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara VA har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheterna Torp 2:5, 2:57, del av Torp 2:2 och Lerum 20:4. Ansökan om planbesked omfattar ett nytt förslag för bostadsbyggnation på båda sidor om Tingshuset. Förslaget innefattar byggnation i 4-6 våningar med ca 140 bostäder och lokaler i bottenvåningen. Parkering föreslås anordnas i underjordiskt garage i 2 plan.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för flerbostadshus för fastigheten Lerum 38:3. Förslaget innebär en komplettering av Villa Säfvehöjd till flerbostadshus.

Kommunstyrelsen beslutade att låta handla upp om- och tillbyggnation av Skallsjö vattenverk. Skallsjö vattenverk behöver byggas om så att processen får en fullgod reningsprocess. I dagsläget är vattenverket avstängt och det innebär en sårbarhet i dricksvattenförsörjningen för både Floda och Tollered. Om- och tillbyggnation av vattenverket är nödvändiga för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag om utvecklingsplan för Lerums ljusgröna miljöpris. Priset utvecklas i syfte att bättre integrera processen i ordinarie verksamhet, öka intresset för priset samt utveckla grundidén samverkan mellan skola och näringsliv. Perspektivet vidgas från ”miljöpris” till hållbarhet i samtliga tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade också att utse Lill Jansson (L) och Alexander Abenius (M) till representanter i juryn.

 • Jag hoppas att både många elever och många företagare vill vara med och arbeta tillsammans, och utveckla både sin kreativitet och företagsamhet. Det är inte bara kul, det är dessutom bra för Lerums kommun och för Sverige. Själv ser jag fram emot juryarbetet – säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att teckna samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lerums kommun för perioden 2017-2020 med Västra Götalandsregionen. Avsikten med avtalet är att med hjälp av samarbete öka folkhälsan genom att arbeta mot förbättrade levnadsvillkor och mot att utjämna skillnader i hälsa.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 september 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 för Lerums kommun.

Kommunstyrelsen beslutade förslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Aggetorp 1:7 och Hjällsnäs 52:13 i Gråbo – Grusgropen i Gråbo. Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs kommun, har sedan 1991 drivit frågan att Gråbodeltat ska bli en vattentäkt för regionen. Köpet av dessa fastigheter från Sand- och Grus AB Jehander möjliggör detta.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Avsiktsförklaring avseende Lerum resecentrum med Västtrafik. Lerum resecentrum ska förbättra förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik till och från Lerums kommun. Byggnaden är tänkt att innehålla funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum är dessutom planerat så att även annan verksamhet kan husera i byggnaden. Byggstart är beräknat till 2018 med drifttagande årsskiftetet 2019/2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen med GBJ Bygg Väst AB. Det finns ett behov av att bygga bostäder i Lerums kommun och det finns en politisk målsättning att bygga hus i trä. Bolaget vill bygga massivträhus i Lerums kommun. Ett första projekt kan starta under 2017, därefter kan projekt som omfattar cirka 50 bostäder per år under fem år tas fram.

 • Det finns politisk vilja och målsättning att det ska byggas mer hus i trä. Trä som byggmaterial är förnybart och har stora fördelar ur klimatsynpunkt – säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna konsortieavtal för Aspen Strand mellan Lerums kommun, HSB Göteborg ek. för., Skanska Sverige AB och Wallenstam AB. Parterna har kommit överens om att gemensamt utveckla och exploatera Aspen Strand i enlighet med gällande programhandling för Aspedalen och Aspevallen. Parternas utredningar har utvisat att det planerade projektet avseende nyproduktion av bostäder, förskola, butiker och verksamhetslokaler inom Aspen Strand är genomförbart. Planen är att c:a 500 bostäder ska byggas i området.

Kommunstyrelsen beslutade att köp av el för Lerums kommuns behov ska ske genom direkttilldelning av kontrakt till Lerum Elhandel AB.

I samband med KS beslut den 18 maj fick förvaltningen i uppdrag att omgående och tillsammans med externa exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på de fastigheter som förvaltningen föreslagit. Kommunstyrelsens beslutade att utse följande byggföretag:

 • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
 • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
 • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra direktupphandling av femton mindre bostäder. Lerums kommun ska under 2016 ta emot 170 personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att tillgodose de nyanländas behov av bostad. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om upphandlingar av dels villavagnar och dels moduler för boende i anledning av den nya lagstiftningen, men det har visat sig ett de upphandlande bostäderna inte är tillräckliga utan att ytterligare upphandling är nödvändig.

Kommunstyrelsen antog ett yttrande till Trafikverket för vägplan för E20, delen Tollered-Ingared. Yttrandet innehåller synpunkter att bulleråtgärder borde ske på hela sträckan, kommunen behöver en försäkran om att ombyggnation av trafikplatsen i Tollered sker i anslutning till att den nya motorvägen färdigställs, kommunen vidhåller att det inte är acceptabelt att leda om fotgängare och cyklister en omväg via Snipåsvägen på 3 km med 90 m höjdskillnad samt att faktiska planer finns på byggnation av en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-09-08-kl-13-07-57

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av de permanenta bostäderna ska erbjudas den ordinarie hyresmarknaden, för att kunna hantera detta så behöver kommunen ett eget bostadsbolag.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostäder vid Svedernavägen i Öxeryd avseende fastigheten Götebo 1:12 och del av fastigheten Öxeryd 1:1 med beräknad planstart år 2021. Antalet bostäder ska prövas i detaljplanearbetet och resultatet av prövningsprocessen antas innebära att exploateringsgraden och antalet bostäder blir lägre än den som anges i planansökan.

Kommunstyrelsen beslutade att sända detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413 (bostäder vid Ruriks Holms väg, Equmeniakyrkan i Floda) på granskning. Förslaget beskriver som huvudspår ett till två flerbostadshus i max fem våningar, innehållande ca 60 lägenheter, utmed Rurik Holms väg med garage i källaren.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutade också att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Parallellt med detaljplanearbetet påbörjas nu arbetet med att handla upp en entreprenör för att snabbt kunna börja själva byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 24 augusti 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen godkände förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 samt gav förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget på remiss.

Programmets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Programmet är ett strategiskt verktyg för att leva upp till kommunens intention hållbar utveckling med en bra balans mellan bostadsbyggande, befolkningstillväxt och kommunal service.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en kommunal drift och skötsel av dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken samt projektera för att nå en långsiktigt hållbar lösning av regleringen i samråd med Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen byggs även en gång- och cykelbana på Ekollonvägens östra sida.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av Rotegården. Rotegården har av kommunens verksamhetslokaler föreslagits för ombyggnad till boende i form av mindre lägenheter. Byggnaden saknar idag verksamhet men har tidigare används som boende under en period. En förstudie visar att Rotegården kan utgöra bostad för sju personer plus personal.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny förskola i Öxeryd. Idag finns ingen förskola i Öxerydsområdet men totalt finns det 81 barn i förskoleålder boende i området som är inskrivna på andra förskolor. För att möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser finns ett behov av en ny förskola.

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m.fl., ICA Kvantum i Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98, lokaler för Friskis & Svettis med bedömningen att planarbetet kan startas upp 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ställningstagandet i Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort, med ändringen att andra punktens lydelse blir ”Kommunen motsätter sig kraftfullt den av trafikverket föreslagna minskade trafikeringen av Aspen och Aspedalens tågstationer.”

Under 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie i samarbete mellan Trafikverket och Lerums kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien var att analysera tillgängligheten till tågtrafiken och förutsättningarna för stadsutveckling med hänsyn till rådande förhållanden 2025, där viktiga förändringar jämfört med idag är trafikeringen på Västra stambanan och tillkommande bebyggelse. Syftet var även att identifiera åtgärder som förbättrar tillgängligheten till stationerna och till Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3 i Stenkullen. Under programarbetet med Stenkullens centrala delar så diskuterades att det kunde bli aktuellt med ett 100-tal bostäder men detta kommer att studeras närmare under detaljplanearbetet som inleds senare i höst.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Nordic Fastighet i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Tollestorp 1:9 om ca 9900 kvm i Stenkullen/Tollestorp.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för bostäder på fastigheten Floda 3:900 ”Växthuset i Floda” med beräknad planstart år 2021. Förslaget redovisar 143 bostäder i flerbostadshus (2-4 våningar) och radhus, gemensamma lokaler och gårdsrum för odling m.m. samt parkering i befintligt växthus utmed motorvägen. Förslaget omfattar också ny bullerskärm samt gång och cykelbana i närområdet.

Kommunstyrelsen informerades om den tillsyn av utbildningen inom skolväsendet, som Skolinspektionen regelbundet gör i hela landet och som nu gjorts i Lerums kommun.

 • ”På det stora hela ser det väldigt bra ut i våra förskolor och skolor och det kan både våra medarbetare och alla vi andra vara stolta över. Så finns det sådant vi behöver förbättra och det arbetet har redan startat”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen Lerums kommun 15 juni 2016

maten-ar-viktig

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om mathantering inom hemtjänsten. Förvaltningen fick i uppdrag att utvärdera hur brukarna uppfattar kvaliteten på den kylda maten. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att leverera lagad mat från våra egna tillagningskök samt att utveckla hemtjänstens arbetssätt med inköp och leverans av livsmedel.

Vi vill gärna hitta lösningar som kan ersätta den vakuumpackade kylda maten. Måltiden är för många äldre en viktig social händelse, en höjdpunkt att se fram emot. En satsning på god mat höjer livskvalitén, säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade ge Bo Bra i Bråta positivt planbesked avseende fastigheterna Bråta 1:56, 1:20, 1:55 samt del av 1:61. Området ligger vid bron norr om motorvägen.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för ett tjugotal friliggande villor/parhus för fastigheten Drängsered 2:30.

Kommunstyrelsen beslutade att utse förslaget ”Brännabbens skogsbacke” till vinnare i markanvisningstävlingen för del av fastigheten Tollered 4:47. Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 med flera, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Markanvisningsavtal med Boklok Mark och Exploatering AB för del av fastigheten Östad 12:52. Området ligger intill Frödings Brf.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Rydsberg 8:2. Området ligger intill Mor Annas väg i Hulan.

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att byta system för luftbehandling och vattenrening samt eventuellt utföra nödvändig renovering av bassänger för badanläggningen Vattenpalatset.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltning i uppdrag att ta fram vägplan för Trafikförsörjning till Öxeryd.

Kommunstyrelsen beslutade att anta vägnamnsförslagen Mjörnbo Allé, Sophie Lökviks väg och Stinsens väg för de nya vägarna i Gråbo centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2016. Ekonomin följer budgeten och helårsprognosen är ett överskott om 1 mnkr högre en budget.

Kommunstyrelsen beslutade anta förslag till handlingsplan för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen är baserad på den av Kommunfullmäktige antagna strategin för ett integrerat samhälle. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka inledande insatser som behöver genomföras för det långsiktiga arbetet med att förverkliga strategin. Förvaltningen fick också i uppdrag att undersöka intressen av att inrätta ett samråd för integrationsfrågor samt att återkomma kontinuerligt med avstämningar av hur det konkreta arbetet fortskrider.