Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 februari 2018

Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för sektor stöd och omsorg
Sektor stöd och omsorg redovisade årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisade också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018. Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
• Ta fram en äldreomsorgstrategi.
• Ta fram en funktionshindersstrategi.
• Utreda möjligheten att starta en Intraprenad i kommunens SÄBO verksamhe

Intraprenad är en alternativ driftsform som innebär att personalen på ett äldreboende själv får ökade befogenheter och ansvar för sin ekonomi, investeringar och arbetssätt. Detta för att korta beslutsvägarna och stimulera personalen till att göra en ännu bättre verksamhet för de äldre samt även till en god arbetsmiljö.

Andra kommuner har genomfört intraprenad med positiva resultat och via dessa har vi kunnat se goda effekter av personalens kreativitet och nytänkande.
För att vara tydliga med att verksamheten fortsatt ska ha fokus på hög kvalitet och ekonomiska effekter, så får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag under våren med vad som krävs för att säkerställa detta innan beslut tas om ett genomförande.

– ”Nu får verksamheten komma tillbaka och beskriva hur den påverkas i stort om Intraprenad införs. Förslag till regler för att säkerställa minst bibehållen kvalitet måste utarbetas. Det kan vara olika riktlinjer, principer för budget o resultatbalansering, kvalitativa och kvantitativa mål m.m. Vi har ett prioriterat mål om att höja nöjdheten hos de äldre och ser positivt på att kunna genomföra Intraprenad under det kommande året, detta ger oss även en möjlighet att få till en ny stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare”, säger Eva Andersson (C), ordförande i Stöd och omsorgsutskottet.

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge i uppdrag till sektorchef inom Sektor stöd och omsorg att teckna ettårigt avtal med Västra Götalandsregionen.

Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 är ett samverkansdokument mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Mottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet vilket innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. God tillgänglighet ger möjlighet till tidiga insatser vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården
Kommunstyrelsen beslutade att anta Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018.

Överenskommelsen beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller öppen hälso- och sjukvård. Processen har ett stort fokus på att samverkan och samordning mellan verksamheterna leder till att den enskilde kan skrivas in och ut på sjukhus på ett tryggt och effektivt sätt.

Överenskommelsen är tillfällig eftersom dialog pågår om hur betalansvaret ska regleras och hur den slutgiltiga överenskommelsen ska se ut.

I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24.

Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag avseende förfrågningsunderlag för hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen har sett över och tagit fram ett nytt förslag på förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV för 2018. Vissa förtydliganden har gjorts i förfrågningsunderlaget, bl.a. avseende kompetenskrav och tillgänglighet för verksamhetsansvarig samt vilken uppföljning som kommer att ske.

Namngivning av nytt LSS-boende i Gråbo
Kommunstyrelsen beslutade att det nya LSS-boendet i Gråbo ska heta Mjörnbo Allé.

Omprioritering av medel för mindre investeringar under 2018
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja omprioriteringar av 8 miljoner kronor för investeringar i mindre åtgärder under 2018.

Åtgärderna syftar till att främja hållbart resande, ökat inflytande och ökad trafiksäkerhet samt säkra skolvägar. Förvaltningen bedömer att åtgärderna bidrar till kommunens vision, samt till att mål i 2018 års verksamhetsplan uppfylls. Alla åtgärder har tillsammans en uppskattad kostnad på åtta miljoner kronor.

Omprioriteringarna sker från projekten ”Vattenpalatset ventilation och vattenrening” samt ”Knappekullaskolan om- och tillbyggnad” som inte kommer att ha några utbetalningar under 2018.

Direkttilldelning av drift och underhåll av fastbränsleanläggningar
Kommunstyrelsen beslutade direkttilldela drift och underhåll av fastbränsleanläggningar i Lerums kommun till Lerums Fjärrvärme AB.

I Lerums kommuns fastighetsbestånd finns sju stycken fastbränsleanläggningar. Kommunen har upphandlat drift och underhåll av dessa. Den tidigare leverantören av tjänsten har bland annat inte kunna tillhandahålla den jourverksamhet som är nödvändig för att upprätthålla lagkrav. Eftersom avtalet med leverantören löper ut har kommunen inte förlängt det utan önskar finna ny utförare. Kommunens bolag Lerum Fjärrvärme AB har egna fastbränsleanläggningar och således både kompetens och befintlig jourverksamhet avseende dessa.

Sektor lärandes arbete för att motverka kränkande behandling
Kommunstyrelsen fick en redogörelse om hur Sektor lärande arbetat med att motverka kränkande behandling på kommunens förskolor, skolor och gymnasieskola.

Köp av andel i Nya Novahallen AB
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta om köp av 9 % av aktierna i det bolag som bildas i syfte att uppföra och driva en ny sporthall i Floda till en kostnad av 9 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna aktieägaravtal och bolagsordning för detsamma samt beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att justera bolagets namn och organisationsnummer, så som det har angivits i bolagsordning och aktieägaravtal, för det fall Bolagsverket ej accepterar detta.

Lerums kommun har ett omfattande och aktivt idrotts- och föreningsliv med många aktiva. Tillgången till idrottshallar med mått som kan möjliggöra träning och tävling för sporter som exempelvis innebandy, handboll, basket och futsal är dock begränsad och även andra idrotter upplever ett underskott på ändamålsenliga lokaler. Förvaltningen och Floda Nova Sportcenter AB, som äger och driver Novahallen i Floda har under det senaste året arbetat för att ta fram ett förslag som möjliggör för kommun och civilsamhälle att tillsammans bygga och förvalta en ny idrottshall, vilken är mer ändamålsenlig än nuvarande hall, i Floda.

Den föreslagna lösningen innebär att Lerums kommun går in som minoritetsdelägare i det nya bolaget Nya Novahallen AB. Majoritetsägare i bolaget är Floda Nova Sportcenter AB. Syftet med bolaget är att uppföra en hall i anslutning till nuvarande ”Novahallen” samt att därefter äga och sköta driften av denna och uthyra lokalerna.

– ”Med det här tar vi ytterligare ett steg mot en ny hall i Floda och det känns bra. Vi vet att det är många som längtar efter en ny hall och många som kommer att få glädje av den, både skolelever och idrottsföreningar och säkerligen även andra. Hallen kommer att bli ett lyft för hela Floda och det är extra roligt att projektet är ett samarbete mellan kommunen och civila krafter i Floda. Vi ser fram emot och tror det kommer att bli flera sådana samarbeten framöver. Kommunen är inte bäst på allt och klarar heller inte allt, och det är bara positivt att andra vill vara med och utveckla vår kommun och göra den ännu bättre för alla som bor här. Det civila samhället är en tillgång i Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L), ordförande i Lärandeutskottet.

Bidrag till utbyggnad/anpassning samlingslokal Sjövik
Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med föreningen Sjöviks Sportklubb i enlighet med föreliggande beslut.

För att främja en god integration i Sjövik där ett mottagande av nyanlända är aktuellt beviljas ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb. Bidraget ska användas för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen. Syftet är att möjliggöra en utökad användning av lokalen för kommunens invånare där en särskild prioritering är att främja integrationen i samhället. Den verksamhet som föreningen ska bedriva i lokalen hör till den kommunala kompetensen varför bidraget bedöms vara tillåtligt enlig kommunallagen.

Sjöviks Sportklubb ansvarar för att driva genomförandet av utbyggnationen samt att säkerställa att lokalen hålls tillgänglig för kommunens alla invånare. Bidraget uppgår till 1 miljon kronor och utbetalas under förutsättning att föreningen kan redovisa faktiska kostnader på utfört arbete i definierat syfte.

Bollebygd kommuns ingående av aktieägaravtal och förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av bolagsordning för Gryaab AB
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna Bollebygds kommuns inträde i aktieägaravtalet mellan delägarna i Gryaab AB och anslutning till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB samt att med anledning av denna förändring godkänna anpassad bolagsordning för Gryaab AB.

Gryaab AB har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs av kommunerna Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Bollebygds kommun har ansökt om delägarskap i Gryaab AB. Bollebygd föreslås erbjudas att teckna aktier genom riktad nyemission till en andel som motsvarar kommunens befolkningsandel av den totala befolkningsmängden bland de anslutna kommunerna. Bollebygd föreslås också erhålla en suppleantplats i Gryaabs styrelse vilket innebär att styrelsens utökas med en suppleantplats.

Försäljning av kommunens datorer
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till försäljning av kommunens datorer.

Som ett nästa steg i förverkligandet av beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2017 (§ 152) säljs kommunens datorer till avtalad leverantör av Data hårdvara. Datorerna leasas tillbaka och intäkten används för direkt avskriva det bokförda värdet och på så sätt hanteras kommunens alla datorer som drift.