Pressmeddelande Kommunstyrelsen 17 december 2014

S MP FP C

På kommunstyrelsen den 17 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Tornstaden Projektutveckling AB rörande – Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen. Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med en ny exploatör för byggnation i Gråbo Centrum. Utbyggnaden kommer att påbörjas hösten 2015 under förutsättning att inte detaljplanen försenas på grund av överklagande. Vi är också mycket nöjda med att byggnationen kommer att påbörjas närmast torget för att kunna utveckla torget till en trevlig och mer levande miljö. Totalt rör det sig om 200 nya bostäder i en takt av ungefär 40 nya bostäder per år. Till det kommer de hus som Rydlers Bygg kommer att bygga enligt tidigare beslutat exploateringsavtal.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion som föreslår att utreda kommunens möjligheter att ekonomiskt stödja markägare som råkat ut för att någon dumpat skrot på deras mark.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt förvaltningen att ta fram en skogsstrategi för kommunens skogar samt uppdatera befintlig skogsbruksplan. Både kommunfullmäktiges beredningar och berörda organisationer ska involveras redan i början av arbetet.
Programmet för utveckling av centrala Stenkullen är nu klart och kommer innan antagande att behandlas i kommunstyrelsens nya samhällsbyggnadsutskott för att bl.a. ha en dialog med idrottsföreningarna i området. Efter eventuella justeringar kommer ärendet sedan upp i kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att bygga en ny förskola om 6 avdelningar i Stenkullen. Detta kommer både att innebära att vi kan avveckla de paviljonger som finns i området för att uppnå en bättre arbetsmiljö för både personal och barn och dessutom bidra till att minska förskolegrupperna i Stenkullen. Att minska förskolegrupperna är ett prioriterat område för den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsen yttrade sig över Svenska Kraftnäts planerade nya 400 kV ledning genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och i första hand grävs ner hela sträckan eller i andra hand grävs ner genom Gråbo centrum.

Kommunens ekonomiska utfall till och med november månad är ett positivt resultat på 120,5 miljoner kronor och prognosen för hela 2014 uppgår till 91,8 miljoner kronor. Jämfört med föregående månads prognos så är det en förbättring med 13,5 miljoner kronor. Detta goda resultat kommer att användas för att finansiera våra investeringar för de kommande åren och kraftigt minska lånebehovet. Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare lån för 2015 trots att investeringarna för både 2014 och 2015 ligger runt 200 miljoner kronor per år.

Budgetanförande 18 december 2014

En liten del ur mitt budgetanförande på kommunfullmäktige i Lerum idag den 18/12:

När budgetmorgon glimmar,
Jag vill till KF gå.

Hårt slit i nattens timmar
Där vilar uppå strå.

Och hur än jag rimmar
Det är ej lätt att förstå.

Välkommen hit till Lerum
I signad juletid.

Du är som av honung vorden
som ger oss ljus och frid.

Vi läser alla vackra orden
som ger oss en politisk strid.

Till dig vårt lov vi höjer,
du skrift i krubban där,

och våra knän vi böjer
för dig, o budget kär,

och våra röster vi nu höjer
hurra, nu är den äntligen här.

Pressmeddelande kommunstyrelsen 3 december 2014

S MP FP C

Pressmeddelande

Kommunstyrelsen 3 december 2014

På kommunstyrelsen den 3 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Den innehåller bl.a. en kraftig satsning på förskola och skola. 10 miljoner kronor avsätts för att minska storleken på förskolegrupperna och 8 miljoner kronor avsätts för resurser till barn som inte når målen, fler vuxna i skolan och utökad elevhälsa för att nämna några exempel. Ett ökat stöd till föreningar, ett utvecklat och utökat anhörigstöd och en utökad friskvårdssatsning till kommunens anställda ingår också.

Budgeten innehåller också en mängd olika uppdrag som att påbörja planeringen för att bygga ett kulturhus med plats för bl. a Kulturskolan och gymnasiets Estetiska program vid Dergårdsentrén och att påbörja planeringen för att bygga en idrottshall i Dergårdsområdet. Dessutom ska ett forum för skoldialog utvecklas där alla grupper med intresse för skolan bjuds in att delta och utforma dialogen.

Stöd och omsorg ska planera för ett ökat användande av modern teknik i äldreomsorgen, planera för trygga boenden, servicebostäder och särskilda boenden i alla kommundelar och utveckla formerna för dialog.

Inom samhällsbyggnad ska vi identifiera och exploatera attraktiva områden med plats för större antal bostäder och med potential för snabbt genomförande. Planera för byggande av bostäder med rimliga hyror. Aktivt samarbeta med lokala byggföretag. Arbeta för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås. Samt utreda förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar upp till och med gymnasieålder och för pensionärer i lågtrafik.

Kommunens relation till de lokala företagen ska stärkas och kommunen ska vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns i kommunen och ska underlätta för nya företag att etablera sig och växa i Lerums kommun. Parallellt med det ska kompetensen inom inköp och upphandling vidareutvecklas och uppföljningen av de tjänster vi köper ska stärkas.

I investeringsbudgeten för 2015 finns bland annat projekt som ombyggnad av Kolborydsvägen, ändrad trafiklösning i Flodamotet samt gång- och cykelvägar längs Ryggebolsvägen och Sjöviksvägen för att nämna några. Belysning av Sverigeleden Stannum-Gråbo påbörjas och satsningen på ridvägar och vandringsleder fortsätter.

Sammanlagda investeringar för 2015 uppgår till cirka 200 miljoner kronor och kan genomföras utan att kommunen behöver några nya lån.

Kommunstyrelsen fattade också beslutet att föreslå kommunfullmäktige att kommunen köper Göteborg Energis andel i Lerum Energi för drygt 19 miljoner kronor. Göteborgs kommun har gjort en översyn över sina bolag och där kommit fram till att man vill sälja sin del i Lerum Energi, i enlighet med det konsortieavtal som finns mellan Göteborg och Lerum. Efter köpet så kommer Lerums Kommun att bli helägare till Lerum Energi.

Detaljplanen för resecentrum i Lerum återremitterades till kommunstyrelsen för att invänta överklagandet av bygglovet till P-huset samt den kompletterande utredningen om Lerums centrum som rör placeringen av resecentrum, samt därtill knuten parkeringsanläggning. Byggandet av resecentrum är ett av de viktigaste projekten i utveckling av Lerums centrum och därför vill vi säkerställa att alla alternativ har utretts. Vi inser samtidigt att det är brådskande och gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma i januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutade om ett igångsättningsbeslut och ianspråktagande av investeringsmedel för ett LSS-boende i Olstorp. Boendet ger förvaltningen möjligheten att erbjuda personer som idag bor på annan ort ett långsiktigt boende i sin hemkommun. På sikt är detta dessutom en mer kostnadseffektiv lösning jämfört med köpta vårdplatser.