Kommunstyrelsen 22 april 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte den 22 april 2015:

2010 beslutade kommunfullmäktige att Lerums kommun skulle skriva på CEMR-deklarationen. Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Deklarationen består av 30 olika artiklar och hittills har Lerum fokuserat på två av artiklarna: Bekämpa stereotyper och Jämställdhetsanalys. Detta arbete kommer att fortskrida men kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att besluta att bredda arbetet utifrån CEMR-deklarationen utifrån följande artiklar: God förvaltning och samråd, Arbetsgivarrollen, Upphandling, Utbildning och livslångt lärande, Social omsorg och sociala tjänster, Kultur, idrott och fritid, Könsrelaterat våld samt Stadsplanering och lokal planering.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till program för Stenkullens centrala delar, reviderat med hänsyn till idrottens behov. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda trafik- och parkeringslösningar för hela området. Förhoppningen är att ha en markanvisningstävling på den kommunala marken innan årets slut.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna ett nytt avtal med Svenska Bad, den entreprenör som bedriver verksamhet på Vattenpalatset. Avtalet sträcker sig fram till 31 december 2020 och arbetet med Vattenpalatsets framtid kommer att påbörjas redan nu. Avtalet innebär en ökad intäkt för kommunen och att kommunen får kompensation för ökade kostnader som uppstår när anläggningen har ett högt nyttjande.

Kommunstyrelsen godkände kvartalsuppföljning för första kvartalet 2015. Resultatet efter första kvartalet är 33 Mkr och prognosen för helåret är 49,6 Mkr, vilket är 9,3 Mkr över budget.

August Abrahamssons stiftelse som förvaltar Nääs slott har i en skrivelse till kommunstyrelsen erbjudit Lerums kommun att utse en person att ingå i stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen beslutade att välja Lennart Wassenius, kommunfullmäktiges ordförande.

Göteborgsregionens (GR) pedagogiska centrum har gjort en utvärdering på Sektor lärandes tidsavtal i Gråbo. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur inblandade parter upplevt skillnaderna med det nya tidsavtalet och om tidsavtalet uppfattas ha medfört förändrade förutsättningar för undervisning och lärande. GR har intervjuat elever, pedagoger, EHT-personal, rektorer, verksamhets- och sektorchefer samt lärarförbundet.

Tidsavtalet upplevs ha stor potential för att bidra till utvecklingen med framtidens skola, men vissa utmaningar kvarstår. En av de största vinsterna med avtalet relaterar till den positiva skolkultur som vuxit fram som ett resultat av personalens utökade elevtid.

Kommunstyrelsen 15 april 2015

S MP FP C

Kommunstyrelsen 15 april 2015

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Resecentrum i Lerum. Resecentrum är en del i utvecklingen av Lerums centrum som ska förbättra förutsättningarna för kollektivt resande med tåg och buss. Planförslaget möjliggör att byggnaden också kan innehålla funktioner som handel, kultur och kontor, något som skulle innebära en breddning av utbudet i centrum till att också innehålla möjligheter till kulturupplevelser samt göra resandemiljön mer attraktiv och inbjudande. I det fortsatta arbetet ska förvaltningen beakta den trafikutredning som pågår.

Kommunstyrelsen godkände förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenadarbeten för utbyggnad av ny aktivitetspark i Floda centrum. Som en del i utvecklingen av Floda centrum så ska det byggas en aktivitetspark intill Herrgårdsbacken i nedre delen av Säteriparken. Efter dialoger med boende i Floda, i synnerhet barn, tog förvaltningen fram tre förslag som skolungdomar i år 1-9 fick möjlighet att rösta om. Vinnare med stor majoritet blev förslaget ”Spindelskogen”. Förslaget kretsar mycket kring en stor spindel i mitten av lekplatsen, men där kommer också att finnas många andra attraktioner som förhoppningsvis ska tilltala barn/ungdomar och väcka deras fantasi till liv. Entreprenadarbetena upphandlas under våren 2015 och byggnation sker under hösten.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska flagga på ytterligare två dagar utöver de som är ”Allmänna flaggdagar”. Det ska ske på internationella kvinnodagen den 8 mars samt på HBTQ-dagen den 17 maj (denna dag ska Regnbågsflaggan hissas).

Medskapandegruppen i Gråbo har tagit initiativ till att starta föreläsningar i Gråbo om hållbar utveckling och vad det innebär för just Gråbo. Syftet är att höja kunskap och att utveckla förslag till förändring, samt att engagera fler personer i utvecklingen av Gråbo. Kommunstyrelsen beslutade att stödja detta och anslå medel för föreläsare.

Kommunstyrelsen behandlade nio motioner och åtta medborgarförslag. Detta var första gången som medborgarförslag behandlades i kommunstyrelsen, vissa förslag kommer att beredas av förvaltningen och sedan återkommer förslagen till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen hade en intressant stund med representanter för HSB, Wallenstam och Skanska om hur Aspen Strand, tomten där gamla reningsverket låg, ska kunna utvecklas. Förvaltningen gör bedömningen att ett ärende för att starta detaljplanearbetet kan komma upp till kommunstyrelsen i juni.