Invigning av Lerådalens naturreservat

IMG_2873

I fredags var det dags för invigning av Lerådalens naturreservat, Lerums kommuns första kommunala naturreservat. Det ligger lättillgängligt mellan Stenkullen och Lerum och går att nå både med tåg, buss, cykel och bil. Det finns två infarter till området: Antingen vid Stillestorps kulle (strax innan rondellen i Stenkullen om man kommer från Gråbo) eller alldeles efter Bilia om man åker från Stenkullen till Lerum.

I området går det djur och betar för att hålla landskapet öppet och på bilden ovan ses en del av djuren. Gustav Ahlqvist på Lammet och Bonden fick mota bort dem, för de började äta på poängpromenadsfrågorna.

Lerådalen

Innan poängpromenad och rundvandring så höll jag ett litet invigningstal som lät ungefär så här:

Det är en stor glädje för mig att få inviga kommunens första kommunala naturreservat: Lerådalen. Det är definitivt inte det första naturreservatet i kommunen, det finns sex stycken till om jag har räknat rätt. Men Lerådalen är det första kommunala naturreservatet och kom till som ett resultat av förbifart Stenkullen som är vägen som ni ser där borta.

Vi träffar Lerums Naturskyddsförening två gånger per år och en stående fråga i många år nu har varit: när invigs Lerådalen? Och det ska bli roligt att bocka av den punkten från dagordningen.

Men även om naturreservatet är nytt så är själva Lerådalen inte ny. Detta ravinlandskap bildades för 10 000 år sedan när smältvattnet efter inlandsisen sedan skar ner i sedimentlagren i det som nu är Lerån.

Lerums kommun är som Vision att 2025 bli Sveriges ledande miljökommun och då är skydd av värdefull natur en viktig del för att nå visionen.

Skydd av Leråns dalgång är en del av naturvårdsprogrammet och dess åtgärdsplan. Naturreservatsbildningen bidrar till att uppfylla flera lokala miljömål:

  • Tillgänglig och rik natur för friluftsliv
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt växt- och djurliv

”Öppet ravinlandskap”, dit Lerån hör, har i naturvårdsprogrammet pekats ut som en ansvarsnaturtyp för Lerums kommun.

Reservatet bidrar till kommunens arbete med folkhälsa genom att skapa ett tätortsnära naturreservat och göra området mer tillgängligt genom stigar och information.

Det är också ett väldigt lättillgängligt område för det går ju bra att ta sig hit med tåg, buss, cykel, per fot eller med bil.

Reservatet är även en pedagogisk möjlighet för närliggande skolor, från förskola till gymnasium. Här kan man ha undervisning i fält, med alltifrån studier av djur och växter och hur landskapet bildats, till teckning, vattenprovtagning m.m.

Reservatet ligger i huvudsak på kommunens mark, men inkluderar även mindre områden med privat mark.

Ni som har varit här tidigare eller åkt förbi kan inte ha missat att det går djur och betar i området. För att hålla landskapet öppet så är djuren viktiga för att hålla marken öppen och för att bevara floran och faunan.

Gustav Ahlqvist på Lammet & Bonden har kor och får i större delen av dalgången sedan några år. I den norra delen finns arrendatorn Christer Andersson.

Om man vandrar längs ån så kan man se skred här och var, det är naturligt och ska få fortsätta i slänterna. Många arter, t ex fåglar och insekter, är beroende av ras och skred.

För er som vill veta mer om området så rekommenderar jag att ni tar en promenad längs någon av stigarna i reservatet och besök gärna den norra delen med sina små forsar och fall. Men passa också på att lära er ännu mer genom att läsa på de olika skyltar som finns utplacerade i området.

Med detta så förklarar jag Lerådalens naturreservat för invigt.

Kommunstyrelsen 19 augusti 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på första mötet efter sommaruppehållet:

Mötet inleddes med att Charlotte Axelsson som är förbundschef för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås informerade om deras intressanta verksamhet inom rehabiliteringsområdet för att få människor att komma i eller tillbaka i arbete. Ett samarbete mellan 5 kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Ju mer vi samarbetar, desto bättre för en människas rehabilitering.

Kommunstyrelsen godkände programmet för Stora Bråta. Programmet syftar till att studera möjligheterna att skapa ett tillskott av bostäder i området utan att negativt påverka de värdefulla kultur- och naturmiljöer. Totalt bedöms ca 60 bostäder kunna tillkomma inom programområdet med bibehållen bebyggelsestruktur och utan att områdets karaktär och kvaliteter går förlorade. VA-situationen i området är i behov av åtgärder och de tillkommande bostäderna förutsätter utbyggt kommunalt vatten och avlopp (VA). Detta innebär att merparten av befintliga fastigheter kan anslutas i enlighet med parallellt pågående VA-utredning och att bebyggelseutvecklingen bedöms vara tillräcklig för att uppnå kostnadstäckning för normal VA-taxa i området.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av byggnadsplan (LB 33) i Öxeryd innebärande att vissa lättnader gällande tillbyggnader mm.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Ytterstad 2:26. Förvaltningen ska ta hänsyn till detta i kommande arbete med översiktsplanen och se över hur det går att bygga ihop Olstorp/Furuberg/Benelyckan med detta området.

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om bygglov för ett nytt P-hus i Lerums centrum. Merparten av parkeringsplatserna i det planerade parkeringshuset reserveras för pendelparkering av både bilar och cyklar. Förvaltningen fick också i uppdrag att uppföra ett bullerplank längs Stationsvägens norra sida längs P-huset samt förbereda för en ny förbindelseväg mellan Stationsvägen och Göteborgsvägen. Det ökade tågresandet från Lerums centrum kommer att medföra en ökad efterfrågan på tillgängliga pendelparkeringar.

På kommunens mark i anslutning till Garveriet i Floda finns markföroreningar som behöver saneras. Kommunstyrelsen beslutade att Lerums kommun står för hälften av saneringskostnaderna och ägaren på den angränsande tomten står för den andra hälften.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra vissa förändringar i Lerums Ljusgröna Miljöpris. I korthet innebär förslaget till förändring en ändrad sammansättning av såväl styrgrupp som jury, att prisutdelning och informationsmöte sammanförs till ett tillfälle samt att prissumman fördelas till fler pristagare. Drivhuset, som är en ekonomisk förening som hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer, kommer att engageras i processen för genomförandet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag gällande en tillbyggnad av Timmeråsens förskola med 2 avdelningar.

Kommunstyrelsen beslutade också att godkänna förfrågningsunderlag avseende gällande nybyggnad av förskola om 6 avdelningar i Stenkullen. Förskolan kommer att byggas enligt krav som motsvarar Guldklassad byggnad men däremot kommer inte någon certifiering att göras vilket beräknas sänka kostnaderna.

I den fastställda budgeten för 2015 tillfördes 2 miljoner kronor till Sektor lärande som ett utökat stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade att beloppsgränsen 3,70 kr per aktivitetstillfälle tas bort och att detta belopp fortsättningsvis fastställs utifrån gällande budgetförutsättningar och antalet redovisade deltagartillfällen. Reglerna gäller retroaktivt från 2015-01-01 eftersom bidraget avseende våren 2015 betalas ut retroaktivt. Det går i dagsläget inte att säga exakt hur stor höjningen kommer att bli. Detta är ett led i att stödja alla ideella krafter i föreningarna, som gör ett ovärderligt arbete.

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att öka. Migrationsverkets modell för jämn fördelning av de ensamkommande barnen till landets län och kommuner utgår bland annat från befolkningsmängd och socioekonomiska faktorer. Utifrån modellen beräknas fördelningstal för landets samtliga kommuner. För Lerums del är fördelningstalet 21 barn/ungdomar. Kommunstyrelsen beslutade därför att teckna avtal med Migrationsverket om utökning av platsöverenskommelsen till 21 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Förvaltningen fick i uppdrag att skyndsamt återkomma med den integrationsplan som de arbetar med.

Kommunstyrelsen 17 juni 2015

S MP FP C

Vi i den politiska majoriteten i Lerums kommun är mycket glada över att kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 igår röstades igenom i kommunfullmäktige med bred majoritet. Budgeten innehåller bland annat en fortsatt satsning på minskade grupper i förskolan och ökade kunskapsresultat i grundskolan. Satsningen på ökade lärarlöner som påbörjades 2015 fortsätter även under 2016, likaså fortsätter satsningen för ökat stöd till kultur och fritid.

Teknikutveckling är också en prioriterad uppgift både generellt för att utveckla e-tjänster till medborgarna och utveckla ett kundcenter i andan att förbättra tillgänglighet och service, men också inom stöd och omsorgssektorn. Förutom en ökad teknikutveckling inom stöd och omsorg så görs satsningar för att öka den förebyggande verksamheten samt att generellt öka brukarnöjdheten. En speciell satsning görs också för att minska sjukfrånvaron inom hela förvaltningen.

Alla dessa satsningar görs samtidigt som kommunens avsättning för investeringar ökar och vi kan med glädje se att den delen kommer att öka under de kommande åren. Trycket på nya investeringar är högt under de kommande åren men vi gör bedömningen att vi fortfarande kommer att tillhöra de 25 % bästa kommunerna i landet när det gäller långsiktiga lån samt att lånebehovet per invånare planar ut och förhoppningsvis minskar något i slutet av mandatperioden.

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sista mötet innan sommaren:

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta övergångsregler över två år för föreningsbidrag för de föreningar som erhöll föreningsbidrag 2014 men som inte kan beviljas bidrag enligt de nya riktlinjerna för föreningsbidrag för Sektor stöd och omsorg.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring genom tillägg till detaljplanen LD 156 för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl. Planändringens syfte är att göra planen mer flexibel och tillåtande i höjdled genom att möjliggöra verksamhetsbyggnader till en totalhöjd om 30 meter istället för byggnadshöjd om 15 meter som planen idag medger.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för förslag om detaljplan på fastigheten Almekärr 3:57. Ansökan avser ny detaljplan för att pröva uppförande av ett bostadshus med eventuell lokal i entréplan. På fastigheten ligger idag ”Sitty möbler”.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att via tre parallella arkitektuppdrag belysa utformning och placering av idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium samt utformning av omgivande utemiljö. I uppdragsbeskrivningen ska den estetiska utformningen särskilt beaktas.

Kommunen har fått en förfrågan om från Länsstyrelsen i Västra Götaland att yttra sig över en ansökan om tillstånd att uppföra en vindkraftpark i området Fyrskog, i norra delen av Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutade att inte utnyttja det kommunala vetot och ärendet kommer nu att avgöras av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för tillbyggnad av Blåsippans förskola i Floda med två avdelningar.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för maj visar på ett utfall om 44,5 mnkr som är något högre än förra månaden. Prognos för helåret ligger på 28,0 mnkr vilket i princip är i linje med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningen Hela Lerums ansökan för 2015 och 2016 upp till en nivå om 230 tkr per år.

Förvaltningen beslutade datumet 2017-03-31 som solnedgångsdatum för styrdokument. De styrdokument som inte är reviderade innan detta datum slutar att gälla.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om 5 motioner och 7 medborgarförslag som nu kommer att gå till kommunfullmäktige för beslut.