Manifestation mot våld och rasism

Manifestation

Idag ordnade elever och personal på Lerums gymnasium en manifestation mot våld och rasism och jag fick säga några ord. Trots vädret med regn och blåst så var det många som hade slutit upp på Bagges Torg.

De senaste veckorna har jag pendlat mellan hopp och förtvivlan.

Förtvivlan:

Lördagen den 7 november var jag på möte i Stenungsund. Klockan 09:52 fick jag ett SMS från Räddningstjänsten där det stod ”Brand i byggnad, Tvärsjönäsvägen Floda”. Jag misstänkte ganska snabbt att det rörde sig om Bockaberg och bara någon minut senare så började min telefon att ringa och det blev då klart att det just var på Bockaberg som det brann. Polisundersökningen är inte avslutad ännu men det är så tragiskt att asylboende efter asylboende brinner i vårt land och nu kan det också ha kommit till Lerums kommun.

Människor som flyr från krig, terror och katastrofer och som behöver tak över huvudet och så är det någon eller några som bränner ner dessa boenden. Förtvivlan blir nästan ännu värre när dessa bränder och attacker fortsätter i vårt land och det blir inte ens någon förstasidesnyhet längre.

Hopp:

På onsdagen veckan efter så besökte jag, och arbetade lite på, ett av kommunens akutboenden och fick tillbaka hoppet. Tack vare ett oerhört engagemang från frivilliga och från kommunens personal så kan vi hjälpa dessa människor på flykt. Jag fick se kärlek, glädje och tacksamhet och människor som på sin lediga tid hjälper andra människor i nöd. Skänker kläder, lagar mat och kramar om. Men också glädje och tacksamhet från människorna på flykt som för första gången på länge kan lägga sig i en varm och trygg säng utan att vara hungriga. När jag frågade de som jobbade där vad som var jobbigast så berättade de: De stannar bara några dagar och det är så jobbigt när de åker, på den korta tiden har vi hunnit bli vänner och det är alltid jobbigt att se vänner åka bort, framför allt när vi inte vet vart de tar vägen.

Förtvivlan:

Facebook, Forum, e-post

Dagarna går och det går knappt att öppna Facebook, läsa forum på internet eller öppna en tidning utan att jag möts av rädsla som snabbt går över i hat. Några av mina gamla vänner börjar skicka meddelanden till mig med innehåll ”det räcker nu”, ”skicka hem dem”. Jag får e-post från människor som är rädda att gå ut, de vågar inte släppa ut sina barn. Jag försöker svara lugnt att jag är övertygad om att det bästa sättet att skapa trygghet i vardagen är att möta dem som blivit ens nya grannar och pekar på de många goda initiativ som redan har tagits, både från idrottsföreningar och från privatpersoner, men är rädd att jag pratar för döva öron.

13 november, förra fredagen, så inträffar terrorattackerna i Paris. 130 människor döda och förtvivlan sköljer över mig igen. Dagen innan dödades runt 40 människor i Beirut och det blir knappast en nyhet i svenska medier eftersom det inte tillhör ovanligheterna med bombdåd och attacker i mellanöstern.

Men jag tänker avsluta med hopp:

I lördags var jag i Gråbo och tittade en kort stund på den fotbollsturnering för ensamkommande barn och ungdomar som några frivilliga hade organiserat. Pojkar som i den bitande höst/vinterkylan springer runt på fotbollsplanen i Lekstorp och för en stund kan glömma sin bakgrund och samlas runt en rund boll.

Men det som kanske ger mig allra största hopp är alla ni som samlats här idag. Att blicka ut över alla er som har samlats här för att manifestera mot våld och rasism, ger mig hopp om att vi kan och ska bekämpa detta.

Jag säger som Martin Luther King en gång sa:

Mörker kan inte driva bort mörker; endast ljus kan göra det. Hat kan inte driva bort hat; endast kärlek kan göra det.

Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 november

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade:

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Med anledning av den senaste tidens terrordåd så behöver även Lerums kommun vara förberedd för att bemöta detta.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare policy om tomtstorlekar utanför detaljplanelagda områden.

En policy anger att villatomter i Lerums kommun ska vara minst 1 000 m2. Policyn har numera spelat ut sin roll och tas bort för att möjliggöra den centrumnära förtätning som Vision 2025 eftersträvar. En tomts storlek ska istället avgöras av de behov som behöver tillgodoses i prövningar enligt plan- och bygglagen. Den prövningen utgår från lämpligheten i att bebygga marken. I framtiden blir det alltså lättare för fler att stycka av sina tomter och sälja mark.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Svensk Industriförvaltning AB, avseende försäljning av tomt i Stillestorp i Stenkullen om ca 6600 kvm.

Köparen är Svensk Industriförvaltning som planerar att bygga ett företagshotell på tomten något som efterfrågats av många och ger fler arbetstillfällen i kommunen.

Kommunstyrelsen fattade det formella beslutet att inte genomföra grund­förstärkningar av hus Eken inom Dergårdsgymnasiet. Kostnaderna beräknas bli allt för höga och osäkerhetsfaktorerna är många. Istället börjar vi i god tid att planera för en ny och modern gymnasieskola.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen nya uppdrag i Dergårdsområdet:

  • Påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Dergårdsområdet.
  • Fortsätta planeringen för ett kulturhus i Dergårdsområdet och samtidigt se över möjlighet och kostnad för att behålla Dergårdsteatern och/eller biblioteket.
  • Fortsätta planeringen för en idrottshall i Dergårdsområdet som tar hänsyn till skolan och idrottsföreningarnas behov.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna nytt hyreskontrakt med Förbo AB gällande Parasollen dagcentral, bibliotek, förskola och badanläggning. Det nya hyreskontraktet innebär att Lerums kommun och Förbo AB tecknar ett 5 årigt kontrakt med möjlighet till 5 års förlängning och med 24 månaders uppsägningstid, kontraktstid 2016-10-01 till 2021-09-30.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för en nybyggnation av omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. I beslutet ingår också att bygga en ny samlingslokal som både kan användas av skolan och föreningslivet. Ett viktigt beslut för att hela vår kommun ska leva.

Kommunstyrelsen fick information om de upphandlingar som har genomförts under tredje kvartalet. 12 upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar genomförts och slutförts till ett värde av drygt 15 mnkr. Rapporten kommer också att behandlas på torsdagens Upphandlingsråd där kommunen träffar företrädare för företagen i Lerums kommun för att diskutera upphandlingar.

Kommunstyrelsen godkände kvartalsuppföljningen för kvartal 3. Resultatet efter tredje kvartalet uppgår till 61,1 mnkr och prognosen för helåret beräknas till 56,6 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att utse Lillemor och Per Bilén till Lerums kommuns kulturpristagare för 2015. Kulturpriset kommer att utdelas i samband med en konsert i Dergårdsteatern den 6 december och innebär mottagande av ett specialtillverkat graverat konstföremål i silver med anknytning till pristagarna.

Kommunstyrelsen fick information från Gryaab att man har nått en förlikning i den tvist som pågått med anledning av byggandet av en tunnel till Lerum. Uppgörelsen innebär att projektets totala kostnad kunnat hållas under budgeterad kostnad på 416 mnkr vilket gör att Lerums kostnad för anslutning till Gryaab blir något lägre än den ursprungliga bedömda kostnaden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla två motioner den ena om att bygga mer i trä och den andra att utreda Home-start familjekontrakt.

Lerums kommun har fått en remiss från Trafikverket för den planerade utbyggnad av motorväg på E20 mellan Tollered och Ingared som vi är mycket kritiska till. Trafikverket anger själva att de för att spara pengar inte kommer att göra många åtgärder. Lerums kommun motsätter sig kraftfullt att hastigheten ökas utan att trafiksäkerheten eller bullersituationen åtgärdas. Kortfattat är våra synpunkter:

  • Kommunen har inte fått tillräckligt lång remisstid för detta ärende.
  • Hela delen av vägsträckan som föreslås få höjd hastighet till 100 km/h ska ingå i vägplanen. I förslaget undantas delen vid Tolleredsmotet.
  • Bulleråtgärder och säkerhetsåtgärder vid av- och påfart för utelämnade delar inte är tillfredsställande behandlade.
  • Säkerheten för trafikanter äventyras då vägsträckan får höjd hastighet, men åtföljs inte av en motsvarande säkerhetshöjning.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen har påtagliga brister.
  • Åtgärder för gång- och cykeltrafik får ingen rimlig lösning. GC-trafikanter hänvisas till en omväg på 3 km och nivåskillnader om 90 höjdmeter.

Det utställda förslaget (finns på Komin i kommunhuset) till vägplan motverkar kommunens vision om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025, målsättningar för hållbart resande samt nationella miljökvalitetsmål för frisk luft, god bebyggd miljö och noll-visionen.

Pengar till kommuner, regioner och civilsamhället

Piggy

Insändare i Lerums Tidning, 18 november 2015

Flyktingkrisen innebär en ansträngning och en enorm uppgift för hela det svenska samhället. Om EU-länderna skulle samarbeta och dela på ansvaret så är situationen ingen kris för Europa, men det är i grunden ohållbart att Sverige tar ett så mycket större ansvar än andra länder. Likväl måste vi hantera situationen här och nu och se till att kommunerna klarar sina verksamheter och att vården, skolan och omsorgen inte drabbas.

För några månader sedan lade regeringen fram en fullt finansierad budget med ordentliga investeringar för fler jobb, ökat bostadsbyggande och tillskott till välfärden. Nu föreslår regeringen dessutom en ändringsbudget som innehåller ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor. För Lerums kommun innebär det 18,0 miljoner kronor. Tillskottet är ett resultat av en blocköverskridande uppgörelse för att hantera den pågående flyktingkrisen. För oss socialdemokrater är det självklart att räcka ut handen i utmanande tider och söka breda överenskommelser – det bidrar till trygghet och stabilitet.

Att så många människor nu söker tillflykt till vårt land har skapat en ansträngd situation i många kommuner och landsting.  Regeringen tar detta på största allvar. I ett ansträngt läge är det nödvändigt att prioritera – vård, skola och omsorgen av våra barn och äldre ska värnas.

De extra resurserna går därför direkt ut till kommuner och landsting. Framförallt till kommuner med många barn. Förslaget är att pengarna ska vara tillgängliga redan innan jul och kunna användas för att täcka ökade kostnader både i år och nästa år.

Det civila samhället och alla frivilliga gör en stor insats och bidrar med både stöd och viktiga sociala kontakter. För att mer sådant arbete ska kunna göras får det civila samhället 200 miljoner kronor extra.

Regeringen mobiliserar nu alla samhällsaktörer och ser till att ansvaret delas av fler. Att skjuta till resurser för att kommuner och landsting ska kunna ta hand om både dem som kommer nu, och dem som bott här sedan länge, det är att ta ansvar i en svår tid.

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Dennis Jeryd, Kommunstyrelsens ordförande (S)