Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 december 2015

LerumMajoritet

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på det sista mötet för 2015:

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom Lerums kommun för seniorer (65+) dygnet runt från och med 1 april 2016. Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta diskussionen om färdtjänsttaxa och avgift för kollektivtrafik för barn och ungdomar i respektive utskott.

Kommunstyrelsen beslutade att ge Skogssällskapet positivt planbesked för fastigheten Götebo 1:5 Lerum avseende att planlägga för ca 35- 40 nya bostäder i Stora Bråta. För förslaget förutsätts kommunalt vatten och avlopp enligt parallellt planerad va-utbyggnad.

Kommunstyrelsen fick redovisat både Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort och Trafikanalysen för Lerum centrum och noterade informationen. Resultatet från bägge dessa kommer nu att analyseras och diskuteras på politisk nivå.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande tillbyggnad av Blåsippans förskola i Floda.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ny avtalsperiod för Floda BID 2016 –2018. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun.  Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda.

Kommunstyrelsen beslutar att delta i samverkan omkring Lerum centrumutveckling. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för ett levande centrum.

Lerums kommun är remissinstans för Remisspromemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. Kommunstyrelsens svar på remissen är att vi är positiva till ett statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. Det är positivt att förskola och fritidshem ingår i satsningen. Huvudmännen bör själva få fördela statsbidraget mellan verksamheterna och inte vara låsta till maximalt 10 procent till förskola och fritidshem. Det är också positivt att personer i ledande befattning kan omfattas.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för november 2015. Prognosen för årets slut är i nuläget ett överskott om 59,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 31,1 mnkr mot budget. Resultatet för perioden (januari-november) är +59,4 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsplan 2016 innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Planen innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget. Resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt barn- och elevpeng ingår också.

Kommunstyrelsen antog Kontrollplan 2016. Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) syftar till att ge en rimlig försäkran om att den verksamhet som bedrivs i förvaltningen är ändamålsenlig och resurseffektiv, att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och att de lagar och regler som verksamheten omfattas av följs.

Slutligen vill vi önska alla läsare:

God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommunstyrelsen 2 december 2015

LerumMajoritet

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade:

Kommunstyrelsen beslutade att anta nya regler för föreningsstöd till ungdomsorganisationer. Reglerna innefattar bland annat att kommunalt aktivitetsstöd ges utifrån antal deltagar- och ledartillfällen och premierar i högre grad än tidigare aktivt deltagande. Andra förändringar är att åldersgränsen för funktionsnedsatta deltagare tas bort och att bidrag även ges för tillfällig verksamhet i rekryteringssyfte. Minsta antal deltagare sänks från 5 till 3 vilket gynnar individuella idrotter som har begränsad möjlighet till stora grupper.

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag till August Abrahamssons stiftelse. Hästintresset är stort inom kommunen i allmänhet och särskilt bland barn och ungdomar. Anläggningen på Nääs Slott är en utav kommunens stallanläggningar som stimulerar och utvecklar intresset. Anläggningen är dock i stort behov av renovering. Mot bakgrund av att kommunen vill stimulera goda fritidsaktiviteter för ungdomar och dessutom säkerställa Nääs område som ett besöksområde är det angeläget att ridskoleverksamhet åter bedrivs på området.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till interkommunal utvecklingsplan LAB190. Förslaget lägger grunden för samverkan längs väg 190 såsom en del av den gröna kilen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Avsikten är att Göteborgs, Lerums, Alingsås och Essunga kommuner, ska samverka tillsammans med GR, Västarvet inom Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen. En övergripande målbild är att utveckla ett modellområde för hållbar utveckling, och att utveckla de värden som finns i den gröna kilen längs väg 190. Till politisk representant för Lerums kommun valdes Lill Jansson.

Kommunstyrelsen beslutade att avsluta ärendet avseende detaljplanen för fastigheten Lerum 20:4 med flera, Bro över Säveån.

Kommunstyrelsen behandlade ett antal ärenden som rör vatten och klimatanpassning: Arbetet med vattenöversikt, strategisk VA-planering, dagvattenstrategi samt klimatanpassningsplan. De tre sistnämnda går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober godkändes. Kommunen bedömer i nuläget ett överskott vid årets slut om 57,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 28,9 mnkr mot budget. Resultatet för perioden (januari till oktober) är +56,2 mnkr.