Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 mars 2016

Kommunstyrelsen godkände Verksamhetsberättelse 2015 som innefattar uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi för helår 2015. Kommunstyrelsen beslutade också föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015. Under 2015 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. […]

Kommunstyrelsen Lerums kommun 2 mars 2016

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 2 mars 2016 Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utredningsuppdrag gällande området vid Roteberget i Lerum för att se på möjligheterna för bostadsbyggnation. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att kontakta Trafikverket och Länsstyrelsen och be dem undersöka möjligheten att utfärda ett generellt förbud för transporter av farligt gods […]