Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 mars 2016

Kommunalraden

Kommunstyrelsen godkände Verksamhetsberättelse 2015 som innefattar uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi för helår 2015.

Kommunstyrelsen beslutade också föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015. Under 2015 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare.

Kommunstyrelsen beslutade anta kompletterande riktlinjer för Lerums kommun flaggpolicy, samt att i enlighet med dessa flagga under West Pride, på Nordens dag den 23 mars samt på de nationella minoriteternas högtidsdagar: Samernas nationaldag den 6 februari, Sverigefinländarnas dag den 24 februari, Internationella Romadagen den 8 april och på Bemärkelsedagen för tornedalingar den 15 juli.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Uddaredskolan. Syftet med förändringen är att skapa ett kök som är anpassat för ändamålet, vilket kommer att ge en förbättrad matkvalitet och måltidsupplevelse. Vidare är syftet att skapa en säker miljö för eleverna under raster och i samband med ankomst/avgång från skolan eftersom skolgården i dagsläget har en hög trafikbelastning.

Vinnovaprojektet Hållbara stationssamhällen tilldelades medel i slutet av 2015 och uppstart av arbetet pågår nu. Till ordinarie representant för Lerums kommun i styrgruppen utsågs kommunfullmäktiges ordförande, Lennart Wassenius (C). Projektet kommer att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokal mobilitet.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget. Idrottshallen ska placeras på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen.

Den nya idrottshallen är en viktig del av satsningen på vårt nya gymnasium, som i framtiden ska byggas på Dergårdsområdet. Hallen ska kunna användas till både idrott och kultur och dessutom som samlingslokal för eleverna på gymnasiet, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för ett detaljplaneförslag vid Åsenvägen i Lerum. Förslaget innebär en byggnation av cirka 50 bostäder och cirka 600 kvm kontor. Planområdet ägs av Flodén Fastighet AB och Elteknik AB.

I vår ambition att bygga fler bostäder under de kommande åren är det roligt att få till ett område som ligger centralt i Lerum och som både innebär bostäder och kontor, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Dergården 1:41, församlingshemmet i Lerum. Förvaltningen bedömer att planen skulle kunna antas år 2021, syftet med planen är att bygga bostäder på den aktuella tomten.

Kommunstyrelsen beslutade att sälja två tomter i Stillestorp i Stenkullen, en till Setälä fastighet AB och en till  Strömshaga AB.

Kommunstyrelsen godkände förvaltningens yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017 – 2020. Lerums kommun framhåller bl.a. att förutom Västra Stambanan/E20 så ska även väg 190 och Härskogsvägen ses som prioriterade stråk.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att förklara projektet Gryaab-tunneln som slutfört. Kommunen beslutade om anslutning till Gryaab via en spillvattentunnel. Entreprenadavtal tecknades med österrikiska BeMo i januari 2007 och tunneln slutbesiktigades i juni 2011. Projektet försenades med 5 månader. Gryaab beslutade därför att inte genomföra en betalning om drygt 25 miljoner kronor. Entreprenören BeMo motsatte sig Gryaabs ekonomiska krav gällande förseningen och de skickade in en stämningsansökan i december 2011.

I februari 2015 inleddes huvudförhandlingen i Göteborgs Tingsrätt och i början av juni 2015 beslutade Gryaab att erbjuda BeMo förlikning. BeMo accepterade Gryaabs erbjudande och tvisten avslutades den 14 juli 2015. Kommunens budgeterade andel uppgick till 230 miljoner kronor men utfall blev 223 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fick ta del av särskild verksamhetsuppföljning för grundskola.

Med verksamhetsuppföljningen har vi fått en genomgång av det arbete som utförts i våra skolor under 2015 och vad det har resulterat i. Skolan har ett brett uppdrag och är en komplex verksamhet. Från politiskt håll här i Lerum har vi dock stort fokus på kunskapsresultaten och vi kan konstatera att bland dem finns mycket vi alla kan vara stolta över, men självfallet även sådant som kan bli bättre.”, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) får uppdraget att arbeta i enlighet med förtydligat uppdrag för GR när det kommer till samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Kommunstyrelsen beslutade att renodla förvaltningens stöd- och styrningsprocesser genom att upplösa sektor infrasupport från och med den 1 april 2016. HR och ekonomi organiseras direkt under kommunchef. En utvecklingsfunktion med utgångspunkt i dagens förvaltningsledningsstab, kompletterad med ett fåtal ytterligare nyckelfunktioner, skapas. Serviceorganisationen flyttas över till Sektor samhällsbyggnad i nuvarande utformning, men med uppdraget att utökas med ytterligare delar inom facility management.

Kommunstyrelsen Lerums kommun 2 mars 2016

LerumMajoritet

Kommunstyrelsen Lerums Kommun
2 mars 2016

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utredningsuppdrag gällande området vid Roteberget i Lerum för att se på möjligheterna för bostadsbyggnation.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att kontakta Trafikverket och Länsstyrelsen och be dem undersöka möjligheten att utfärda ett generellt förbud för transporter av farligt gods på Härskogsvägen.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för om- och tillbyggnad av Blåsippans förskola. Tilldelningen innebär en tillbyggnad av två avdelningar vilket är mycket angeläget för att kunna minska barngrupperna i förskolan i det aktuella området.

Det råder en stor efterfrågan på bostäder i Lerums kommun liksom i hela Göteborgsregionen. Det behövs också bostäder för nyanlända för att uppfylla kraven i Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars. Därför gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att öka takten i bostadsbyggandet genom att:

  • aktivera outnyttjade byggrätter för bostäder inom gällande detaljplaner
  • genom den ökade planproduktionen påskynda projekt som ger större antal bostäder
  • utöka bemanningen med planarkitekter och exploateringsingenjörer
  • genom samverkan med exploatörer och arbete med parallella processer, förkorta tiden mellan detaljplanearbetets start och färdigställda bostäder

Kommunstyrelsen beslutade att den nya förskolan i Stenkullen ska heta Åkerslätts förskola. Namnet Åkerslätt kommer från en gammal gård som låg precis i anslutning till den nya förskolan. Namnet är nämnt redan i början på 1900-talet i olika sorters litteratur och kartverk.

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten fattat beslut om att bygga en belysningsanläggning på Sverigeleden.  Kommunstyrelsen gav idag förvaltningen ett igångsättningsbeslut för att påbörja byggnationen. Sverigeleden är en nationell cykelled som går genom den norra delen av Lerums kommun från Ytterstad till Sjövik. Leden har sen tidigare upprustats med asfaltbeläggning samt ridväg.

Det känns väldigt bra att arbetet äntligen kommer igång med att belysa hela sträckan, det kommer att möjliggöra en utökad tillgänglighet och en större trygghet. Arbetet beräknas vara klart i slutet på detta år, säger Eva Andersson (C).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en återvinningscentral i Stenkullens norra industriområde. Utformningen i förslaget omfattar i huvudsak 20 st containerplatser med tillhörande rangeryta, en mottagningscentral för vitvaror, en avdelning för farligt avfall, personalbyggnad och ett garage. Därutöver finns en särskild yta avsedd för mottagning av ris, sten och annat löst organiskt material samt en yta för förpackningsinsamling.

I projektet ingår också att i direkt anslutning till återvinningscentralen placera Återbruket på ny plats, med de synergieffekter det medför. I själva funktionen ”återbruk” planeras dock ingen försäljning vid anläggningen i Stenkullen, vilket istället kommer att förläggas till annan plats.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa reviderade regler för investeringsbidrag till kulturföreningar till att gälla från och med 2016-04-01. I korthet innebär beslutet att reglerna för investeringsbidrag till kulturföreningar i högre grad ska harmoniera med reglerna för ungdomsorganisationer, bidraget kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp samt att kravet på medfinansiering tas bort.