Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 för Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutade förslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Aggetorp 1:7 och Hjällsnäs 52:13 i Gråbo – Grusgropen i Gråbo. Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs kommun, har sedan 1991 drivit frågan att Gråbodeltat ska bli en vattentäkt för regionen. Köpet av […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av […]