Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 september 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 för Lerums kommun.

Kommunstyrelsen beslutade förslå kommunfullmäktige att köpa fastigheterna Aggetorp 1:7 och Hjällsnäs 52:13 i Gråbo – Grusgropen i Gråbo. Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs kommun, har sedan 1991 drivit frågan att Gråbodeltat ska bli en vattentäkt för regionen. Köpet av dessa fastigheter från Sand- och Grus AB Jehander möjliggör detta.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Avsiktsförklaring avseende Lerum resecentrum med Västtrafik. Lerum resecentrum ska förbättra förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik till och från Lerums kommun. Byggnaden är tänkt att innehålla funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum är dessutom planerat så att även annan verksamhet kan husera i byggnaden. Byggstart är beräknat till 2018 med drifttagande årsskiftetet 2019/2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen med GBJ Bygg Väst AB. Det finns ett behov av att bygga bostäder i Lerums kommun och det finns en politisk målsättning att bygga hus i trä. Bolaget vill bygga massivträhus i Lerums kommun. Ett första projekt kan starta under 2017, därefter kan projekt som omfattar cirka 50 bostäder per år under fem år tas fram.

  • Det finns politisk vilja och målsättning att det ska byggas mer hus i trä. Trä som byggmaterial är förnybart och har stora fördelar ur klimatsynpunkt – säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna konsortieavtal för Aspen Strand mellan Lerums kommun, HSB Göteborg ek. för., Skanska Sverige AB och Wallenstam AB. Parterna har kommit överens om att gemensamt utveckla och exploatera Aspen Strand i enlighet med gällande programhandling för Aspedalen och Aspevallen. Parternas utredningar har utvisat att det planerade projektet avseende nyproduktion av bostäder, förskola, butiker och verksamhetslokaler inom Aspen Strand är genomförbart. Planen är att c:a 500 bostäder ska byggas i området.

Kommunstyrelsen beslutade att köp av el för Lerums kommuns behov ska ske genom direkttilldelning av kontrakt till Lerum Elhandel AB.

I samband med KS beslut den 18 maj fick förvaltningen i uppdrag att omgående och tillsammans med externa exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på de fastigheter som förvaltningen föreslagit. Kommunstyrelsens beslutade att utse följande byggföretag:

  • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
  • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
  • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra direktupphandling av femton mindre bostäder. Lerums kommun ska under 2016 ta emot 170 personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att tillgodose de nyanländas behov av bostad. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om upphandlingar av dels villavagnar och dels moduler för boende i anledning av den nya lagstiftningen, men det har visat sig ett de upphandlande bostäderna inte är tillräckliga utan att ytterligare upphandling är nödvändig.

Kommunstyrelsen antog ett yttrande till Trafikverket för vägplan för E20, delen Tollered-Ingared. Yttrandet innehåller synpunkter att bulleråtgärder borde ske på hela sträckan, kommunen behöver en försäkran om att ombyggnation av trafikplatsen i Tollered sker i anslutning till att den nya motorvägen färdigställs, kommunen vidhåller att det inte är acceptabelt att leda om fotgängare och cyklister en omväg via Snipåsvägen på 3 km med 90 m höjdskillnad samt att faktiska planer finns på byggnation av en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-09-08-kl-13-07-57

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av de permanenta bostäderna ska erbjudas den ordinarie hyresmarknaden, för att kunna hantera detta så behöver kommunen ett eget bostadsbolag.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostäder vid Svedernavägen i Öxeryd avseende fastigheten Götebo 1:12 och del av fastigheten Öxeryd 1:1 med beräknad planstart år 2021. Antalet bostäder ska prövas i detaljplanearbetet och resultatet av prövningsprocessen antas innebära att exploateringsgraden och antalet bostäder blir lägre än den som anges i planansökan.

Kommunstyrelsen beslutade att sända detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413 (bostäder vid Ruriks Holms väg, Equmeniakyrkan i Floda) på granskning. Förslaget beskriver som huvudspår ett till två flerbostadshus i max fem våningar, innehållande ca 60 lägenheter, utmed Rurik Holms väg med garage i källaren.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutade också att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Parallellt med detaljplanearbetet påbörjas nu arbetet med att handla upp en entreprenör för att snabbt kunna börja själva byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft.