God Jul och Gott Nytt År!

Idag var jag med på Radio pE20’s uppesittarmorgon och sa ungefär så här:

Jag tänkte så här på de sista dagarna av 2016 att försöka summera lite om vad som har hänt i vår lilla kommun.

Det första jag vill säga är att vi ju inte är någon liten kommun. Den senaste redovisningen från SCB visar att vi har passerat 40500 invånare och Lerum är den 63:e största kommunen, sett till invånare, av landets totalt 290 kommuner. En mediankommun i Sverige har lite drygt 15000 invånare. Eftersom vi är en växande kommun i ett attraktivt område så har det hänt mycket under 2016 och mer kommer att hända de kommande i åren.

I Lerum byggs det nya P-huset för fullt och det planeras för bostäder på flera olika platser i centrum. I Stenkullen har det byggts nya bostäder, det byggs just nu en ny förskola och ännu fler bostäder. I Floda har vi invigt Blå Torget och fått bra fart på centrumutvecklingen. I Gråbo växer ett helt nytt centrum fram med bostäder och ett nytt vackert torg. För att nämna några saker.

Mer kommer att hända nästa år: I Lerum går planeringen vidare för fler bostäder och ett resecentrum. Planeringen för att bygga ut både Knappekullaskolan och Torpskolan börjar och byggnationen av nya idrottshallen startat. I Floda hoppas vi att detaljplanen för Herrgårdsbacken blir godkänd så att byggnationen kan börja där och arbetet med en ny aktivitetspark i anslutning till Spindelparken kommer att startas, dessutom har vi fattat beslut om att åtgärda trafiksituationen i Flodamotet som vi ju har pratat om i ett tidigare program här på radio pE20. I Tollered byggs gymnastiksalen om och planeringen för ett nytt bostadsområde fortsätter. I Sjövik satsar vi på mötesplatser och det kommer att byggas ett nytt bostadshus för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden. I Gråbo fortsätter byggnationen av bostäder och trafiksituationen vid infarten till Olstorp och St Lundby kyrka kommer att åtgärdas.

Detta var bara några få saker om allting som har hänt och som kommer att hända i vår stora kommun. Många säger till mig ”varför byggs det inget i Lerum? Det byggs ju så mycket i Partille t.ex.”. Då kan det vara bra att veta att det i alla fall i år har byggts mycket i Lerum och att det kommer att göra det under de kommande åren. En förklaring är nog att det syns väldigt tydligt i Partille eftersom det mesta byggs längs motorvägen. Men fakta visar på annat: Fram till och med november i år så har det färdigställts 170 bostäder i Lerums kommun, varav 70 st i flerfamiljshus. Det är mer än i Partille, Härryda och Alingsås… tillsammans! Så visst byggs det i Lerums kommun.

Det går inte att tala om 2016 utan att säga något om vårt arbete med att ordna bostäder till nyanlända. Enligt beslut i riksdagen ska vi ta emot 170 människor i år och ännu fler nästa år och det har varit och är en stor utmaning. Vi jobbar hårt över hela kommunen för att hitta bostäder och vi har haft många möten med engagerade medborgare. Vi kommer inte att klara vårt åtagande i år men vi jobbar på och kommer att lösa det. Tillsammans med civilsamhället så jobbar vi också intensivt för att välkomna dessa människor till vår kommun.

Jag brukar på varje kommunfullmäktigemöte innan jul att hålla ett litet anförande på julrim och tänkte avsluta min insats idag med något liknande:

Radiodebattens köld är hård,
ogärna lystra och stimma.

Alla prata i enslig tråd
djupt under midnattstimma.

Tisdagsmorgon med information,
Frågor om sopor och byggnation.

Hur ska det gå med hallen?
Behövs nya bullervallen?

Radiodebattens köld är hård,
ingen längre lyssna eller minna.

Alla undra, behöver han vård?
åtminstone någon timma.

Många sänker sin djupa blick,
låt detta vara över på ett klick,

Tittar upp i taken.
Endast Jennie är vaken.

Och nej radiodebatten är inte hård, i alla fall inte i denna kanal, men det gick inte att få till rimmen annars…

Jag vill avsluta med att först uttrycka mitt stora tack till alla anställda i Lerums kommun – ni gör ett fantastiskt arbete och sedan vill jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att ni får en lugn och fin helg tillsammans med era nära och kära.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade att återta förvaltningens uppdrag att upprätta detaljplan för Aspevallen. Arbetet med detaljplan gällande det tilltänkta Idrottsområdet vid Campingen har förändrat inriktning då den planerade användningen inte bedöms möjlig på grund av strandskyddsreglerna. Då det inte bedöms möjligt att uppföra en anläggning för fotboll inom Idrottsområdet skulle en alternativ placering inom Lerum vara nödvändig för att kunna exploatera nuvarande Aspevallen för byggnation av bostäder. En sådan alternativ placering bedöms mycket svår att åstadkomma. Det mest lämpliga bedöms därmed vara att bibehålla Aspevallen som fotbollsanläggning.

  • ”Det är bra att vi äntligen kan ge ett besked i den här frågan och att Aspevallen får en möjlighet att utvecklas till en ännu bättre plats för idrott och rekreation. Vi tror dessutom att Aspevallen kan göras mer användbar skoltid, för elever på skolorna i närheten”, säger Lill Jansson (L) kommunalråd med särskilt ansvar för utbildnings- och fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att tills vidare stoppa arbetet med temporära bostäder på fastigheterna vid Torp 2:80, Lagman Lumbers väg och Lagman Karles väg. Förvaltningen ska aktivt leta efter områden i närheten som ger möjlighet till fler bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01. Stöd och omsorgsutskottet ska fortsätta att följa frågan under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 dels 300 kronor och dels 500 kronor. Kulturskolan vill komplettera sina terminsavgifter med två nya avgifter 300kr för till exempel ämnena blåsinstrument i storgrupp och distansundervisning i musikproduktion, prova på verksamhet. 500kr för exempelvis storgrupp gitarr, Afrikanska djembetrummor, Sambaensemble, rock- och popensemble samt musikproduktion. De föreslagna avgifterna står i paritet till gruppstorlek och ger möjlighet att ta fram ett kompletterande utbud som avser att locka nya grupper till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny återvinningscentral i Stenkullen. Markområdet ligger utmed Tollestorpsvägen, det är stort till ytan och det finns en gällande detaljplan för industri samt järnväg. På aktuellt markområde har förvaltningen idag upplag av schaktmassor och jord.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för projektering och anläggning av cirkulationsplats i korsningen Gråbovägen/Tollestorpsvägen för att möta den ökande trafiken till den nya återvinningsstationen.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att projektera och genomföra stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron. Stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras för att området ska få tillfredsställande stabilitet. De geotekniska åtgärdernas storlek ska fastslås och därefter ska åtgärderna tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen då delar av åtgärderna kommer att innebära vattenverksamhet. Åtgärderna behöver genomföras för att säkra befintlig markanvändning men också för att kunna bebygga det så kallade Säveåpark.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Lerum Energi AB gällande kostnader för kapital samt drift och underhåll avseende laddinfrastruktur. Avtalet förenklar och möjliggör för kommunens verksamheter, personal, företagare och privatpersoner att köra elbil. En utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar är en förutsättning för att nå energiplanens två mål till år 2020 om fossilfri kommunal fordonsflotta och om 15 % användning av förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande fastigheter i etapp 2 för att tillsammans med följande byggare åstadkomma byggnation av hyresrätter.

  • Floda 3:31 – Byggbolaget Lennhede Kringberg AB
  • Lekstorp 14:2 – Laborint International Services AB
  • Lekstorp 2:103 och 2:104 – Laborint International Services AB

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov.

Kommunstyrelsen beslutade att understödja utvecklingen av mötesplatser i Sjövik vilket innebär byggnation av en multiarena, utökning av parkeringsplatser vid multiarenan, samt en inledande översyn och förbättringsåtgärder av Bohlins torg under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2017. Planen innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Den innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget samt resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och barn- och elevpeng.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för november 2016. Kommunen bedömer i nuläget att helårsresultatet kommer uppgå till 66,8 mnkr, vilket är högre än budgeterat resultat på 34,9 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring med 14,9 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2017 och delfinansiera Lerum Centrumförening för år 2017.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till VA-taxa för 2017. Den reviderade VA-taxan gäller från och med 1 januari 2017. Den nya taxan innebär en liten sänkning av brukningsavgifterna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. Den reviderade taxan föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01. Revideringen innebär incitamenten att bygga energieffektivare utvecklas med incitament att även bygga med lägre miljö- och klimatpåverkan samt justering av taxan för förhandsbesked.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Olstopsvägens korsning med Gråbovägen, Gråbovägens korsning med Lundbyvägen, samt binda ihop befintliga gång- och cykelvägar i området enligt en framtagen åtgärdsvalsstudie. Studien föreslår en cirkulationsplats vid Olstorpsvägens korsning med Gråbovägen och att en omstigningshållplats för busstrafiken byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. I Gråbovägens korsning med Lundbyvägen föreslås antingen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Vidare ska gång och cykelvägen som idag slutar vid Stora Lundby kyrka förlängas ut till Gråbovägen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Flodamotet. I Flodamotet finns idag en framkomlighetsproblematik i de punkter där av- och påfartsramperna ansluter till lokalvägarna och det finns brister i trafiksäkerheten i korsningarna. Förslaget innebär att två nya cirkulationsplatser byggs där E20 på- och avfartsramper ansluter till det kommunala vägnätet. Denna åtgärd syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningarna och en busshållplats och pendelparkering byggs på lämplig plats i anslutning till motet.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för nybyggnad av omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan. Ombyggnaden kommer också innehålla tillbyggnad av en samlingssal samt en rejäl upprustning av skolgården.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever. Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar att antalet invånare i kommunen i stort ökar med i snitt ca 1 % per år under den närmaste tioårsperioden. Inom området Norra Lerum (exkl. Stenkullen) innebär tillväxten att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern ökar med ca 400 elever under samma period. Nuvarande skolkapacitet inom området behöver utökas för att möta det ökade antalet elever. I samband med om- och tillbyggnad av kommunens grundskolor behöver skolorna kompletteras med ändamålsenliga specialsalar i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett vilken skola de går på.

”Vi gör stora satsningar på skolan de kommande åren. Med F-9-skolor vill vi skapa lugn och studiero, samtidigt som det blir en tydligare röd tråd i varje elevs lärande, både för grundskolans elever och för grundsärskolans elever. Med det här beslutet startar vi planeringen. Eftersom vi gärna vill ha in synpunkter från olika håll, kommer vi att bjuda in till olika former av dialog”, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola och utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal om sponsring av Bo & Energimässan villaägarmässan i enlighet med kommunens sponsringspolicy.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun under 2017-2018 med tillägget att partnerskapet ska utvärderas i slutet av 2017 inför 2018.