Vi bor in en miljonregion


I dagarna blir Göteborg en region med en miljon invånare. Statistiskt sett skedde det igår, den 28/3 klockan 20.03, men i praktiken kan den historiska händelsen inträffa när som helst i närtid.

Lerum är idag Sveriges 60e största kommun. Det är dags för oss att börja se oss själva och vår framtid som en av de större spelarna i en stor region.
Utvecklingen till miljonregion ställer både krav och skapar möjligheter. Den forna industristaden Göteborg har i många delar ställt om, och är nu centrum för starka kluster inom IT och life science, på Lindholmen ligger en internationell företagspark och Volvo Cars går i bräschen för självkörande bilar. Älvstaden projekteras och Göteborg med sina 556 000 invånare är ett självklart nav i miljonregionen.

Lerum, med snart 41 000 invånare, är en given del i regionen. Här bor man bra, pendlingsmöjligheterna till arbetsmarknaden i Göteborgsområdet är goda, och det är nära till Landvetter flygplats och resten av världen. Inflyttningen är stark, det byggs fler bostäder än på länge och våra tre kommuncentra utvecklas med både näringsliv och samhällsservice.

När vi utvecklar Floda, Gråbo och Lerum, utvecklar vi också Göteborgsregionen. Nya invånare till regionen bidrar till vår gemensamma tillväxt och varje nytt arbetstillfälle bidrar till att göra regionen än mer attraktiv för personer som vill flytta hit.

Tillsammans med de övriga tolv kommunerna fortsätter vi att jobba gränsöverskridande för att skapa en region som lockar invånare, studenter, företag, innovatörer och entreprenörer. En plats som gör livet lite enklare och roligare att leva, helt enkelt.

Läs mer på BRGs hemsida

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 15 mars 2017

Kommunens hantering av ensamkommande unga som blir åldersuppskrivna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016. Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till +47,9 mnkr.

”2016 års ekonomiska resultat är det näst högsta på 10 år vilket står oss väl rustade för de omfattande investeringsbehov som vi har framför oss”, säger Dennis Jeryd (S)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2016. Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgick till 311,4 miljoner kronor, vilket var helt enligt budget. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget då kommunen inte tagit upp några nya lån under året för att finansiera investeringarna. Årets nettoinvesteringar är en fördubbling jämfört med föregående års nettoinvesteringar och beror på att flera planerade projekt har kommit igång under året.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för februari 2017. Utfallet är +55,3 miljoner kronor men prognosen för helåret är i nuläget ett överskott om 17,9 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 35,1 miljoner kronor mot budget. De negativa avvikelserna finns inom Sektor stöd och omsorg samt finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2017 och 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga och driftsätta en testanläggning för konstgjort grundvatten i Gråbo grustäkt, för att utreda möjligheterna till att använda fastighet Hjällsnäs 52:13 till en permanent vattentäkt. Gråbo grustäkt har under många år utretts för lämpligheten att användas som vattentäkt både för Lerums kommun och för Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att låta VA-enheten tilldela vinnande anbud i maskin- respektive byggentreprenaden för ombyggnation av Skallsjö vattenverk. Ombyggnationen genomförs för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av städentreprenad till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för städtjänster till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-11-05 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen beslutade att införa ett samråd för HBTQ-frågor i Lerums kommun under år 2017. Ärendet har en tydlig koppling till och gynnar arbetet i att uppnå kommunens jämställdhetsmål.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 mars 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017. Tillägget syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror. Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra.

Kommunstyrelsen beslutade att Hallsås förskola ska bedrivas i kommunal regi när nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

”Hallsås förskola är kommunens största förskola och av olika anledningar lämplig att driva i kommunal regi. Däremot vill vi se fler privata alternativ när det i framtiden byggs nya förskolor och vi gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för det” , säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för att möjliggöra en ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet för granskning. Ärendet följer tidplanenen med godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige i juni. Förutsatt att planen ej överklagas så kan entreprenaden påbörjas efter sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning. Syftet med ändringen är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun. Ett markavtal reglerar rättigheter och skyldigheter för nätägaren och markägaren. Det innefattar exempelvis ersättning till markägaren, nätägarens tillträde till ledningsnätet, regler avseende flyttning, skadeståndsskyldighet och liknande. Avtalet omfattar såväl befintlig som ny digital infrastruktur.

”Det är viktigt att en hög driftsäkerhet uppnås, så förvaltningen fick i uppdrag att prioritera markförläggning av fibernätet”, säger Eva Andersson (C)