Invigning av torget i Gråbo 22 april 2017


Tal vid nyinvigning av torget i Gråbo – det talade ordet gäller.

Äntligen!

Äntligen är vi i hamn med ett nytt torg här i Gråbo. Det har varit en lång resa, men nu är vi framme. 1969 har blivit 2017.

Jag har själv bott här i Gråbo sedan 1990 och varit många gånger på ett ganska tråkigt och blåsigt torg. Men idag står jag här, tillsammans med alla er, och är lycklig och stolt.

Idag för nästan exakt elva år sedan, i april 2006, hölls en första öppen workshop om hur Gråbo samhälle skulle kunna utvecklas. Det kom inte som en överraskning om att torget skulle prioriteras. Ett problem var att kommunen inte ägde torget, men det gör kommunen sedan några år tillbaka. Dessutom behövdes en ny detaljplan för att öppna upp möjligheten för att bjuda in aktörer för att bygga nya bostäder i Gråbo centrum. Dessa ser vi också växa fram bakom mig.

Om torget är tavlan, är omgivande bebyggelse ramen – ett fungerande torg hämtar styrka från husen runt omkring.

Ett torg är inte bara ett torg – en öppen plats. Ett bra torg inbjuder till vistelse och folkliv. Ett torg är ett viktigt offentligt rum, en mötesplats och en del av ett samhälles identitet. Det är här vi dagligen handlar bröd, mjölk och frukt. Det är här vi varje vecka handlar fisk, blommor och smågodis. Det är här vi tar en pizza eller en kopp kaffe med våra vänner. Det är på det nya biblioteket, som snart flyttar in, vi lånar våra böcker. Torget är nu också en plats vi med stolthet kan visa upp för våra besökare utifrån. Gråbo har gått från att vara en ganska trist och tråkig plats till en juvel i Lerums kommun.

2010 beslutade kommunstyrelsen att Gråbo skulle göras till pilot i arbetet med att nå Vision 2025. Målet med Pilot Gråbo är att skapa Sverige första hållbara tätort. Att det blev just Gråbo berodde mycket på invånarnas engagemangsgrad. I Gråbo bryr vi oss.

I ett hållbart samhälle är det nödvändigt att människor känner samhörighet och engagemang. För att människor ska ta makten över sitt närsamhälle krävs det mer än att lägga sin röst på ett parti var fjärde år. Målet har hela tiden varit att vi Gråbobor själva ska vilja driva en positiv utveckling i Gråbo. Därför skapades Medskapandegruppen 2012 med vanliga Gråbobor i majoritet. Medskapandegruppen har hela den här resan haft utvidgad beslutskraft och ekonomiska muskler att göra skillnad. Medskapandegruppen i Gråbo är ett uthålligt och framgångsrikt försök till utvidgad och verklig närdemokrati.

Förutsättning för Medskapandegruppens arbete har varit alla öppna medborgardialoger och kommundelsträffar där åsikter, idéer och visioner stötts och blötts. Politiker, tjänstemän och medborgare har lyssnat på och delat åsikter med varandra. Medskapandegruppen är och har heller aldrig varit en papperstiger eller en byråkratiportfölj. Medskapandegruppen kan ryta till och skapa verkstad. Att samtalstonen och arbetsklimatet även i grunden varit hjärtligt, kreativt och positivt prövande. Vilket var tur när jag föreslog det interna arbetsnamnet ”MesiG”, Medskapandegruppen i Gråbo.

Utan Medskapandegruppen och alla engagerade Gråbobor hade inte detta varit möjligt. Vi ser nu nya Gråbo växa fram med ett centrum mer lik en modern småskalig stadskärna än ett förortstorg. Ett nytt torg, inramat av nya bostäder och nya Gråbobor, ger ökade förutsättningar för våra duktiga handlare på torget att fortsätta utveckla sina affärsverksamheter. Torget fylls åter med liv och rörelse. Att besöka torget nu är en glädje, oavsett om det är helg eller vardag så är torget redan nu fyllt av människor, liv och rörelse och ännu mer kommer det att bli när husen omkring oss fylls.

Framtiden talar för Gråbo!

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 april 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringslivsstrategin för Lerums Kommun. Revideringen har gjorts av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre pusselbitar det vill säga inflytande, kreativitet och hållbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet.

Det känns väldigt bra att vi nu tar ytterligare ett steg mot den nya hallen. Eller hallarna, kanske man ska säga, det är i praktiken två hallar i en. Vi vet att det är många som väntar och längtar efter en ny hall, inte minst gymnasieelever och många idrottsföreningar. Det finns de som kritiserar kostnaderna, men vi ser det som en framtidsinvestering. Det är många barn och unga som idrottar i Lerums kommun och det tycker vi ska uppmuntras. Idrottande är bra av så många skäl och det är bara att glädjas över att det finns så många i vår kommun som gillar att hålla på med idrott av olika slag”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning. Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga ca 50 bostäder och kontor.

”En kreativ lösning som skapar många bostäder på en central tomt”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att ingå hyresavtal gällande f.d. Ibis hotell samt för Ekåsa i Björboholm. Lerums kommun ska under 2016 och 2017 ta emot 332 personer enligt anvisningslagen. Kommunen arbetar med olika lösningar för dem. För tillfället saknas bostadslösning för runt 120 personer. I kommunen finns två fastigheter som använts av Göteborg för boenden till ensamkommande barn. Genom att sluta avtal om inhyrning av dessa två fastigheter kan kommunen ordna bostadssituationen för cirka 90 personer, vuxna och familjer. Även om det inte löser bostadssituationen permanent innebär detta att ytterligare cirka 90 personer kan starta sin etablering i Lerums kommun.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 april 2017

Kommunstyrelsen fick en särskild verksamhetsuppföljning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016. Resultat visar att Lerums gymnasium fortsatt är attraktivt för eleverna. De övergripande kunskapsresultaten stiger mellan 2015 och 2016. GR enkäten visar mycket goda resultat. Dessutom uppnås bra resultat rörande övergången till vidare studier och arbete.

”På Lerums gymnasium finns så mycket kompetens och engagemang, både bland elever och bland lärare. Här finns ett brett utbud av program och inriktningar och en positiv och inkluderande skolanda. Det tror vi är några av de saker som gör skolan så attraktiv. Gymnasiet är inget annat än ett flaggskepp för Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta i anspråk medel för framtagande av vägplan och genomförande av entreprenad för en cirkulationsplats vid Härskogsvägens korsning med Södra Långvägen i Kastenhofsmotet. Det har under flera års tid kommit in synpunkter på korsningen mellan E20, Härskogsvägen och Södra Långvägen i Kastenhofsmotet och det är en olycksdrabbad plats. Behov av åtgärd har lyfts till Trafikverket, som genomförde en åtgärdsvalsstudie och trafikutredning för korsningen under 2016. Dessa visar att det finns behov av en cirkulationsplats med ett högersvängfält från E20s avfartsramp väster ut på Södra Långvägen.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall att utförs.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaderna för att införa vägvisning till turistmål (brunskyltning) och elektroniska informationsskyltar vid kommungräns utmed E20 och väg 190.

Lerum och övriga medlemskommuner i GR har fått möjlighet att komma med synpunkter på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förslaget, inklusive valet av de åtta strategiska utmaningarna, är väl formulerat och har ett bra innehåll. De synpunkter som har framförts från Lerums kommun tidigare år i allt väsentligt har beaktats. Lerums kommun vill att jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningens olika delar och betonar vikten av att arbeta effektivt för att hålla ner kurs- och konferensavgifter för förbundets medlemskommuner samt att tydliggöra hur transfererade medel avses att användas. Kommunstyrelsen hade också två stycken tillägg:

  • GR är medlem i organisationen Europakorridoren som verkar för att förverkliga Götalandsbanan. Trafikverket har inlett planering för projektet varför GRs stöd till Europakorridoren kan omprövas helt eller delvis. Lerums kommun menar att GR också bör stödja Västra Stambanegruppens arbete i dess ansträngningar för ökad kapacitet på Västra Stambanan.
  • GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion.