Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 november 2017

Ökad budget för projektet ny idrottshall i Dergårdsområdet

Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten för nybyggnation av en ny idrottshall i Dergårdsområdet. För att få en bra produkt som är funktionell för både skola och föreningsliv behövs bruttoarean öka med ca 1000 kvadratmeter mot den tomtutredning som låg till grund för budgeten. Ökade byggkostnader på grund av den aktuella byggkonjunkturen bidrar också till ökade kostnader.

Arbetssättet med entreprenören gör att det fortfarande finns möjlighet att påverka kostnader i positiv riktning. Stora anträngningar görs för att om möjligt minska bruttoarean samt att hitta övriga kostnadsbesparingar i projektet utan att äventyra kvaliteten på färdig produkt.

Delfinansiering av växt- och djurlivsundersökning i sjöarna Anten och Mjörn

Kommunstyrelsen beslutade att delfinansera en limnologisk undersökning med 85 000 kronor till Anten – Mjörn kommittén. Denna typ av limnologisk undersökning genomförs med ca 10 års intervall.

Anten – Mjörnkommittén föreslår att Lerums kommun bidrar med 85 000 kronor för undersökning gällande vattenkemi (näringsämnen, surhet, syre mm), biota (växt- och djurplankton), kvicksilver i fisk samt miljögifter i vatten och sediment. Undersökningen ska även innefatta läkemedel och mikroskräp.

Antagande av detaljplaneändring för att möjliggöra avstyckningar

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplaneändring för detaljplanen LD 147.

Fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116, öster om L Stamsjön, ryms inom en detaljplan som begränsar deras möjlighet att göra avstyckningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för dessa fastigheter att stycka av mark för att möjliggöra fler villatomter.

Yttrande över förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat ett förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken på remiss till kommunalförbunden. Göteborgsregionen, GR, bereder och tar fram ett gemensamt svar för sina medlemskommuner och Lerums yttrande kommer att vara en del av underlaget för GRs yttrande.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom yttrandet som säger att för att främja ett ökat kollektivresande vore det bättre att istället för kommungränsen utgå från de funktionella geografiska områden där invånare arbetar, studerar och utför merparten av sina resor. Göteborgsregionen är ett sådant område som i och med förslaget delas upp i tre olika zoner. Det vore önskvärt att hela Göteborgsregionen ingick i en och samma zon, på samma sätt som flera andra funktionella områden ingår i en och samma zon enligt förslaget.

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Prognosen för helåret är ett överskott på 34,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 19,0 miljoner kronor. Det är en förbättring med 9,1 miljoner kronor jämfört med prognosen från augusti.

Med anledning av sektor stöd och omsorgs ekonomi fattade kommunstyrelsen följande beslut:

  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
  • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.

Tillfälligt föreningsstöd till föreningar som vill skapa förutsättningar för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under vistelsetiden

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett tillfälligt föreningsstöd, inom en sammanlagd ram om max 500 000 kr under 2017 och 2018, som kan sökas av ideella organisationer/föreningar. Stödet ska användas för att stödja de asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har kvar sin skolgång i kommunen.

Föreningsstödet betalas inte ut till privatpersoner som upplåter sina hem till asylsökande.

Beslutet gäller under förutsättning att regeringens förslag i budgetpropositionen beslutas av riksdagen.

I uppdraget ingår att ta fram villkor för föreningsstödet samt hur det ska utbetalas.

Samarbetsformer med civila samhället

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan samverka och samarbeta med civila samhället för ett hållbart långsiktigt arbete kring nyanländas etablering samt om möjligt ingå överenskommelser för utförande av insatser för nyanlända.

Samverkan mellan Lerum Energi och Partille Energi genom driftavtal

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

Partille Energi AB ägs för närvarande till 50 procent av Partille kommun och till 50 procent av Göteborg Energi. Bolaget har ca 2 500 fjärrvärmekunder samt ca 14 500 elnätskunder via det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Enligt plan säljer Göteborg Energi sin ägarandel till Partillekoncernen den 29 december 2017. Partille Energi och Partille Energi Nät har ingen personal utan bolagen drivs enligt avtal av Göteborg Energi. Lerum Energi och Partille är intresserade av att teckna avtal för att driva den operativa verksamheten för Partille Energi och Partille Energi Nät.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 november 2017

Förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg, samt sända ut förslaget på samråd och granskning.

GC-väg i Olstorp

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för byggnation av gång- och cykelbana avseende fastigheten Olstorp 6:2, Stannum 2:9 m.fl. Ytterligare exploatering i Olstorp kan inte medges förrän gång- och cykelbana anlagts längs med hela Olstorpsvägen. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018 och antas 2020.

Vattenpalatset

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall utföras. Två utredningar har genomförts: en för att undersöka betongens status och en för att okulärt klargöra helheten. Utredningarna har utförts under sommaren 2017.

Initialt antogs två tidshorisonter för åtgärder, 4 år och 30 år för att bedöma åtgärders omfattning avseende betongens status och helheten. Kostnader för en total renovering uppskattats till 75 Mkr och ny anläggning för träning och undervisning ligger i paritet med detta belopp.

Med anledning av detta så beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet ”Byte av ventilation och vattenrening”, att ge förvaltningen i uppdrag att utföra åtgärder inom befintlig ram för underhållsåtgärder under 4 år för att vidmakthålla kvalitén i anläggningen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig lösning beträffande Vattenpalatsets fortsatta upprustning, utformning och drift. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under våren 2018 och innehålla förslag till ställningstagande för hantering och ställningstagande som beaktar både tekniska lösningar och samhällsutveckling.

Gatu- och VA-entreprenad i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för genomförande av gatu- och VA- entreprenad för radhusgatan i Gråbo C, detaljplaneetapp 1.

VA utbyggnad i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i Stora Bråta. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta till befintliga byggnader och framtida exploatering. Utbyggnaden följer Lerums strategiska VA-plan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-17 §214, där VA- utbyggnad i Stora Bråta är högt prioriterad.

Vatten- och avloppstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018. VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % och höjningen av VA-taxan för anläggningsavgifter föreslås bli 3 % baserat på juli månads utfall.

Renhållningstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018. I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen i arbetet med taxan för 2019 får i uppdrag att utforma taxan så att den premierar minskat avfall.

Riktlinje för hyressättningsmodell för bostad med särskild service

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service. Kommunen saknar idag en modell för hyressättning av boenden som verkställer insatsen bostad med särskild service. Hyrorna har på vissa boenden legat på samma nivå sedan 2007. Förvaltningen föreslår en hyreshöjning på 3,7 % i samband med införandet av den nya hyressättningsmodellen. Modellen för bostad med särskild service utgår från relativhyra och baseras på bruksvärdesprincipen.

Utbetalning av partistöd 2018              

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer. Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödets storlek bygger på antalet fördelade och besatta mandat i kommunfullmäktige.