Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget. I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2 Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för […]