Årsredovisning 2017

Anförande på kommunfullmäktige i Lerums kommun den 26 april 2018. Det talade ordet gäller.

Ordförande, ledamöter!

Nu har snart hela denna mandatperioden gått och denna årsredovisning är den tredje i ordningen för den nuvarande majoriteten. Om 136 dagar är det val och det är spännande tider framför oss.

Att vara kommunstyrelseordförande är oerhört intressant, lärorikt, stimulerande men ofta också slitsamt. Men det finns faktiskt en enda sak som var bättre i opposition och det var att det fanns utrymmer för kulturinslag på KF. Förra mandatperiodens årsredovisningar innehöll kulturinslag om Pojken med guldbyxorna, Lär av historien” från KFMLr-LPn ”Internationalen och andra revolutionära arbetarsånger” och Liftarens guide till galaxen. Denna mandatperiod har jag hunnit med ett inslag om kommunallagen.

Nu är det ju inte alla som uppskattar mina kulturinslag så vill ni vara riktigt säkra på att slippa dessa under nästa mandatperiod så är det bäst att ni röstar på Socialdemokraterna så att vi kan fortsätta att vara i majoritet för att garantera att jag inte hinner med så många kulturinslag 

Nu till årsredovisningen. Vi kan fortsatt konstatera att vi har ordning och reda på ekonomin och en god måluppfyllelse. Jag vill rikta ett stort tack till kommunens alla anställda som gör ett fantastiskt jobb.

Efter ett 2016 då vi fick ägna mycket tid, kraft och resurser åt att ordna bostäder åt nyanlända och organisera mottagandet så kan vi glädjande konstatera att vi under 2017 nått stor framgång med detta. Vi lyckas ta emot våra nyanlända på ett bra sätt och vi har, trots extra stora utmaningar i vår kommun med så få lägenheter, ordnat bostäder åt alla. Även under 2018 så kommer vi att lyckas med bostäder åt alla nyanlända.

Men det är inte bara åt nyanlända som vi lyckats ordna bostäder. Under 2017 så blev vi 818 nya Lerumsbor vilket är det största antalet ett enskilt år sedan kommunen bildades och vi ligger nu i toppskiktet i Göteborgsregionen både när det gäller befolkningstillväxt i antal och i procent.

I Gråbo är det nya torget färdigt sedan ett år tillbaka och husen vid torget är inflyttade och fler hus ska byggas.

I Floda har de tre husen i Herrgårdsbacken kommit upp och väntar på sina nya familjer som flyttar in i slutet av året. Del två av Spindelskogen invigdes i slutet av förra året i sedvanligt ösregn.

I Sjövik invigdes vårt nya hus förra året med hyresrätter för både nyanlända och den ”vanliga” bostadsmarknaden.

I Lerum växer den nya idrottsanläggningen fram vid gymnasiet, i Norra Hallsås dyker det upp nya hus varje gång jag besöker det (kanske inte riktigt varje gång nu när äldsta dottern flyttat dit) och detaljplanerna för Aspen Strand och Säveå Park har varit ute på samråd.

Nu har Lerum fått upp farten och det byggs och utvecklas i alla delar av vår kommun.

Men det saknas så klart inte utmaningar inför framtiden. De höga sjukskrivningstalen oroar nog alla och är något som vi måste jobba ännu hårdare med. Dock är det viktig att vi nyanserar debatten och tittar på hur sjukskrivningstalen ser ut i olika tidsperioder. Den korta sjukfrånvaron, som är den som kostar pengar för kommunen och påverkar verksamheten mest, ligger på hyfsat låga 2,4%. Den långa sjukfrånvaron ligger alldeles för högt och här jobbar nu förvaltningen med olika åtgärder för att se till att dessa människor antingen kommer tillbaka till ett arbete i kommunen eller kommer vidare till annan sysselsättning.

Personalförsörjning är en annan fråga som blir allt svårare att hitta en lösning på. Vi står inför ett mycket stort investeringsbehov under överskådlig tid, mycket beroende på att vi är en attraktiv kommun som växer och därför behöver bygga både förskolor och skolor. Det kommer så klart att bli en utmaning att hantera det men alternativet om vi varit en avfolkningskommun och besluta om vilken skola vi ska stänga härnäst är så klart betydligt jobbigare.

Jag vill avsluta med att önska alla en trevlig Valborg och kanske ses vi på tisdag i demonstrationstågen.

Med de orden så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen för 2017.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön.

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar.

Planen har inväntat uppdateringen av riksintresset för Landvetter flygplats som nu är färdig och visar att planområdet inte längre riskerar att påverka riksintresset negativt.

Köp av fastighet Ryd 1:79, Ekåsa

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna ett köp av fastigheten Ryd 1:79 för 12 500 000 kronor av Göteborg stad.

Lerums kommun hyr idag fastigheten Ryd 1:79 (Ekåsa i Björboholm) av Göteborg stad. Fastigheten fungerar som tillfällig bostad för personer som anvisats till kommunen. Göteborg stad har erbjudit Lerums kommun att förvärva fastigheten.

Samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland 2019-01-01 – 2022-12-31

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses presidiums förslag om samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 och kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR. Enligt nuvarande avtal ska uppsägning ske skriftligt senast ett år före avtalstidens utgång. Västra Götalandsregionen medger dock en förkortad uppsägningstid från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.

Stiftelsernas årsredovisningar 2017

Kommunstyrelsen beslutade godkänna stiftelsernas årsredovisningar för 2017.

Årsredovisning för år 2017 har upprättats för, av Lerums kommun förvaltade, donationsstiftelser. Dessa är: Stiftelsen Sociala samfonden Stiftelsen Skolstyrelsens samfond Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond Stiftelsen JT Bergs minne Stiftelsen Kulturfonden

Redovisning av insatser genomförda för ett Integrerat samhälle

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av de genomförda insatserna i handlingsplanen för ett integrerat samhälle samt beslutar att strategin integreras i ordinarie verksamhetsplan från 2019.

Samråd för detaljplan för fastigheten Tollered 4:47, Bostäder i Brännabbens skogsbacke

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut Tollered 4:47, bostäder i Brännabbens skogsbacke på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 85 bostäder och en förskola med upp till 8 avdelningar inom fastigheten Tollered 4:47 i nordöstra Tollered.

Planförslaget möjliggör uppförande av det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen som avgjordes i januari 2016.

Förvaltningen fick också i uppdrag att se över möjligheten att bygga en GC väg på Brännabbevägen för att förbättra trafiksäkerheten i området.