Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget.

I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och utföras.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna medfinansieringsavtalet mellan Lerums Kommun och Trafikverket

För att Lerums kommun ska kunna genomföra ombyggnationen av Flodamotet behövs ett medfinansieringsavtal för en bevakande projektledare hos Trafikverket. Projektledaren ska bevaka Trafikverkets intressen i samband med ombyggnationen. Delar av åtgärderna faller inom det statliga vägområdet.

”Detta beslut innebär att den efterlängtade ombyggnationen av Flodamotet nu kan påbörjas för att lösa den besvärliga trafiksituationen”, säger Rutger Fridholm (MP).

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering till Sektor samhällsbyggnad.

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik till Sektor samhällsbyggnad.

Revidering av verksamhetsområden VA

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 2018-04-26.

Kvalitetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse för 2017. I kvalitetsberättelsen beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits inom sektorn under året. Fokus i kvalitetsberättelsen är hur verksamheternas arbete med riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomål och synpunkter samt samverkan har fortlöpt under året. Den tydliggör även vilka förbättringsområden som identifierats.

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet i Patientsäkerhetsberättelsen 2017. Identifiering av riskområden görs dels vid en mer omfattande riskanalys en gång om året och dels vid analyser vid förändringar och inträffade händelser. Analys av orsaker till att riskerna uppstår baseras huvudsakligen på riskanalyser, egenkontroller och hantering av avvikelser och klagomål. En väl utvecklad säkerhetskultur samt fokuserad planering, genomförande och uppföljning av åtgärdernas effekt är de huvudsakliga metoderna för att öka patientsäkerheten.

SKLs rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden

Kommunstyrelsen beslutade att anta rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden.

Regeringen valde våren 2016 att avslå socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället förtydligar regeringen socialtjänstförordningen där det framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Rekommendationens 4 delar är koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskap. Rekommendationen är i linje med pågående förändringsarbete inom äldreomsorgen och förstärker redan inledda processer.

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa

Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård.

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

Kommunstyrelsen beslutade att anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.

Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.

Årets resultat uppgår till 48,0 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat resultat på 53,0 miljoner kronor. Sektorerna har en samlad avvikelse mot budget på -8,2 miljoner kronor. Samtliga sektorer, förutom Stöd och omsorg, redovisar ett överskott vid årets slut. Sektor stöd och omsorg avviker negativt med 31,5 miljoner kronor jämfört med budget vilket till stor del beror på ökat antal ärenden inom Barn och Unga samt Vuxna vilket lett till ökade kostnader.

2017 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 250,0 miljoner kronor vilket är lägre än budgeterade 477,2 miljoner kronor. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget. Avvikelsen beror på att vissa investeringsprojekt skjutits fram.

Med utgångpunkt från måluppfyllelsen av verksamhets- och finansiella mål som angavs i budget 2017 uppfyller kommunen målen för god ekonomisk hushållning. Arbetet med att uppfylla verksamhetsmålen anses tillfredsställande för året. De finansiella målen är utanför gränsvärden som anges i kommunens styrmodell för god ekonomisk hushållning men i inom gränsen för budgeterade nivåer 2017. Även kommunens balanskravsresultat är positivt för 2017.

Resultatreglering 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen resultatreglering 2017 uppgående till 9,8 miljoner kronor och att dessa medel får tas i anspråk under 2018.

Verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2017.

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Utfallet till och med februari månad är 27,1 miljoner kronor vilket är över det budgeterade utfallet på 14,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är -12,6 miljoner kronor vilket är under det budgeterade helårsresultatet på 35,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen noterade informationen om åtgärdsplan från Sektor stöd och omsorg och ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en handlingsplan med mätbara och tidsatta mål för en ekonomi i balans 2018. Handlingsplanen ska kontinuerligt följas upp i stöd- och omsorgsutskottet.

Fördjupad Visionsrapport 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Fördjupad Visionsrapport 2017 till Kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsen beslutade att lyfta in Fördjupad Visionsrapport 2017 i budgetprocess 2019 och att rapporten även ska beaktas i verksamhetsplanen för 2019.

Helårsrapportering av kontrollplan 2017

Kommunstyrelsen beslutade att notera uppföljningen om kontroller enligt kontrollplan 2017. Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan synpunkter.

Helårsuppföljningen avser förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll samt resultat och bedömning av genomförda kontroller för året 2017. Den interna kontrollplanen 2017 består av 8 gemensamma risker och 15 sektorsspecifika risker. Av de sammanlagt 23 riskerna i planen har 22 kontrollerats. Där en av kontrollerna inte har utförts på grund av organisationsförändringar. Kontrollen ska genomföras under 2018. Kontrollerna visar att förvaltningens rutiner fungerar bra, även om det har konstaterats avvikelser. Vid kontrollerna har avvikelser kunnat konstateras för 13 av de 23 riskerna. Där avvikelser förekommit har åtgärder i form av förändringar i rutiner och arbetssätt beslutats i samtliga fall.

Svar på hemställan om utvecklingsbidrag till Universum via GR

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag. Finansiering beaktas i budgetarbetet avseende 2019.

Stiftarna i Stiftelsen Korsvägen har inkommit med en hemställan till medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) gällande att lämna ett utvecklingsbidrag till stiftelsen rörande utveckling av Universeum. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med investeringar i utbyggnad och nya lärmiljöer.

Bidraget avser en sammanlagd summa av 12,5 miljoner kronor från respektive stiftare, totalt 50 miljoner kronor. GR är en av stiftarna. Bidraget finansieras med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Detta ger att Lerums kommun bidrar med 255 790 kr.

Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen samlat via GR någon gång under 2018-2020. I samband med beslut uppmanas respektive medlemskommun ange när under perioden 2018-2020 bidraget kan ges från aktuell kommun. Förvaltningen föreslår att bidraget beaktas i budgetarbetet rörande verksamhetsåret 2019.

Förslag på namn på förskola i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att den nya förskolan i Gråbo ska heta Lekstorps förskola.

Förslag på namn på väg i området i Herrgårdbacken i Floda

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Wilhelm Thams väg.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2

Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2.

Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för avsikt att bygga ut VA ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Igångsättningsbeslut för stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudget ta medel i anspråk för att genomföra stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering.

Sektor samhällsbyggnad avser att utföra stabilitetsåtgärder av Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering. Det behövs för att hindra erosion men även delvis bilda mothåll vid Dergården. Åtgärden är nödvändig för att undvika framtida skred. Statens geotekniska instituts (SGI) rapport som utkom 2017 visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

Arbetet är delvis en förutsättning för verkställandet av detaljplaner för Säveå park och Dergårdsparken.

Särskild verksamhetsuppföljning om förskola läsåret 2016/2017

Kommunstyrelsen fick en verksamhetsuppföljning om förskoleverksamheten i Lerums kommun och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna:

  • Fortsatt arbete med utveckling av ny förskolestruktur
  • Utveckla nya organisatoriska former för vårdnadshavarnas forum för samråd
  • Utvecklingsarbete inom ramen för likabehandlingsarbetet med anledning av förändringar i lagstiftningen
  • Utvecklad kommunikation och information om förskolornas pedagogiska arbete
  • Uppföljningen av området skapande uttrycksformer/entreprenöriellt lärande avslutas – Nytt område för särskild uppföljning blir ”naturvetenskap”

Upphävande av chefspolicyn

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva den nuvarande chefspolicyn då en ny värdegrund för ledarskapet istället har tagits fram.

Namnärenden

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Tillstyrka ansökan om att ge fastigheten Svenkebo 1:12 populärnamnet Solbacken
  • Den nya förskolan i Öxeryd ska heta Öxeryds förskola
  • Den nya förskolan i Södra Hallsås i Lerum namnet ”Kring Alles förskola”
  • Den nya förskolan vid Aludden ska heta Aluddens förskola
  • Namnet på vägen i Lilla Bråta ska vara Lilla Bråtavägen och att Skjutbanevägen Stora Mosse byter namn till Lilla Bråtavägen

Namnet på räddningsvägen mellan Norra Hallsås-Torpadal ska vara Skogshöjden, det vill säga en förlängning av befintlig väg.

Kommunstyrelsen 9 september 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet:

Kommunstyrelsen godkände Delårsrapport för första halvåret 2015. Det ekonomiska resultatet per den 30 juni är ett överskott på 45,5 miljoner kronor med en prognos för helåret på +36,4 miljoner kronor vilket är 8,2 miljoner kronor bättre än budget. Investeringarna ligger på 85,9 miljoner kronor med en prognos för helåret på 201,7 miljoner kronor, vilket är enligt plan. Kommunen har inte upptagit några nya lån under 2015 och räknar heller inte med att göra det under resten av året.

Kommunstyrelsen fick en rapport över genomförda upphandlingar under kvartal 2. Totalt har 17 upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar genomförts och slutförts av upphandlingsfunktionen till ett värde av 319 miljoner kronor. Den mest omfattande upphandlingen som slutfördes under kvartalet var upphandlingen av städentreprenad där en ny metod att upphandla städtjänster, med ett starkt fokus på kvalitet, tillämpades.

Kommunstyrelsen beslutar att Lerums kommun ska delta i Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. För kommunerna Alingsås, Härryda, Partille och Lerum bildas området Göteborgs Insjörike inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiering ska ske med 620 000 kronor per år för perioden 2016–2020.

Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

 

Handlingsplanen har det övergripande syftet att identifiera förhållningssätt och handlingsvägar i sådana frågor där GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning. Handlingsplanen har skickats till kommunerna för remissyttrande.

Kommunstyrelsen ser positivt på ett tydliggörande som rör denna målgrupp. Handlingsplanen ger en god bakgrund och kunskapsgrund som stärker rättssäkerheten och ger god vägledning. Kommunstyrelsen tillstyrkte handlingsplanen i sin nuvarande form med tillägget att GR verkar för att EU kommissionen agerar för att berörda EU länder tar ansvar för sina medborgare.

Mötet avslutades med att Renovas VD Ingrid Näsström och Affärsområdeschef Kajsa Lager besökte kommunstyrelsen för att prata om effekterna av de senaste årens förändringsarbete, Renovakoncernen idag samt för att ta del av synpunkter och önskemål.

Pressmeddelande kommunstyrelsen 4 mars 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen i Lerum fattade på sitt möte den 4 mars 2015:

Den nya idrottshall som ska byggas på Dergårdsområdet ska ligga i anslutning till den idrottshall som redan finns, dvs. på framsidan av Dergårdsgymnasiet. Det är den placering som gymnasiet önskar och det är dessutom den placering där det på snabbast möjliga tid kan byggas en ny hall. Förvaltningen ska i arbetet med den nya hallen samverka med både gymnasiet och med kommunens idrottsföreningar. Genom en sådan samverkan hoppas vi på kloka synpunkter från olika håll och det ökar därmed våra möjligheter att ta hänsyn till så många behov som möjligt.

Vi vill att det ska byggas fler bostäder i Lerums kommun. Därför går vi vidare med ett detaljplanearbete i Tollered, på mark som kommunen äger. I beslutet ingår att inte detaljplanelägga mark med höga natur- och rekreationsvärden och som Tolleredsborna, i dialog med kommunen, har sagt att de vill bevara som strövområde.

Lerums kommun har tidigare, tillsammans med 6 000 europeiska kommuner, undertecknat ett borgmästaravtal (www.covenantofmayors.eu). Som ett led i det avtalet så ska kommunen delta i Bo- och Energimässan i Gråbo i vår. Kommunen kommer att bidra ekonomiskt till mässan och kommunala tjänstemän kommer att vara på plats för att prata om energi- och klimatfrågor.

Lerums kommun ska delta i inrättandet av ett Barnahus som blir lokaliserad till Borås. Barnahus är en samverkan mellan kommuner och olika myndigheter i Södra Älvsborg. Barnahuset ska erbjuda barn utsatta för brott en trygg och barnvänlig miljö. På Barnahuset ska samtliga utredande myndigheter finnas på plats och barnen ska slippa slussas runt och gång på gång tvingas upprepa sin historia. Beslutet om att vara en del av Barnahuset i Borås har förberetts genom dialog i det nya stöd- och omsorgsutskottet.

Lokaliseringen är inte det optimala utifrån Lerums kommuns medborgare, men fördelarna med ett Barnahus överväger i dagsläget, säger Eva Andersson ordförande i utskottet.

Under ett antal veckor på sommaren, när endast ett fåtal barn är på våra förskolor, är inte alla förskolor öppna, utan enbart en eller ett par i varje kommundel. Den perioden, med sommaröppna förskolor, har tidigare varit 3 veckor. Eftersom antalet barn på förskolorna varit få under fler veckor än så, har vi beslutat att from 2015 öka antalet veckor med sommaröppna förskolor och ha sommaröppet under v 28-31. Övriga kommuner i Göteborgsregionen har redan idag 4 veckor med sommaröppna förskolor.

Nu har det börjat!

Kommunalraden

Det här inlägget har jag skrivit för Gråbo.nu.

Den 1 januari så tillträdde jag som ordförande för kommunstyrelsen i Lerums kommun. Spännande, ansvarsfullt men också roligt och förväntansfullt. Extra roligt att jag får tre nya kommunalrådskollegor att dela ansvaret med: Rutger Fridholm (MP) som ska ansvara för samhällsbyggnadsfrågor, Lill Jansson (FP) som ska ansvara för lärandefrågor (där även kultur och fritid ingår) och Eva Andersson (C) som ska ansvara för stöd- och omsorgsfrågor.
Onsdagen den 14 januari var det dags för första mötet med den nya kommunstyrelsen och det var självklart en dag som jag hade sett fram emot. Både att få leda mötet men framför allt att få träffa alla nya (och gamla) ledamöter från samtliga partier. Mötet gick bra tyckte jag och jag hoppas att vi kan behålla den goda stämningen på framtida möten. En ledamot som vill göra ett inlägg i debatten räcker upp handen för att begära ordet och jag kom på mig själv några gånger när jag var på väg att räcka upp handen…

Själva förutsättningen för politiken är ju att vi har olika åsikter men jag hoppas och tänker jobba för att vi har respekt för varandra och försöker nå samsyn i de ärenden där det är lämpligt. Oavsett politisk hemvist så är det ju faktiskt så att vi alla vill kommunens bästa även om målet och vägen dit ser lite olika ut.

Det är inte bara en ny kommunstyrelse, en ny koalition med fyra partier som samarbetar utan vi kommer också att arbeta på ett annat sätt. Öppenhet, transparens och dialog är viktiga frågor för oss. Därför kommer vi t.ex. inte att skicka ut något veckobrev till anställda och politiker utan bjuder istället in till dialog via en Facebook sida. Besök gärna sidan och ta del i dialogen med den politiska ledningen i Lerums kommun. Ni kanske har bra förslag, kloka synpunkter eller har något ni undrar över. Du hittar sidan här: www.facebook.com/kommunalraden

Onsdagen den 28 januari är det dags för det allra första årsmötet i Medskapandegruppen i Gråbo. Jag har deltagit i arbetet som representant för kommunstyrelsen i princip från början. I början hade gruppen inte ens något namn utan många smeknamn. Mitt förslag att kalla gruppen för MesiG fick kanske som tur var aldrig något gehör. Det har varit oerhört intressant och stimulerande att följa arbetet, från de allra första stapplande stegen fram till att det nu har bildats en förening och det första årsmötet. I samband med detta känns det naturligt att lämna vidare stafettpinnen till en ny representant från kommunstyrelsen och jag kommer att efterträdas av Eva Andersson. Eva är också Gråbobo och engagerad i Gråbos utveckling så jag är övertygad om att det kommer att bli bra. Även om jag lämnar Medskapandegruppen så kommer jag så klart inte att lämna mitt engagemang för Gråbo. Jag är övertygad om att Gråbo kommer att utvecklas mycket de kommande åren och ser med spänning fram mot hur Medskapandegruppen kommer att jobba vidare och kanske framför allt att byggnationen runt torget kommer igång.

Kommunalraden

Kommunalraden
Dennis Jeryd (S), Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C), Rutger Fridholm (MP)

På bilden ovan ser du mig tillsammans med mina nya kommunalrådskollegor. En, av alla, förändringar vi kommer att göra är att ha en mer öppen och kommunikativ dialog med invånare, företag, föreningar, etc. Därför har vi startat en Facebook sida där vi bjuder in till dialog vi kallar den för ”Kommunalraden”. Du hittar sidan här!

Sidan är öppen för alla så det du skriver där blir offentligt, vill du kontakta mig personligen så skicka ett mail till dennis.jeryd@lerum.se