Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor.

Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20.

Då fastigheten är belägen mitt i en på- och avfartsramp är förslaget att köpa hela fastigheten. Detta bidrar till snabbt tillträde till marken samt inga förrättningskostnader. Att kommunen äger samtlig mark i Flodamotet kan även ses som ett strategiskt köp för eventuella framtida planer.

Utbyggnad av kommunalt VA i västra Oryd

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i västra Oryd. Västra Oryd är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer nio fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad av kommunalt VA startar 2018 och slutbesiktning sker 2019.

Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta medel ur 2017 och 2018 års budget för en överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm. Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ned då det är gammalt och är i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet är att anlägga en överföringsledning för spillvattnet till Björboholm för vidare avledning mot GRYAAB. I samband med anläggandet av överföringsledningen för spillvatten läggs en dricksvattenledning som utgör reservvattenförsörjning till Sjövik.

Ny skolstruktur i Floda

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en skolstruktur i Floda som utgörs av fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Utöver det ska Tolleredsskolan göras om till en F-6-skola.

 • Alla skolorna i Floda-Tollered behålls
 • Övergången till F-6 skolstruktur bör göras så snart som möjligt
 • Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad kostnadsanalys för de olika skolorna i alternativ 1
 • Efter övergången till F-6 är klar, sker en ny översyn av vilka framtida behov som finns, vilka skolor som skulle kunna fortsätta att växa och på vilket sätt
 • En kontinuerlig dialog i ärendet ska föras med KSAu

Jag är väldigt glad över att vi äntligen fattat ett beslut om skolstrukturen i Floda. Det är hög tid att vi sätter igång och gör de anpassningar som behöver göras, så att vi kan möta den elevökning som vi vet kommer. Floda är en populär ort att flytta till, inte minst för barnfamiljer och den kanske viktigaste uppgiften för oss politiker är att säkerställa att det finns bra skolor till alla barn. Dagens beslut var därför ett angeläget beslut och det känns bra att kommunstyrelsen var enig i frågan”, säger Lill Jansson (L)

Riktlinjer för föreningsstöd i sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun. Vissa redaktionella ändringar gjordes i förvaltningens förslag.

Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att anta verksamhetsplan 2018. Planen beskriver förverkligandet av kommunfullmäktiges budget 2018 utifrån budgetens beslutade mål och uppdrag. Det beskriver även angreppssätt och strategier för att förverkliga uppdrag och inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden 2011-2018 i Framtidsbilder 2018. Verksamhetsplanen innehåller även ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudgetar samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och bilaga med barn- och elevpeng.

Ekonomisk månadsuppföljning, november 2017

Prognosen för helåret, efter november månad, är ett överskott på 40,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 12,6 miljoner kronor. Det är en förbättring med 6,4 miljoner kronor jämfört med prognosen från oktober. Prognosförbättringar återfinns inom flera sektorer samt finansförvaltningen.

Försäljning av del av fastighet Hjällsnäs 36:1

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29,2 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 är bebyggd med 20 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.

Försäljning av del av fastighet Östad 12:52

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Östad 12:52 bebyggs just nu av BoKlok med 30 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 november 2017

Ökad budget för projektet ny idrottshall i Dergårdsområdet

Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten för nybyggnation av en ny idrottshall i Dergårdsområdet. För att få en bra produkt som är funktionell för både skola och föreningsliv behövs bruttoarean öka med ca 1000 kvadratmeter mot den tomtutredning som låg till grund för budgeten. Ökade byggkostnader på grund av den aktuella byggkonjunkturen bidrar också till ökade kostnader.

Arbetssättet med entreprenören gör att det fortfarande finns möjlighet att påverka kostnader i positiv riktning. Stora anträngningar görs för att om möjligt minska bruttoarean samt att hitta övriga kostnadsbesparingar i projektet utan att äventyra kvaliteten på färdig produkt.

Delfinansiering av växt- och djurlivsundersökning i sjöarna Anten och Mjörn

Kommunstyrelsen beslutade att delfinansera en limnologisk undersökning med 85 000 kronor till Anten – Mjörn kommittén. Denna typ av limnologisk undersökning genomförs med ca 10 års intervall.

Anten – Mjörnkommittén föreslår att Lerums kommun bidrar med 85 000 kronor för undersökning gällande vattenkemi (näringsämnen, surhet, syre mm), biota (växt- och djurplankton), kvicksilver i fisk samt miljögifter i vatten och sediment. Undersökningen ska även innefatta läkemedel och mikroskräp.

Antagande av detaljplaneändring för att möjliggöra avstyckningar

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplaneändring för detaljplanen LD 147.

Fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116, öster om L Stamsjön, ryms inom en detaljplan som begränsar deras möjlighet att göra avstyckningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för dessa fastigheter att stycka av mark för att möjliggöra fler villatomter.

Yttrande över förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat ett förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken på remiss till kommunalförbunden. Göteborgsregionen, GR, bereder och tar fram ett gemensamt svar för sina medlemskommuner och Lerums yttrande kommer att vara en del av underlaget för GRs yttrande.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom yttrandet som säger att för att främja ett ökat kollektivresande vore det bättre att istället för kommungränsen utgå från de funktionella geografiska områden där invånare arbetar, studerar och utför merparten av sina resor. Göteborgsregionen är ett sådant område som i och med förslaget delas upp i tre olika zoner. Det vore önskvärt att hela Göteborgsregionen ingick i en och samma zon, på samma sätt som flera andra funktionella områden ingår i en och samma zon enligt förslaget.

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Prognosen för helåret är ett överskott på 34,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 19,0 miljoner kronor. Det är en förbättring med 9,1 miljoner kronor jämfört med prognosen från augusti.

Med anledning av sektor stöd och omsorgs ekonomi fattade kommunstyrelsen följande beslut:

 • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
 • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
 • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.

Tillfälligt föreningsstöd till föreningar som vill skapa förutsättningar för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under vistelsetiden

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett tillfälligt föreningsstöd, inom en sammanlagd ram om max 500 000 kr under 2017 och 2018, som kan sökas av ideella organisationer/föreningar. Stödet ska användas för att stödja de asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har kvar sin skolgång i kommunen.

Föreningsstödet betalas inte ut till privatpersoner som upplåter sina hem till asylsökande.

Beslutet gäller under förutsättning att regeringens förslag i budgetpropositionen beslutas av riksdagen.

I uppdraget ingår att ta fram villkor för föreningsstödet samt hur det ska utbetalas.

Samarbetsformer med civila samhället

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan samverka och samarbeta med civila samhället för ett hållbart långsiktigt arbete kring nyanländas etablering samt om möjligt ingå överenskommelser för utförande av insatser för nyanlända.

Samverkan mellan Lerum Energi och Partille Energi genom driftavtal

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

Partille Energi AB ägs för närvarande till 50 procent av Partille kommun och till 50 procent av Göteborg Energi. Bolaget har ca 2 500 fjärrvärmekunder samt ca 14 500 elnätskunder via det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Enligt plan säljer Göteborg Energi sin ägarandel till Partillekoncernen den 29 december 2017. Partille Energi och Partille Energi Nät har ingen personal utan bolagen drivs enligt avtal av Göteborg Energi. Lerum Energi och Partille är intresserade av att teckna avtal för att driva den operativa verksamheten för Partille Energi och Partille Energi Nät.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 november 2017

Förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg, samt sända ut förslaget på samråd och granskning.

GC-väg i Olstorp

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för byggnation av gång- och cykelbana avseende fastigheten Olstorp 6:2, Stannum 2:9 m.fl. Ytterligare exploatering i Olstorp kan inte medges förrän gång- och cykelbana anlagts längs med hela Olstorpsvägen. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018 och antas 2020.

Vattenpalatset

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall utföras. Två utredningar har genomförts: en för att undersöka betongens status och en för att okulärt klargöra helheten. Utredningarna har utförts under sommaren 2017.

Initialt antogs två tidshorisonter för åtgärder, 4 år och 30 år för att bedöma åtgärders omfattning avseende betongens status och helheten. Kostnader för en total renovering uppskattats till 75 Mkr och ny anläggning för träning och undervisning ligger i paritet med detta belopp.

Med anledning av detta så beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet ”Byte av ventilation och vattenrening”, att ge förvaltningen i uppdrag att utföra åtgärder inom befintlig ram för underhållsåtgärder under 4 år för att vidmakthålla kvalitén i anläggningen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig lösning beträffande Vattenpalatsets fortsatta upprustning, utformning och drift. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under våren 2018 och innehålla förslag till ställningstagande för hantering och ställningstagande som beaktar både tekniska lösningar och samhällsutveckling.

Gatu- och VA-entreprenad i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för genomförande av gatu- och VA- entreprenad för radhusgatan i Gråbo C, detaljplaneetapp 1.

VA utbyggnad i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i Stora Bråta. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta till befintliga byggnader och framtida exploatering. Utbyggnaden följer Lerums strategiska VA-plan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-17 §214, där VA- utbyggnad i Stora Bråta är högt prioriterad.

Vatten- och avloppstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018. VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % och höjningen av VA-taxan för anläggningsavgifter föreslås bli 3 % baserat på juli månads utfall.

Renhållningstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018. I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen i arbetet med taxan för 2019 får i uppdrag att utforma taxan så att den premierar minskat avfall.

Riktlinje för hyressättningsmodell för bostad med särskild service

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service. Kommunen saknar idag en modell för hyressättning av boenden som verkställer insatsen bostad med särskild service. Hyrorna har på vissa boenden legat på samma nivå sedan 2007. Förvaltningen föreslår en hyreshöjning på 3,7 % i samband med införandet av den nya hyressättningsmodellen. Modellen för bostad med särskild service utgår från relativhyra och baseras på bruksvärdesprincipen.

Utbetalning av partistöd 2018              

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer. Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödets storlek bygger på antalet fördelade och besatta mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden. Planen syftar till att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus kollektivnära intill sjön Aspen. Förslaget innehåller ca 550 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och ett parkeringshus med möjlighet att bygga lokaler och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66. Källarvinden från sekelskiftet som är kulturhistoriskt värdefull omfattas av kommunens kulturmiljöprogram, motiverat främst av byggnadens miljöskapande värde. Bedömningen är dock att byggnaden är i dåligt skick och rivning kan medges. Om möjligt kommer grundstenarna bevaras vid byggnation av nytt bostadshus för att platsen ska behålla sin historiska dimension. Förslaget innebär utöver rivning av befintlig byggnad även ny markanvändning, bostadsändamål.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked avseende del av fastigheten Lundby – Gråbo 1:1 samt del av fastigheten Lundby Prästgård 1:1. Kommunen avser att upprätta detaljplan för området norr om Olstorpsvägen samt för området väster om Gråbovägen. På grund av höga kulturmiljövärden öster om Gråbovägen kommer denna del av det ansökan inte att planläggas för ny markanvändning.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola i Lerum till sektor samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för vinterväghållning till sektor samhällsbyggnad. Upphandlingen avser vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor. Gällande avtal för vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor löper ut 2018-07-31 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun
 4 oktober 2017

Mötet inleddes med information från Tolkförmedlingen Väst, därefter hade kommunstyrelsen en workshop om Västra Stambanan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen. Ett detaljplanearbete för fastigheten vid Åsenvägen har pågått sedan 2012 och syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade inrätta ett samråd för integrationsfrågor med representanter från civila samhället, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Gruppen har redan haft två möten där vi gemensamt har kommit fram till behovet av att inrätta samrådet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag. Det ekonomiska utfallet fram till augusti är +51,9 miljoner kronor med en prognos för helåret på +24,9 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 28,1 miljoner kronor. Sektor stöd och omsorg har en negativ budgetavvikelse för perioden på 27,1 miljoner kronor som till stor del beror på högre kostnader inom produktionsområde Myndighet. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget samt intensifiera arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Kommunstyrelsen godkände av Förbundsstyrelsen Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg översänt förslag till ny beräkningsmodell. Kommunstyrelsen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att utarbeta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg, dels till följd av ny beräkningsmodell för medlemsavgiften, dels med anledning av att dokumentet är i behov av översyn och modernisering. Förslaget innebär en nedtrappning av Lerums kommuns avgift från nuvarande c:a 30 miljoner kronor per år till c:a 24 miljoner kronor år 2020.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 september 2017

Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

 • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.
 • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.
 • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.
 • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Inera AB bildades 1999 i syfte att koordinera regioner och landstings gemensamma e- hälsoarbete. 1177 Vårdguiden och Nationell Patientöversikt är några av de tjänster som Inera tagit fram genom arbetet. Idag finns flera tjänster som också vänder sig till kommuner. Genom delägarskap i Inera förenklas upphandlingsförfarandet av dessa tjänster för kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus, parhus och villor grupperade runt ett gemensamt grönområde. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen, samt den del av planområdet som vetter mot Stamsjövägen bevaras som naturmark.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Floda Nova-hallen del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall (Floda Nova-hallen).

”En detaljplan beskriver konkret hur marken ska användas och hur bebyggelsen i stora drag ska se ut och det här beslutet är alltså ett steg till mot ytterligare en idrottshall i Floda. Den nya hallen ska byggas i anslutning till den befintliga Floda-Nova-hallen och det är extra roligt att hallen planeras och byggs tillsammans med lokala krafter i Floda. Det här är ett bra exempel på samhällsutveckling tycker vi”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorchef för Sektor stöd och omsorg i uppdrag att teckna avtal för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RIA – hela människan i Lerum.

”Vi uppskattar verkligen den sociala verksamhet som RIA bedriver”, säger Eva Andersson (C) och tillägger vidare att KS också gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat flerårigt avtal med RIA.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 23 augusti 2017

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa byggnation av hyresrätter på Lekstorp 14:2 där 50 % av dem fördelas till kommunens behov för nyanlända och 50 % till BoPlats. Bostäderna är inte projekterade ännu men det rör sig om 20 – 25 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Lerum Energi, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Aspenäs 2:39 om ca 10 000 kvm. Lerum Energi är behov av att bygga en ny transformatorstation som komplement till huvudtransformatorstationen för Lerum som finns i Stenkullen.
Platsen lämpar sig bra på grund av närheten till högspänningsledningen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslaget detaljplaneförslag för Torp 2:80 med flera, Torpskolans parkering. Marken ägs av Lerums kommun och JM Seniorgården har tillsammans med Förbo erhållit markanvisning. Förslaget innehåller i ca 40 bostäder med bostadsrätt i ett s.k. 55+ boende och ca 50 bostäder med hyresrätt.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Tollered 4:47 mfl. Detaljplanen kommer att tas fram med utgångspunkt i vinnande förslag i markanvisningstävlingen som har tagits fram av Derome Hus AB i samarbete med Arkkas arkitekter. Totalt innehåller förslaget 85 bostäder i form av 50 hyresrätter, 20 bostadsrätter och 15 äganderätter.

”Nu tar vi ytterligare ett steg mot fler bostäder i Tollered och därmed en utveckling av hela bygden, som ju är en fantastisk bygd. Viktigt är att säkerställa att det blir bostäder som passar för olika åldrar och inte minst för barnfamiljer. För fler barnfamiljer betyder fler barn i förskola och skola, och det ser vi fram emot”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Götebo 1:5 med flera, Sandbäcksvägen i Stora Bråta. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 35-40 nya bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor i en och en halv våning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bråta 1:56, 1:20, 1:55 samt del av 1:61. Sammantaget omfattar förslagets tre delområden byggnation av upp till 5 villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för en om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola med ytterligare en avdelning vilket innebär att förskolan skulle bestå av fem avdelningar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Aspenäs Villastads låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt att på utestående borgenssumma sätta en borgensavgift på 0,4 procent. Aspenäs Villastad har behov av en utökad borgen för extern finansiering till följd av förvärv av anläggningsobjekt enligt plan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av ramavtal för frukt och grönt till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingen ska delas upp i olika geografiska områden.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förvaltningens uppdatering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras löpande vid behov utifrån aktuell nulägesbild och fördjupad kunskap inom området. Handlingsplanen utgör kommunens fortsatta steg i arbetet mot våldsbejakande extremism och ska utvecklas över tid.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Lerums kommun från och med det allmänna valet 2018 ska vara en valkrets vid valet till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för byte av konstgräsplan vid Rydsbergs fotbollsplan. Rydsbergsplanen är tillsammans med Flodala kommunens äldsta konstgräsplan ca 10 år gammal och är i behov av nyanläggning och renovering av underliggande bärande ytor.

Kommunstyrelsen Lerums kommun 14 juni 2017


Kommunstyrelsens beslutade att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016. Det förvaltningsövergripande arbetet med jämställdhet följs årligen upp av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljningen redogör för tio indikatorer som är grundläggande för kommunens förutsättningar för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen presenterar också en övergripande bild av riktningen för arbetet inom respektive målområde. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till KSAU för en fördjupad analys.Kommunstyrelsen beslutade att anta villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun samt villkor och förutsättningar för rätt till bidrag till fristående pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem i Lerums kommun. Omarbetning har gjorts i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vidare tas möjligheten att ha begränsat öppethållande med reducerat bidrag bort från och med 2018-01-01, med hänvisning till öppenhetskravet i skollagen där verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Gällande pedagogisk omsorg ska det vara maximalt 6 barn per dagbarnvårdare men med möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens för fler barn.

Kommunstyrelsen beslutade att ingå avtal med AB Aspenäs Villastad avseende förvaltning av fastigheter. Kommunens bostadsaktiebolag AB Aspenäs Villastad ska bedriva uthyrning av bostadslägenheter. Bolaget har dock inte någon egen anställd personal för hantering av fastighetsförvaltning. Bolaget och förvaltningen har konstaterat att kommunen kan tillhandahålla denna tjänst dels inom ramen för befintliga resurser och dels genom nyrekrytering av en husvärd.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet gällande byggtekniska brandåtgärder på fastigheten Hjällsnäs 8:30 för byggnation på fastigheten Hjällsnäs 8:35.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked avseende del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig Floda Nova hall.

– ”Nu tar vi ett steg vidare mot en ny idrottshall i anslutning till Floda Nova-hallen. Det känns extra roligt eftersom det här sker på initiativ av dem som driver nuvarande hall. Vi har ett starkt civilsamhälle i Lerums kommun och här är man väldigt konkret med och utvecklar kommunen och det känns bra. Jag är övertygad om att vi kommer att se mer av den här typen av lösningar i framtiden och vi i majoriteten välkomnar det. För det finns så mycket kompetens och kraft hos människor och föreningar i vår kommun”, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att anta upphandlingsbeslut för att genomföra en upphandling av en ombyggnad av Kommunhus 1 och 2 som en Totalentreprenad. Förvaltningen har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om. Ombyggnationen kommer förbättra arbetsmiljön genom bättre inomhusklimat.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att teckna naturvårdsavtal med markägare och att söka de tillstånd som krävs och utföra åtgärder vid dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken för att nå en långsiktig hållbar lösning.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med giltighet på tre år och start 2017-10-01. Avtalet har tagits fram av samverkansorganisation mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i länet. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2017. Periodens utfall uppgår till +47,0 miljoner kronor och prognosen för helåret är +34,5 miljoner kronor en förbättring jämfört med prognosen från april.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för fastigheten Drängsered 2:120 i Floda, det utvisade markområde planeras att användas för ungefär sju villatomter.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 31 maj 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna majoritetens Budget för Lerums kommun för åren 2018 – 2020. Driftbudgeten för 2018 uppgår till nästan 2,3 miljarder kronor vilket är 110 miljoner kronor mer än för innevarande år. Resultatet för 2018 budgeteras till 48 miljoner kronor vilket behövs för att delfinansiera de kommande årens stora investeringar. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2018-2020 uppgår till 1,2 miljarder kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 551 miljoner kronor.

 • ”Budgeten innehåller historiskt stora investeringar. Det bor många barn och ungdomar i vår kommun och budgeten kan ses som en satsning på dem. Vi bygger nya förskolor, bygger ut flera skolor och ser till att det blir nya idrottshallar i både Gråbo och Floda. Investerar för framtiden med andra ord”, säger Lill Jansson (L).
 • ”Med denna budget så kommer Lerums kommun även under 2018 att ha en mycket god ekonomi. Ett överskott för att finansiera de stora investeringarna samtidigt som verksamhetens ram ökas med 110 miljoner kronor”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en Taxor och avgifter för 2018 innehållande en sänkt biblioteksavgift, en justering av hyran för Dergårdsteatern samt nya avgifter att hyra gräsplan och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg med följande förändringar: Avgift för växelvård läggs till och får samma dygnspris som korttidsvistelse. Ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år föreslås som avgiftsfria insatser samt vissa andra mindre förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner. Samverkan ska ske utifrån avvikelser och identifierade ”glapp” mellan organisationer och verksamheter med målet att hitta hållbara lösningar och tillämpningar för en sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att samverkan ska ge praktiskt resultat i verksamheterna. Förslaget innebär att befintliga strukturer som idag är välfungerande ska bibehållas. Samverkansgrupperingarna runt området äldre, psykisk ohälsa/missbruk och Västbus bör därför fungera som utgångspunkter i den nya samverkansstrukturen. Till politiska representanter i gruppen valdes Eva Andersson (C), Dennis Jeryd (S) samt Alexander Abenius (M).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att parkeringssituationen runt ICA affären och i Dergårdsområdet ska lösas.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan). Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren som innehåller ca 60 lägenheter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att avsluta detaljplanearbetet för del av fastigheten Rydsberg 8:2. I arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten har det framkommit att det är en svår plats att bebygga på grund av bland annat topografin, trafiken, riksintressen och natur- samt rekreationsvärden.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för förskola avseende fastigheten Hallsås 16:1 och att förvaltningen får i uppdrag att planen ger möjlighet för en förskola om minst 6 avdelningar. Det finns ett stort behov av centralt belägen förskola i centrala Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering för framtagande av vägplan för en gång- och cykelbana längs med del av Olofstorpsvägen. Sträckan som avses byggas är mellan Solåsvägen och Grankullavägen. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och i dagsläget saknas det gång- och cykelväg. Åtgärden genomförs för att förbättra möjligheterna att pendla med cykel till jobb, tågstation, fritidsaktiviteter och/eller skola i Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade om yttrande till Energimarknadsinspektionen över planerad 400 kV-ledning från Skogssäter till Stenkullen. Lerums kommun säger nej till ytterligare en luftburen ledningsgata genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och att ledningarna i första hand ska grävas ner hela sträckan, i andra hand grävas ner i Gråbo centrum. Kommunen vill även att Svenska kraftnät i det fortsatta arbetet redogör för de kompensationsåtgärder som ska vidtas om planerad 400-kilovoltsledning får negativa konsekvenser på omgivningen.

 • Lerums kommun ska inte bli eller behöva upplevas som en transitkommun för elnätsdistribution. Vi ställer inte upp på att vårt samhälle ska få betala ett alltför högt pris, utan vi vill se en långsiktigt hållbar lösning som inte hindrar utveckling av vår kommun”, säger Eva Andersson(C).

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna tertialrapport 1, 2017. Utfallet efter första tertialet uppgår till +58,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är +31,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 21,1 miljoner varav -15,3 miljoner kronor kan hänföras till verksamheten och -5,8 miljoner kronor till finansförvaltningen. Av verksamhetens prognostiserade avvikelse står Sektor stöd och omsorg för -24,0 miljoner kronor. Investeringarna uppgår till 78,4 miljoner kronor efter första tertialet vilket är 42,0 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Totalt förväntas en investeringsvolym på 346,7 miljoner kronor under året, vilket är lägre än budgeterade 477,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen Lerums kommun 10 maj 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Istället för att Lerums kommun skall tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern skall vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess avseende investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på förändrad ärendehantering av investeringsprojekt. Vidare beslutade kommunstyrelsen att i budgetprocess 2018-2020 tillämpa förändrad definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun. Avgifterna för felparkerade fordon har inte reglerats sedan 2009 i kommunen. I tätorterna finns det stora problem med felparkering, främst på korttidsparkeringarna. För att följa med i inflationens utveckling, samt minska andelen felparkeringar i kommunen föreslås att avgifterna för felparkering höjs. Olovlig parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade höjs från 700 kr till 800 kr. Parkering på förbud att parkera höjs från 400 kr till 500 kr. Avgiften för överstigande av tillåten parkeringstid höjs från 250 kr till 400 kr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 och 1:120 – Vattenfallsbyn. Ändringen av detaljplan innebär ändrade varsamhetsbestämmelser för två byggnader i Vattenfallsbyn så att rivning medges. Planändringen innebär också att medgiven markanvändning ändras från bostadsändamål till allmän plats natur. Därmed kommer boende förhindras på fastigheterna. Planändringen behövs för att tillgodose järnvägsutbyggnad i enlighet med fastställd järnvägsplan för förbigångsspår i Stenkullen och punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och TDL Entreprenad AB, avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Lerum Östad 3:75 om ca 11 250 kvm i Sjövik. TDL Entreprenad AB kontaktade kommunen då de var intresserade av att expandera sitt företag. Kommunens fastighet som är gränsande till TDLs fastighet är planlagd som industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsammans med Göteborgs Stad genomföra test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion i Gråbodeltat med avsikt att genomföra steg två efter utvärdering och politisk avstämning.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 000 kronor till medskapandegruppen i Gråbos arbete för 2017.