Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 augusti 2018

Kolborydsvägen Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för gång- och cykelväg utmed del av Kolborydsvägen samt ombyggnad av vägen. Vägens standard i förhållande till trafikering och transportkvalitet har i takt med att området omvandlats till permanentbostäder avsevärt minskat. Vägen trafikeras av buss. Åtgärden måste genomföras för att höja säkerheten på Kolborydsvägen. Upphandling av entreprenad för nyanläggning […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 juni 2018

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 523, Härskogsvägen Under 2017 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av Härskogsvägen i Lerums och Härryda kommun. Åtgärdsvalsstudien fokuserade på mindre åtgärder som kan genomföras som trimningsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om följande ställningstagande: Differentierad hastighet Omkörningsförbud på delar av sträckan Kurvrätning Höja klassen för vägunderhåll vintertid Siktröjning vid Lilla […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 30 maj 2018

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättning av projektet stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda. Enligt geotekniska undersökningar är stabilitetsförhållandena vid nuvarande bestånd inte tillräckligt goda vid Rurik Holms väg. Förlängning av vägnamnet Naturslingan Kommunstyrelsen beslutade att namnet Naturslingan förlängs. Ett nytt bostadsområde är under byggnation på fastigheten […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hallsås 2:49 till Lerums kommuns fastighet Hallsås 17:1. Lerums kommun har tagit fram en detaljplan mellan Stamsjövägen och Alebäcken där Derome Hus AB är exploatör. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. För att genomföra detaljplanen behöver kommunen lösa in […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön. Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget. I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2 Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 februari 2018

Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg redovisade årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisade också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018. Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor. Kommunstyrelsen […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 17 januari 2017

Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De […]

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646 Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor. Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20. Då fastigheten […]