Folkhälsopolitisk rapport 2010

Statens Folkhälsoinstitut har publicerat en rapport som heter Folkhälsopolitisk rapport 2010 i sammanfattningen kan man bl.a. läsa att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Personer med låg utbildning eller låg inkomst har kortare medellivslängd och uppger en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns, medan män har kortare medellivslängd än kvinnor. Personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller hbt-identitet rapporterar också en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Hos dem som har sämst hälsa bidrar många faktorer till ohälsan. En sammanställning av olika svenska studier visar att risken för dödlighet bland barn och unga är 30 procent högre i socioekonomiskt svaga grupper jämfört med socioekonomiskt starka grupper. Dessutom är risken för skador 40 procent högre och risken för depression och ångest 100 procent högre.

Ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall kostar samhället minst 120 miljarder kronor per år. Det är inte bara av solidaritet, jämlikhet och jämställdhet som vi skall se till att utjämna skillnaderna i landet det finns också en stor ekonomiskt vinst att göra.