Invigning av P-huset i Lerums centrum 1 juni 2017

Det talade ordet gäller

För 10 år sedan antog kommunstyrelsen i Lerums kommun ”forma Lerum för framtiden program för Lerums centrum”. Lerum centrumprojekt arbetar utifrån detta program som också följer regionens linje – att bostäder, handel, kontor, resecentrum med parkeringshus ska byggas i centrum nära kollektivtrafikstråket.

En del av att nå visionen 2025 är att öka antal kollektivtrafikresande med tåg och buss. Fler bostäder i centrum och att bekvämt kunna parkera cykel och bil ger ökat underlag till kollektivtrafik. I det nya parkeringshuset finns förutom 302 bilplatser; 16 elbilsplatser, 288 cykelplatser, 10 cykelboxar och 28 mc/mopedplatser. Det nya parkeringshuset är lika mycket en cykelparkering som bilparkering.

En annan del i att bli ledande miljökommun är att arbeta med grönblå gestaltning. Det innebär att vi tar höjd för växtlighet och vatten i Lerums centrum. Parkeringshuset följer den utstakade linjen med klängväxter längs fasaderna och grönytor kring fastigheten. Rain Garden längs Stationsvägen fördröjer, filtrerar och renar dagvattnet. Själva parkeringshuset fungerar även som bullerskydd för bostäder i Lerums centrum.

Kommunen arbetar också med att vara i framkant inom energifrågor.

Parkeringshuset är till delar byggt med sedumtak som tar hand om dagvattnet och minskar också risken för översvämning vid plötsliga skyfall. Ett sedumtak dämpar också buller och binder föroreningar i luften. Övre taket är täckt av solceller som i huvudsak gör p-huset självförsörjande på el.

Kort sagt: Det här måste vara Sveriges just nu miljövänligaste parkeringshus – som jag härmed förklarar invigt.