Kålkulla

En fastighetsägare vill bygga 10 villor i Kålkulla området och förvaltningen har försökt stoppa detta. Byggandet strider mot gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kålkullaområdet, riksintresset för naturvård, rådande landskapsbildsskydd, strandskydd, strukturbild och K 2020 för regionen samt naturvårdsprogram för kommunen.

Vi blev därför mycket förvånande när Moderaterna och Centerpartiet, trots att byggandet strider mot alla dessa olika styrdokument, ändå röstade för att detaljplanearbetet skall fortsätta.

Hur skall kommunens personal veta vad man skall jobba med? Det som kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, bestämmer måste vara det som gäller och inte något godtycke och att vissa politiker böjer sig för en enskild fastighetsägares vilja.

Att arbete med denna lilla plan kommer att ta tid från de större planerna, till exempel utveckling av våra tre kommundelcentra, som är så viktigt för att vår kommun skall fortsätta utvecklas. Risken finns också att detta beslut betyder att det blir aktuellt med mer byggande i området.

Det påstås att bebyggelsen skall knytas till hästnäringen med ett avtalsservitut men detta är bara ett avtal mellan två parter som kan sägas upp om ena parten vill det så det är heller inget argument.

Jag har blivit kontaktad av många medborgare som, med rätta, är mycket upprörda över detta och sagt att nu måste Lerumsborna protestera!

Nu måste det vara slut med att enskilda fastighetsägare får driva igenom projekt som strider mot det som vi kommit överens om och fokus måste istället läggas på att utveckla Lerum, Floda och Gråbo centrum innan det är för sent och de dör ”sot döden”.