Kommunstyrelsen 15 april 2015

S MP FP C

Kommunstyrelsen 15 april 2015

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Resecentrum i Lerum. Resecentrum är en del i utvecklingen av Lerums centrum som ska förbättra förutsättningarna för kollektivt resande med tåg och buss. Planförslaget möjliggör att byggnaden också kan innehålla funktioner som handel, kultur och kontor, något som skulle innebära en breddning av utbudet i centrum till att också innehålla möjligheter till kulturupplevelser samt göra resandemiljön mer attraktiv och inbjudande. I det fortsatta arbetet ska förvaltningen beakta den trafikutredning som pågår.

Kommunstyrelsen godkände förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenadarbeten för utbyggnad av ny aktivitetspark i Floda centrum. Som en del i utvecklingen av Floda centrum så ska det byggas en aktivitetspark intill Herrgårdsbacken i nedre delen av Säteriparken. Efter dialoger med boende i Floda, i synnerhet barn, tog förvaltningen fram tre förslag som skolungdomar i år 1-9 fick möjlighet att rösta om. Vinnare med stor majoritet blev förslaget ”Spindelskogen”. Förslaget kretsar mycket kring en stor spindel i mitten av lekplatsen, men där kommer också att finnas många andra attraktioner som förhoppningsvis ska tilltala barn/ungdomar och väcka deras fantasi till liv. Entreprenadarbetena upphandlas under våren 2015 och byggnation sker under hösten.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska flagga på ytterligare två dagar utöver de som är ”Allmänna flaggdagar”. Det ska ske på internationella kvinnodagen den 8 mars samt på HBTQ-dagen den 17 maj (denna dag ska Regnbågsflaggan hissas).

Medskapandegruppen i Gråbo har tagit initiativ till att starta föreläsningar i Gråbo om hållbar utveckling och vad det innebär för just Gråbo. Syftet är att höja kunskap och att utveckla förslag till förändring, samt att engagera fler personer i utvecklingen av Gråbo. Kommunstyrelsen beslutade att stödja detta och anslå medel för föreläsare.

Kommunstyrelsen behandlade nio motioner och åtta medborgarförslag. Detta var första gången som medborgarförslag behandlades i kommunstyrelsen, vissa förslag kommer att beredas av förvaltningen och sedan återkommer förslagen till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen hade en intressant stund med representanter för HSB, Wallenstam och Skanska om hur Aspen Strand, tomten där gamla reningsverket låg, ska kunna utvecklas. Förvaltningen gör bedömningen att ett ärende för att starta detaljplanearbetet kan komma upp till kommunstyrelsen i juni.