Kommunstyrelsen 17 juni 2015

S MP FP C

Vi i den politiska majoriteten i Lerums kommun är mycket glada över att kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 igår röstades igenom i kommunfullmäktige med bred majoritet. Budgeten innehåller bland annat en fortsatt satsning på minskade grupper i förskolan och ökade kunskapsresultat i grundskolan. Satsningen på ökade lärarlöner som påbörjades 2015 fortsätter även under 2016, likaså fortsätter satsningen för ökat stöd till kultur och fritid.

Teknikutveckling är också en prioriterad uppgift både generellt för att utveckla e-tjänster till medborgarna och utveckla ett kundcenter i andan att förbättra tillgänglighet och service, men också inom stöd och omsorgssektorn. Förutom en ökad teknikutveckling inom stöd och omsorg så görs satsningar för att öka den förebyggande verksamheten samt att generellt öka brukarnöjdheten. En speciell satsning görs också för att minska sjukfrånvaron inom hela förvaltningen.

Alla dessa satsningar görs samtidigt som kommunens avsättning för investeringar ökar och vi kan med glädje se att den delen kommer att öka under de kommande åren. Trycket på nya investeringar är högt under de kommande åren men vi gör bedömningen att vi fortfarande kommer att tillhöra de 25 % bästa kommunerna i landet när det gäller långsiktiga lån samt att lånebehovet per invånare planar ut och förhoppningsvis minskar något i slutet av mandatperioden.

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sista mötet innan sommaren:

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta övergångsregler över två år för föreningsbidrag för de föreningar som erhöll föreningsbidrag 2014 men som inte kan beviljas bidrag enligt de nya riktlinjerna för föreningsbidrag för Sektor stöd och omsorg.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring genom tillägg till detaljplanen LD 156 för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl. Planändringens syfte är att göra planen mer flexibel och tillåtande i höjdled genom att möjliggöra verksamhetsbyggnader till en totalhöjd om 30 meter istället för byggnadshöjd om 15 meter som planen idag medger.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för förslag om detaljplan på fastigheten Almekärr 3:57. Ansökan avser ny detaljplan för att pröva uppförande av ett bostadshus med eventuell lokal i entréplan. På fastigheten ligger idag ”Sitty möbler”.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att via tre parallella arkitektuppdrag belysa utformning och placering av idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium samt utformning av omgivande utemiljö. I uppdragsbeskrivningen ska den estetiska utformningen särskilt beaktas.

Kommunen har fått en förfrågan om från Länsstyrelsen i Västra Götaland att yttra sig över en ansökan om tillstånd att uppföra en vindkraftpark i området Fyrskog, i norra delen av Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutade att inte utnyttja det kommunala vetot och ärendet kommer nu att avgöras av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för tillbyggnad av Blåsippans förskola i Floda med två avdelningar.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för maj visar på ett utfall om 44,5 mnkr som är något högre än förra månaden. Prognos för helåret ligger på 28,0 mnkr vilket i princip är i linje med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningen Hela Lerums ansökan för 2015 och 2016 upp till en nivå om 230 tkr per år.

Förvaltningen beslutade datumet 2017-03-31 som solnedgångsdatum för styrdokument. De styrdokument som inte är reviderade innan detta datum slutar att gälla.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om 5 motioner och 7 medborgarförslag som nu kommer att gå till kommunfullmäktige för beslut.