Kommunstyrelsen 19 augusti 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på första mötet efter sommaruppehållet:

Mötet inleddes med att Charlotte Axelsson som är förbundschef för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås informerade om deras intressanta verksamhet inom rehabiliteringsområdet för att få människor att komma i eller tillbaka i arbete. Ett samarbete mellan 5 kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Ju mer vi samarbetar, desto bättre för en människas rehabilitering.

Kommunstyrelsen godkände programmet för Stora Bråta. Programmet syftar till att studera möjligheterna att skapa ett tillskott av bostäder i området utan att negativt påverka de värdefulla kultur- och naturmiljöer. Totalt bedöms ca 60 bostäder kunna tillkomma inom programområdet med bibehållen bebyggelsestruktur och utan att områdets karaktär och kvaliteter går förlorade. VA-situationen i området är i behov av åtgärder och de tillkommande bostäderna förutsätter utbyggt kommunalt vatten och avlopp (VA). Detta innebär att merparten av befintliga fastigheter kan anslutas i enlighet med parallellt pågående VA-utredning och att bebyggelseutvecklingen bedöms vara tillräcklig för att uppnå kostnadstäckning för normal VA-taxa i området.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av byggnadsplan (LB 33) i Öxeryd innebärande att vissa lättnader gällande tillbyggnader mm.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Ytterstad 2:26. Förvaltningen ska ta hänsyn till detta i kommande arbete med översiktsplanen och se över hur det går att bygga ihop Olstorp/Furuberg/Benelyckan med detta området.

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om bygglov för ett nytt P-hus i Lerums centrum. Merparten av parkeringsplatserna i det planerade parkeringshuset reserveras för pendelparkering av både bilar och cyklar. Förvaltningen fick också i uppdrag att uppföra ett bullerplank längs Stationsvägens norra sida längs P-huset samt förbereda för en ny förbindelseväg mellan Stationsvägen och Göteborgsvägen. Det ökade tågresandet från Lerums centrum kommer att medföra en ökad efterfrågan på tillgängliga pendelparkeringar.

På kommunens mark i anslutning till Garveriet i Floda finns markföroreningar som behöver saneras. Kommunstyrelsen beslutade att Lerums kommun står för hälften av saneringskostnaderna och ägaren på den angränsande tomten står för den andra hälften.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra vissa förändringar i Lerums Ljusgröna Miljöpris. I korthet innebär förslaget till förändring en ändrad sammansättning av såväl styrgrupp som jury, att prisutdelning och informationsmöte sammanförs till ett tillfälle samt att prissumman fördelas till fler pristagare. Drivhuset, som är en ekonomisk förening som hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer, kommer att engageras i processen för genomförandet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag gällande en tillbyggnad av Timmeråsens förskola med 2 avdelningar.

Kommunstyrelsen beslutade också att godkänna förfrågningsunderlag avseende gällande nybyggnad av förskola om 6 avdelningar i Stenkullen. Förskolan kommer att byggas enligt krav som motsvarar Guldklassad byggnad men däremot kommer inte någon certifiering att göras vilket beräknas sänka kostnaderna.

I den fastställda budgeten för 2015 tillfördes 2 miljoner kronor till Sektor lärande som ett utökat stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade att beloppsgränsen 3,70 kr per aktivitetstillfälle tas bort och att detta belopp fortsättningsvis fastställs utifrån gällande budgetförutsättningar och antalet redovisade deltagartillfällen. Reglerna gäller retroaktivt från 2015-01-01 eftersom bidraget avseende våren 2015 betalas ut retroaktivt. Det går i dagsläget inte att säga exakt hur stor höjningen kommer att bli. Detta är ett led i att stödja alla ideella krafter i föreningarna, som gör ett ovärderligt arbete.

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att öka. Migrationsverkets modell för jämn fördelning av de ensamkommande barnen till landets län och kommuner utgår bland annat från befolkningsmängd och socioekonomiska faktorer. Utifrån modellen beräknas fördelningstal för landets samtliga kommuner. För Lerums del är fördelningstalet 21 barn/ungdomar. Kommunstyrelsen beslutade därför att teckna avtal med Migrationsverket om utökning av platsöverenskommelsen till 21 asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Förvaltningen fick i uppdrag att skyndsamt återkomma med den integrationsplan som de arbetar med.