Kommunstyrelsen 23 september 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet:

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2016. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2016. Den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent men viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 110 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent. Bakgrunden till förslaget är att det finns ett underskott på 1,4 miljoner kronor i renhållnings-kollektivet. Fram till idag har underskottet täckts av en utjämningsfond. Pengarna i den fonden börjar emellertid ta slut.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att förlänga provet med medborgarförslag till mandatperiodens slut. I korthet innebär medborgarförslag att medborgare kan lämna förslag som sedan måste behandlas av kommunfullmäktige. Rätt att lämna medborgarförslag har den som är folkbokförd i kommunen, det vill säga även barn, ungdomar och utländska medborgare. Ambitionen med införandet av medborgarförslag är att minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda. Genom förslagsrätten kan medborgarna ges större möjlighet att påverka den lokala politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten ska leda till att engagemanget för kommunalpolitiska frågor ökar bland medborgarna. När medborgarförslag infördes i Lerums kommun från den 1 januari 2015 så beslutades om en prövoperiod om ett år och kommunstyrelsens förslag är nu att förlänga den prövoperioden till 2018.

Den ekonomiska månadsuppföljningen per augusti 2015 visar på ett resultat på +58,1 miljoner kronor med en prognos för helåret om +36,6 miljoner kronor vilket är 8,4 miljoner kronor över budget.

Med anledning av den rådande situationen med stora flyktingströmmar så antog en enig kommunstyrelse följande uppdrag till förvaltningen för ökad kapacitet för flyktingmottagande:

  • Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram fler bostäder för nyanlända.
  • Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram fler bostäder för ensamkommande barn och ungdomar.
  • Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en ändamålsenlig organisation som har kapacitet för ett ökat flyktingmottagande samt ett socialt hållbart integrationsarbete i Lerums kommun och att i det arbetet inkludera civilsamhället, frivilligorganisationer med mera enligt tidigare uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt förvaltningen att löpande rapportera arbetet samt tillhörande kostnadsberäkningar till kommunalrådsberedningen.