Kommunstyrelsen 3 juni 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte:

Arbetet med det nya kulturhuset går vidare. Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa har på kommunfullmäktiges uppdrag arbetat med att ta fram ett fram förslag på vad ett modernt kulturhus ska karaktäriseras och präglas av. Förslaget kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av det nya kulturhuset i Lerum. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget som nu kommer att diskuteras på kommunfullmäktige den 16 juni.

Kommunstyrelsen antog budget för 2016 samt taxor och avgifter för 2016 och skickar den till kommunfullmäktige för antagande den 16 juni. Budgeten (som bifogas till detta pressmeddelande) innehåller en fortsatt satsning på minskade grupper i förskolan och ökade kunskapsresultat i grundskolan. Satsningen på ökade lärarlöner som påbörjades 2015 fortsätter även under 2016, likaså fortsätter satsningen för ökat stöd till kultur och fritid.

Teknikutveckling är också en prioriterad uppgift både generellt för att utveckla e-tjänster till medborgarna och utveckla ett kundcenter i andan att förbättra tillgänglighet och service, men också inom stöd och omsorgssektorn. Förutom en ökad teknikutveckling inom stöd och omsorg så görs satsningar för att öka den förebyggande verksamheten samt att generellt öka brukarnöjdheten.

En speciell satsning görs också för att minska sjukfrånvaron inom hela förvaltningen.

Alla dessa satsningar görs samtidigt som kommunens avsättning för investeringar ökar och vi kan med glädje se att den delen kommer att öka under de kommande åren. Trycket på nya investeringar är högt under de kommande åren men vi gör bedömningen att vi fortfarande kommer att tillhöra de 25 % bästa kommunerna i landet när det gäller långsiktiga lån samt att lånebehovet per invånare planar ut och förhoppningsvis minskar något i slutet av mandatperioden.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att skicka ut detaljplaneförslaget för Herrgårdsbacken på granskning. Handlingarna kommer att kompletteras med en vy från centrum mot säteriet och höjden på de tre byggnaderna kommer i granskningsförslaget att bli 5 våningar för samtliga hus.

Vi har gjort en avvägning mellan de kommentarer som har kommit in under samrådet för att ta hänsyn till kulturmiljön i Floda centrum och de stora behoven av nya lägenheter i centrumnära lägen och landat i detta förslag.

Aspen Strand är ett mycket intressant utvecklingsområde i området kring gamla reningsverket vid Aspedalen och Aspevallen. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaner i området. I arbetet ska hänsyn tas till skolans behov av mark på och kring Aspevallen och utveckling och planering av hela området ska ske i tät dialog med politiker och berörda invånare.

Fastighetsägarföreningen har inkommit med ett förslag om att starta ett arbete om utveckling av Lerum Centrum. Förslaget innebär att kommunen medverkar i bildandet av en organisation som har uppdraget att arbeta med utvecklingen av Lerums centrum. Kommunstyrelsen beslutade att medverka i finansieringen av en förstudie kring detta.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till partneravtal gällande Nyföretagarcentrum Lerum. Ett led i att uppfylla visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun är att tillskapa fler arbetsplatser inom kommunen och då krävs fler nya företag.

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna en avsiktsförklaring mellan kommunen och Arbetsförmedlingen gällande överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Syftet med samverkan är att minska arbetslösheten genom att intensifiera insatsen för att möta varje ung person där den befinner sig.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för april visar på ett utfall om 37,2 mnkr med en prognos för helåret om 27,5 mnkr vilket i princip är i linje med budget.