Kommunstyrelsen 9 september 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på senaste mötet:

Kommunstyrelsen godkände Delårsrapport för första halvåret 2015. Det ekonomiska resultatet per den 30 juni är ett överskott på 45,5 miljoner kronor med en prognos för helåret på +36,4 miljoner kronor vilket är 8,2 miljoner kronor bättre än budget. Investeringarna ligger på 85,9 miljoner kronor med en prognos för helåret på 201,7 miljoner kronor, vilket är enligt plan. Kommunen har inte upptagit några nya lån under 2015 och räknar heller inte med att göra det under resten av året.

Kommunstyrelsen fick en rapport över genomförda upphandlingar under kvartal 2. Totalt har 17 upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar genomförts och slutförts av upphandlingsfunktionen till ett värde av 319 miljoner kronor. Den mest omfattande upphandlingen som slutfördes under kvartalet var upphandlingen av städentreprenad där en ny metod att upphandla städtjänster, med ett starkt fokus på kvalitet, tillämpades.

Kommunstyrelsen beslutar att Lerums kommun ska delta i Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. För kommunerna Alingsås, Härryda, Partille och Lerum bildas området Göteborgs Insjörike inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiering ska ske med 620 000 kronor per år för perioden 2016–2020.

Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

 

Handlingsplanen har det övergripande syftet att identifiera förhållningssätt och handlingsvägar i sådana frågor där GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning. Handlingsplanen har skickats till kommunerna för remissyttrande.

Kommunstyrelsen ser positivt på ett tydliggörande som rör denna målgrupp. Handlingsplanen ger en god bakgrund och kunskapsgrund som stärker rättssäkerheten och ger god vägledning. Kommunstyrelsen tillstyrkte handlingsplanen i sin nuvarande form med tillägget att GR verkar för att EU kommissionen agerar för att berörda EU länder tar ansvar för sina medborgare.

Mötet avslutades med att Renovas VD Ingrid Näsström och Affärsområdeschef Kajsa Lager besökte kommunstyrelsen för att prata om effekterna av de senaste årens förändringsarbete, Renovakoncernen idag samt för att ta del av synpunkter och önskemål.