Kommunstyrelsen Lerums Kommun 10 februari 2016

LerumMajoritet

Kommunstyrelsen fick information om genomförda upphandlingar under fjärde kvartalet 2015. Totalt har fem upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar slutförts till ett sammanlagt värde av drygt 31 miljoner kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes fjärde kvartalet var den förnyade konkurrensutsättningen på ramavtalet för mobila operatörstjänster.

Förvaltningen lyfte ett ärende för att upphandla lärarvikarier för personal inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Frågan behöver belysas ytterligare varför kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till lärandeutskottet.

Kommunstyrelsen fick en verksamhetsuppföljning för sektor infrasupports verksamhet. Sektor infrasupports uppdrag är att möjliggöra för övriga verksamheter att fokusera på sin kärnverksamhet och att samordna de delar av verksamheten som är gemensamma för förvaltningens olika delar.

Sektorn har en mycket god verksamhet men kommunstyrelsen vill belysa några punkter lite extra och därför gav vi sektorn i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med information om det pågående arbetet med sjukfrånvaron, heltid och kundcenter, säger Dennis Jeryd (S).

Sektor Lärande presenterade sin verksamhetsuppföljning för förskolan. Det är en uppföljning som görs varje år och som belyser verksamheten på kommunens förskolor och vad barnens vårdnadshavare tycker om den.

Det är glädjande att se hur nöjda vårdnadshavarna är och att barnen trivs med kamrater och förskolans personal, säger Lill Jansson (L).

Sedan kan vi självfallet bli ännu bättre och därför är uppföljningen viktigt. Den ringar in de områden vi behöver utveckla ytterligare.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenör för stabilitetshöjande åtgärder i Alebäcken. Stabilitetsproblem föreligger utmed Alebäcken vid Almekärrsvägen och nedanför Stämånavägen i Lerums kommun. Ett flertal skredförebyggande åtgärder måste göras för att säkra Almekärrsvägen och till Alebäcken närliggande fastigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett kommunen uttala sig om det finns mark för asylboende i tält. Kommunstyrelsen anser inte frågan är relevant i dagsläget eftersom Migrationsverket meddelat att det inte är aktuellt med tältläger, utan avser komma tillbaks med ett svar om en situation som kräver sådant boende åter skulle uppstå.