Kommunstyrelsen Lerums kommun 10 maj 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Istället för att Lerums kommun skall tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern skall vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess avseende investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på förändrad ärendehantering av investeringsprojekt. Vidare beslutade kommunstyrelsen att i budgetprocess 2018-2020 tillämpa förändrad definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun. Avgifterna för felparkerade fordon har inte reglerats sedan 2009 i kommunen. I tätorterna finns det stora problem med felparkering, främst på korttidsparkeringarna. För att följa med i inflationens utveckling, samt minska andelen felparkeringar i kommunen föreslås att avgifterna för felparkering höjs. Olovlig parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade höjs från 700 kr till 800 kr. Parkering på förbud att parkera höjs från 400 kr till 500 kr. Avgiften för överstigande av tillåten parkeringstid höjs från 250 kr till 400 kr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 och 1:120 – Vattenfallsbyn. Ändringen av detaljplan innebär ändrade varsamhetsbestämmelser för två byggnader i Vattenfallsbyn så att rivning medges. Planändringen innebär också att medgiven markanvändning ändras från bostadsändamål till allmän plats natur. Därmed kommer boende förhindras på fastigheterna. Planändringen behövs för att tillgodose järnvägsutbyggnad i enlighet med fastställd järnvägsplan för förbigångsspår i Stenkullen och punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och TDL Entreprenad AB, avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Lerum Östad 3:75 om ca 11 250 kvm i Sjövik. TDL Entreprenad AB kontaktade kommunen då de var intresserade av att expandera sitt företag. Kommunens fastighet som är gränsande till TDLs fastighet är planlagd som industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsammans med Göteborgs Stad genomföra test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion i Gråbodeltat med avsikt att genomföra steg två efter utvärdering och politisk avstämning.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 000 kronor till medskapandegruppen i Gråbos arbete för 2017.