Kommunstyrelsen Lerums Kommun 11 maj 2016

logotype

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska filmas och direktsändas i HD-kvalitet via länk från kommunens webbplats, med möjlighet att se mötet i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-2018 samt att lämna över planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande av planen.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Göteborgsregionen kommunalförbund (GR) har tagit fram ett förslag på handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring med BoKlok. Förvaltningen har tillsammans med Boklok AB tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring gällande gemensamt arbete att uppföra bostäder i Lerums kommun. I arbetet har målsättningar och arbetsformer tagits fram samt ett antal möjliga exploateringsområden identifierats. Parterna har som mål att ett första projekt ska starta under 2017 samt att därefter ta fram projekt omfattande ca 100 bostäder per år under fem år.