Kommunstyrelsen Lerums kommun 13 april 2016

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta strategin för ett integrerat samhälle. Strategin är kommunfullmäktiges aktiverande styrdokument för ett integrerat samhälle. Strategin ska ligga till grund för kommunstyrelsens arbete med integrationsfrågor och förvaltningens handlingsplan på området. Integrationsarbetet i Lerums kommun ska arbeta mot det strategiska målet inkludering. I strategin för ett integrerat samhälle har Lerums kommun använt principerna för social hållbarhet som strategiska områden: jämlikhet, hälsa, kompetens, mening och inflytande. Civilsamhällets kapacitet och engagemang är nyckelfaktorer för framgångsrikt arbete för ett integrerat samhälle. Kommunen ska söka nya vägar för och stärka befintliga kanaler för samarbete med civilsamhället. Kommunen ska utgöra en stabil plattform för samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska återkomma med handlingsplanen före sommaren 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för flerbostadshus avseende del av fastigheten Aspenäs 2:5. Byggnads AB Tornstaden har lämnat en ett planbesked för att bygga bostäder i Solås i Aspenäs området, förslaget innebär ett tillskott om ca 60 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd kring förslag till detaljplan för fastigheten Hulan 1:122, ICA Kvantum i Lerum. Planförslaget möjliggör mindre tillbyggnad av ICA- affären som gör att verksamheten bli mer ändamålsenlig.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige noterar årsredovisningarna för KB Hedehem, Aspenäs villastad AB samt kommunens stiftelser.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att titta på konkreta förslag på lösningar till parkeringssituationen kring Stenkullens idrottsområde i samverkan med lokala aktörer.