Kommunstyrelsen Lerums Kommun 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor.

Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20.

Då fastigheten är belägen mitt i en på- och avfartsramp är förslaget att köpa hela fastigheten. Detta bidrar till snabbt tillträde till marken samt inga förrättningskostnader. Att kommunen äger samtlig mark i Flodamotet kan även ses som ett strategiskt köp för eventuella framtida planer.

Utbyggnad av kommunalt VA i västra Oryd

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i västra Oryd. Västra Oryd är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer nio fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad av kommunalt VA startar 2018 och slutbesiktning sker 2019.

Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Kommunstyrelsen beslutade att ianspråkta medel ur 2017 och 2018 års budget för en överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm. Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ned då det är gammalt och är i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet är att anlägga en överföringsledning för spillvattnet till Björboholm för vidare avledning mot GRYAAB. I samband med anläggandet av överföringsledningen för spillvatten läggs en dricksvattenledning som utgör reservvattenförsörjning till Sjövik.

Ny skolstruktur i Floda

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en skolstruktur i Floda som utgörs av fyra F-6-skolor och en 7-9-skola. Utöver det ska Tolleredsskolan göras om till en F-6-skola.

  • Alla skolorna i Floda-Tollered behålls
  • Övergången till F-6 skolstruktur bör göras så snart som möjligt
  • Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad kostnadsanalys för de olika skolorna i alternativ 1
  • Efter övergången till F-6 är klar, sker en ny översyn av vilka framtida behov som finns, vilka skolor som skulle kunna fortsätta att växa och på vilket sätt
  • En kontinuerlig dialog i ärendet ska föras med KSAu

Jag är väldigt glad över att vi äntligen fattat ett beslut om skolstrukturen i Floda. Det är hög tid att vi sätter igång och gör de anpassningar som behöver göras, så att vi kan möta den elevökning som vi vet kommer. Floda är en populär ort att flytta till, inte minst för barnfamiljer och den kanske viktigaste uppgiften för oss politiker är att säkerställa att det finns bra skolor till alla barn. Dagens beslut var därför ett angeläget beslut och det känns bra att kommunstyrelsen var enig i frågan”, säger Lill Jansson (L)

Riktlinjer för föreningsstöd i sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun. Vissa redaktionella ändringar gjordes i förvaltningens förslag.

Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att anta verksamhetsplan 2018. Planen beskriver förverkligandet av kommunfullmäktiges budget 2018 utifrån budgetens beslutade mål och uppdrag. Det beskriver även angreppssätt och strategier för att förverkliga uppdrag och inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden 2011-2018 i Framtidsbilder 2018. Verksamhetsplanen innehåller även ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudgetar samt resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och bilaga med barn- och elevpeng.

Ekonomisk månadsuppföljning, november 2017

Prognosen för helåret, efter november månad, är ett överskott på 40,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 12,6 miljoner kronor. Det är en förbättring med 6,4 miljoner kronor jämfört med prognosen från oktober. Prognosförbättringar återfinns inom flera sektorer samt finansförvaltningen.

Försäljning av del av fastighet Hjällsnäs 36:1

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29,2 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 är bebyggd med 20 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.

Försäljning av del av fastighet Östad 12:52

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 mnkr. Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Östad 12:52 bebyggs just nu av BoKlok med 30 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB.