Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade att återta förvaltningens uppdrag att upprätta detaljplan för Aspevallen. Arbetet med detaljplan gällande det tilltänkta Idrottsområdet vid Campingen har förändrat inriktning då den planerade användningen inte bedöms möjlig på grund av strandskyddsreglerna. Då det inte bedöms möjligt att uppföra en anläggning för fotboll inom Idrottsområdet skulle en alternativ placering inom Lerum vara nödvändig för att kunna exploatera nuvarande Aspevallen för byggnation av bostäder. En sådan alternativ placering bedöms mycket svår att åstadkomma. Det mest lämpliga bedöms därmed vara att bibehålla Aspevallen som fotbollsanläggning.

  • ”Det är bra att vi äntligen kan ge ett besked i den här frågan och att Aspevallen får en möjlighet att utvecklas till en ännu bättre plats för idrott och rekreation. Vi tror dessutom att Aspevallen kan göras mer användbar skoltid, för elever på skolorna i närheten”, säger Lill Jansson (L) kommunalråd med särskilt ansvar för utbildnings- och fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att tills vidare stoppa arbetet med temporära bostäder på fastigheterna vid Torp 2:80, Lagman Lumbers väg och Lagman Karles väg. Förvaltningen ska aktivt leta efter områden i närheten som ger möjlighet till fler bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01. Stöd och omsorgsutskottet ska fortsätta att följa frågan under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 dels 300 kronor och dels 500 kronor. Kulturskolan vill komplettera sina terminsavgifter med två nya avgifter 300kr för till exempel ämnena blåsinstrument i storgrupp och distansundervisning i musikproduktion, prova på verksamhet. 500kr för exempelvis storgrupp gitarr, Afrikanska djembetrummor, Sambaensemble, rock- och popensemble samt musikproduktion. De föreslagna avgifterna står i paritet till gruppstorlek och ger möjlighet att ta fram ett kompletterande utbud som avser att locka nya grupper till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny återvinningscentral i Stenkullen. Markområdet ligger utmed Tollestorpsvägen, det är stort till ytan och det finns en gällande detaljplan för industri samt järnväg. På aktuellt markområde har förvaltningen idag upplag av schaktmassor och jord.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för projektering och anläggning av cirkulationsplats i korsningen Gråbovägen/Tollestorpsvägen för att möta den ökande trafiken till den nya återvinningsstationen.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att projektera och genomföra stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron. Stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras för att området ska få tillfredsställande stabilitet. De geotekniska åtgärdernas storlek ska fastslås och därefter ska åtgärderna tillståndsprövas i mark- och miljödomstolen då delar av åtgärderna kommer att innebära vattenverksamhet. Åtgärderna behöver genomföras för att säkra befintlig markanvändning men också för att kunna bebygga det så kallade Säveåpark.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Lerum Energi AB gällande kostnader för kapital samt drift och underhåll avseende laddinfrastruktur. Avtalet förenklar och möjliggör för kommunens verksamheter, personal, företagare och privatpersoner att köra elbil. En utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar är en förutsättning för att nå energiplanens två mål till år 2020 om fossilfri kommunal fordonsflotta och om 15 % användning av förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande fastigheter i etapp 2 för att tillsammans med följande byggare åstadkomma byggnation av hyresrätter.

  • Floda 3:31 – Byggbolaget Lennhede Kringberg AB
  • Lekstorp 14:2 – Laborint International Services AB
  • Lekstorp 2:103 och 2:104 – Laborint International Services AB

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov.

Kommunstyrelsen beslutade att understödja utvecklingen av mötesplatser i Sjövik vilket innebär byggnation av en multiarena, utökning av parkeringsplatser vid multiarenan, samt en inledande översyn och förbättringsåtgärder av Bohlins torg under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2017. Planen innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Den innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget samt resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och barn- och elevpeng.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för november 2016. Kommunen bedömer i nuläget att helårsresultatet kommer uppgå till 66,8 mnkr, vilket är högre än budgeterat resultat på 34,9 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring med 14,9 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2017 och delfinansiera Lerum Centrumförening för år 2017.