Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 oktober 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade:

Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än vad de första uppskattningarna visat. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en långsiktig och hållbar lösning för gymnasiets lokalbehov.

Vi är angelägna om att hitta en bra och hållbar lösning, både på kort och på lång sikt, för såväl Lerums gymnasium som biblioteket och Dergårdsteatern, säger Dennis Jeryd (S), kommunstyrelsens ordförande.

I kommunens budget finns 53 miljoner kr avsatta för att göra grundförstärkningar (pålning) av den byggnad som Lerums gymnasium, Lerums bibliotek och Dergårdsteatern använder.  Förstärkningarna var tänkta att göras under somrarna åren 2016-18 för att störa gymnasiets verksamhet så lite som möjligt.

Under våren gjordes provpålning och efter det har kommunen och entreprenören analyserat hur pålningen ska utföras på bästa sätt. Analysen visar att det är ett mer omfattande och komplicerat arbete än man tidigare trott. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 130-140 miljoner kr eftersom pålningen både behöver göras djupare och tätare än tidigare beräknat. Av tekniska skäl kommer arbetet också att behöva göras under en längre sammanhängande tidsperiod (inte enbart under sommaren), vilket skulle göra det omöjligt att bedriva verksamhet i lokalerna och därför skulle ersättningslokaler för både gymnasium och bibliotek behöva tas fram.

Kommunstyrelsen fick på onsdagen information om de förändrade förutsättningarna. Förvaltningen ska ta fram förslag på hur lokalbehovet för Lerums gymnasium kan lösas på sikt. Eftersom det inte finns någon risk med att använda gymnasiets och bibliotekets lokaler (grundförstärkningar behövs om lokalerna ska fortsätta användas på lång sikt), kan verksamheterna fortsätta i nuvarande lokaler under den tid det tar att utreda och genomföra alternativa lösningar.

Vi har ett både framgångsrikt och populärt gymnasium och det ska vi fortsätta att ha. Att påla under ett redan gammalt gymnasium, för så här höga kostnader, är inte försvarbart. Nu behöver vi istället tänka nytt och se till att möta gymnasiets framtida behov. Lerums gymnasium är idag en viktig spelare i kommunen och ska vara det även i framtiden, säger Lill Jansson (FP), kommunalråd.

Hur det här kommer att påverka tidplanen för den nya idrottshallen och kulturhuset, kan jag i dagsläget inte säga. Vad jag kan säga är dock att det är viktiga frågor, som ska prioriteras. Nu får vi börja med att se vilka möjliga alternativ som finns, så får vi återkomma när vi vet mer, fortsätter Lill Jansson (FP).

***

Lerums kommun öppnar boende för ensamkommande barn i kommunal regi.

Vi står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia, med en flyktingsituation i Sverige vi inte sett i modern tid.

I september gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram fler bostäder för ensamkommande barn och ungdomar, skapa en ändamålsenlig organisation som har kapacitet för ett ökat flyktingmottagande med ett socialt hållbart integrationsarbete, i Lerums kommun.

Under senhösten kommer 30 ensamkommande barn och ungdomar kunna flytta in i Sävegården i Floda. Nu pågår arbete med att planera och informera.

Det känns bra att vi i egen regi kan skapa ett värdigt boende för de ensamkommande barnen och ungdomarna. Det kommer också minska vårt behov av att köpa externa platser, säger Eva Andersson (C), kommunalråd i Lerums kommun, med särskilt ansvar för området stöd och omsorg.

Till Lerums kommun kommer i snitt tre ensamkommande barn i veckan. Under senhösten kan de första barnen och ungdomarna göra sig hemmastadda i sina rum. De gemensamma utrymmena och matsalarna står inför renovering, och kommer successivt tas i bruk allteftersom de blir klara. Boendet kommer att ha personal på plats dygnet runt.

Att Sävegården, som fungerat som äldreboende i många år, kan ställas till förfogande beror på att kommunen byggt nya, moderna äldreboenden, och förvaltningen bedömer att behovet av platser inom äldreomsorgen är tillgodosett för ett par år framåt.

Det gör att vi har möjlighet att skapa en bra boendemiljö för de barn som flytt från krig och förföljelse. Sävegården kan användas för ensamkommande barn under en tid framöver, säger Eva Andersson.

För de äldre som bott på Sävegården står nu Nya Sävegården redo att ta emot, där vi kan erbjuda ett ljust och varmt äldreboende, med den senaste tekniken inom modern äldreomsorg. En trygg boendemiljö i en miljöklassad byggnad, och med en nyanlagd sinnenas trädgård.

***

Kommunstyrelsen godkände till Visionsrapport 2015 den kommer nu att tas upp i kommunfullmäktige för information. I årets rapport finns en viktig trendförändring. För första gången visar statistiken på en ihållande minskning av koldioxidutsläppen från transporter i Lerum. Klimatsmarta hus är precis som tidigare en av Lerums starkaste grenar. Med Noisun på plats har också arbetet för att minska bullret tagit ett stort kliv framåt. På den negativa sidan kan vi konstatera att förvaltningen har rört sig åt fel håll när det gäller fullmäktiges målsättning om en fossilfri fordonsflotta till 2020. Ett arbete med att komma tillrätta med detta har inletts.

***

Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med detaljplanen för fastigheten Hallsås 2:45, Väster om Stamsjön, ska inriktas på småhus med tillfart via befintliga gator. Det ursprungliga förslaget innehöll en större exploatering men då det nu råder ett utökat strandskygg runt L Stamsjön om 200 meter så har det inte varit möjligt att få fram en ny tillfartsväg som tål den tillkommande trafiken.

***

Kommunstyrelsen godkände förfrågningsunderlaget avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av LSS boende om 6 lägenheter med möjlighet att bygga till två i Olstorp.

***

Kommunstyrelsen godkände förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande om- och nybyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1.

***

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta samtalen med Skanska rörande Resecentrum, uppdraget ska genomföras i dialog med Västtrafik.

Lerums kommun och Skanska har under två års tid fört samtal som utgått från att båda organisationerna har likartade framtidsbilder – att bli ledande inom miljö och hållbarhet. Samtalen har bland annat förts om möjligheten att göra planerat resecentrum till en del av ett hållbart samhällsbygge i Lerum.

Kommunens vilja för resecentrum är att byggnaden ska vara ett centrum i ett hållbart stationssamhälle, att byggnaden utformas i ett brett medskapande, att byggnaden blir bullerskärm mot trafikstråket och skapar en affärsgata av nuvarande Stationsvägen, att byggnaden innehåller verksamheter som ger liv åt centrum även efter att butikerna stängt, att byggnaden ges en grönblå gestaltning och att den visar att man kommit till en ledande miljökommun.

***

Kommunstyrelsen godkände handlingsplan för medskapandegruppen i Gråbo och beslutade att anslå 400 tkr till genomförande av handlingsplanen under 2016.

***

Kommunstyrelsen beslutade att Medskapandegruppen i Gråbo fortsatt har uppdraget att arbeta med hållbar besöksnäring genom projektet Gråbo- en hållbar besöksort. Projektet beskrivs i en utvecklingsplan i fem steg. Kommunstyrelsen beslutade också att anslå 300 tkr till genomförande av steg tre till fem under åren 2016 – 2019.

***

Kommunstyrelsen valde Lill Jansson (FP) till ordinarie ledamot i LAG Gruppen för Leaderprojektet Göteborgs insjörike.