Kommunstyrelsen Lerums Kommun 15 mars 2017

Kommunens hantering av ensamkommande unga som blir åldersuppskrivna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016. Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till +47,9 mnkr.

”2016 års ekonomiska resultat är det näst högsta på 10 år vilket står oss väl rustade för de omfattande investeringsbehov som vi har framför oss”, säger Dennis Jeryd (S)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2016. Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgick till 311,4 miljoner kronor, vilket var helt enligt budget. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget då kommunen inte tagit upp några nya lån under året för att finansiera investeringarna. Årets nettoinvesteringar är en fördubbling jämfört med föregående års nettoinvesteringar och beror på att flera planerade projekt har kommit igång under året.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för februari 2017. Utfallet är +55,3 miljoner kronor men prognosen för helåret är i nuläget ett överskott om 17,9 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 35,1 miljoner kronor mot budget. De negativa avvikelserna finns inom Sektor stöd och omsorg samt finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2017 och 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga och driftsätta en testanläggning för konstgjort grundvatten i Gråbo grustäkt, för att utreda möjligheterna till att använda fastighet Hjällsnäs 52:13 till en permanent vattentäkt. Gråbo grustäkt har under många år utretts för lämpligheten att användas som vattentäkt både för Lerums kommun och för Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att låta VA-enheten tilldela vinnande anbud i maskin- respektive byggentreprenaden för ombyggnation av Skallsjö vattenverk. Ombyggnationen genomförs för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av städentreprenad till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för städtjänster till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-11-05 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen beslutade att införa ett samråd för HBTQ-frågor i Lerums kommun under år 2017. Ärendet har en tydlig koppling till och gynnar arbetet i att uppnå kommunens jämställdhetsmål.