Kommunstyrelsen Lerums Kommun 17 januari 2017

Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig om att de får vara kvar på arrendet en viss tid framöver för att göra de investeringar som de planerar att göra. Arrendeavtalet gäller i 10 år och som förlängs med 10 år i taget med ett års uppsägningstid. Föreningarna kan med detta fortsätta att verka på platsen och även utveckla och förbättra för de medlemmar som är med och möjliggöra för nya medlemmar att delta.

Igångsättningsbeslut av VA-utbyggnad i Torpadal

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättningsbeslut för utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal. Under 2018 kommer projektering av VA och även utredning av dagvattenhantering att ske. Utbyggnaden är planerad att ske under 2019.

Igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen.

”Med konstgräsplanen på plats kommer Aspevallen bli ett område som ännu fler får glädje av. Det blir naturligtvis en plats för fotbollsspel, men inte bara det. Tanken är att öppna upp vallen mer även för dem som inte spelar fotboll, och öppna upp för både barn och vuxna. Och inte minst hoppas vi att eleverna på Aspenässkolan ska kunna använda vallen på skoltid mer än idag. Hur området kommer att se ut när det är färdigt vet vi inte exakt i dagsläget. Det är en fråga som LIS och kommunens förvaltning jobbar med och det känns väldigt bra. Vi har ett fantastiskt föreningsliv i Lerums kommun som bidrar med så mycket konstruktivt”, säger Lill Jansson (L)

Medskapandegruppen – Gråbo entréer

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att utreda och arbeta utifrån punkt 7 i medskapandegruppens rapport om Gråbo Entréer.

Medskapandegruppen gavs hösten 2015 i uppdrag att ta fram en rapport med förslag för förbättrande av Gråbo Entréer. Bedömningen är att punkt 7 i rapporten, som tar upp Gråbovägen, tillsammans med ett antal ytterligare förslag på åtgärder, bör prioriteras i förverkligandet av Medskapandegruppens förslag. För att få ett estetiskt och positivt intryck av samhället har medskapandegruppen tagit fram ett antal förslag på hur upplevelsen av sträckan kan förbättras. Medskapandegruppen har tagit fram rapporten genom ett brett medskapande med boende i Gråbo.

SKLs handlingsplan för gemensamma förutsättningar inom digitalisering 2017-2025

Kommunstyrelsen antog den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna Handlingsplan för gemensamma förutsättningar 2017 – 2025.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har identifierat behovet av ökad samverkan inom digitalisering mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Samverkan ska ge en grundläggande gemensam referensarkitektur för en uppsättning principer, standarder, generella regler och riktlinjer till stöd för hur enskilda system utvecklas avseende dess integrationslösningar. Handlingsplanen syftar till en aktiv, samordnande och verksam arkitekturstyrning av de digitaliseringsinitiativ som bedrivs bland Sveriges kommuner, regioner och landsting.

Lerum Centrumutveckling, handlingsplan 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan 2018 och delfinansiera Lerum Centrumförening. Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag, genom säkerhetschefen, att föra en dialog med Lerum Centrumutveckling om säkerhetshöjande åtgärder som t.ex. kameraövervakning.

Återrapportering demokratitorg 2017

Demokratitorget genomfördes på Lerums gymnasium den 24 oktober med elever från Byggprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet ihop med politiker från Lerums kommun. Det är andra året i rad som det genomförs i kommunen och utvärderingen av Demokratitorget visar att eleverna var nöjda med dagen. Kommunstyrelsen påpekade vikten av att samtliga partier i kommunfullmäktige bjuds in till kommande demokratitorg.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-09-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-11-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny värdering av Hunstugan 1:115 och Floda 3:31 och att fortsätta diskussionerna gällande dessa två fastigheter med de sedan tidigare tilldelade byggföretagen.

Kommunstyrelsen beslutade att återkalla tidigare beslut för tilldelning gällande fastigheterna Bråta 1:36, Bråta 2:104, Drängsered 1:118, Drängsered 1:119, Lekstorp 2:103, Lekstorp 2:104 samt Skepplaskog 2:10/Olstorp 3:21. Dessa fastigheter är inte längre aktuella för byggnation inom ramen för arbetet med bostäder enligt bosättningslagen. Kommunstyrelsen har sedan tidigare redan återkallat beslutet om tilldelning gällande fastigheten Lekstorp 14:2.

Arrende för del av fastighet Tollestorp 6:3

Kommunstyrelsen beslutade godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Frode Laursen Stenkullen AB för del av fastighet Tollestorp 6:3 samt godkänna arrendekontraktet med Frode Laursen Stenkullen AB gällande del av fastigheten Tollestorp 6:3.

Logistikföretaget Frode Laursen Stenkullen AB har förvärvat fastigheten Tollestorp 6:18 i norra Stenkullen. För att kunna nyttja fastigheten optimalt för sina behov vill de köpa till mark som tillhör angränsande fastigheten Tollestorp 6:3 som ägs av Lerums kommun. För att snabbt kunna starta arbetet på Tollestorp 6:3 har ett arrendekontrakt skrivits som ska gälla under tiden som lantmäteriförrättningen pågår och fastighetsregleringen kan slutföras.

Handlingsplan Floda BID 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2018. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda.