Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 januari 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Visionsrapport 2016 till Kommunfullmäktige för information samt att Visionsrapport 2016 lyfts in i arbetet med budget 2018. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi samt att samverka med de beredningar som har uppdrag som berör den ekologiska och sociala hållbarheten. Visionsrapporten syftar till att ge en nulägesbild och fungera som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Tidigare visionsrapporter har fokuserat på den ekologiska dimensionen. Årets visionsrapport har utvecklats till att även innehålla statistik som belyser socialt hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2017. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun.

Kommunstyrelsen fick en rapport från Demokratitorget som genomfördes på Lerums gymnasium den 18 oktober med två gymnasieklasser och nio politiker från Lerums kommun. Utvärderingen av Demokratitorget visade på stor nöjdhet av upplägget, både bland elever och politiker. Demokratitorget genomfördes med hjälp av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av ventilations- och värmeanläggningen i Kommunhus 1 och 2. Kommunhus 2 har länge haft problem med inomhusklimatet med avseende på temperatur, luftflöden och lukter från matlagning som sprider sig i byggnaden. Med en planerad utökning av personal på planen för Sektor Samhällsbyggnad krävs dessutom vissa anpassningar i kommunhus 1.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i Kommunhus 1 och 2. Sektor samhällsbyggnad har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Framtaget förslag visar att det går att utöka antalet fasta och tillfälliga kontorplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, måleriarbete till Sektor samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsen informerade om att Eriksbergs Kembar och Städ AB har inkommit med en ansökan om utförande av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Lerums kommun. Förvaltningen har utvärderat ansökan och bedömt att Eriksbergs Kembar och Städ AB uppfyller samtliga krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har därför beslutat att godkänna Eriksbergs Kembar och Städ AB som leverantör.

Kommunstyrelsen beslutade att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.