Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 april 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringslivsstrategin för Lerums Kommun. Revideringen har gjorts av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre pusselbitar det vill säga inflytande, kreativitet och hållbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet.

Det känns väldigt bra att vi nu tar ytterligare ett steg mot den nya hallen. Eller hallarna, kanske man ska säga, det är i praktiken två hallar i en. Vi vet att det är många som väntar och längtar efter en ny hall, inte minst gymnasieelever och många idrottsföreningar. Det finns de som kritiserar kostnaderna, men vi ser det som en framtidsinvestering. Det är många barn och unga som idrottar i Lerums kommun och det tycker vi ska uppmuntras. Idrottande är bra av så många skäl och det är bara att glädjas över att det finns så många i vår kommun som gillar att hålla på med idrott av olika slag”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning. Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga ca 50 bostäder och kontor.

”En kreativ lösning som skapar många bostäder på en central tomt”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att ingå hyresavtal gällande f.d. Ibis hotell samt för Ekåsa i Björboholm. Lerums kommun ska under 2016 och 2017 ta emot 332 personer enligt anvisningslagen. Kommunen arbetar med olika lösningar för dem. För tillfället saknas bostadslösning för runt 120 personer. I kommunen finns två fastigheter som använts av Göteborg för boenden till ensamkommande barn. Genom att sluta avtal om inhyrning av dessa två fastigheter kan kommunen ordna bostadssituationen för cirka 90 personer, vuxna och familjer. Även om det inte löser bostadssituationen permanent innebär detta att ytterligare cirka 90 personer kan starta sin etablering i Lerums kommun.