Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 oktober 2016

Kommunstyrelsen behandlade två beredningsrapporter som nu lämnas över till kommunfullmäktige: Beredningen för infrastruktur och boendes rapport om Bostadsstrategi 2040 samt Beredningen för klimat, miljö och naturvård rapport om stigar och leder.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap för vägarna i Floda samt att samråda om förslaget. Huvudmannaskapet för vägarna som Flodas vägförening idag förvaltar över ska övergå till kommunalt huvudmannaskap. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag att ta över all drift av vägar i kommunen, för att detta ska kunna genomföras så måste detaljplanernas bestämmelse om huvudmannaskap ändras. Ändringen beräknas kunna antas 4:e kvartalet 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att direkttilldela drift- och underhåll av vägbelysning i Lerums kommun till Lerum Energi AB.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för skötsel av fritidsanläggningar inklusive ishall.