Kommunstyrelsen Lerums kommun 2 mars 2016

LerumMajoritet

Kommunstyrelsen Lerums Kommun
2 mars 2016

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utredningsuppdrag gällande området vid Roteberget i Lerum för att se på möjligheterna för bostadsbyggnation.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att kontakta Trafikverket och Länsstyrelsen och be dem undersöka möjligheten att utfärda ett generellt förbud för transporter av farligt gods på Härskogsvägen.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för om- och tillbyggnad av Blåsippans förskola. Tilldelningen innebär en tillbyggnad av två avdelningar vilket är mycket angeläget för att kunna minska barngrupperna i förskolan i det aktuella området.

Det råder en stor efterfrågan på bostäder i Lerums kommun liksom i hela Göteborgsregionen. Det behövs också bostäder för nyanlända för att uppfylla kraven i Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars. Därför gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att öka takten i bostadsbyggandet genom att:

  • aktivera outnyttjade byggrätter för bostäder inom gällande detaljplaner
  • genom den ökade planproduktionen påskynda projekt som ger större antal bostäder
  • utöka bemanningen med planarkitekter och exploateringsingenjörer
  • genom samverkan med exploatörer och arbete med parallella processer, förkorta tiden mellan detaljplanearbetets start och färdigställda bostäder

Kommunstyrelsen beslutade att den nya förskolan i Stenkullen ska heta Åkerslätts förskola. Namnet Åkerslätt kommer från en gammal gård som låg precis i anslutning till den nya förskolan. Namnet är nämnt redan i början på 1900-talet i olika sorters litteratur och kartverk.

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten fattat beslut om att bygga en belysningsanläggning på Sverigeleden.  Kommunstyrelsen gav idag förvaltningen ett igångsättningsbeslut för att påbörja byggnationen. Sverigeleden är en nationell cykelled som går genom den norra delen av Lerums kommun från Ytterstad till Sjövik. Leden har sen tidigare upprustats med asfaltbeläggning samt ridväg.

Det känns väldigt bra att arbetet äntligen kommer igång med att belysa hela sträckan, det kommer att möjliggöra en utökad tillgänglighet och en större trygghet. Arbetet beräknas vara klart i slutet på detta år, säger Eva Andersson (C).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en återvinningscentral i Stenkullens norra industriområde. Utformningen i förslaget omfattar i huvudsak 20 st containerplatser med tillhörande rangeryta, en mottagningscentral för vitvaror, en avdelning för farligt avfall, personalbyggnad och ett garage. Därutöver finns en särskild yta avsedd för mottagning av ris, sten och annat löst organiskt material samt en yta för förpackningsinsamling.

I projektet ingår också att i direkt anslutning till återvinningscentralen placera Återbruket på ny plats, med de synergieffekter det medför. I själva funktionen ”återbruk” planeras dock ingen försäljning vid anläggningen i Stenkullen, vilket istället kommer att förläggas till annan plats.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa reviderade regler för investeringsbidrag till kulturföreningar till att gälla från och med 2016-04-01. I korthet innebär beslutet att reglerna för investeringsbidrag till kulturföreningar i högre grad ska harmoniera med reglerna för ungdomsorganisationer, bidraget kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp samt att kravet på medfinansiering tas bort.