Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 april 2016

Kommunstyrelsen beslutade att Lerums kommun ställer sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är ett initiativ startat av regeringen för att synliggöra aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan genom sin verksamhet. Att ställa sig bakom initiativet innebär att kommunen ställer sig bakom en deklaration från de medverkande aktörerna. Den går ut på att kommunen och de andra medverkande organisationerna ska jobba för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad, i enlighet med klimatavtalet i Paris 2015.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och HK Industrifastigheter AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Hunstugan 1:111 i Stenkullen om ca 2500 kvm.

Kommunstyrelsen antog en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behöver växa fram stegvis och ska kompletteras och revideras löpande utifrån aktuell nulägesbild och fördjupad kunskap inom området. Handlingsplanen utgör kommunens inledande steg i arbetet mot våldsbejakande extremism och ska utvecklas över tid.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till krisledningsplan – ledning och information. Krisledningsplanens syfte är att vara ett hjälpmedel för kommunens krisledning vid hantering av en extraordinär händelse. Krisledningsplanen är avsedd att i tillämpliga delar kunna användas även vid samhällsstörningar som inte bedöms som en extraordinär händelse.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till urvalsgrunder för placering vid kommunens skolenheter. Det fria skolvalet innebär att en elev folkbokförd i Lerums kommun har rätt att söka till valfri skolenhet inom hela kommunen, oavsett var man är bosatt. Valet av skola ska i första hand tillgodoses i mån av plats på vald skola men är platserna färre än antalet sökande ska eleven erbjudas plats på en närliggande skolenhet. Placering görs då enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen. Hänsyn tas till de vägar som av kommunen är klassade som trafikfarliga. Anledningen till att detta behöver förtydligas är att Lerums kommun växer och skolorna börjar bli fulla. De kommande åren kommer det att ske både utbyggnad och nybyggnad av skolor i alla kommundelar för att möta det ökade elevantalet. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa syskonförtur inför antagningen HT 2017.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av inköp av villavagnar samt bostadsmoduler. Från och med 1 april 2016 gäller lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Redan idag är bostadsmarknaden i Lerum ansträngd och tillgången till hyresrätter är låg. Som ett led i att tillgodose bostadsbehoven för de personer som omfattas av lagen krävs att Lerums kommun agerar skyndsamt för att kunna möta lagkraven. Var dessa villavagnar och moduler ska placeras fattar kommunstyrelsen beslut om den 18 maj och innan dess kommer informationsmöten att hålla runt om i kommunen.