Kommunstyrelsen Lerums Kommun 20 september 2017

Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

  • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.
  • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.
  • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.
  • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Inera AB bildades 1999 i syfte att koordinera regioner och landstings gemensamma e- hälsoarbete. 1177 Vårdguiden och Nationell Patientöversikt är några av de tjänster som Inera tagit fram genom arbetet. Idag finns flera tjänster som också vänder sig till kommuner. Genom delägarskap i Inera förenklas upphandlingsförfarandet av dessa tjänster för kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus, parhus och villor grupperade runt ett gemensamt grönområde. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen, samt den del av planområdet som vetter mot Stamsjövägen bevaras som naturmark.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Floda Nova-hallen del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall (Floda Nova-hallen).

”En detaljplan beskriver konkret hur marken ska användas och hur bebyggelsen i stora drag ska se ut och det här beslutet är alltså ett steg till mot ytterligare en idrottshall i Floda. Den nya hallen ska byggas i anslutning till den befintliga Floda-Nova-hallen och det är extra roligt att hallen planeras och byggs tillsammans med lokala krafter i Floda. Det här är ett bra exempel på samhällsutveckling tycker vi”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorchef för Sektor stöd och omsorg i uppdrag att teckna avtal för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RIA – hela människan i Lerum.

”Vi uppskattar verkligen den sociala verksamhet som RIA bedriver”, säger Eva Andersson (C) och tillägger vidare att KS också gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat flerårigt avtal med RIA.