Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

Infrastruktur Dergården

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget.

I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och utföras.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna medfinansieringsavtalet mellan Lerums Kommun och Trafikverket

För att Lerums kommun ska kunna genomföra ombyggnationen av Flodamotet behövs ett medfinansieringsavtal för en bevakande projektledare hos Trafikverket. Projektledaren ska bevaka Trafikverkets intressen i samband med ombyggnationen. Delar av åtgärderna faller inom det statliga vägområdet.

”Detta beslut innebär att den efterlängtade ombyggnationen av Flodamotet nu kan påbörjas för att lösa den besvärliga trafiksituationen”, säger Rutger Fridholm (MP).

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, gatu- och VA projektering till Sektor samhällsbyggnad.

Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, geoteknik till Sektor samhällsbyggnad.

Revidering av verksamhetsområden VA

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 2018-04-26.

Kvalitetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse för 2017. I kvalitetsberättelsen beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits inom sektorn under året. Fokus i kvalitetsberättelsen är hur verksamheternas arbete med riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomål och synpunkter samt samverkan har fortlöpt under året. Den tydliggör även vilka förbättringsområden som identifierats.

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Sektor stöd och omsorg beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet i Patientsäkerhetsberättelsen 2017. Identifiering av riskområden görs dels vid en mer omfattande riskanalys en gång om året och dels vid analyser vid förändringar och inträffade händelser. Analys av orsaker till att riskerna uppstår baseras huvudsakligen på riskanalyser, egenkontroller och hantering av avvikelser och klagomål. En väl utvecklad säkerhetskultur samt fokuserad planering, genomförande och uppföljning av åtgärdernas effekt är de huvudsakliga metoderna för att öka patientsäkerheten.

SKLs rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden

Kommunstyrelsen beslutade att anta rekommendation om ökad kvalitet i omsorgen nattetid i särskilda boenden.

Regeringen valde våren 2016 att avslå socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället förtydligar regeringen socialtjänstförordningen där det framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Rekommendationens 4 delar är koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskap. Rekommendationen är i linje med pågående förändringsarbete inom äldreomsorgen och förstärker redan inledda processer.

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa

Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård.

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

Kommunstyrelsen beslutade att anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.

Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.

Årets resultat uppgår till 48,0 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat resultat på 53,0 miljoner kronor. Sektorerna har en samlad avvikelse mot budget på -8,2 miljoner kronor. Samtliga sektorer, förutom Stöd och omsorg, redovisar ett överskott vid årets slut. Sektor stöd och omsorg avviker negativt med 31,5 miljoner kronor jämfört med budget vilket till stor del beror på ökat antal ärenden inom Barn och Unga samt Vuxna vilket lett till ökade kostnader.

2017 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 250,0 miljoner kronor vilket är lägre än budgeterade 477,2 miljoner kronor. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget. Avvikelsen beror på att vissa investeringsprojekt skjutits fram.

Med utgångpunkt från måluppfyllelsen av verksamhets- och finansiella mål som angavs i budget 2017 uppfyller kommunen målen för god ekonomisk hushållning. Arbetet med att uppfylla verksamhetsmålen anses tillfredsställande för året. De finansiella målen är utanför gränsvärden som anges i kommunens styrmodell för god ekonomisk hushållning men i inom gränsen för budgeterade nivåer 2017. Även kommunens balanskravsresultat är positivt för 2017.

Resultatreglering 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen resultatreglering 2017 uppgående till 9,8 miljoner kronor och att dessa medel får tas i anspråk under 2018.

Verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2017.

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2018

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna månadsuppföljningen.

Utfallet till och med februari månad är 27,1 miljoner kronor vilket är över det budgeterade utfallet på 14,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är -12,6 miljoner kronor vilket är under det budgeterade helårsresultatet på 35,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen noterade informationen om åtgärdsplan från Sektor stöd och omsorg och ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en handlingsplan med mätbara och tidsatta mål för en ekonomi i balans 2018. Handlingsplanen ska kontinuerligt följas upp i stöd- och omsorgsutskottet.

Fördjupad Visionsrapport 2017

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna Fördjupad Visionsrapport 2017 till Kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsen beslutade att lyfta in Fördjupad Visionsrapport 2017 i budgetprocess 2019 och att rapporten även ska beaktas i verksamhetsplanen för 2019.

Helårsrapportering av kontrollplan 2017

Kommunstyrelsen beslutade att notera uppföljningen om kontroller enligt kontrollplan 2017. Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan synpunkter.

Helårsuppföljningen avser förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll samt resultat och bedömning av genomförda kontroller för året 2017. Den interna kontrollplanen 2017 består av 8 gemensamma risker och 15 sektorsspecifika risker. Av de sammanlagt 23 riskerna i planen har 22 kontrollerats. Där en av kontrollerna inte har utförts på grund av organisationsförändringar. Kontrollen ska genomföras under 2018. Kontrollerna visar att förvaltningens rutiner fungerar bra, även om det har konstaterats avvikelser. Vid kontrollerna har avvikelser kunnat konstateras för 13 av de 23 riskerna. Där avvikelser förekommit har åtgärder i form av förändringar i rutiner och arbetssätt beslutats i samtliga fall.

Svar på hemställan om utvecklingsbidrag till Universum via GR

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag. Finansiering beaktas i budgetarbetet avseende 2019.

Stiftarna i Stiftelsen Korsvägen har inkommit med en hemställan till medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) gällande att lämna ett utvecklingsbidrag till stiftelsen rörande utveckling av Universeum. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med investeringar i utbyggnad och nya lärmiljöer.

Bidraget avser en sammanlagd summa av 12,5 miljoner kronor från respektive stiftare, totalt 50 miljoner kronor. GR är en av stiftarna. Bidraget finansieras med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Detta ger att Lerums kommun bidrar med 255 790 kr.

Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen samlat via GR någon gång under 2018-2020. I samband med beslut uppmanas respektive medlemskommun ange när under perioden 2018-2020 bidraget kan ges från aktuell kommun. Förvaltningen föreslår att bidraget beaktas i budgetarbetet rörande verksamhetsåret 2019.

Förslag på namn på förskola i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att den nya förskolan i Gråbo ska heta Lekstorps förskola.

Förslag på namn på väg i området i Herrgårdbacken i Floda

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Wilhelm Thams väg.