Kommunstyrelsen Lerums Kommun 22 augusti 2018

Kolborydsvägen

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för gång- och cykelväg utmed del av Kolborydsvägen samt ombyggnad av vägen.

Vägens standard i förhållande till trafikering och transportkvalitet har i takt med att området omvandlats till permanentbostäder avsevärt minskat. Vägen trafikeras av buss. Åtgärden måste genomföras för att höja säkerheten på Kolborydsvägen.

Upphandling av entreprenad för nyanläggning av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av en entreprenör för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar samt pumpstationer i Stora Bråta.

Som ett led i arbetet med att bidra till att flera får acceptabla och hållbara vatten- och spillvattenledningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta.

Områdesbestämmelser över Aspenäs Villastad

Ett förslag om områdesplan för Aspenäsområdet skickades till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.

Antagande av Säveåns vattenråds arbetsordning och beslut om finansiering

Kommunstyrelsen beslutade att anta Säveåns vattensråds arbetsordning samt att finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per invånare inom Säveåns avrinningsområde.

Från och med den 1 januari 2019 är avsikten att det arbete som tidigare bedrevs av Anten-Mjörnkommittén, ska bedrivas inom vattenrådets verksamhet. 

Köpeavtal Hallegården 1:384

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Jutabo AB, avseende försäljning av fastigheten Hallegården 1:384 om cirka 7 258 kvm i Hallegården till ett uppskattat pris om 2 368 000 kronor.

Avstyckning av Hallegården 1:384 är klar och kommunen säljer därför den avstyckade fastigheten till Jutabo AB. Projektering av område 5, ”Naturslingan” i ”Mjuka Böljan” har påbörjats i februari 2018 och för att bebyggelsen bättre ska anpassa sig till befintlig natur kommer Jutabo AB bygga 8 parhus med totalt 16 lägenheter.

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Lerum 20:4 och Lerum 20:10

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Lerums Station KB, avseende byte av mark med mera, berörande fastigheterna Lerum 20:4 och 20:10.

Planerad byggstart för Lerums nya resecentrum är satt till sensommaren 2019. Redan innan startfasen av byggandet behöver kommunen komma åt marken närmast tunneluppgången från spårområdet. Innan byggplatsen kan inhägnas ska en provisorisk uppgång anläggas på området nordost om nuvarande trappa, för att, under byggtiden, ersätta den befintliga uppgången så att resenärer inte ska behöva passera inne på byggarbetsplatsen. Den tillfälliga tunneluppgången är nödvändig eftersom den nuvarande (och den kommande permanenta) måste stängas under byggandet av resecentrum. På området för den tillfälliga uppgången ska, när byggnaden är färdig, i enlighet med gällande detaljplan (LD178) ett mindre torg och cykelparkering för resenärer anordnas. Den aktuella marken är till stor del privatägd. Det krävs därför ett markbyte och ersättning för ytterligare mark genom den här överenskommelsen om fastighetsreglering som förvaltningen förhandlat med fastighetsägaren till det gamla stationshuset (Lerum 20:10) om. Större delen av området som kommunen ska erhålla i markbytet anges som allmän plats och omfattas således även av kommunens skyldighet att lösa in sådan mark.

Förlängt arrende, del av Hultet 1:2

Kommunstyrelsen godkände avtal om lägenhetsarrende med arrendator Stenkullen Klubbhusförening, på del av Hultet 1:2.

Lerums kommun har sedan 1992 arrenderat ut cirka 1400 kvadratmeter till föreningarna Lerum GOIK och Lerum Friidrott. De båda föreningarna har nu bildat en gemensam förening kallad Stenkullen klubbhusförening för att förvalta de båda föreningarnas gemensamma klubbhus. Arrendeavtalet behöver därför skrivas om så att rätt arrendator står på avtalet.

Köp och fastighetsreglering för fastighet Torp 1:4 och Torp 1:304

Kommunstyrelsen godkände köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheterna Torp 1:4 och Torp 1:304.

Lerums kommun är i behov av mark i anslutning till Aspenässkolan. En överenskommelse har träffats med fastighetsägare till Torp 1:304 som innebär att kommunen avstår en bit mark närmast Strandvägen och samtidigt förvärvar en bit mark närmast Aspenässkolan.

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa inom SAMLA-området

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa inriktningsbeslutet från SAMLA:s politiska samrådsgrupp.

Den 2 februari fattade SAMLA:s politiska samrådsgrupp inriktningsbeslut om att starta upp ett projekt för att skapa samverkansteam på första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. I teamet ska ingå representanter från socialtjänst, elevhälsa och primärvård. För att förslaget att starta projektet ska kunna effektueras behöver ingående nämnden och styrelser fastställa samrådsgruppens inriktningsbeslut.

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag om samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 -2022/2023.

Samverkansavtalet, som är fyraårigt, bygger på innehållet i Skollagen (2010:800), Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). Avtalet innebär att parterna enas om att avtalskommunerna utgör ett samverkansområde vad avser antagning till de i avtalet angivna utbildningarna som erbjuds inom gymnasieskolan i Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Avtalet reglerar även samverkansformer för dimensionering av utbildningsutbudet i regionen där elevens fria val och önskemål om utbildning ska vara vägledande för dessa beslut. Vidare regleras samverkan för hur utbildningarnas kvalitet ska säkerställas samt de ekonomiska förutsättningarna där bland annat en gemensam prislista ingår.

Antagande av SAMLAS inriktningsbeslut avseende om socialmedicinsk mottagning inom närvårdssamverkan Lerum-Alingsås

Kommunstyrelsen beslutade att anta SAMLAS politiska samrådsgrupps inriktningsbeslut om socialmedicinska mottagningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) har i sitt mål och inriktningsdokument för år 2018 lyft fram att integrerade mottagningar för missbruk och beroendevården i nämndens berörda kommuner är ett prioriterat mål. Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november 2017 togs följande inriktningsbeslut:

  • att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum
  • att undersöka och kartlägga möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska mottagningarna med eventuella Mini-Mariamottagningar
  • vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i Alingsås och en mottagning i Lerum
  • att under kartläggningen hitta lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum

Komplettering av befintlig överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till komplettering av överenskommelsen.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär ett samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sjukhus

Kommunstyrelsen beslutade att anta överenskommelsen med tillhörande riktlinje som reglerar samverkan vid in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning. Överenskommelsen gäller från den 25 september 2018-09-25 till och med den 30 november 2020.

Ekonomiska anslag för SAMLA vårdsamverkan för år 2019

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa SAMLA vårdsamverkans beslut om ekonomiska anslag för år 2019.

SAMLA vårdsamverkan behöver ökade anslag för år 2019 jämfört med 2018 för att kunna fortsätta att utvecklas till en välfungerande samverkansorganisation för hälsa och den nära vården.

Anslaget för 2019 enligt gällande fördelningsnyckel innebär för Lerums kommun 447 300 kronor.

Upphandling av skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av skolskjuts till Sektor lärande.

Upphandlingsunderlaget avser nytt avtal för skolskjuts. Gällande avtal löper ut den 19 juni 2019 och en ny upphandling behöver genomföras.

Ansökan om borgen från Floda Boif

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Floda Boll och idrottsförenings låneförpliktelser avsedda för finansiering av konstgräsmatta på Flodala idrottsplats, upp till ett totalt högsta belopp om en miljon kronor med maximalt tio års amortering.

Fotbollsklubben Floda Boll och idrottsförening har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån hos Sparbanken Alingsås AB till konstgräsprojekt. Lånelöfte har lämnats av banken om 1 miljon kronor.

Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 2017

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna uppföljningen av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

En god grund har lagts i Lerums arbete för jämställdhet och det finns goda möjligheter att arbeta vidare med jämställdhetsintegrering som strategi. Förvaltningen ser en ökad efterfrågan på kompetensutveckling och ett behov av att arbeta med det likvärdig resursfördelning och myndighetsutövning. Det interna jämställdhetsarbetet har god potential att vidareutvecklas och behöver prioriteras parallellt med det externa jämställdhetsarbetet.

Uppföljningen utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen visar på några samhällsutmaningar, exempelvis gällande kvinnors och mäns ekonomi och hälsa. Positiva trender syns bland annat i mäns ökade uttag av föräldrapenningdagar, att andelen kommunanställda kvinnor som arbetar heltid har ökat, samt att medianlönegapet för kommunanställda kvinnor och män har minskat.

Utifrån resultatet föreslår förvaltningen att följande områden prioriteras i det fortsatta jämställdhetsarbetet:

  • Utveckla likabehandlingsarbetet för Lerums kommuns anställda
  • Se över och förbättra arbetet med opartisk resursfördelning
  • Se över och förbättra arbetet med opartisk myndighetsutövning
  • Utveckla rutiner för kompetensutveckling i jämställdhet, diskriminering och normer

Drift av Lerums kommuns vattenverk vid sänkning av nivåerna i råvattentäkterna i strid mot vattendom

Kommunstyrelsen beslutade fortsätta driften av det vattenverk som bland annat förser kommundelarna Lerum och Floda med dricksvatten trots sänkning av nivåerna i råvattentäkterna under tillåten vattendom.

På grund av den mycket torra våren och sommaren är det mycket låga nivåer i kommunens råvattentäkter. Situationen förändras dagligen, men det finns en risk att den vattendom som reglerar kommunens uttag ur råvattentäkterna kommer att behöva brytas för att det vattenverk som bland annat förser kommundelarna Lerum och Floda med vatten ska kunna fortsätta vara i drift.

Konsekvenserna om vattenverket skulle behöva stängas är mycket stora och allvarliga för människors liv och hälsa, varför det är förvaltningens bedömning att det svårligen är ett alternativ.

Översyn av färdtjänstriktlinjer

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för färdtjänst för att möjliggöra att husdjur får följa med.