Kommunstyrelsen Lerums Kommun 24 augusti 2016

Bostäder

Kommunstyrelsen godkände förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 samt gav förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget på remiss.

Programmets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Programmet är ett strategiskt verktyg för att leva upp till kommunens intention hållbar utveckling med en bra balans mellan bostadsbyggande, befolkningstillväxt och kommunal service.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en kommunal drift och skötsel av dämmet vid L Stamsjöns utlopp till Alebäcken samt projektera för att nå en långsiktigt hållbar lösning av regleringen i samråd med Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen byggs även en gång- och cykelbana på Ekollonvägens östra sida.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av Rotegården. Rotegården har av kommunens verksamhetslokaler föreslagits för ombyggnad till boende i form av mindre lägenheter. Byggnaden saknar idag verksamhet men har tidigare används som boende under en period. En förstudie visar att Rotegården kan utgöra bostad för sju personer plus personal.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en ny förskola i Öxeryd. Idag finns ingen förskola i Öxerydsområdet men totalt finns det 81 barn i förskoleålder boende i området som är inskrivna på andra förskolor. För att möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser finns ett behov av en ny förskola.

Kommunstyrelsen beslutade anta detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m.fl., ICA Kvantum i Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för ansökan om planbesked för fastighet Almekärr 3:98, lokaler för Friskis & Svettis med bedömningen att planarbetet kan startas upp 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ställningstagandet i Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort, med ändringen att andra punktens lydelse blir ”Kommunen motsätter sig kraftfullt den av trafikverket föreslagna minskade trafikeringen av Aspen och Aspedalens tågstationer.”

Under 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie i samarbete mellan Trafikverket och Lerums kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien var att analysera tillgängligheten till tågtrafiken och förutsättningarna för stadsutveckling med hänsyn till rådande förhållanden 2025, där viktiga förändringar jämfört med idag är trafikeringen på Västra stambanan och tillkommande bebyggelse. Syftet var även att identifiera åtgärder som förbättrar tillgängligheten till stationerna och till Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till markanvisningsavtal med Johansson & Rehn Byggnads AB för del av fastigheten Hede 2:3 i Stenkullen. Under programarbetet med Stenkullens centrala delar så diskuterades att det kunde bli aktuellt med ett 100-tal bostäder men detta kommer att studeras närmare under detaljplanearbetet som inleds senare i höst.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Nordic Fastighet i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Tollestorp 1:9 om ca 9900 kvm i Stenkullen/Tollestorp.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för bostäder på fastigheten Floda 3:900 ”Växthuset i Floda” med beräknad planstart år 2021. Förslaget redovisar 143 bostäder i flerbostadshus (2-4 våningar) och radhus, gemensamma lokaler och gårdsrum för odling m.m. samt parkering i befintligt växthus utmed motorvägen. Förslaget omfattar också ny bullerskärm samt gång och cykelbana i närområdet.

Kommunstyrelsen informerades om den tillsyn av utbildningen inom skolväsendet, som Skolinspektionen regelbundet gör i hela landet och som nu gjorts i Lerums kommun.

  • ”På det stora hela ser det väldigt bra ut i våra förskolor och skolor och det kan både våra medarbetare och alla vi andra vara stolta över. Så finns det sådant vi behöver förbättra och det arbetet har redan startat”, säger Lill Jansson (L).