Kommunstyrelsen Lerums Kommun 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön.

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar.

Planen har inväntat uppdateringen av riksintresset för Landvetter flygplats som nu är färdig och visar att planområdet inte längre riskerar att påverka riksintresset negativt.

Köp av fastighet Ryd 1:79, Ekåsa

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna ett köp av fastigheten Ryd 1:79 för 12 500 000 kronor av Göteborg stad.

Lerums kommun hyr idag fastigheten Ryd 1:79 (Ekåsa i Björboholm) av Göteborg stad. Fastigheten fungerar som tillfällig bostad för personer som anvisats till kommunen. Göteborg stad har erbjudit Lerums kommun att förvärva fastigheten.

Samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland 2019-01-01 – 2022-12-31

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses presidiums förslag om samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 och kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR. Enligt nuvarande avtal ska uppsägning ske skriftligt senast ett år före avtalstidens utgång. Västra Götalandsregionen medger dock en förkortad uppsägningstid från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.

Stiftelsernas årsredovisningar 2017

Kommunstyrelsen beslutade godkänna stiftelsernas årsredovisningar för 2017.

Årsredovisning för år 2017 har upprättats för, av Lerums kommun förvaltade, donationsstiftelser. Dessa är: Stiftelsen Sociala samfonden Stiftelsen Skolstyrelsens samfond Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond Stiftelsen JT Bergs minne Stiftelsen Kulturfonden

Redovisning av insatser genomförda för ett Integrerat samhälle

Kommunstyrelsen godkände redovisningen av de genomförda insatserna i handlingsplanen för ett integrerat samhälle samt beslutar att strategin integreras i ordinarie verksamhetsplan från 2019.

Samråd för detaljplan för fastigheten Tollered 4:47, Bostäder i Brännabbens skogsbacke

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut Tollered 4:47, bostäder i Brännabbens skogsbacke på samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 85 bostäder och en förskola med upp till 8 avdelningar inom fastigheten Tollered 4:47 i nordöstra Tollered.

Planförslaget möjliggör uppförande av det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen som avgjordes i januari 2016.

Förvaltningen fick också i uppdrag att se över möjligheten att bygga en GC väg på Brännabbevägen för att förbättra trafiksäkerheten i området.