Kommunstyrelsen Lerums Kommun 30 maj 2018

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda

Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättning av projektet stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda. Enligt geotekniska undersökningar är stabilitetsförhållandena vid nuvarande bestånd inte tillräckligt goda vid Rurik Holms väg.

Förlängning av vägnamnet Naturslingan

Kommunstyrelsen beslutade att namnet Naturslingan förlängs. Ett nytt bostadsområde är under byggnation på fastigheten Hallegården i Lerum. I området löper en väg som behöver ha ett namn.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2017

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2017 för elevhälsans medicinska insats.

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och ska beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas som ska innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder som genomförts samt hur dessa utvärderats. Syftet med berättelsen är att vårdgivaren ska få information om patientsäkerhetsarbetet och hur verksamhetens förutsättningar ser ut.

Tertialuppföljning 2018

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna tertialrapport 1, 2018. Tertialrapporten är en löpande uppföljning av budget och verksamhetsplan 2018 och sker per 30 april och per 31 augusti. Tertialrapport 1, 2018, redovisar utfall och prognos för ekonomin utifrån drift, investeringar och exploatering samt verksamhetsresultat per 30 april.

Resultat för perioden januari till april uppgår till +25,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är +45,4 miljoner kronor. Helårsprognosen visar en mindre negativ avvikelse mot budget på 2,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari.

Antagande av likabehandlingspolicy Kommunstyrelsen beslutade att anta likabehandlingspolicy samt upphäva för närvarande gällande jämställdhetspolicy och etniska mångfaldsplan.

En likabehandlingsplan har tagit fram som föreslås gälla som styrande dokument för medarbetare i Lerums kommun. Likabehandlingspolicyn ersätter den för närvarande gällande jämställdhetspolicyn och etniska mångfaldsplanen.

Uppföljning av handlingsplan 2017 för Medskapandegruppen i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta stödja medskapandet i Gråbo. Medskapandeinitativ beviljas medel per idé och initiativ, och först efter att kommunens representanter godkänt förfrågan. Medel uppgår till 400 tkr år 2018 och betalas ut för innevarande år.