Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 april 2017

Kommunstyrelsen fick en särskild verksamhetsuppföljning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016. Resultat visar att Lerums gymnasium fortsatt är attraktivt för eleverna. De övergripande kunskapsresultaten stiger mellan 2015 och 2016. GR enkäten visar mycket goda resultat. Dessutom uppnås bra resultat rörande övergången till vidare studier och arbete.

”På Lerums gymnasium finns så mycket kompetens och engagemang, både bland elever och bland lärare. Här finns ett brett utbud av program och inriktningar och en positiv och inkluderande skolanda. Det tror vi är några av de saker som gör skolan så attraktiv. Gymnasiet är inget annat än ett flaggskepp för Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta i anspråk medel för framtagande av vägplan och genomförande av entreprenad för en cirkulationsplats vid Härskogsvägens korsning med Södra Långvägen i Kastenhofsmotet. Det har under flera års tid kommit in synpunkter på korsningen mellan E20, Härskogsvägen och Södra Långvägen i Kastenhofsmotet och det är en olycksdrabbad plats. Behov av åtgärd har lyfts till Trafikverket, som genomförde en åtgärdsvalsstudie och trafikutredning för korsningen under 2016. Dessa visar att det finns behov av en cirkulationsplats med ett högersvängfält från E20s avfartsramp väster ut på Södra Långvägen.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall att utförs.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaderna för att införa vägvisning till turistmål (brunskyltning) och elektroniska informationsskyltar vid kommungräns utmed E20 och väg 190.

Lerum och övriga medlemskommuner i GR har fått möjlighet att komma med synpunkter på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förslaget, inklusive valet av de åtta strategiska utmaningarna, är väl formulerat och har ett bra innehåll. De synpunkter som har framförts från Lerums kommun tidigare år i allt väsentligt har beaktats. Lerums kommun vill att jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningens olika delar och betonar vikten av att arbeta effektivt för att hålla ner kurs- och konferensavgifter för förbundets medlemskommuner samt att tydliggöra hur transfererade medel avses att användas. Kommunstyrelsen hade också två stycken tillägg:

  • GR är medlem i organisationen Europakorridoren som verkar för att förverkliga Götalandsbanan. Trafikverket har inlett planering för projektet varför GRs stöd till Europakorridoren kan omprövas helt eller delvis. Lerums kommun menar att GR också bör stödja Västra Stambanegruppens arbete i dess ansträngningar för ökad kapacitet på Västra Stambanan.
  • GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion.