Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 oktober 2016

Bostäder

Ny inriktning för byggnation av bostäder för nyanlända och övriga bostadsmarknaden på tre fastigheter i kommunen

Kommunstyrelsen i Lerums kommun beslutade idag att ändra inriktningen för byggnation av bostäder för nyanlända på tre fastigheter i Lerums kommun. Besluten idag ersätter beslutet från den 18 maj 2016, för de tre aktuella fastigheterna.

Det gäller fastigheterna Hjällsnäs 36:1 i Gråbo, och Floda 3:742 vid Högsboholmsvägen, där förvaltningen nu fått i uppdrag att ansöka om bygglov för permanenta bostäder, istället för tillfälliga bostäder. I de fall förvaltningen ansöker om permanent bygglov ska 50 procent av bostäderna ställas till bostadsmarknadens förfogande, i enlighet med tidigare beslut.

  • Behovet av hyresrätter är stort. Vi har valt att ändra till permanenta bostäder på de här två fastigheterna, dels för att det är möjligt att få permanent bygglov, men också för att de moduler som är aktuella är av sådan kvalité att de lämpar sig som permanenta bostäder – säger Dennis Jeryd (S).

För fastigheten Hede 2:3, vid brandstationen i Stenkullen, beslutade kommunstyrelsen att göra ett undantag från regeln om högst 20 bostäder. Högsta antal bostäder på den här fastigheten blir istället 40 bostäder. Detta för att skapa beredskap för att snabbt kunna uppföra tillfälliga bostäder som blir tillgängliga för kommunen med kort varsel.

Bakgrund

Från och med 1 mars 2016 gäller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att Lerums kommun har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Under 2016 ska Lerum ta emot 170 personer.

Behovet av nya hyresbostäder i kommunen är stort. Det finns varken permanenta eller tillfälliga bostäder i den omfattning som krävs för att möta behoven av bostäder för nyanlända. Även den ordinarie bostadsmarknaden har ett stort underskott av hyresbostäder.

Kommunen arbetar intensivt med olika alternativ för att möta behoven på kort, medellång och lång sikt.

Förvaltningen har under 2016 arbetat med att leta upp och utvärdera platser för byggnation av såväl tillfälliga som permanenta bostäder utifrån följande beställning:

  • Inventera kommunal byggbar mark
  • Hitta platser i samtliga kommundelar
  • Platserna ska ligga i anslutning till befintlig bebyggelse och service
  • Platserna ska ha närhet till kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, el och vägar
  • Det ska finnas förutsättningar att kunna få bygglov

*  * *

Kommunfullmäktiges beredning för välfärd för unga, vuxna och äldre har tagit fram förslag till strategier för att stärka den psykiska hälsan hos unga i Lerums kommun. Strategierna är att samverka på alla nivåer inom förvaltningen och i samhället, att ta tillvara på civilsamhällets innovationskraft, att minska stillasittandet och att vända samhällstrenden genom att öka aktiviteten. Rapporten kommer att föredras i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att inom ramen för arbetet inom området psykisk ohälsa genomföra de förslag till uppdrag som finns i beredningsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2016. Årets prognostiserade resultat är positivt men innebär ett underskott jämfört med budget på grund av lägre skatteintäkter samt högre nettokostnader i verksamheten än budgeterat. Utfallet efter andra tertialet uppgår till +39,3 mnkr och prognosen för helåret beräknas till +24,1 mnkr. Soliditeten har förbättrats och de långfristiga skulderna per invånare har sjunkit. Ingen nyupplåning har skett under perioden.

Kommunstyrelsen beslutade att bygga ut kommunala VA-ledningar i Björboholm, etapp 2. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara VA har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheterna Torp 2:5, 2:57, del av Torp 2:2 och Lerum 20:4. Ansökan om planbesked omfattar ett nytt förslag för bostadsbyggnation på båda sidor om Tingshuset. Förslaget innefattar byggnation i 4-6 våningar med ca 140 bostäder och lokaler i bottenvåningen. Parkering föreslås anordnas i underjordiskt garage i 2 plan.

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för flerbostadshus för fastigheten Lerum 38:3. Förslaget innebär en komplettering av Villa Säfvehöjd till flerbostadshus.

Kommunstyrelsen beslutade att låta handla upp om- och tillbyggnation av Skallsjö vattenverk. Skallsjö vattenverk behöver byggas om så att processen får en fullgod reningsprocess. I dagsläget är vattenverket avstängt och det innebär en sårbarhet i dricksvattenförsörjningen för både Floda och Tollered. Om- och tillbyggnation av vattenverket är nödvändiga för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag om utvecklingsplan för Lerums ljusgröna miljöpris. Priset utvecklas i syfte att bättre integrera processen i ordinarie verksamhet, öka intresset för priset samt utveckla grundidén samverkan mellan skola och näringsliv. Perspektivet vidgas från ”miljöpris” till hållbarhet i samtliga tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade också att utse Lill Jansson (L) och Alexander Abenius (M) till representanter i juryn.

  • Jag hoppas att både många elever och många företagare vill vara med och arbeta tillsammans, och utveckla både sin kreativitet och företagsamhet. Det är inte bara kul, det är dessutom bra för Lerums kommun och för Sverige. Själv ser jag fram emot juryarbetet – säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att teckna samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lerums kommun för perioden 2017-2020 med Västra Götalandsregionen. Avsikten med avtalet är att med hjälp av samarbete öka folkhälsan genom att arbeta mot förbättrade levnadsvillkor och mot att utjämna skillnader i hälsa.