Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 december 2016

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till VA-taxa för 2017. Den reviderade VA-taxan gäller från och med 1 januari 2017. Den nya taxan innebär en liten sänkning av brukningsavgifterna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. Den reviderade taxan föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01. Revideringen innebär incitamenten att bygga energieffektivare utvecklas med incitament att även bygga med lägre miljö- och klimatpåverkan samt justering av taxan för förhandsbesked.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Olstopsvägens korsning med Gråbovägen, Gråbovägens korsning med Lundbyvägen, samt binda ihop befintliga gång- och cykelvägar i området enligt en framtagen åtgärdsvalsstudie. Studien föreslår en cirkulationsplats vid Olstorpsvägens korsning med Gråbovägen och att en omstigningshållplats för busstrafiken byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. I Gråbovägens korsning med Lundbyvägen föreslås antingen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Vidare ska gång och cykelvägen som idag slutar vid Stora Lundby kyrka förlängas ut till Gråbovägen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om trafiklösningen vid Flodamotet. I Flodamotet finns idag en framkomlighetsproblematik i de punkter där av- och påfartsramperna ansluter till lokalvägarna och det finns brister i trafiksäkerheten i korsningarna. Förslaget innebär att två nya cirkulationsplatser byggs där E20 på- och avfartsramper ansluter till det kommunala vägnätet. Denna åtgärd syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningarna och en busshållplats och pendelparkering byggs på lämplig plats i anslutning till motet.

Kommunstyrelsen beslutade om tilldelning för nybyggnad av omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan. Ombyggnaden kommer också innehålla tillbyggnad av en samlingssal samt en rejäl upprustning av skolgården.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever. Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar att antalet invånare i kommunen i stort ökar med i snitt ca 1 % per år under den närmaste tioårsperioden. Inom området Norra Lerum (exkl. Stenkullen) innebär tillväxten att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern ökar med ca 400 elever under samma period. Nuvarande skolkapacitet inom området behöver utökas för att möta det ökade antalet elever. I samband med om- och tillbyggnad av kommunens grundskolor behöver skolorna kompletteras med ändamålsenliga specialsalar i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett vilken skola de går på.

”Vi gör stora satsningar på skolan de kommande åren. Med F-9-skolor vill vi skapa lugn och studiero, samtidigt som det blir en tydligare röd tråd i varje elevs lärande, både för grundskolans elever och för grundsärskolans elever. Med det här beslutet startar vi planeringen. Eftersom vi gärna vill ha in synpunkter från olika håll, kommer vi att bjuda in till olika former av dialog”, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för skola och utbildning.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal om sponsring av Bo & Energimässan villaägarmässan i enlighet med kommunens sponsringspolicy.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till partneravtal mellan NyföretagarCentrum Lerum och Lerums kommun under 2017-2018 med tillägget att partnerskapet ska utvärderas i slutet av 2017 inför 2018.